Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wymagania siedliskowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W teorii ekologii istnieje kilka bardzo ważnych modeli opisujących zasady osiedlania się organizmów. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich wskazując na występujący we wszystkich wspólny element: lepsze siedliska są zawsze zajmowane przez osobniki wcześniej niż siedliska gorsze. Wskazuje to na prosty mechanizm oceny jakości siedlisk – powinny one być oceniane na podstawie kolejności zasiedlania
EN
The article presents the theoretical background for the model of ideal pre-emptive distribution: the difference between contest and scramble competition, the buffer population regulation model, the principles of Ideal Free and Ideal Dominance Distribution, finally presenting the model of settlement based on individual sites, analyzed in the spatial scale of individuals. The article presents the simple but very important theoretical implication of these models: in each of them the better habitats or individual sites are occupied earlier. Thus, the time of settlement of individuals of given species should be used in practice in environmental impact assessments, to judge the quality of given species habitat
EN
Northern Red Oak is a tree species native to North America. In Polish flora it has status of invasive plants. In the years 2008-2011 autoecological studies were conducted aiming at examination on what type of soils the species tends to regenerate ie appearance of seedlings in the vicinity of maternal trees. In total 250 phytosociological relevés and 100 soil samples (400 soil subsamples) were collected. It was observed that majority stands (almost 80%) of Northern Red Oak occupy sites very strongly acid and strongly acid. In reference to pH in KCl results are a little different, however, sites with soil very strongly acid (pH = 4.1-5.0) and stronly acid (pH < 4.1) also predominate. The investigated soils were typified by very low values of magnesium (< 10 mg/1000 g), phosphorus (< 3 mg/100 g) and potassium (< 7 mg/100 g). Total nitrogen in studied sites dominated in two the lowest classes (> 0.25%). The sites of Q. rubra are rich in organic carbon. Almost 50% of all sites covers two highest classes of concentration of this element ie 4.0-8.0% and > 8.0%. Soils where seedlings of Northern Red Oak were encountered, were characterized by humus medium for mezotrophic and eutrophic broad-leaved forests and mixed coniferous forests - more than 60% had ratio of carbon and nitrogen CN > 25. In several sites this ratio reached 50. The lower values in case of content of calcium and loss on ignition dominate. The studies showed that soils on which species grows and also spontaneously regenerates are typical for coniferous and mixed coniferous forests, however, in natural range Q. rubra is component of deciduous forests. It could be associated with the fact of more frequent introduction of Northern Red Oak into poorer sites than the consequence of its habitat requirements.
PL
Dąb czerwony Quercus rubra L. to gatunek północnoamerykański, introdukowany do Polski na początku XIX w. W polskiej florze ten gatunek drzewa ma status rośliny inwazyjnej. W latach 2008-2011 na obszarze Wyżyny Śląskiej prowadzono badania autoekologiczne m.in. w celu sprawdzenia, na jakich typach gleb gatunek ten ma tendencję do odnawiania się (tzn. w miejscach, gdzie pojawiają się siewki w sąsiedztwie drzew macierzystych). Zebrano ogółem ok. 250 zdjęć fitosocjologicznych oraz ok. 100 próbek glebowych. Stwierdzono, że pod względem odczynu gleby (pH w wodzie) stanowiska z dębem czerwonym prawie w 80% zajmują miejsca bardzo silnie kwaśne i silnie kwaśne. W stosunku do pH w KCl wyniki się różnią, ale wciąż przeważają miejsca o odczynie silnie kwaśnym (pH = 4,1-5,0) i bardzo kwaśnym (pH < 4,1) na korzyść tych pierwszych. Stanowiska z Q. rubra są zasobne w organiczne związki węgla. Prawie 50% stanowisk mieści się w dwóch ostatnich klasach zawartości tego pierwiastka, tj. 4,0-8,0% oraz > 8%. Azot ogólny wśród badanych miejsc dominował w niższej i średniej klasie (> 0,25%). Gleby, na których odnotowano siewki dębu czerwonego, charakteryzowały się humusem pośrednim dla mezotroficznych i eutroficznych lasów liściastych i mieszanych, a borów i borów mieszanych - blisko 70% stanowisk miało stosunek węgla do azotu > 25. Na kilku stanowiskach stosunek C/N był bliski 50. Badane gleby odznaczały się wyjątkowo niskimi zawartościami magnezu (< 10 mg/100 g), fosforu (< 3 mg/100 g) oraz potasu (< 7 mg/100 g). Około 69-90% wszystkich stanowisk znajdowało się w najniższej klasie. Badania pokazują, że gleby na jakich rośnie, a także spontanicznie odnawia się dąb czerwony są typowe dla borów i lasów mieszanych, natomiast w naturalnym zasięgu Q. rubra jest głównie składnikiem lasów liściastych. Może to być związane z tendencją do częstszego wprowadzania dębu na uboższe siedliska przez leśników niż odzwierciedlać jego rzeczywiste preferencje.
EN
The objective of this research was to determinate importance of grass and meadow species in red deer diet and influence, that is caused in open habitats by these animals. Study was based on foreign and local literature review. Meadow and grass species are, on average, 1/3 of plants in red deer diet, and in some places could be preferred form of forage. Availability of meadow habitats in red deer territory can reduce negative impact of this specie on forest and agricultural plantations. Influence of red deer on open habitats depends on many factors, among others – productivity of habit.
EN
In Poland there are three invasive species of the genus Solidago native to North America. In the years 2010-2015 field survey in five tows in Oswiecim Basin and its vicinity was performed which aimed to examine frequency, habitat preferences and basic parameters of populations of these species. Amongst invasive goldenrods S. canadensis (79 localities) and S. gigantea (74) prevailed in the study area and are much more frequent than S. graminifolia (8). Populations of goldenrods were not very abundant and did not occupy large area, however, there were populations exceeding 500 m2 and that had more than 500 ramets except for S. graminifolia which occur at low densities. The Canadian goldenrod S. canadensis tended to occur more frequently in ruderal and segetal habitats than S. gigantea whereas S. graminifolia was encountered only at fallows. Both S. gigantea and S. canadensis were reported to occur in wetland habitats and sometimes formed monospecific stands what prove negative influence on biodiversity.
PL
W Polsce występują trzy inwazyjne gatunki z rodzaju nawłoć Solidago rodzime dla Ameryki Północnej. W latach 2010-2015 przeprowadzono badania pilotażowe w pięciu miastach Kotliny Oświęcimskiej i w jej sąsiedztwie. Badania miały na celu określenie częstości występowania, preferencji siedliskowych i podstawowych parametrów populacji tych taksonów. Wśród inwazyjnych nawłoci przeważały: nawłoć kanadyjska S. canadensis (79 stanowisk) oraz nawłoć późna (n. olbrzymia) S. gigantea (74) nad nawłocią trawolistną S. graminifolia (zaledwie 8 stanowisk). Populacje nawłoci nie były liczebne i zajmowały niewielką powierzchnię, aczkolwiek występowały populacje przekraczające 500 m2 i mające więcej niż 500 pędów (ramet) z wyjątkiem S. graminifolia, która pojawiała się tylko w małej liczbie okazów. Nawłoć kanadyjska miała tendencję do występowania na bardziej ruderalnych i segetalnych siedliskach niż S. gigantea, podczas gdy S. gramifolia została odnotowana wyłącznie na ugorach. Zarówno S. gigantea, jak i S. canadensis zostały stwierdzone na siedliskach mokradłowych i czasami tworzyły jednogatunkowe płaty, co jest przejawem negatywnego wpływu na rodzimą różnorodność biologiczną.
EN
On the present territory of Poland during last 100 years osprey decreased its population from 300 couples to 30 in seventies of XX century. Considerable improvement of the environment condition, especially clarity of water in eighties and nineties of the last century, resulted in number increase of breeding couples up to 70 at the turn of the century. However, in the last few years we observe rapid regression of the species and decrease in number of breeding couples to 30–35 couples in 2007.
PL
Na trzech wrocławskich składowiskach odpadów przeanalizowano florę pod kątem jej wymagań siedliskowych. Na poszczególnych obiektach są zróżnicowane. Większość przebadanych gatun¬ków to eurybionty w stosunku do warunków siedliskowych. Tak znaczny ich udział świadczy o wy¬raźnej niejednorodności i mozaikowatości siedlisk na składowiskach. Na składowiskach dominują gatunki wymagające pełnego lub umiarkowanego światła. Wy-magania w stosunku do parametrów glebowych są bardziej zróżnicowane. Na podstawie analizy flory ustalono, że dominującym typem siedlisk są siedliska świeże, a liczna grupa gatunków eury- hydrycznych wskazuje na obecność siedlisk zarówno suchych, jak i wilgotnych czy mokrych. Znaczny udział gatunków o określonych wymaganiach troficznych wskazuje, że odnaleźć tu moż¬na zarówno siedliska żyzne, jak i umiarkowanie ubogie. Znaczna liczba eurybiontów o skrajnie zróżnicowanych wymaganiach świadczy jednak o dużej mozaikowatości pokrywających składo¬wiska utworów antropogenicznych. Dominującą grupą odnośnie do odczynu gleby są gatunki gleb obojętnych, jednak liczne są też eurybionty. Na składowiskach nie stwierdzono natomiast obec¬ności metalofitów, nieliczne gatunki tolerują podwyższoną zawartość metali ciężkich w podłożu. Również nieliczne są gatunki tolerujące podwyższone stężenie NaCl w glebie, a tylko 1 gatunek wymaga podwyższonego stężenia soli.
EN
The flora on three waste dumps in Wrocław was analyzed in relation to its habitat requirements. The ecological demonds of the species occurring on the particular objects are differentiated. Most of analyzed species are eurybionts relating to habitat conditions, what shows visible heterogenity of habitats on landfills. Species that need full or moderate light dominate. Requirements of soil parameters are more varied. According to flora analysis it was established that fresh habitats dominate and a numerous group of eurybiontic species relating to soil moisture conditions indicates presence of habitats both dry and moist or wet. A significant share of species with specific trophy requirements indicates that rich habitats as well as moderately poor can be found. The dominant group in relation to soil pH are neutral soil species, but there is also a number of eurybionts present. However there was no metalophytes presence, but few species tolerate increased content of heavy metals in the soil. Also, very few species are tolerant to high concentrations of NaCl in the soil, and only one species requires high salt concentration.
PL
W artykule omówiono ogólne założenia i rezultaty prac nad metodyką wyznaczania przepływów środowiskowych korytowych w Polsce, uwzględniającą warunki siedliskowe ryb. Prace te prowadzono w ramach dwóch projektów wykonywanych na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w latach 2014-2015 oraz 2017-2018. Przepływ środowiskowy ma być narzędziem, które będzie lepiej chronić życie biologiczne w środowisku wodnym i od wody zależnym, zastępując stosowane dotąd powszechnie w gospodarce wodnej przepływy nienaruszalne
EN
The article discusses the general assumptions and results of work on the methodology of determining channel environmental flows in Poland, taking into account fish habitat conditions. The work was carried out as part of two projects commissioned by the National Water Management Board in 2014-2015 and 2017-2018. The environmental flow should be a tool used to better protect biological life in the aquatic environment and dependent water, replacing the instream flow commonly used so far in water management
EN
Northern Red Oak is a tree species native to North America. In Polish flora it has status of invasive plants. In the years 2008-2011 autoecological studies were conducted aiming at examination on what type of soils the species tends to regenerate ie appearance of seedlings in the vicinity of maternal trees. In total 250 phytosociological relevés and 100 soil samples (400 soil subsamples) were collected. It was observed that majority stands (almost 80%) of Northern Red Oak occupy sites very strongly acid and strongly acid. In reference to pH in KCl results are a little different, however, sites with soil very strongly acid (pH = 4.1-5.0) and stronly acid (pH < 4.1) also predominate. The investigated soils were typified by very low values of magnesium (< 10 mg/1000 g), phosphorus (< 3 mg/100 g) and potassium (< 7 mg/100 g). Total nitrogen in studied sites dominated in two the lowest classes (> 0.25%). The sites of Q. rubra are rich in organic carbon. Almost 50% of all sites covers two highest classes of concentration of this element ie 4.0-8.0% and > 8.0%. Soils where seedlings of Northern Red Oak were encountered, were characterized by humus medium for mezotrophic and eutrophic broad-leaved forests and mixed coniferous forests - more than 60% had ratio of carbon and nitrogen CN > 25. In several sites this ratio reached 50. The lower values in case of content of calcium and loss on ignition dominate. The studies showed that soils on which species grows and also spontaneously regenerates are typical for coniferous and mixed coniferous forests, however, in natural range Q. rubra is component of deciduous forests. It could be associated with the fact of more frequent introduction of Northern Red Oak into poorer sites than the consequence of its habitat requirements.
PL
Dąb czerwony Quercus rubra L. to gatunek północnoamerykański, introdukowany do Polski na początku XIX w. W polskiej florze ten gatunek drzewa ma status rośliny inwazyjnej. W latach 2008-2011 na obszarze Wyżyny Śląskiej prowadzono badania autoekologiczne m.in. w celu sprawdzenia, na jakich typach gleb gatunek ten ma tendencję do odnawiania się (tzn. w miejscach, gdzie pojawiają się siewki w sąsiedztwie drzew macierzystych). Zebrano ogółem ok. 250 zdjęć fitosocjologicznych oraz ok. 100 próbek glebowych. Stwierdzono, że pod względem odczynu gleby (pH w wodzie) stanowiska z dębem czerwonym prawie w 80% zajmują miejsca bardzo silnie kwaśne i silnie kwaśne. W stosunku do pH w KCl wyniki się różnią, ale wciąż przeważają miejsca o odczynie silnie kwaśnym (pH = 4,1-5,0) i bardzo kwaśnym (pH < 4,1) na korzyść tych pierwszych. Stanowiska z Q. rubra są zasobne w organiczne związki węgla. Prawie 50% stanowisk mieści się w dwóch ostatnich klasach zawartości tego pierwiastka, tj. 4,0-8,0% oraz > 8%. Azot ogólny wśród badanych miejsc dominował w niższej i średniej klasie (> 0,25%). Gleby, na których odnotowano siewki dębu czerwonego, charakteryzowały się humusem pośrednim dla mezotroficznych i eutroficznych lasów liściastych i mieszanych, a borów i borów mieszanych - blisko 70% stanowisk miało stosunek węgla do azotu > 25. Na kilku stanowiskach stosunek C/N był bliski 50. Badane gleby odznaczały się wyjątkowo niskimi zawartościami magnezu (< 10 mg/100 g), fosforu (< 3 mg/100 g) oraz potasu (< 7 mg/100 g). Około 69-90% wszystkich stanowisk znajdowało się w najniższej klasie. Badania pokazują, że gleby na jakich rośnie, a także spontanicznie odnawia się dąb czerwony są typowe dla borów i lasów mieszanych, natomiast w naturalnym zasięgu Q. rubra jest głównie składnikiem lasów liściastych. Może to być związane z tendencją do częstszego wprowadzania dębu na uboższe siedliska przez leśników niż odzwierciedlać jego rzeczywiste preferencje.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.