Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 184

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Production effectiveness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
XX
Celem pracy była analiza i ocena organizacji oraz ekonomiki produkcji ferm zajmujących się odchowem kurcząt brojlerów w regionie południowo-wschodniej Polski, na tle produkcji drobiarskiej ogółem. Materiał badawczy stanowiły dane empiryczne ze 104 ferm województw: małopolskiego i podkarpackiego. W pracy przedstawiono uwarunkowania kształtujące rozwój produkcji drobiu. Określono wpływ wybranych czynników na efekty ekonomiczne, uzyskiwane przez właścicieli ferm. Stwierdzono, że opłacalność produkcji brojlerów kształtują czynniki technologiczne (technika, organizacja, materiał genetyczny, jakość paszy), które zależą od producenta oraz czynniki ekonomiczne (ceny środków produkcji i żywca oraz skala produkcji), niezależne od pojedynczego producenta.
EN
The work presents analysis of organisation and economy of farms operating in broiler chicken production in the region of south-eastern Poland. The basic material for research consist of data collected in 104 broiler chicken farms in Malopolska and Podkarpackie voivodships. The basic ratios such as final body weight, feed consumption per 1 kg of livestock, amount of mortality and European Efficiency Ratio were used for the production efficiency. The broiler chicken farms in south-eastern Poland are characterised by big differences in area and scale of production. The farms with the highest annual scale of production and the lowest unit costs of production accomplished the best economic results, expressed by agricultural income. (original abstract)
XX
Badano efektywność ekonomiczną zastosowania wzrastających dawek hydrożelu w uprawie pieczarki dwuzarodnikowej Agaricus bisporus (Lange) Sing. Imbach odmiany SYLVAN 737 w warunkach kontrolowanego klimatu. Stwierdzono, że zastosowanie dawki hydrożelu w ilości 50 i 150 g•m-2 jest ekonomicznie nieuzasadnione, ponieważ nie odnotowano istotnego wzrostu plonowania. Przeprowadzona analiza ekonomiczna oraz analiza istotności różnic upoważniają do stwierdzenia, że ekonomicznie uzasadniona dawka hydrożelu wynosi 100 g•m-2. (abstrakt oryginalny)
EN
The economical efficiency of the application of an increasing hydrogel dose in bispore mushrooms (Agaricus bisporus (Lange) Sing. Imbach SYLVAN 737) has been experimented in controlled weather conditions. It was found that the application of a 50 and 150 g•m-2 hydrogel dose is not economically proved due to the lack of harvest significant increase. In the cultivation of this particular variety of mushrooms, the optimal hydrogel dose should not be 100 g•m-2 of subsoil. (original abstract)
XX
Celem badań była analiza kształtowania się liczby jaj uzyskiwanych w poszczególnych klasach wagowych w zależności od systemu utrzymania kur (ściółkowy w zamkniętym kurniku lub wybiegowy) oraz gęstości obsady (5 i 7 kur na m2 powierzchni w kurniku), a także analiza kształtowania się ekonomicznej efektywności produkcji jaj w zależności od zmieniającej się w każdym systemie chowu masy jaj. Badaniami objęto 840 kur nieśnych Hy-line, które podzielono na 4 grupy o różnym systemie utrzymania. Stwierdzono, że na wydajność nieśną w większym stopniu wpływa gęstość obsady niż wybiegowy lub bezwybiegowy system utrzymania kur. Najwięcej jaj w przeliczeniu na 1 kurę uzyskiwano przy obsadzie 5 kur/m2 w obydwu systemach utrzymania. W obu grupach kur o wyższej gęstości obsady zanotowano większy udział jaj w klasie XL, natomiast w grupach o mniejszej gęstości obsady stwierdzono największy udział jaj w klasie L. Wzrost zagęszczenia kur na 1 m2 kurnika wpłynął na wzrost upadków niosek, zmniejszenie nieśności oraz nieefektywne wykorzystanie paszy. Spowodowało to istotne obniżenie wielkości nadwyżki bezpośredniej w tych grupach w przeliczeniu na 1 kurę oraz na 1 m2 powierzchni kurnika. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of research was the analysis of egg amount per weight class with respect to: maintenance system, stocking density, and economic efficiency of the egg production. Study was conducted using 840 laying hens Hy-line, which were divided in 4 groups with different systems of the maintenance. The stocking density had a stronger influence on productivity than the maintenance system. The largest number of eggs per laying hen was obtained at the shocking density of 5 hen/m2 in both maintenance systems. The larger share of eggs in the XL class was observed in groups of higher density of hens. An increase of hen density per 1 m2 increased the mortality in laying hens reducing egg production and efficient fodder use. It caused a significant decrease of direct margin in the affected groups per laying hen and 1 m2 of area of the hen house. (original abstract)
4
Content available remote Trends in Design of Dismantling Workplace
100%
EN
The process of dismantling the design process is a complex set of overlapping activities which require knowledge and individual approach designer. Article discusses trends in the design of the dismantling process, based on the knowledge base for designing of the assembly processes. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono kompleksową analizę i kalkulacje kosztów uprawy buraków cukrowych w kampanii 2013/2014. Jest to kolejna kampania odbyta po reformie rynku cukru. W kalkulacji kosztów uwzględniono koszty transportu w postaci pracy ciągnika rolniczego jak i odbioru z pola plantatora zawarte w tzw. kompleksowej obsłudze zapewnianej przez producenta cukru. Zwrócono uwagę na wynik finansowy tj. wzrost kosztów uprawy, ale i wynikowego dochodu z produkcji buraków cukrowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents complex analysis and calculation of sugar beet crop profitability in campaign 2013/2014, that was running after the reform of sugar market. The calculation takes into account the cost of transport costs in the form of a working tractor and reception of the fields of farmer contained in the complex services provided by the sugar manufacturer. It is been focused on the crop profitability.(original abstract)
XX
Problem efektywności gospodarstw rolnych przeanalizujemy na przykładzie wyników rachunkowości rolnej prowadzonej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. (fragment tekstu)
EN
As far as the farm effectiveness is concerned we can distinguish the productive effectiveness, economical and social ones. The first - the productive effectiveness characterizes the output of a farm per unit. The second - economical - is estimated by determining the output of production per 1 ha arable land and the relation of the costs production to proceeds. The last one, but not the least, the social effectiveness indicates in which level farmers and their family's lives are, including the quality of nourishment. (original abstract)
7
Content available remote What Drives the Volatility of Firm Level Productivity in China?
75%
EN
The enterprise reforms of the 1990s profoundly changed the structure of the economy in China. Using a firm-level dataset collected annually during the period of 1998-2007, this paper examines the variation of productivity volatility across firms of different characteristics as well as its evolution over time, and investigates the sources of productivity volatility at the firm level. The results suggest that in general, productivity volatility at the firm level declined over time in China. Large firms, old firms, foreign firms, and firms located in the coastal provinces are less volatile. Firm size and location are the two major factors that drive changes in productivity volatility - one in a positive way and one in a negative way. While the gaps of volatility between smaller firms and larger firms declined, the gaps between firms located in the coastal provinces and inland provinces increased. (original abstract)
XX
Efektywność produkcji brojlera na fermie wiąże się zapewnieniem jak najlepszych warunków bytowych a także zastosowania odpowiedniej logistyki prac, umożliwiającej lepszą organizację i zapewniająca lepsze efekty produkcji inwentarskiej oraz minimalizację strat. W artykule tym przedstawiono logistykę prac w chowie brojlera na przykładzie fermy kurzej znajdującej się na ternie województwa opolskiego, stosującej preparaty zawierające pożyteczne mikroorganizmy w celu zwalczania odorów.(abstrakt oryginalny)
EN
Broiler production effectivness at farm is connected with providing the best living conditions, likewise applying concrete work logistics, what makes better organisation and provides better indoor production effects and minimalises the looses. In the artictle is presented work logistics in broiler's breeding on an example of chicken farm placed in Opole Province, applying preparation that contains useful microorganism to diminish odors.(original abstract)
XX
W pracy, na przykładzie modelu wzrostu typu D-H prześledzono przebieg optymalnych procesów wzrostu przy założeniu, że o efektywności majątku produkcyjnego decyduja działania podejmowane w sferze postępu techniczno-organizacyjnego - tym skuteczniejsze, im wyższe są przeznaczone na ten cel nakłady.
EN
In the paper there is presented a problem of optimal control of growth, formulated on the basis of the Domar-Harrod - type economy, where efficiency of productive capital - along with capital - depend on the level of national income and its distribution over investment and consumption. By employment of the Pontryagin maximum principle a solution to the problem is derived, and next analysed. There is also proposed a new variant of the problem where trajectories of investment and consumption are continuous, thus better describing problems of growth in a real economy. (original abstract)
XX
Na glebach o większej zawartości metali ciężkich plony w produkcji roślinnej były większe niż na glebach o małej zawartości tych metali. Wyjaśnienie tego zjawiska oparto na koncepcji efektu hormetycznego. Większa zawartość metali ciężkich w glebach badanych gospodarstw może mieć wpływ na poziom produktywności i efektywności gospodarowania.(abstrakt oryginalny)
EN
The crops of plant production on soil with higher content of heavy metals were higher than on soil with low content of these metals. The explanation of this phenomena was based of hormesis effect concept. According to this higher content of heavy metals in the soil of the investigated farms may influence on the differentiation of their farming productivity and effectiveness' level.(original abstract)
XX
Praca ma na celu określenie istoty, klasyfikacji, źródeł i form ujmowania rezerw produkcyjnych w procesach gospodarowania oraz opracowanie podstaw metodycznych badań z uwzględnieniem zasad i determinant racjonalizacji ich wykorzystania w przemyśle. Rezerwy produkcyjne w przemyśle, rozumiane są przez autora, jako rzeczywisty bądź potencjalny nadmiar czynników wytwórczych w stosunku do realizowanej bądź zamierzonej produkcji. Autor skoncentrował się na opracowaniu ideowego modelu kompleksowego rachunku rezerw produkcyjnych oraz określeniu zasad, uwarunkowań i barier prowadzenia tego rachunku.
EN
The selected quality tools were used in the organization to optimize the process of exchange of the grinding wheel. Test study, conducted in the organization indicated that the wheel may be changed every 270 hours of continuous operation. The use of the calculated cycle in practice has increased the number of manufactured products in the case of non-conforming products. The problem has been solved by using quality tools and analysis of the obtained results. For this purpose, we conducted: brainstorming, Pareto-Lorenz analysis and implemented the Sheward's Charts. The results of the research has helped to identify the causes of the differences arising between the testing process and the actual course of the grinding process and to determine the optimum operating times for each wheel positions.(original abstract)
EN
In the printing industry, more precisely in the processes of label and packaging production, still a lot of parameters affecting the quality of production processes are made using the experimental selection method. Collecting industrial data from the production process can be a mine of knowledge for an experienced analyst who is able to extract from this data the knowledge that will improve the quality of production or increase the efficiency of the process. The lack of identification of the parameters of the label production processes may cause losses at the level of over a dozen thousand for one hour of the printing machines operation. The aim of the article is to make the issues of label and packaging production in the context of the use of data mining tools more familiar. Statistical analyzes contained in this study were used by the authors to discover dependencies occurring in the labeling process, which have a significant impact on the final quality of the produced labels, but also on the quality of the production process. The article contains the results of own research carried out in a printing company producing various types of labels and packaging. The results of the application of statistical techniques and tools for the analysis of the label printing process such as histograms, probability analyzes, ANOVA analysis, Pareto-Lorentz diagrams are presented. The applied statistical analyzes of the flexographic printing process yielded surprising results, indicating significant differences in the efficiency of the printing process, depending on the design solutions introduced. These results were supported by appropriate statistical analyzes. The most important variables have been defined that affect the speed and efficiency of the printing process [Lipiak, Werpachowski 2015, p. 49]. (original abstract)
XX
Celem pracy było zbadanie efektywności zasobów pracy i ziemi w ujęciu sektorowym, w skali międzynarodowej, przy czym badanym sektorem było rolnictwo UE. Do przeprowadzenia rachunku produktywności, jako miarę uzyskanego efektu zastosowano kategorię produkcji rolniczej, natomiast do rachunku dochodowości wartość dodaną brutto. Ocenę cząstkowych efektywności zasobów pracy i ziemi przeprowadzono na podstawie danych z 2006 roku.
EN
The paper analysis íhe prodiiclion and economic efficiency of the labour and land and their expenditure in agriculture of European Union. In this study was presented land and labour productivity. On the basis oj final product and gross value added was carried out efficiency calculus. (original abstract)
15
Content available remote Výhody Kanbanu v ERP systémech
75%
EN
This tensile system is known and in the work experience utilises so many years on the level shop manufacturing control, not only there. However there exist the examples use of Kanban, which are different of using than before. This article is about Kanbans, which are form a part of control processes manufacturing in the system ORAKISS in the firm Narex, Česká Lípa. The company make use of Kanban in the internal and external supplier relationships. Kanban distinguish in the optimisation of planning store inventories oneself which is effective for all manufacturing process. The project of all system is making individually for the requirements of the company Narex. The second part of the article is aimed at the problem of the scheduling production in the system planning manufacture - AROP. There are some examples of advantage of using Kanban in the Czech industry producer for example: · reduction of total inventories; · reduction of unfinished inventories, minimisation of waste; · simplification of manufacturing process; · higher quality of order; · satisfy customer; · reduction processes of production and transport inventories; · lower information costs which are quick and correct. Kanban presents the effective tool for manufacturing process and shows us the source of problems in the production. Kanban cycle stops by when in the production the problem is. After that is simply the problem take away.(original abstract)
XX
W ramach artykułu przedstawiono znaczenie ryzyka operacyjnego związanego z efektywną realizacją procesu produkcji. Z punktu widzenia klienta stanowi ona wartość rynkową przejawiającą się procesem zakupu bądź jego brakiem. Zauważonymi problemami są przede wszystkim luki wiedzy w zakresie pomiarów efektywności procesu produkcji oraz świadomego zarządzania ryzykiem w nim. W efekcie autorzy poczynili próbę identyfikacji czynników wpływających na efektywność, jak i na ryzyko wystąpienia zakłóceń w procesie produkcyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the importance of operational risk associated effectively from of the production process. The client evaluates the market value of the purchase process, or lack thereof. Noticed the problem is primarily a gap of knowledge in the field of measuring the production process efficiency and conscious risk management. As a result, the authors have made an attempt to identify the influence of the factors affecting the efficiency and the risk of disturbances in the production process. (original abstract)
17
75%
XX
W artykule przedstawiono wyniki ekonomiczne i efektywność produkcji w gospodarstwach specjalizujących się w uprawach polowych sklasyfikowanych według klas wielkości ekonomicznej. Do analizy wykorzystano dane FADN UE z 2010 i 2015 roku. Miarą oceny sytuacji ekonomicznej był dochód z gospodarstwa. Ocenę efektywności produkcji przeprowadzono na poziomie produkcyjno-technicznym, zbadano dochodowość nakładów środków obrotowych oraz kosztochłonność i sprawność ekonomiczną produkcji. Analizie poddano także zadłużenie gospodarstw. Dochód z gospodarstwa bez dopłat do działalności operacyjnej w klasach wielkości ekonomicznej 1-5 sukcesywnie rósł, a w jednostkach z klasy szóstej nastąpił jego spadek, w efekcie dając wartość ujemną. W 2010 roku dopłaty pokryły stratę z produkcji i zapewniły określoną wysokość dochodu, natomiast w 2015 roku strata została pokryta tylko częściowo (w 95%). Najwyższy dochód bez dopłat na 1 ha użytków rolnych uzyskano w gospodarstwach z trzeciej i czwartej klasy wielkości ekonomicznej (w 2010 r. odpowiednio 267 i 201 EUR, a w 2015 roku - 161 i 193 EUR). Pod względem efektywności produkcji także wyróżniają się gospodarstwa z klasy trzeciej i czwartej, natomiast w gospodarstwach z klasy szóstej wskaźniki charakteryzujące efektywność były najniższe. Wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstw zwiększało się ich zadłużenie. We wszystkich grupach w zobowiązaniach przeważały kredyty długoterminowe, ale najmniejszy ich udział stwierdzono w gospodarstwach z klasy szóstej. Oznacza to, że znaczne środki były przeznaczane na finansowanie bieżącej działalności tych gospodarstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the economic results and production efficiency for farms specializing in field crops classified by economic size classes. The FADN UE data from 2010 and 2015 were used for the analysis. The income from the farm was a measure of the economic situation. The assessment of production efficiency was carried out at the production and technical level, the profitability of current assets as well as the cost consumption and economic efficiency of production were examined. The debt of farms was also analyzed. Income from the farm without subsidies for operating activities in economic size classes 1-5 successively increased, while for farms in the sixth class there was a strong decline in it, as a result income was a negative value. In 2010, the subsidies covered the loss on production and ensured a certain amount of income, while in 2015 the loss was only partially covered (in 95%). The highest income without subsidies per 1 ha of arable land was obtained on farms from the third and fourth economic size classes (in 2010: EUR 267 and EUR 201, respectively, in 2015 - EUR 161 and EUR 193). Farm production in the third and fourth classes also stand out in terms of production efficiency, while in sixth class of farms, the efficiency was the lowest. Together with the increase in the economic size of farms, their debt increased. In all groups, the liabilities were mostly long-term loans, but its smallest share was found in the sixth class of farms. This means that significant funds were allocated to finance the current operations of these farms. (original abstract)
18
Content available remote Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność
75%
XX
W artykule przedstawiono zróżnicowanie opłacalności produkcji siedmiu działalności produkcji roślinnej i trzech zwierzęcej w zależności od skali ich produkcji w gospodarstwie. Wydzielono trzy przedziały skali - małą, średnią i dużą. Wielkość skali ma bezpośredni związek z efektywnością produkcji, jednak wybór optymalnej jej wielkości oraz poziomu intensywności produkcji jest zagadnieniem bardzo złożonym. Przeanalizowano racjonalność zastosowanego poziomu intensywności w grupach gospodarstw różniących się wielkością skali. Ocenie poddano także pracochłonność produkcji oraz możliwość opłaty nakładów pracy własnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to analyse the diversity of the profitability of production (understood as the ratio of production value to the cost of production) and level of income from activity without subsidies for the ten production activities, namely: winter wheat, spring wheat, winter rye, spring barley, winter triticale, winter rape, sugar beets, dairy cows, pigs and beef for slaughter, depending on the scale of their production on a farm. Surveys were conducted between the years 2005 and 2009. It should be emphasized, that obtained results presented do not depict the situation of all such holdings in Poland, but only of those which provided farm accountancy data. Nonetheless this data allows for describing certain relations and in this context are giving the ground for formulating conclusions referring not only to the examined sample. Empirical data were collected and processed according to the rules of the AGROKOSZTY system. There were separated three bands of scale - small, medium and large. The size scale is directly linked with the efficiency of production, but the choice of the optimum size and intensity of production is a complex issue. A level of intensity of the production was recognized and examined. The paper argues that further action in the direction of increasing the volume through the growth of the expenditure will be rational action. (original abstract)
EN
The article entitled "Analysis of production processes in a given enterprise" is characterized by a topic related to a production efficiency in a given enterprise and the management of the production process. The aim of the article is to conduct researches and analyzes that improve the management and a course of production process by using key tools. Thank to the implementation of the given methods, the reasons for the difficulties in the production process and the method of their reduction or elimination were identified. The tools that were used to improve the efficiency of the production process in the enterprise, include the usage of Kaizen method, the implementation of Poka Yoke, and the usage of the ERP system. The implementation of these tools will help to achieve better results in the production process. (original abstract)
20
Content available remote Zastosowanie standaryzacji pracy w celu poprawy efektywności produkcji
75%
XX
W dobie dynamicznie zmieniających się uwarunkowań rynkowych coraz ważniejszą rolę w skutecznym zarządzaniu procesem produkcji odgrywa analiza efektywności. Kompleksowa analiza efektywności procesu produkcji jest skomplikowanym działaniem kontrolingowym, głównie ze względu na brak precyzyjnego określenia jej zakresu. Z tego względu w literaturze przedmiotu można znaleźć dyskusje na temat efektywności ekonomicznej oraz efektywności operacyjnej. W niniejszym artykule poruszono problematykę związaną z wpływem standaryzacji pracy na liniach produkcyjnych na efektywność produkcji w aspekcie operacyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
In today's rapidly changing market environment an increasingly important role in the successful management of production processes is played by the analysis of efficiency. A comprehensive analysis of efficiency of the production process is a complicated activity of controlling, mainly due to the absence of a precise definition of the scope of such analyses. For this reason, in the literature, discussions on economic efficiency and operating efficiency are seen. In this article, the authors raise issues related to the impact of work standardization on the production efficiency in terms of operation. (original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.