Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
8
Content available Przyczyny trudnosci z uprawa odmiany Marta
100%
PL
W pracy przestawiono problematykę pomiaru odporności na pękanie spieków ceramicznych na przykładzie spieku alfa-Al2O3 i kompozytu ziarnistego z układu Al2O3-ZrO2. W ramach badań własnych wyznaczono odporność na pękanie według różnych metod pomiarowych. Przeprowadzone obliczenia i pomiary własne pozwalają na weryfikację i ocenę przydatności zaproponowanych metod do wyznaczania KIC dla reprezentatywnych spieków ceramicznych, stosowanych na ostrza narzędzi skrawających. Odporność na pękanie wyznaczono w oparciu o bezpośredni pomiar długości pęknięć powstających w narożach odcisku wgłębnika twardości Vickersa przy zastosowaniu różnej siły obciążającej wgłębnik. Obliczenia porównawcze odporności na pękanie KIC wykonano według wzorów zaproponowanych przez różnych autorów. Odporność na pękanie otrzymano również stosując zmodyfikowaną metodę bezpośredniego pomiaru długości pęknięć Vickersa, podczas ich stabilnego wzrostu, na powierzchni próbki w kształcie belki poddanej trójpunktowemu statycznemu zginaniu. Według tej metody określono współczynnik chi, charakteryzujący koncentrację naprężeń szczątkowych, wytworzonych w otoczeniu odcisku wgłębnika twardości Vickersa. Obserwacje przemieszczeń i odkształceń w płaszczyźnie oraz pozapłaszczyznowych przeprowadzono przy zastosowaniu interferometrii siatkowej. Odporność na pękanie wyznaczono także metodą wgłębnikowo-wytrzymałościową, podczas niestabilnego rozwoju pęknięć. Wartości KIC otrzymane z bezpośredniego pomiaru długości pęknięć Vickersa porównano z wartościami KIC otrzymanymi metodą konwencjonalną na próbkach typu SENB (ang. Single Edge Notched Beam) z pojedynczym karbem w kształcie "U", wytworzonym na drodze mechanicznej. Podczas stabilnego rozwoju pęknięć prowadzono też badania zachowania się krzywych R, charakteryzujących zmianę KR ze wzrostem pęknięcia. Określono parametry podkrytycznego wzrostu pęknięcia. Zbadano odporność materiału na wykruszenia powstające pod wpływem działania pęknięć bocznych, przy różnych wartościach sił obciążających wgłębnik twardości Vickersa. Próby eksploatacyjne przeprowadzono w procesie skrawania przy użyciu płytek wieloostrzowych, wykonanych z kompozytu ziarnistego z układu Al2O3-10% masy ZrO2N* (ZrO2 niestabilizowany), charakteryzującego się najwyższą odpornością na pękanie. Zastosowane płytki wykazały dobre właściwości użytkowe badanego materiału. Wyniki otrzymane z analizy badań pozwalają na ocenę przydatności spieków ceramicznych na ostrza narzędzi skrawających. Rozwiązanie przedstawionego problemu badawczego ma duże znaczenie technologiczno-produkcyjne, gdyż pozwala na wprowadzenie wiarygodnej kontroli jakości wyrobów narzędziowych i stwarza "narzędzie" do dalszych badań technologicznych w zakresie specjalnych spieków ceramicznych stosowanych do obróbki skrawaniem.
EN
A specific characteristic in fracture toughness measurement of advanced ceramics with particular reference to alpha-Al2O3 and Al2O3-ZrO2 composites has been presented. Own investigations determined the fracture toughness according to various methods. The carried out analysis and own measurements allow verifying and evaluating the usefulness of the proposed methods to determine the KIC of the representative cutting ceramics. Fracture toughness has been determined from direct measurement of the crack length, developed during the Vickers indentation test, as a function of indenter's load. Comparative calculations of the fracture toughness KIC have been performed according to analytical approaches proposed by different researchers authors. The modified method of direct crack measurement has also been used for determination of the fracture toughness. The method is based on the observation of the controlled crack growth on the tensile surface of the beam in the static three point bending test. According to this method the coefficient of the chi characterizing the residual indentation stress concentration around the Vickers hardness indent has been determined. Observations of in-plane and normal (out of plane) displacements and strains were made on using interferometry method. The fracture toughness was assessed by means of indentation strength in bending (ISB) method during unstable crack extension. The values of the KIC from Vickers cracks were compared with those obtained by conventional method on the mechanically notched specimen type SENB (Single Edge Notched Beam) with single "U" type notch. Further, investigations of R-curve behaviour, characterising change of KR with the crack growth were extended, during stable growth of cracks. The parameters of subcritical crack growth were determined. Chipping compliance of the advanced ceramics under different loads applied to the Vickers hardness indenter was tested. Operation tests made in cutting conditions using indexable inserts produced with Al2O3-10 wt.% ZrO2 N* (unstabilised ZrO2), have exhibited the highest fracture toughness. The tested inserts have offered better functional properties of these materials. Results, obtained from analysis, permit to evaluate ceramics usefulness for cutting tools edges. The research results allow not only introducing the reliable quality assurance of tools but also offering intelligent and practical technique for further technological investigations of the range of special tool ceramics.
EN
Brief review of most important tests of hardmetals mechanical properties together with their practical usage in industry for a quality control and an informative quantity in research works is presented. Some tests used in industry and research laboratories are standardized while others are accepted as in-house or research methods. Current state of standardization of the selected mechanical properties according to PN-EN, PN-ISO, ISO, ASTM and EN is analysed.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.