Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1084

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  charakterystyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
1
Content available remote Obliczanie i charakterystyka krajowych łożysk kulkowych skośnych
100%
PL
W pracy przedstawiono nowy sposób obliczania łozyska tocznego, polegajacy na porównaniu rzeczywistych naprężeń q(m) wystepujacych na bieżniach z naprężeniami dopuszczalnymi k(dop), wedlug równania q(m)sk(dop). Opisano metody obliczania q(m) oraz obliczono naprężenia dopuszczalne k(dop) pod obciążeniem spoczynkowym (statycznym), które oznaczymy jako z(o) oraz pod obciążeniem ruchowym (dynamicznym) z(or). W tablicy 1 przedstawiono obliczone wartości rzeczywistych maksymalnych wartości naprężeń q(m), występujących w środku elipsy styku najbardziej obciążonej kulki w łożysku oraz przemieszczenia y pierścienia wewnętrznego względem zewnętrznego.
EN
In this work a new way of calculating anti-friction bearings is presented. The author compares the actual stresses q(m), that appeared on the ball track and the permissible stresses k(dop) according to equation q(m)sk(dop). A way of calculating q(m) and k(dop) is described. The permissible stresses z(o), on the static load and stresses z(or) on the dynamic one are calculated. In table one the calculated values of actual strsses q(m) appearng in the middle of the contact ellipse of the most loaded ball -bearing and the displacements y and x of the internalring with regard to the external ring are also presented.
EN
The gas pressure and the gas temperature are commonly used for characterizing the vacuum environment. These macroscopic parameters were transferred to vacuum science and technology from classical thermodynamics. The aim of the paper is to show the statistical aspects of the most important phenomena in high vacuum. I would also proposed using the gas number density instead of pressure,since this macroscopic gas parameter, which comes from statistical physics, directly influences the phenomena that occur in high vacuum.
PL
Badania eksperymentalne wykazały, że zasadniczy wpływ na charakterystykę sondy elektrostatycznej do pomiaru strumienia objętości fazy ciekłej w ośrodku dwufazowym mają krople odrzucane od strony napływu czynnika, tzn. powierzchni czołowej sondy. Charakterystyka sondy została uogólniona dla kropli o różnych średnicach określonych założoną funkcją gęstości rozkładu. Przedstawiono interpretację wyników pomiarów, umożliwiającą praktyczne wykorzystanie sondy. Wyznaczono czynnik uwzględniający rozkład średnic kropel, pozwalający na ustalenie zależności przeciętnej średnicy kropel od wartości obliczonej, odpowiadającej znanemu natężeniu prądu sondy i jednostkowemu strumieniowi objętości fazy ciekłej.
EN
An electrostatic probe for measurement of liquid phase volume flow rate in two-phase flow of the droplet pattern has been developed. The probe has the form of metal sphere maintained at an electric potential. The droplets detaching from the probe are carrying electric charge. The electric current flowing from the probe is a measure of the volume flow rate of the liquid phase. It has been revealed experimentally that predominant influence on the characteristics of the probe may be attributed to the droplets splashed at its front surface. A more general form of the probe characteristics in which the effect of splashed droplets of an assumed size distribution has been presented. A reverse problem which allows one to determine the parameters of the size distribution of the splashed droplet, based on the known values of the volume flow rate and the current of the probe has also been discussed.
PL
Scharakteryzowano właściwości geotechniczne górniczej skały płonnej oraz przedstawiono sposób inżynierskiego podejścia do makroskopowej oceny tych właściwości. Podano możliwości jej praktycznego wykorzystania.
EN
Geotechnical properties of waste rock are characterized and an engineering method of macroscopic evaluation of these properties is suggested.
PL
W artykule przedstawiono problem wyznaczania udziałów poszczególnych klas ziarnowych w strumieniu materiału na podstawie parametrów teksturowych, bez konieczności dokonywania pełnej segmentacji obrazu z wyodrębnianiem granic poszczególnych ziaren. Podstawą obliczeń są wzorcowe parametry teksturowe (np. funkcja autokorelacji) wyznaczane w sposób doświadczalny. Zwrócono uwagę na konieczność redukcji liczby wymiarów funkcji (uśrednienie radialne), eliminację składowej stałej jasności obrazu oraz zastosowanie odpowiednich algorytmów rozwiązywania nadokreślonego układu równań, zapewniających nieujemność otrzymywanych rozwiązań. Przedstawiono obliczeniowe przykłady obrazów wzorcowych oraz analizy obrazu zawierającego wiele klas ziarnowych.
EN
The paper presents a problem of determining fractions of individual grain-size categories in a mass flow on the basis of texture parameters without any need for making a complete segmentation image including separation of individual grains. The standard texture parameters (e.g. autocorrelation function) determined experimentally is a basis for calculations. It has been paid attention to necessity to reduce a number of function sizes (radial averaging), to eliminate a constant component of image brightness, and to apply appropriate algorithms of solution of an overdetermined system of equations which provide for non-negative solutions to be gained. There have been presented the calculative examples of standard images and image analysis including many size grades.
PL
W pracy przedstawiono budowę nowej postaci konstrukcyjnej metalowego sprzęgła o dużej podatności skrętnej oraz opis stanowiska badawczego i metodykę wyznaczania jego charakterystyk dynamicznych. Zaprezentowano także uzyskane wyniki badań, pozwalające na wyznaczenie wymienionych charakterystyk.
EN
A recently developed construction of a coupling made of metal, high-susceptible to torsion as well as a description of a test stand and a methodology of determination of dynamic characteristics have been presented in the paper. The results achieved in the course of research allowing the above mentioned characteristics to be determined, have been also presented.
PL
W pracy określono podstawowe parametry elektrociepłowni (EC) takie jak: sprawność energetyczna chwilowa brutto (nc, wskaźnik ilustrujący produkcję generowanego ciepła w stosunku do ilości energii elektrycznej (a), sprawność wytwarzania energii elektrycznej (net). Przeprowadzono dyskusję oszczędności energii chemicznej paliwa w elektrociepłowniach (delta PWd). Główną uwagę skupiono na dwóch układach EC, I-szy stanowi prosta EC z turbiną gazową i wymiennikiem ciepła, II-gi to EC gazowo-parowa ( z turbiną upustowo-kondensacyjną). H-gi to EC gazowo-parowa ( z turbiną upustowo-kondensacyjną). Określono dla nichtwpływ temperatury spalin na dolocie do turbiny gazowej (t 3) oraz stosunku ciśnień w sprężarce (Bc) na nc, a, nel, (deltaPW4d).
EN
The papers deals with the fundamental parameters of a heat-and-power station (CHP), viz, total effciency (nc), the coefficient expressing the production of generated heat to the amount of electric energy of fuels in heat-and-power stations (deltaPWd). Attentionwas paid, firstof all, to two CHP systems, the first one being a simple CHP with a gas turbine, the other one a gas and steam cycle (with a condensation-bleeder turbine). For these the effect of the temperature of combustion gases at the inlet to the gas turbine (t3a) and the pressure ratio in the compressor (Bc) on the values of nc, a, nel, (deltaPWd) was determined.
PL
Rozpatrzono przepływ cieczy w przewodzie tłocznym w warunkach zmiennego w czasie wydatku zasilania pompy. Różniczkowe równania (ciągłości i ruchu) opisujące przepływ cieczy zostały rozwiązane metodą charakterystyk. Określono funkcje zmian ciśnienia oraz wydatku cieczy dopływającego do odbiornika. W rozważaniach uwzględniony został wpływ stopnia odkształcania się ścian przewodu tłocznego na parametry nieustalonego przepływu cieczy.
EN
The liquid flow of a delivery pipe with variable time pump discharge was considered. Differential equations (of continuity and motion) describing the phenomena were solved by means of the characteristic method. The functions of stream pressure changes and the volumetric flow rate of the liquid flowing into the container were deterrnined. The influence of the degree of strain of the delivery pipe wall on unsteady liquid flow parameters was taken into consideration.
PL
Przedstawiono wyniki badań uogólnionej charakterystyki przepływowej zaworu o średnicy króćca i gniazda 25 mm. Znajomość tej charakterystyki jest niezbędna przy doborze lub projekcie kształtu grzybka, w celu uzyskania odpowiedniej, np. liniowej zależności między strumieniem płynu a stopniem otwarcia. Badania eksperymentalne wykonano dla grzybków płaskich i stożkowych.
EN
Experimental results of the generalised flow characteristic of a valve with socket and connection terminal diameters of 25 mm are presented. The characteristics is indispensable for a selection or design of the mushroom shape to ensure respective (e.g. linear) relationship between the flow of a fluid and the opening angle. The experimental investigations were carried out with flat and conical valves.
EN
Very high hardness and broad optical window from UV up to IR make the diamond attractive for many applications. In this work the Raman spectroscopy was used to determine the quality of polycristalline diamond films obtained by Hot Filament Chemical Vapor Deposition Method. Lower contain of amorphous carbon phase and lower value of FWHM of the layers obtained from C(2)H(2) comparing to films obtained from CH(3)OH.
EN
The correct estimation of the shear strength of the peat subsoil is one of the major aspects of assessing risk of landslip in blanket peat areas. Due to the fibrous structure of the peat, its behaviour during shear is somewhat different from that of mineral soils (e.g. soft clays) and it has been found difficult to obtain reliable values of its shear strength. To estimate the shear strength of the peat, the geotechnical engineer is faced with making use of a several testing techniques, both in the laboratory and in situ, which were actually developed for mineral soils. Whether these techniques are applicable to peat is not clear. The objectives of this note are to review:1. Available methods of characterising peat. 2. Previous research that has been carried out on estimating the shear strength of peat in Ireland and elsewhere using both laboratory and in situ testing. 3. Efforts that have been made to model peat using advanced numerical modelling. Following the review some recommendations will be made as to which test type is most applicable to peat soils and recommendations will be made for further work.
EN
Sheet metal and sheet metal articles characteristic. Sheet metal application in building industry. Coated sheet metal maintenance. Expert's sheet metal diagnostic.
PL
Przedstawiono charakterystykę gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi, innymi niż komunalne (fosfogipsy, popioły) oraz niebezpiecznymi.
EN
The characteristics of municipal, industrial, other than municipal (just like phosphogipsum or ashes) waste together with hazardous waste has been presented.
PL
W pracy przedstawiono problemy związane z procesem transportowym powietrza oraz paliwa przez układ dolotowy silnika spalinowego. Praca dotyczy transportu mieszaniny palnej powstającej z ciekłego paliwa oraz z powietrza, w silnikach o zapłonie iskrowym (ZI). Właściwości fizykochemiczne tych dwóch czynników są różne, zatem różnie przebiegają ich procesy transportowe. Analizowano je równolegle, uwzględniając ich specyfikę. Bezpośrednim celem i efektem pracy są opracowane przez autora metody badań, służące do wyznaczania czasowych charakterystyk procesów transportowych powietrza i paliwa. Dużo uwagi poświęcono też warstwie paliwa wykroplonego na ścianki przewodu dolotowego. Metoda badań odnosząca się do powietrza może być wykorzystana zarówno do silników o zapłonie iskrowym, jak i samoczynnym (ZS). Metoda związana z paliwem odnosi się do silników ZI. Jej oryginalnością jest zastosowanie techniki izotopowej, która pozwoliła badać wybraną frakcję temperaturową paliwa w postaci kropel, w warstwie przyściennej, jak i paliwa odparowanego płynącego w strudze mieszaniny palnej.
EN
In the thesis the problems connected with transportation of air and the fuel trough the piston engine inlet system are presented, especially the transportation of the fuel mixture created from liquid fuel and air in SI engines. The physical and chemical properties of these factors are different, so the transportation processes are also different. They are analysed separately taking their specificity into account. The aim and the effect of the thesis are to work out the methods of investigation useful for defining the time characteristics of air and fuel transportation processes. The fuel coating in the inlet pipe was also taken into consideration. The method of investigation connected with air is useful for both SI engines and Diesel engines, while the method connected with fuel is useful for SI engines. The originality of this method consists in the isotope technology (investigation of the fuel in droplets or on vapour).
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.