Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 233

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo własności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
The main purpose of the paper is to substantiate the ways to improve the legal framework of mineral waste management in Ukraine in relation to the legal regime within technogenic mineral deposits and the property right of such waste. This study used such methods as the method of terminological analysis, the method of analogy, as well as axiomatic and formal legal methods. Special attention is given to the introduction of the dual legal regime of mineral waste within technogenic mineral deposits by combining the legal regime of minerals with elements of the legal regime of waste. The paper shows that the compulsory alienation of mineral waste as minerals must be recognized as a separate ground for termination of property right. It is also proposed to establish the guarantees of the property right of valuable mineral waste, namely: transfer (alienation) of this waste as minerals to ownership of the Ukrainian people exclusively by court decision; the existence of the procedure for such transfer (alienation), determined by law.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest prezentacja podstawowych problemów związanych z rozdzieleniem własności od zarządzania w organizacjach oraz charakterystyka wybranych organizacji rozdzielających własność i zarządzanie funkcjonujących na rynku amerykańskim, na którym po raz pierwszy zwrócono uwagę na kwestie rozdzielenia własności i zarządzania, i na rynku polskim. (fragment tekstu)
EN
The article presents problems of the separation of ownership and management in organizations on the example of Polish and American data. The analysis of these problems has enabled describing this question in the Polish economy with reference to the same problems in the American market, indicating determinants influencing members of an organization. The article also presents advantages and disadvantages of this solution as well as elements enabling the proper functioning of an organization that operates according to the separation of ownership and management rule. (original abstract)
3
Content available remote Pyramidal Ownership and Company Value: Evidence from Polish Listed Companies
100%
EN
This paper examines the effects of pyramidal ownership. Using the sample of 162 non-financial companies listed on the Warsaw Stock Exchange during the period 2010-2014, we verify the relation between the adoption of a pyramidal structure and company value. Specifically, we show that the link between pyramidal ownership and company value is more complex than previously thought addressing the aspect of ownership concentration and dual class shares. Our results indicate that the use of pyramids is associated with a higher value measured by Tobin's Q, supporting the efficient monitoring hypothesis. Contrary to our expectations the combination of pyramidal ownership and dual class shares is correlated with lower Q. Finally, while the adoption of a pyramid by a majority shareholder does not impact firm value, the combination of a pyramid, ownership concentration and dual class shares is associated with higher Q. This finding suggests that the blockholder ownership outweighs the possible cost of excessive disproportionate ownership and that pyramids and dual class shares have different effects on company value. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu są prawa własności przedmiotów niematerialnych, transferowanych w sieciowym środowisku cyfrowym. Są to dane o użytkownikach sieci, ich wytworach intelektualnych i relacjach. Dane te są niekonkurencyjne w użytkowaniu. Celem artykułu jest zbadanie, jakich uzasadnień dostarczają różne stanowiska teoretyczne ekonomii w odniesieniu do możliwości ustanowienia wyłączności danych za pomocą zdefiniowania praw własności. W artykule omówiono stanowisko ekonomii neoklasycznej, szkoły praw własności i szkoły kosztów transakcyjnych, badając, jak ich założenia i konkluzje mogą dostarczyć argumentów w odpowiedzi na pytanie o wyłączność lub niewyłączność danych transferowanych w sieciowym środowisku cyfrowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses property rights to immaterial objects transferred in a digital network environment. These immaterial objects consist of data on network users, their intellectual products, and their relations. Such data are noncompetitive with regard to their use. The aim of the article is to investigate the justifications provided by various theoretical approaches to economics with regard to the possibility of establishing data exclusivity by defining property rights. The article discusses the positions of neoclassical economics, the property rights school, and the transaction costs school, exploring how their assumptions and conclusions can provide arguments regarding the exclusivity or nonexclusivity of data transferred in a digital network environment. (original abstract)
XX
The Polish model of privatization was mainly based on the implementation of the privatization policy in line with the procedures envisaged by law which preferred privatization on an individual basis, adjusted to the peculiarities of a given company. In a theoretical sense, this model was mainly based upon the idea of a state-led administrative privatization process with only minor elements of capital-market procedures and very modest worker social enfranchisement procedures. Privatization programs promoted privatization of whole industrial or commercial groups over single-entity privatization schemes. The implementation of privatization through programs does not change the essence of its fundamental challenges and problems; it merely affords a different dimension to it. The primary objective of the paper is to examine the issues of property rights in the privatization process of the energy sector(abstrakt oryginalny)
EN
Polski wariant prywatyzacji opierał się głównie na realizacji polityki prywatyzacyjnej według procedur określonych przepisami prawa, preferującymi prywatyzację w trybie indywidualnym, dostosowanym do specyfiki danego przedsiębiorstwa. W sensie teoretycznym opierał się głównie na wariancie państwowo-administracyjnym prywatyzacji z elementami wariantu kapitałowo-rynkowego i w minimalnym stopniu wariantu społeczno- -uwłaszczeniowego. W polskiej prywatyzacji mieliśmy też do czynienia z realizacją programów prywatyzacji sensu stricto czy quasi-programów dotyczących określonych dziedzin gospodarowania takich jak prywatyzacja energetyki. Programy prywatyzacji zakładają odejście od "indywidualizacji" prywatyzacji na rzecz prywatyzacji grup przedsiębiorstw, które mogą być połączone więziami branżowymi (sektor energetyczny) lub też więziami organizacyjnymi (program NFI). Realizacja prywatyzacji poprzez programy nie zmienia jednak istoty towarzyszących jej problemów, nadaje im tylko inną formę. Kwestie praw własności w prywatyzacji w energetyce są przedmiotem rozważań w tym artykule(original abstract)
XX
Celem artykułu jest zdefiniowanie kategorii konstytucji przy wykorzystaniu dorobku teorii własności i na podstawie tak rozumianego pojęcia konstytucji przedsiębiorstwa wstępne sklasyfikowanie możliwych konstytucji przedsiębiorstw w Polsce.
EN
In this article the focus is on defining the firm's constitution based on theory of Property Rights. Additionally has been presented constitutions' classification. These classifications have been based on the following criteria: legal and organizational form, kind of ownership and relations between ownership - management. (original abstract)
XX
Rozważania na temat własności są jedną z ważniejszych kwestii dyskutowanych w teorii ekonomii. Warto podkreślić, że do połowy XX wieku własność nie była doceniana w głównym nurcie ekonomii. Od lat 60. ubiegłego stulecia teoretycy praw własności (m.in. A. Alchian, H. Demsetz, R. Coase, S. Chenung, L. de Alessi, S. Pejovich, E. Furubotn) zaczęli starać się o to, by kategoria własności zdobyła należne jej miejsce w naukach ekonomicznych. Współcześni ekonomiści, zwłaszcza związani z nurtem ekonomii instytucjonalnej, uważają, że własność (rozumiana w kategoriach praw własności) jest jednym z filarów rozwoju gospodarczego - zagadnienia, które dla ekonomisty nadal stanowi fascynujący obszar badań, przede wszystkim ze względu na swoją złożoność. Przemawiają za tym także ciągle pogłębiające się rozbieżności rozwojowe między różnymi kategoriami społeczeństwa oraz coraz bardziej widoczne kontrasty w rozwoju poszczególnych krajów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie teoretycznego ujęcia praw własności w ekonomii. Podjęta została również próba ukazania ich wpływu na rozwój gospodarczy. Prawa własności, rozumiane jako społecznie usankcjonowane relacje między ludźmi, które odnoszą się do korzystania z zasobów, mają istotny wpływ na rozwój gospodarczy. Stanowią one jeden z głównych elementów architektury otoczenia instytucjonalnego rozwiniętego państwa. Ich podstawową funkcją jest łagodzenie bądź też eliminowanie napięć pojawiających się na skutek gospodarowania potencjałem ekonomicznym. Konstytucyjnie zagwarantowane prawa własności o wyłącznym, transferowalnym i rezydualnym charakterze ograniczają niepewność gospodarowania poprzez ustanawianie stabilnych struktur dla ludzkich interakcji (przykład krajów wysoko rozwiniętych). W przeciwnym razie, gdy nie została stworzona odpowiednia płaszczyzna do przestrzegania praw własności, mamy do czynienia z trudniejszymi uwarunkowaniami prowadzenia działalności gospodarczej (przykład krajów słabo rozwiniętych). Z perspektywy teorii praw własności gospodarką w najwyższym stopniu rozwiniętą jest ta oparta na własności prywatnej - wyłącznej i w pełni transferowalnej. W gospodarkach z dominacją takiego rodzaju własności występują stosunkowo dobre warunki do najlepszej alokacji zasobów, w relacji do gospodarek z dominacją własności państwowej czy też wspólnej. Warto podkreślić, że na skutek właściwie zdefiniowanych praw własności człowiek może więcej wysiłku poświęcać działalności produkcyjnej, co z kolei przyczynia się do wzrostu dobrobytu społecznego - głównego wskaźnika rozwoju gospodarczego. D. North i R. Thomas, D. Rodrik, D. Acemoğlu, S. Johnson i J. Robinson, J. Aron, H. de Soto w opracowaniach z zakresu rozwoju gospodarczego przekonują o olbrzymiej roli praw własności dla rozwoju poszczególnych państw. Dowodzą, że stabilność praw własności jest kluczem do inwestowania i wprowadzania innowacji przez podmioty gospodarcze. W przekonaniu wymienionych ekonomistów prawa własności, chronione i stale umacniane, stanowią ważną strukturę fundamentów rozwoju gospodarczego - długofalowego procesu przemian zachodzących w poszczególnych gospodarkach.(abstrakt oryginalny)
EN
Property rights consideration is one of the most important matters which is discussed in the theory of economy. It is worth emphasizing that till the mid 20th century the property was not valued in the main stream of economy. From the 60s of the previous century property rights theoreticians (among them A. Alchian, H. Demsetz, R. Coase, S. Chenung, L. de Alessi, S. Pejovich, E. Furubotn) endeavored to put a property category in merited place in the economic science. In the opinion of modern economists, especially those related to institutional economy current property (understood as a type of rights) is one of the most significant elements of economic development - a problem which is still a fascinating research area, even on the grounds of its complexity. It is argued for constantly deepening development discrepancies between various social categories, among others, additionally more and more visible contrasts in the development of individual countries. Therefore, the aim of this article is to present a theoretical conceptualization of property rights in economy. Furthermore, it is attempted to describe how the property rights impact the level of the economic development. Property rights understood as a socially sanctioned relationships between people, which refer to the use of resources, have a significant impact on economic development. They are in fact one of the main architectural elements of the institutional environment of a developed country. Their primary function is to mitigate or eliminate the tensions which arise as a result of the management of economic potential. Constitutionally guaranteed property rights of exclusive, transferable and residual character limit the uncertainty of the management by establishing a stable structure for human interaction (e.g. highly-developed countries). Otherwise, when the adequate platform to respect property rights has not been created, we have to deal with more difficult business conditions (such as in underdeveloped countries). From the perspective of the theory of property rights, the economy which expanded in the highest degree is the one which is based on a private property - exclusive and fully transferable. In the economies where this type of property rights is dominant there are relatively good conditions for the best allocation of resources, in relation to the economies of the dominance of state or communal ownership. It is worth emphasising that as a result of well-defined property rights, a person can devote more effort to productive activities, which in turn contributes to the growth of social welfare - the main indicator of economic development. D. North and R. Thomas, D. Rodrik, D. Acemoğlu, S. Johnson and J. Robinson, J. Aron, H. de Soto in their studies of economic development field convince of the enormous role of property rights in the development of individual countries. They prove that the stability of property rights is the key to investment and business entities' implementation of innovation. In the opinion of the above-mentioned economists, the property rights, protected and continually strengthened, establish an important structure of foundations for economic development - a long-term process of changes taking place in the individual economies.(original abstract)
8
Content available remote Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
100%
XX
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.) w Dziale III zatytułowanym Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawienie praw do nieruchomości reguluje m.in. kwestie związane ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości. Przesłanki zwrotu wywłaszczonej nieruchomości zostały zasadniczo określone w art. 136 i 137 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także w przepisach przejściowych, zwłaszcza w art. 229 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarte są dodatkowe przesłanki przesądzające o zwrocie lub odmowie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Zacytowany wyżej przepis odnosi się do stanu prawnego danej nieruchomości sprzed wielu lat. Sądy, rozpatrując liczne sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, często swoje rozstrzygnięcia opierają właśnie na art. 229 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W artykule tym wskazano na problemy występujące w praktyce przy rozstrzyganiu tego typu spraw. W związku z powyższym warto przyjrzeć się temu postępowaniu bliżej. (abstrakt oryginalny)
EN
The Act of 21 August 1997. Real Estate Management in Section III entitled "Making, restriction or deprivation of property rights" controls such as issues related to the return of expropriated property. Conditions for return of expropriated properties were generally referred to in Article 136 and 137 of the Land Act, and especially in the transitional provisions in article 229 Real Estate Management Act contain additional conditions which determine the refund or refuse the return of expropriated property. Cited above article refers to the legal status of the property many years ago, the courts considering the numerous cases of restitution of expropriated property, often their decisions are based just on article 229 Real Estate Management Act. This article pointed out the problems encountered in practice, when settlement such cases. Accordingly, it is to get closer to this procedure. (original abstract)
XX
Zgodnie z kodeksową regulacją właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Przesłanki warunkujące dopuszczalność bądź niedopuszczalność określonych immisji pośrednich zostały ujęte w formy klauzul generalnych. Dopiero w oparciu o analizę bogatego orzecznictwa sądowego można dokonać właściwej interpretacji omawianej instytucji. Przedmiotem regulacji art. 144 k.c.są zarówno immisje materialne,jak i immisje niematerialne,polegające na oddziaływaniu na sferę psychiki właściciela nieruchomości sąsiedniej. Sam fakt występowania immisji nie jest jednak wystarczający dla domagania się ochrony na podstawie art. 144 k.c.Konieczne jest jeszcze,aby immisja przekraczała przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Ocena przeciętnej miary powinna być dokonana jednak na podstawie obiektywnych warunków, a nie na podstawie subiektywnych odczuć właścicieli nieruchomości. Winna ona uwzględniać m.in. przeznaczenie obu nieruchomości, częstotliwość zakłóceń, ich porę i intensywność. W przypadku wystąpienia immisji,o których mowa wart. 144 k.c.,właścicielowi nieruchomości sąsiedniej przysługuje roszczenie o zakazanie immisji i przywrócenia stanu zgodnego z prawem. W praktyce często może dochodzić do zbiegu roszczenia z art. 144 k.c. z roszczeniem odszkodowawczym w oparciu o art. 415 k.c.czy roszczeniem o ochronę dóbr osobistych na podstawie art. 24 k.c. W pierwszym przypadku domaganie się zaniechania immisji nie wyłącza równoczesnego dochodzenia stosownego odszkodowania. W drugim przypadku wybór odpowiedniego żądania przysługuje stronie poszkodowanej. (abstrakt oryginalny)
EN
According to the code regulation, the owner of the property, while exercising his rights, should refrain from activities that would disrupt the use of properties in the neighourhood beyond the average measure that comes from the socio-economic destination of real estate and local relations. Reasons determining the admissibility or inadmissibility of certain indirect immissions are presented in the form of general clauses. The proper interpretation of the issue can be made only on the basis of the analysis of the rich court jurisprudence in this matter. The art. 144 of civil code regulates the subject, both material and immaterial immunities that influence the psychic sphere of the neighbourhood property owner. However, the mere fact of occurrence of immission is not sufficient to claim protection under art. 144 civil code. It is also necessary that the immission should exceed the average measure resulting from the socio-economic destination of real estate and local relations. The assessment of the average measurement should be made on the basis of objective conditions and not on the basis of subjective feelings of the property owners. It should take into account, among others the purpose of both properties, frequency of disturbances, their time and intensity. In the case of occurrence of the immission referred to in 144 k.c., the owner of the neighbouring property has the right to prohibit the immission and restore the lawful state. In practice, there is the possibility of overlapping of a claim under art. 144 civil code with a compensation claim based on art. 415 civil code or a claim for the protection of personal rights according to art. 24 civil code. In the first case, the demand to stop the immission does not exclude the simultaneous seeking of appropriate compensation. In the second case, the injured party is entitled to choose the right request.(original abstract)
Ius Novum
|
2015
|
tom 9
|
nr nr 1
149-166
XX
Zasadniczym założeniem artykułu jest analiza struktury przestępstwa kradzieży w typie podstawowym oraz w typach zmodyfikowanych (kwalifikowanych) we francuskim kodeksie karnym. W odniesieniu do pierwszej z regulacji ustawodawca w art. 311-1 C.P. (Code pénal - kodeks karny) zdecydował się zastosować niezwykle uproszczoną, trójczłonową kompozycję przepisu, w której można wyróżnić następujące znamiona: nielegalny zabór, rzecz zabraną, własność rzeczy należącej do osoby trzeciej. A contrario do charakterystyki typu podstawowego odmiany kwalifikowane kradzieży stypizowano wedle odmiennej metody. Dominująca pozostaje nadmierna kazuistyka wskazanych przepisów, ponadto regulacje niniejsze stanowią niezwykle rozbudowaną strukturę normatywną, rozwarstwiającą się w trzy zasadnicze grupy wyodrębnione m.in. ze względu na odmienny stopień społecznej szkodliwości przestępstwa kradzieży. Na tle przeprowadzonej charakterystyki przepisów penalizujących kradzież we francuskim kodeksie karnym, dominujące pozostaje przekonanie o ich zdecydowanej odmienności strukturalnej w zakresie metody ich formułowania, co niewątpliwie przyczynia się do multiplikacji trudności we właściwej interpretacji wskazanych regulacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The fundamental assumption of this article is to analyse the structure of the crime of theft as a standard type of offence as well as modified (aggravated) ones in the French Penal Code. As far as the standard type of the offence is concerned, in Article 311-1 of the PC, the legislator has decided to apply an extremely simplified regulation structure, consisting of three parts, in which the following features can be distinguished: an illegal seizure, a thing seized and the possession of property belonging to a third party. Unlike the standard type of theft, aggravated types have been classified with respect to different methods. However, excessive casuistry of the regulations in question prevails. Moreover, the regulations constitute an extremely elaborate normative structure, which is divided into three fundamental groups depending on, among other things, the different degree of social noxiousness of the crime of theft (a misdemeanour or a felony). On the basis of the description of regulations penalizing theft in the French Penal Code with regard to the two abovementioned types (a standard type and aggravated types), it seems evident that they are considerably different in terms of structure. This, in turn, is undoubtedly the reason for multiplication of difficulties with proper interpretation of the regulations in question. (original abstract)
11
Content available remote Problematyka przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
100%
XX
W obecnej dobie bardzo silnego akcentowania wśród społeczeństwa swoich praw, ważnym elementem są jasno określone wzorce prawne regulujące temat własności. Uwidacznia się wzrastająca liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Proces ten jest jednym z prostych sposobów, by na dogodnych warunkach nabyć prawo własności do nieruchomości dotychczas użytkowanej. Możliwość taka istnieje, by do końca 2012 roku uzyskać prawo własności, które jest prawem pełniejszym, silniejszym i pozwala na szerszy zakres korzystania oraz rozporządzania nieruchomościami, niż prawo użytkowania wieczystego. By móc przyswoić zagadnienie i istotę przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w pierwszej kolejności należy poznać najważniejsze elementy gałęzi prawa dotyczące prawa rzeczowego. Jest ono mocno zakorzenione w zagadnieniach cywilistycznych. Natomiast kodeksowa typizacja stawia na piedestale prawo własności w tak ważnym stopniu, że stało się ono odniesieniem przy charakterystyce prawa użytkowania wieczystego, które znajduje się zaraz za nim. Sam proces konfuzji przedstawiony został w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wzięta do analizy z przykładowego rynku, liczba dokonanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w latach 2007 - 2009 wskazywała tendencję wzrostową. Liczba przekształceń przemawia za chęcią posiadania gruntu na własność przez jego użytkowników. Korzystają oni wtedy w pełni z triady uprawnień, co nie jest możliwe przy wykonywaniu prawa użytkowania wieczystego. Istnieje nadzieja, że wspomniana ustawa będzie finalnie ostatnią próbą uwłaszczenia gruntów przez użytkowników wieczystych. (abstrakt oryginalny)
EN
In present time of the very strong accenting among society of the rights, by an important element legal standards, regulative the theme of ownership, are clear certain. It is seen increasing number of transformation perpetual use into ownership. That process is one of simple methods, to get ownership on the real estate which to this day uses. Such possibility exists, that to the end of 2012 to take title, which is more complete right, stronger and allows more wide sphere of the use than perpetual use. To be an expert of transformation perpetual use into ownership, it is needed to get to know the most important elements connecting with material right. It is deeprooted in civil law. Civil law puts on a pedestal ownership a such important degree, that it became taking at description of perpetual use, which is presently after the first one. The process of transformation became presented in a law from a day on July, 29, 2005 about transformation perpetual use into ownership of the real estate. Taken to the analysis from an exemplary market, number of the executed transformations perpetual use into ownership shows increase tendency, in 2007 - 2009. The number of transformation says about desire of domain of real estate by its users. They use then in a complete measure from the triad of plenary powers, what is not possible at implementation of perpetual use. There is a hope, that the mentioned law will be finally the last attempt of transformation one law into another one. (original abstract)
XX
Wiele praktycznych problemów ochrony środowiska stawia pytanie o możliwość ograniczania przywilejów własności. Odwołując się do kryteriów ideologicznych, głoszony jest prymat prawa własności przed innymi zasadami, a jego zakwestionowanie bywa utożsamiane z socjalizmem. Tymczasem racjonalne potraktowanie organizacji gospodarki i społeczeństwa wskazuje, że pożądana skądinąd nienaruszalność własności nie polega na tolerowaniu dowolnego nią dysponowania. W dojrzałych demokracjach przewiduje się, że dysponowanie własnością podlega ograniczeniom wynikającym z potrzeby dbania o interes społeczny, który nie jest tożsamy ze swobodą działania właścicieli. (abstrakt oryginalny)
EN
Many environmental problems raise the question of possibly limiting the execution of property rights. As a result of referring to ideological criteria, property rights are sometimes believed to have priority over any other principle, and questioning this opinion is considered synonymous with socialism. Yet a rational view on economic and social organization implies that the sanctity of property rights is not equivalent to discretion as to what the owner does. In mature democracies, owners are constrained by rules established to protect their neighbourhoods. (original abstract)
XX
Trwające w naszym kraju próby reformowania gospodarki w kierunku pełnego usamodzielnienia organizacyjnego i finansowego podmiotów występujących w obrocie od kilku lat ostro stawiają problem uprawnień jednostek państwowych do posiadanego majątku. Przestała to być tylko kwestia teoretyczna, jak ją traktowano przed laty, lecz praktyczna potrzeba wyraźnego stwierdzenia pozycji majątkowej tych jednostek wobec swoich kontrahentów oraz wobec Państwa. Brak jasności w tym względzie stanowił przez całe lata powód niepewności jednostek państwowych co do własnych uprawnień względem majątku, a zwłaszcza co do rzeczywistej możliwości dysponowania nim na rzecz kontrahentów w obrocie. Na obecnym rynku kontrahentami tymi są także niepaństwowe jednostki uspołecznione, w tym spółki oraz osoby fizyczne. Zbywając tak im podmiotom majątek nieruchomy i ruchomy ma się świadomość wyzbywania własności państwowej (według terminologii kodeksu cywilnego), która staje się albo własnością spółdzielczą, albo własnością organizacji społecznej czy też osób fizycznych. Nie ma wówczas wątpliwości, że przedmiotem transakcji jest własność ogólnonarodowa, choć zbywający nie zastanawiał się dotąd specjalnie nad tym (bo nie musiał), czy był właścicielem tego majątku czy tylko nim zarządzał. To, że nie bardzo był pewien swej sytuacji i że miało to dla niego jakieś znaczenie, przejawiało się, a i nadal przejawia, w obawie co do tego, czy w ogóle mógł zbyć i czy temu właśnie nabywcy. Podmiot, który jest właścicielem, z reguły się nad tym nie zastanawia. Interesuje go ekonomiczna strona transakcji, a zatem pytanie, czy przedsięwzięcie się mu opłaca. Jeżeli jednak przychodzi do nabycia majątku przez jednostkę państwową, wówczas postawione na wstępie pytanie objawia się z całą ostrością. Co właściwie jest nabywane i na czyją rzecz? Czy nabywca uzyskuje własność w imieniu państw a (społeczeństwa, narodu), czy tylko odblask własności przy należnej państwu? Wreszcie, jest i kolejna sytuacja - nabycia (zbycia) majątku między państwowym i jednostkami organizacyjnymi. Co przenoszą, własność czy tylko posiadanie? Jak wiemy, uchylony od 1 II 1989 r., art. 535 § 2 k.c. stanowił odnośnie do sprzedaży, że w tak im wypadku sprzedawca nie zobowiązywał się przenosić własności rzeczy na kupującego, lecz tylko rzecz wydać i "pozostawić do jego wyłącznej dyspozycji". Czy uchylenie tego przepisu, a także zmiana art. 128 k.c. uzasadniają stwierdzenie o przeniesieniu własności należącej do państwowych osób prawnych stron umowy sprzedaży? (fragment tekstu)
EN
In the course of the economic reform the autonomy of state enterprises and other state corporations calls for new solutions of the rights of those subjects to the possessed property. Consequently it is the matter of interpretation of the principle of unity of national property, determined by the Constitution and the Civil Code. Untill the 1st of F ebruary 1989 especially doubtful was Art. 128 of the Civil Code. According to th at regulation the national property, also called state property, belonged indivisibly to the state, and the corporations in their own name exercised the rights of national property to that part of the property which was under their management. A discussion on the principle of unity of national property and the character of rights of legal persons to national property was developed already in 1960s, generating a number of views later completed by new conceptions based on the legislation of the economic reform, in particular the Act on Public Enterprises and the Act on Self-government of the Staff of Public Enterprises, of 1981. The opinion that state corporations have no right to any property belongs to the past. The most common were the compromising conceptions admitting the property to the state, and various rights like management, competence or public usufruct to the state legal persons. Also the distinction of property in constitutional sense and in civil law sense w as a compromise. Against the background of the economic reform legislation the idea of a right of property type or simply property right began to gain popularity. Basing upon the in vestigations of the discussed problem, published lately mostly in the Franch, German and Soviet literature, and upon the arguments raised in the discussion on the Polish law, the author supports the idea that all the property belonging to the state is national property. In the law of property nation and in civil law relations state legal persons have their own property right to all subjects possessed by these persons. The Civil Code has changed by the law of January 31, 1989 (Dz.U. 1989, no 3, it. 11). According to the amendment of art. 128. C.C. national property belongs to the Treasure of State or to another state legal person. It is property right, exclusive, including an authorization of usufruct and disposition of property in favour of contracting parties. Irrespective of the kind of contracting parties (cooperative, commercial company, natural person, another state corporation) the object of transaction is the property right appropriated according to the general regulation of the Civil Code. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia aktualny i kluczowy problemy związany ze stosowaniem ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, a mianowicie mechanizm opóźnionego przekształcenia. W mechanizmie tym chodzi o sytuacje, kiedy na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste po 1.01.2019 r. zostanie oddany do użytkowania budynek mieszkalny. Prawidłowe stosowanie tego unormowania zawartego w art. 13 wspomnianej ustawy umożliwi zakończenie całego procesu uwłaszczenia użytkowników wieczystych. Autor zauważa, że zawarta w tym przepisie na pozór prosta regulacja wymaga jednak szczególnego podejścia i odpowiedniego stosowania pozostałych przepisów ustawy, w szczególności dotyczących zasad wnoszenia opłat i udzielania bonifikat. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the current and key problems related to the application of the Act on the transformation of the right of perpetual usufruct of developed land for housing purposes into the ownership right of these lands of 20 July 2018, namely the delayed transformation mechanism. This mechanism applies to situations when a residential building is put into use on land handed over under perpetual usufruct after 1 January 2019. The correct application of this norm contained in Article 13 of the said Act will enable the completion of the whole process of enfranchisement of the perpetual usufructuaries. The author notes that this seemingly simple regulation, however, requires a special approach and the appropriate application of the remaining provisions of the Act, in particular those regarding the rules of payment of fees and the award of discounts. (original abstract)
EN
Motivation: Dividend pay-out is a frequently undertaken research issue. However, there is no study on the impact of concentrated ownership on adjustment of dividend amount to investor sentiment for pay-outs. The paper contribute to the literature by filling the research gap regarding the catering effect in the context of principal-principal agency conflict and type II agency costs, monitoring hypothesis and expropriation hypothesis. Aim: The aim of the article is to investigate an impact of the first and second-largest shareholders on an adjustment of dividend pay-outs to investor sentiment for dividends. To achieve the aim, two hypotheses have been formulated, i.e. H1: if the first-largest shareholder is a strategic investor, a catering effect weakens; H2: an existence of significant second-largest shareholder moderates the extent to which companies cater to investor sentiment for dividends. Results: There are three main finding: 1) the number of shares held by the first-largest shareholder is lower in dividend payers, while the number of shares held by the second-largest shareholder is lower in dividend non-payers; 2) listed companies from electromechanical industry sector cater to investor sentiment for dividends; 3) both research hypotheses have not been satisfied. (original abstract)
XX
W artykule została poddana analizie krótko- i długookresowa efektywność definicji praw własności do ważnych społecznie zasobów. Dokonano tego na przykładzie zasobów mieszkaniowych z uwagi na fakt, że stanowią one bardzo ważny element bogactwa narodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The short- and long-term efficiency of the definition of property rights over socially important resources is analyzed in the paper. This was done with the example of housing resources due to the fact that they constitute a very important component of national wealth. (original abstract)
XX
W dobie zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, wzrastającej konkurencyjności rynku międzynarodowego wzrost wartości firmy jest traktowany jako cel strategiczny akcjonariuszy. W rozwiniętych gospodarkach rynkowych coraz częściej wśród aktywów współtworzących i kreujących wartość firmy wymienia się i podkreśla rolę nieruchomości. Poprzez odpowiednie kształtowanie portfeli nieruchomości i wdrażanie strategii zarządzania nieruchomościami istnieje możliwość powiększania wartości posiadanych nieruchomości, a tym samym wartości całego przedsiębiorstwa. Zarządzanie portfelem nieruchomościami przedsiębiorstw wiąże się z koniecznością analizowania i rozstrzygania wielu kwestii, w tym m.in. dotyczących: wyzbywania się niepotrzebnych nieruchomości, zmiany lokalizacji czy klasy budynku, budowy nowego budynku czy zakupu nieruchomości na rynku wtórnym, sprzedaży nieruchomości z jednoczesnym zawarciem umowy najmu (sprzedaży typu sale-leaseback) czy podnajmu w sytuacji zmieniających się czynszów rynkowych. Celem niniejszej publikacji jest próba wyszczególnienia i scharakteryzowania najważniejszych czynników determinujących podjęcie decyzji o zakupie bądź najmie nieruchomości. W szczególności rozważania rozpoczęto od wskazania, jakie znaczenie mają nieruchomości dla firm, aby następnie określić zalety i wady prawa własności i najmu. Przedstawiono również koszty związane z zakupem czy najmem nieruchomości, a także metody ich porównania. (abstrakt oryginalny)
EN
In the era of changing socio-economic conditions, increase of the competitiveness of international market, the growth of corporation value is treated like a shareholders" strategic aim. In the developed countries among assets which create enterprise value the real estate is being mentioned and emphasized. Through appropriate creation of a real estate portfolio and implementation of real estate management strategy there is a possibility of increasing the value of owned assets and the value of company. Corporate real estate portfolio management involves the necessity of analysing and deciding about many issues, among others concerning selling unnecessary properties, changing location or building class, building or buying real estate on market, selling an asset and leasing it back for a long-term (sale - leaseback) or subleasing in a situation of changing market rents. The aim of this paper is to try to present and describe the most important factors affecting a decision concerning the purchase or lease of a real estate. Firstly, the importance of properties for companies has been introduced. Secondly, it offers information about advantages and disadvantages of ownership and property lease. The analysis of costs of the lease versus purchase and the analysis methods have been presented. (original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań w prezentowanym opracowaniu jest próba dokonania oceny aktów prawnych wydanych w Polsce po transformacji ustrojowej, których celem było uporządkowanie zastanych stanów faktycznych (stosunków własnościowych). Przełomowe znacznie w tym zakresie ma art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dokonana publicznoprawna ingerencja w prawo własności została przez Trybunał Konstytucyjny nazwana wywłaszczeniem ex lege, a więc wprost z mocy prawa. Tymczasem przeprowadzenie odjęcia prawa własności w tym trybie co do zasady właściwe jest nacjonalizacji, która w obecnych realiach ustrojowych jest de lege fundamentali niedopuszczalna. Stąd bezpośrednim celem artykułu jest przede wszystkim rozróżnienie obu instytucji przeprowadzania przekształceń własnościowych, a następnie krytyczna analiza przyjętych rozwiązań. W konkluzjach końcowych wskazuje się, że jeśli wywłaszczenie ex lege spełnia standardy konstytucyjne, to jest instytucją różną od nacjonalizacji i tym samym jest dopuszczalne. Jednakże wskazany powyżej art. 73 i inne jemu podobne standardów tych nie spełniają ze względu na szczegółowe zasady jego dokonywania. Wątpliwości bowiem budzi między innymi wypłacanie odszkodowania wyłącznie na wniosek, a także możliwości jego przedawnienia się. (abstrakt oryginalny)
EN
The deliberations presented in this article are an attempt to evaluate the legislative acts issued in Poland after the political transformation, the main purpose of which was to organize the existing factual state of affairs (ownership relations). Particularly groundbreaking in this respect is Article 73 of the Act of 13 October 1998 - Provisions Introducing Acts Reforming Public Administration. The Constitutional Tribunal referred to the interference of public law in the right of ownership as ex lege expropriation, occurring directly by virtue of law. Meanwhile, the removal of ownership in this mode is, as a rule, pertinent to nationalization, which in the present political system is de lege fundamentali unacceptable. Thus, the immediate goal of this study is first of all to distinguish between these two institutions of ownership transformation and then to critically analyze the adopted solutions. The final conclusions indicate that if expropriation ex lege meets constitutional standards, it is an institution different from nationalization and therefore acceptable. However, Article 73 and other similar articles do not meet these standards due to the detailed rules of their making. Doubts arise, for example, when it comes to paying compensation only on request, or to the possibility of its expiration due to the lapse of time. (original abstract)
XX
Celem badań było przedstawienie skutków ekonomicznych naruszania wyłącznego prawa własności hodowcy do odmian zbóż w 2011 r. w Polsce. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pierwotnych i wtórnych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że do naruszania wyłącznego prawa hodowcy do odmian dochodzi na dużą skalę w Polsce. Wynikało to z faktu wykorzystania do siewu w dużych ilościach nasion niekwalifikowanych z wymiany tzw. międzysąsiedzkiej, z nielegalnego obrotu oraz rozmnożeń własnych (w przypadku, gdy nie są uiszczane opłaty od rozmnożeń własnych). Straty z tego tytułu dla firm hodowlanych wyniosły w 2011 r. 61,9 mln zł. (abstrakt oryginalny)
EN
Aim of this study is to analyze the economic consequence of breaking exclusive right of breeders for cereals varieties in 2011. Breaking of exclusive right of breeders for variety occurs when a farmer sows uncertified seed from neighbors exchange, illegally acquired seed - "without needed documents" and sowing the seeds of its own production, for which it does not pay fees from their own use. Losses of this title was in 2011, 61,9 million. These losses limit investment in innovative methods of breeding. (original abstract)
EN
Among factors that might significantly diversify common and economic trading, in particular trading in real estate, pre-emption, back-in and redemption rights, as well as the right of priority in acquisition play an important role. These legal instruments, despite certain differences in their legal structures, serve a similar function. Namely, they may be utilized for the purpose of affecting the preferred ownership structure. The legislator in pursuit of the assumed ownership structure may - through the instruments of the pre-emption right, back-in right, redemption right and the right of priority in acquisition - particularly with their statutory character - restrict freedom to trade in ownership with regard to the selection of the real estate purchaser. Simultaneously, in the contracting process, the parties face a certain manner of proceeding imposed, the purpose of which is to conclude the contract on transferring real estate ownership with the partner preferred by the legislator. In certain cases, the legislator goes even further, granting the eligible party a claim under which the eligible party may demand that the party obliged shall submit an appropriate declaration of will, and in the event that the party obliged refuses - the eligible party may seek the judgment of the court replacing that declaration. Proper navigation in the field of real estate trading, in particular with regard to transactions in which the pre-emption right, back-in right, and redemption right, or the right of priority in acquisition is reserved for defined entities, requires defining the legal character of the given instrument, the manner of executing the due right by the eligible party, results of the failure of the parties to the contracting process to fulfill the obligations imposed by the act, and finally, defining whether there are means for the compulsory execution of the power guaranteed by the act and, if yes, what these means are. (original abstract)
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.