Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 296

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawo wodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Omówiono dotychczasowe prace nad projektem ustawy „Prawo wodne". Przedstawiono uwagi do tego projektu (ogólne, szczegółowe i końcowe).
EN
The paper discusses the work which has been undertaken on the project of the Water Act up to the present. The comments to this project were presented (general, detailed and final).
3
Content available remote Nowe prawo wodne – zarządzanie, konsekwencje
80%
PL
Przedstawienie działu siódmego ustawy. Planowanie w gospodarowaniu wodami. System informacyjny gospodarowania wodami. Kontrola gospodarowania wodami. Monitoring wód.
EN
Presentation of the seventh branch of the Act. Planning in water management. Information system for water management. Water management control. Water monitoring.
EN
Land covered by water is a special type of object entered into the register of land and buildings. It is a separate usable land which includes: land under the internal marine waters land under surface flowing waters and land under surface still waters. These types of usable land do not constitute an exhaustive list of all the areas covered by water. Land under ponds and land under ditches are registered as agricultural land as well. The Water Law provides for a specific procedure for adjusting boundaries between the land under waters and the adjacent land, which is different from the procedures regulated by the Geodetic and Cartographic Law. However, in practice, the implementation of this procedure encounters numerous problems due to imprecise regulations. This article analyzes the existing provisions of law on determining the boundaries of land under inland waters. Based on the author´s own experiments and the available studies, the practical problems in the implementation of this procedure were emphasized. It was proposed to complement the Regulation so as to indicate dearly the successive stages of the proceedings and the persons responsible for their implementation.
PL
Grunty pokryte wodami stanowią szczególny rodzaj obiektów rejestrowanych w ewidencji gruntów i budynków. Stanowią one osobny użytek gruntowy, który obejmuje: grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi oraz grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi. Wymienione użytki nie stanowią wszystkich zajętych przez wodę terenów. Jako użytki rolne rejestrowane są dodatkowo grunty pod stawami oraz grunty pod rowami. Ustawa Prawo wodne przewiduje szczególny tryb ustalania granicy gruntów pod wodami z gruntami sąsiednimi, odmienny od postępowań regulowanych przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jednak w praktyce realizacja tej procedury napotyka problemy z uwagi na nieprecyzyjne regulacje. W artykule przeanalizowano obowiązujące przepisy dotyczące ustalenia granic gruntów pod wodami śródlądowymi. Na podstawie własnych doświadczeń oraz dostępnych opracowań wskazano na występujące w praktyce problemy w realizacji tej procedury. Zaproponowano uzupełnienie regulacji tak, aby jasno wskazać kolejne etapy postępowania oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację.
PL
Wydaje się, że monitoring jakości wód nie ma ostatnio ani dobrej prasy, ani dobrej passy. Czy rzeczywiście tak jest i czy są ku temu podstawy?
PL
Zasady organizacji gospodarki wodnej mają dla branży energetycznej szczególne znaczenie z uwagi na ilość wody wykorzystywanej do procesów energetycznych, zwłaszcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła. O tym, jak istotne, decyduje stosowana technologia, która wpływa na wielkość strat wody w obiegu kotłowym i ciepłowniczym oraz optymalizacje procesów chłodzenia. Nowe zasady korzystania z wód, które będą wchodziły w życie począwszy od 1 stycznia 2018 r. oznaczają dla elektrowni i elektrociepłowni odczuwalny wzrost kosztów prowadzonej działalności głównie ze względu na wprowadzenie obowiązku uiszczania opłat w nowej formule za pobór wód.
PL
Jak opracować i skutecznie wdrożyć strategię przedsiębiorstwa wod-kan w ramach obowiązujących przepisów i norm, wyraźnie określających zakres i formy działalności: ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu, Prawa wodnego, rozporządzenia w sprawie określania taryf, przepisów antymonopolowych?
13
Content available remote Nowe prawo wodne – kąpieliska
80%
PL
Problemy organizacji kąpielisk w nowym prawie wodnym. Zasady postępowania. Kontrola kąpielisk. Wymagania formalne. Rozproszenie regulacji. Nowe warunki i wynikające z nich zagrożenia.
EN
Problems of bathing organization in this water law. Rules of conduct. Bathing control. Formal requirements. Dispersion of regulations. New conditions and the resulting threats.
PL
Trwa formalno-medialne przeciąganie liny pomiędzy wnioskującymi o nowe taryfy podmiotami a regulatorem, czyli Wodami Polskimi. Zamiast zgodnego „małżeństwa”, mającego wspólne plany i równą troskę tak o społeczeństwo, jak i o publiczne mienie, częściej mamy nieporozumienia, niezrozumienie, a nawet medialne pomówienia.
PL
W artykule przedstawiono obecny stan zaplecza informatycznego poszczególnych instytucji uczestniczących w procesie gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na oprogramowanie służące do pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania informacji związanych z gospodarką wodną oraz oprogramo- wanie wykorzystywane do przestrzennej wizualizacji danych. Po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2002 a roku nowej ustawy Prawo wodne, rozpoczęte zostały prace mające na celu utworzenie dla Krajowego Zarządu oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej jednolitego systemu v informacyjnego ułatwiającego zarządzanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi wPolsce. Posiadanie przez te instytucje takiego systemu wynika z obowiązków określonych ustawą, w szczególności w zakresie opracowywania planów gospodarki wodnej, kontroli gospodarki wodnej oraz utworzenia i prowadzenia systemu informacyjnego gospodarki wodnej (katastru wodnego). Zgodnie z Prawem wodnym, wszystkie te trzy zadania stanowią jednocześnie instrumenty zarządzania wodami. Regionalne Zarządy, które zostały utworzone w 1991 roku dla wprowadzenia w Polsce zasad zarządzania zasobami wodnymi w obszarach hydrograficznych, mają doświadczenie w gromadzeniu danych o gospodarowaniu wodami. W artykule zaprezentowano zakres informacji zgromadzonych przez Regionalne Zarządy i sposób ich wykorzystywania do realizacji zadań statutowych. Przedstawiono również, jakie informacje gromadzone przez inne instytucje, działające w sferze gospodarki wodnej, są wykorzystywane przez Regionalne Zarządy w ramach wzajemnej współpracy.
EN
The paper presents the current status of computer resources in individual institutions dealing with water management in Poland. Special attention is given to the software used for generating, storing, processing, and making available information related to water management, and to the software used for spatial data visualisation. After adoption, on the 1st January 2002, of the new Water Act, efforts have been launched aimed at creation of the uniform information system for the National Board and Regional Boards of Water Protection, that would facilitate management of surface and underground waters in Poland. Such a system should exist in these institutions, which is due to the obligations imposed by the Act. Special attention should be attached to information related to preparation of water management plans and control, and to creation and management of the information system in water management (water cadaster). According to the Water Act, the three tasks mentioned above constitute at the same time the instruments of water management. The Regional Boards of Water Protection, which were created in 1991 in order to implement in Poland the rules of water management according to hydrographic regions, have experience in collecting data on water management. The paper presents the scope of information gathered by the Regional Boards and the way the information is used in implementation of the statutory tasks. The paper also shows which information gathered by some other institutions dealing with water protection is used by the Regional Boards within the framework of mutual co-operation.
17
Content available remote Działy ustawy prawo wodne – ochrona wód
80%
PL
Nowa ustawa prawo wodne, zagadnienia związane z ochroną wód. Korzystanie z zasobów. Strefy ochrony zbiorników i ujęć wody. Ochrona wód kąpielowych. Ochrona wód morskich. Odpowiedzialność w ochronie wód, różnice w stosunku do wcześniejszych regulacji.
EN
The new water law, issues related to water protection. Using resources. Areas for protection of water reservoirs and water intakes. Protection of bathing waters. Sea water protection. Responsibility in water protection, differences in relation to earlier regulations.
EN
The paper presents the planned changes in the environmental fees system resulting from the Government’s draft water law of 23 June 2016. The comparison of existing and proposed economic instruments is made based on the regulations of the draft law and the existing legislation. Analyses of charge rates for water services and the impact of their changes on prices of some products and services are conducted.
PL
W tekście przedstawiono planowane zmiany w systemie opłat środowiskowych wynikających z rządowego projektu ustawy wodnej z dnia 23 czerwca 2016 r. Porównanie istniejących i proponowanych instrumentów ekonomicznych jest wykonane na podstawie przepisów projektowanej ustawy oraz przepisów obowiązujących. Zostały przeprowadzone analizy stawek opłat za usługi wodne oraz wpływu ich zmian na ceny niektórych produktów i usług.
20
Content available remote Nowe prawo wodne – informacje ogólne. Część I
70%
PL
Prezentacja założeń nowej polskiej ustawy prawo wodne. Ogólna filozofia nowej regulacji. Zmiana podejścia do wód opadowych, zamiast jako ścieki traktuje się je jak zasoby. Zawartość ustawy. Nowa struktura Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: organizacja, struktury, kompetencje.
EN
Presentation of the new Polish Water Law Act assumptions. The general philosophy of the new regulation. A change in approach to rainwater, rather than as a sewage, is treated as resource. The content of the Act. New structure State Water Farm Polish Waters: organization, structures, competencies.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.