Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 200

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Infrastruktura techniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
XX
W artykule zwrócono szczególną uwagę na zwolnienie z podatku VAT jako istotny czynnik wpływający na wzorce rozwoju branż, których to zwolnienie dotyczy.
EN
The article has paid special attention to the issue of VAT tax exemption that has been considered an important factor influencing development patterns of business activities exempt thereof.(JW)
XX
Opisano sytuację w wybranych obszarach infrastruktury społeczno-technicznej Wrocławia po II Wojnie Światowej.
EN
This article describes the situation in selected areas of the social and technical infrastructure of Wroclaw after World War II. The level of destruction resulting from wartime devastation and the possibilities of reconnecting the technical equipment, saved from destruction, which was essential to meet the needs of Wroclaw's new inhabitants, are explored. (original abstract)
3
100%
XX
Infrastruktura techniczna wsi - obok infrastruktury społecznej - stanowi swoisty system nerwowy obszarów wiejskich. Przy początkowym osadnictwie, dbano przede wszystkim o pozyskanie gruntów rolnych, na którym stawiano obejście gospodarskie. Dopiero potem zaczęto łączyć osady systemem dróg, które określały typy wsi (wsie zwarte i rozproszone). Tradycyjnie wodę czerpano ze studni lub przy użyciu pompy. Z czasem ludność wiejska zaczęła aspirować do coraz większych udogodnień i porównywać swoją sytuację do warunków miejskich i z tej konfrontacji nie zawsze wychodziła obronną ręką(fragment tekstu)
EN
The paper presents comparative analysis of technical infrastructure which focused on two subjects, that means difference between agricultural indexes from 2002 and 2010 and differences among provinces. The research based on problems of rural ares water supply and ways of sewage treatment. In analyzed period there was noticed significant increase of common sanitation net from 4285.2 km in 2002 to 7686,9 km in 2010 (55,7%). The new occurrence wad building of individual sewage plants which number was increased over ten times, from 1425 to 15687. In the investment process there was huge participation of EU financial support. It let to spend for individual sew-age plants the whole amount of 161.3 mln PLN, in 2002 those investment was on level on 19.6 mln PLN. In the scale of whole country the investments for common sewage plants was twice higher from 300.7 mln PLN in 2002 to 620,8 mln PLN, in that there was observed big participation of investments in net modernization (307.9 mln PLN).(author's abstract)
XX
Pomimo że współcześnie możemy zauważyć kształtowanie się nowej gospodarki, określanej mianem gospodarki opartej na wiedzy, w której w rozwoju przestrzennym coraz bardziej istotne stają się czynniki niematerialne, infrastruktura techniczna nadal jest jednym z najistotniejszych czynników w rozwoju lokalnym. Celem artykułu jest prezentacja luki infrastrukturalnej (w zakresie infrastruktury technicznej) na przykładzie gmin powiatu kłodzkiego. Niwelowanie tej luki jest szczególnie istotne nie tylko w kontekście rozwoju jednostki terytorialnej, ale także w procesie dostosowywania polskiego prawa do prawa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska. (abstrakt oryginalny)
EN
Although nowadays we can observe shaping new economy, often described as a knowledge-based economy, in which non-material element becomes more important, technical infrastructure is still one of the most important factors in local development process. The aim of this article is to show (based on Kłodzko district's municipalities) infrastructural gap in Polish self-government units. It is very important especially in adjusting Polish law to European Union's aquis communautaire in the context of environment protection. (original abstract)
XX
Porównując przedstawione dane dotyczące wybranych elementów infrastruktury technicznej z poziomem przedsiębiorczości mieszkańców na różnych rodzajach obszarów (miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich) można zauważyć zależność, która polega na tym, iż tam, gdzie jest wyższy poziom infrastruktury technicznej, jest wyższy poziom przedsiębiorczości i na odwrót. Pomiędzy tymi kategoriami występuje sprzężenie zwrotne, co oznacza, że zarówno infrastruktura oddziałuje na przedsiębiorczość mieszkańców gmin, jak i przedsiębiorczość mieszkańców wpływa pośrednio na poziom infrastruktury technicznej.Porównanie gmin województwa zachodniopomorskiego ukazuje również znaczne dysproporcje w dostępności różnych podmiotów do infrastruktury technicznej. Dysproporcje te uwidocznią się jeszcze bardziej, gdy porównywać będziemy gminy zaliczane do różnych grup. Z przedstawionych danych wynika, że największe zagęszczenie infrastruktury technicznej występuje w gminach miejskich, następnie w gminach wiejskich i dopiero na końcu w gminach miejsko-wiejskich. (fragment tekstu)
EN
The comparison of the data presented in parts 2 and 3 referring to selected elements of technical infrastructure with the level of residents' enterprise in various areas (urban, urban-rural and rural) reveals a certain regularity: in areas where technical infrastructure is more developed, the level of private initiative and enterprise is higher and vice versa. There is a feedback between these two categories, such that infrastructure enhances business activities of local residents and, in turn, the residents' enterprise indirectly affects the level of technical infrastructure. (original abstract)
EN
In the article the idea of the "Smart City" is analysed mainly from the view point of technology. The author presents in the first part of the paper the brief review of technical issues connected with implementing the concept of "Smart City" into practice. These review is illustrated in the second part of the paper by some practical results, which are treated as a background for formulating a research problem which is tried to be presented in the third part of the paper: the problem of recognizing needs in the complex field of activities, assessing these needs and - basing on results of such an assessment - designing some integrated solutions that should be used in management of the identified resources. The final part of the paper contains some conclusions and introduces directions for further research. (original abstract)
XX
W poniższym artykule scharakteryzowano wybrane obiekty przemysłowe znajdujące się w województwie lubuskim, które mogą zostać włączone w szlak turystyczno-kulturowy prezentujący dziedzictwo industrialne i techniczne tego regionu. Dokonano ich charakterystyki pod względem historycznym, jak i współczesnego użytkowania i zachowania. Przeprowadzone badania i analiza wskazują na znaczącą rolę obiektów przemysłowych w potencjalnym rozwoju turystyki w województwie lubuskim. W artykule przedstawiono dotychczasowe inicjatywy przybliżające dawną historię przemysłu w miejscowościach regionu oraz propozycje jej promocji w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
This article shows the post-industrial objects which were chosen with that characteristics. This object may be parts of new cultural-touristic route what was presented the post-industrial and technical heritage of Lubuskie voivodeship. The author characterized it with historical and today's function. The research was done to show the significant role of post-industrial heritage in tourist development of this region. The article presents also social initiatives, what were closing history of industry in several location. This article is a sample of tourist-cultural route, what was contained with post-industrial and technical objects. (original abstract)
XX
Konkurencyjność regionu związana jest z sukcesem oraz przewagą danej jednostki nad innymi, poprzez odpowiednie wykorzystaniem posiadanych zasobów. Artykuł dotyczy analizy wybranych elementów infrastruktury technicznej oraz społecznej jako czynników mających wpływ na kształtowanie konkurencyjności regionalnej powiatu nowosądeckiego. Wybrana jednostka terytorialna, została przedstawiony na tle powiatów ziemskich wchodzących w skład podregionu nowosądeckiego, co pozwoliło na rzetelną ocenę osiągniętych wyników. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wskazanie, które elementy infrastruktury technicznej oraz społecznej wpływają na konkurencyjność regionalną powiatu nowosądeckiego. Wskazano również bariery konkurencyjności, a więc elementy, które wymagają rozbudowy ze względu na ich niewystarczające natężenie.(abstrakt oryginalny)
EN
Competitiveness of a region is related to the success and advantage of a given territorial unit over another units, which results from an appropriate use of its resources. The present thesis is concerned with an analysis of selected elements of technical and social infrastructure, which are viewed as factors influencing the development of regional competitiveness of the Nowy Sącz County. The selected territorial unit is presented against the backdrop of the land counties constituting the Nowy Sącz subregion, which thus enables a thorough evaluation of the achieved results. The conducted analysis makes it possible to point to the elements of the technical and social infrastructure that affect the regional competitiveness of the Nowy Sącz County. Also, some competitiveness barriers are emphasized, that is the elements which require expansion due to their insufficient intensity.(original abstract)
XX
Zdefiniowano zakres pojęciowy technicznej infrastruktury regionów, mierniki rozwoju infrastruktury. Dokonano klasyfikacji regionów Polski według poziomu infrastruktury technicznej i cząstkowych miar syntetycznych w 1996 r. z rozbiciem na takie podsystemy, jak: elektroenergetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kanalizacja i oczyszczanie odpadów płynnych, transport i łączność.
EN
Terminological scope of the regions' technical infrastructure together with the means of measuring the infrastructure development have been defined. The regions have been classified according to both the level of the infrastructure and partial synthetic measurements in 1996. Classification distinguishes the following subsystems: power, gas, heat supplying industry, sewage and water management industry, transport, and postal services. (J.W.)
XX
Przedstawiono wpływ integracji europejskiej na rozwój infrastruktury technicznej. Dokonano analizy poziomu konkurencyjności polskich regionów w rozszerzonej UE pod względem stopnia rozwoju wybranych gałęzi infrastruktury technicznej oraz dostępności jej usług. Badanie przeprowadzono w ujęciu zarówno statycznym jak i dynamicznym. Podjęto próbę oceny stopnia konkurencyjności infrastruktury technicznej poszczególnych województw oraz porównano średnie wskaźniki stopnia rozwoju infrastruktury dla państw rozszerzonej UE.
EN
Degree of technical infrastructure development is one of the main determinants of economic growth and development. Low degree of technical infrastructure development may decrease international competitiveness of Polish regions on the Common Market and become a strong barrier of economic development. Integration into the EU will be very important for speed and directions of infrastructure development process in Poland, among other things through liberalization of markets, development of Trans European Networks and, last but not least, financial support. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest określenie zmian w zróżnicowaniu przestrzennym poziomu rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej w Polsce. Badania dotyczą lat 2005-2015 i odnoszą się do jednostek poziomu lokalnego NUTS 4, tj. powiatów. Analizę przeprowadzono w oparciu o 13 mierników, które poddano procedurze standaryzacji. Pięć z nich odnosi się do infrastruktury technicznej, natomiast pozostałe dotyczą infrastruktury społecznej. Identyfikację skali różnic między powiatami przeprowadzono w formie uporządkowania liniowego przy wykorzystaniu wskaźnika syntetycznego J. Perkala. (abstrakt oryginalny)
EN
Spatial differences of technical and social infrastructure in Poland in the years 2005-2015 The article concerns the changes in spatial differences of the level of technical and social infrastructure development in Poland. The study covers the years 2005-2015 and refers to units of the local NUTS level 4, i.e. poviats. The analysis was conducted on the basis of thirteen indices, which were standardised. Five of them concern technical infrastructure and others are related to social infrastructure. The identification of the scale of differences among poviats is carried out in the form of linear order using J. Perkal's synthetic indicator. (original abstract)
XX
Analiza przepisów podatkowych prowadzi do wniosku, że linie kablowe stanowią część budowli sieciowej, jaką jest sieć telekomunikacyjna, na którą składa się nie tylko sama konstrukcja budowlana (np. kanalizacja techniczna), ale również to, co się znajduje w niej lub poza nią, jeżeli elementy te są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Autor przyjmuje zatem, że linia telekomunikacyjna ułożona w kanalizacji technicznej spełnia określoną funkcję w procesie realizacji określonego zadania w działalności prowadzonej przez podmiot gospodarczy, czyli jest budowlą ze wszystkimi tego konsekwencjami podatkowymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of the tax laws leads to the conclusion that cable lines constitute a part of a network structure, such as a telecommunications network, which consists of not only a building structure (e.g. technical underground piping), but also what it is located inside or outside it, if these elements are related to conducting business. Therefore, the author accepts that a telecommunications line laid in technical underground piping perform a specific function m the process of fulfilling a specific task in the activities conducted by the business entity, so it is a structure with all of its tax consequences. (original abstract)
XX
Rozwój regionalny opiera się na zróżnicowanych czynnikach gospodarczych, społecznych i środowiskowych, od których jest zależny. Jednym z uwarunkowań rozwoju regionalnego jest dobra infrastruktura techniczna, dzięki której można dbać o przedsiębiorczość, lepszą komunikację, czy kapitał społeczny oraz kapitał ludzki. Rozwój infrastruktury technicznej musi być zgodny jednakże z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności z jej środowiskowym wymiarem. Instytucją, która taką zgodność może zapewnić mogą być w skali Unii Europejskiej "Zielone korytarze". Celem artykułu jest określenie roli "Zielonych korytarzy" w rozwoju regionalnym i lokalnym oraz zaproponowanie działań z zakresu zarządzania przestrzenią, które pomogą w szerszym zakresie wprowadzić zasady związane z niniejszą koncepcją do systemu zarządzania przestrzenią w Polsce. Zasada zrównoważonego rozwoju w sposób kategoryczny jest powiązana z koncepcją rozwoju regionalnego i lokalnego. W obecnej sytuacji, nie tylko z uwagi na argumenty natury ekonomicznej, ale również prawnej, determinuje ona możliwość jakichkolwiek szerszych działań w skali krajowej i regionalnej. Unia Europejska już od roku 2001 formułując strategię zrównoważonego transportu zakłada w szczególności: - wprowadzenie systemu opłat transportowych, - doprowadzenie do współzależności systemów opłat za transport drogowy oraz dalszego technologicznego rozwoju, - nadanie priorytetowej rangi w inwestycjach infrastrukturalnych transportowi publicznemu, kolei, drogom wodnym oraz transportowi morskiemu. W warunkach polskich zasada zrównoważonego rozwoju powinna zostać włączana w zdecydowanie szerszym zakresie. Wydaje się, że w wymiarze instytucjonalnym realizacja zasady zrównoważonego rozwoju powinna obecnie polegać na opracowywaniu i wdrażaniu w skali światowej, a przynajmniej europejskiej, instytucji i rozwiązań korzystnych dla środowiska. Przykładem powyższego może być procedura związana z oceną oddziaływania na środowisko. Powyższy postulowany kierunek oraz relacje pomiędzy polityką transportową a zasadą zrównoważonego rozwoju skłaniają do wniosku, że w pełni zasadny jest postulat dotyczący włączenia do polskiego systemu prawnego oraz przestrzennego koncepcji "Zielonych korytarzy". (fragment abstraktu oryginalnego)
EN
Regional development is based upon varying economic, social and environmental factors, on which it depends. One of its conditions is adequate technical infrastructure, which enables care for entrepreneurship development, improved communication or social and public capital. Development of technical infrastructure however, must be consistent with the rules set by sustainable development, predominantly with its environmental scope. The concept of "Green Corridors" in the European context will be one of the most important instruments for realisation of a sustainable development principle. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę określenia podstaw metodycznych dotyczących badania wykorzystania wyposażenia technicznego pracy administracyjno-biurowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zakres i mierniki tej analizy oparto głównie na opracowaniach teoretycznych dotyczących produkcyjnych środków pracy, gdzie wypracowano już wcześniej podstawy metodyczne takich badań. Opierając się zatem na wynikach tych badań, zaproponowano określony zestaw wskaźników. Ze względu na stopień uogólnienia i zakres oddziaływania wskaźniki te podzielono na syntetyczne i cząstkowe. Wskaźniki syntetyczne mają wskazać ogólne tendencje rozwojowe i poziom wykorzystania badanych środków. Zaliczono do nich efektywność wyposażenia i techniczne uzbrojenie pracy administracyjno-biurowej oraz wskaźnik nasycenia powierzchni zabudowanej przedsiębiorstwa pomieszczeniami biurowymi. Inną rolę spełniają wskaźniki cząstkowe. Powinny one bowiem wskazać miejsce i przyczyny powstawania rezerw w poszczególnych grupach i rodzajach wyposażenia technicznego pracy administracyjno-biurowej. Wyodrębniono zatem cztery grupy wskaźników cząstkowych, odpowiadających poszczególnym rodzajom wyposażenia technicznego. Szczególną jednak uwagę zwrócono na wskaźniki służące do oceny wykorzystania mebli biurowych oraz technicznych środków pracy biurowej. Rekapitulując propozycje metodyczne dotyczące zakresu i wskaźników oceny wykorzystania wyposażenia technicznego pracy administracyjno-biurowej, zwrócono uwagę na rangę tego zagadnienia w warunkach postępu technicznego. Równocześnie stwierdzono, że zaproponowany zakres analizy oraz wskaźniki powinny być systematycznie doskonalone poprzez pogłębione badania teoretyczne oraz weryfikację wskaźników w praktyce. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper undertakes an attempt at defining the methodic basis concerning the studies of reserves in technical equipment of administrative-office work in an industrial enterprise. The range and measurements of this analysis were mainly based on theoretical studies concerning productive means of labour, where methodic basis of such studies have been previously worked out. Thus relying on the results of these studies e certain set of indices was suggested. According to the degree of generalization and the range of activity, these indices were divided into synthetic and partial. Synthetic indices are to show the general development tendencies end the level of utilization of the studied means. As such were listed the effectiveness of equipment and technical outfit of administrative-office work as well as the indicator of saturation of the area of the enterprises by office premises. Partial indices perform a different role. They should point the piece and reasons of reserves in particular groups and kinds of technical of administrative-office work. Thus, in the paper there four groups of partial indices differentiated, corresponding to particular kinds of technical equipment. Special attention was, however, drown to the indices serving the evaluation of utilization of office furniture and technical means of office work. Recapitulating the methodic suggestions concerning the range and measurements of evaluation of utilization of technical equipment of administrative-office work, the importance of this question in technical progress was pointed out. At the same time, it was stated that the suggested range of analysis and measures should be systematically improved through deepened theoretical studies and verification of the measures in practice. (original abstract)
15
Content available remote Ocena organizacji gospodarstw w świetle zasad dobrej praktyki rolniczej
75%
XX
Przedstawiono próbę oceny zgodności gospodarowania z zasadami dobrej praktyki rolniczej, które objęto towarowe gospodarstwa bydlęce i gospodarstwa mieszane położone na glebach lekkich (kompleksów żytnich). Stwierdzono, że znaczna część gospodarstw stwarzała niebezpieczeństwo dla środowiska z powodu dodatniego bilansu azotu, przekraczającego 30 kg N/ha UR, a także ujemnego bilansu fosforu, potasu i substancji organicznej. Niektóre elementy infrastruktury technicznej gospodarstw (gnojownie, zbiorniki na gnojówkę) nie spełniały wymogów ochrony środowiska.(abstrakt oryginalny)
EN
The survey comprised commercial farms: 32 cattle farms and 23 mixed livestock and crop farms situated on light (rye) soils. The farms were found in large part to pose a hazard to the environment because of the positive nitrogen balance exceeding 30 kg N per 1 ha of farmland and also because of the negative balances of phosphorus, potassium and organic matter as well as because their dunghill and liquid manure storage facilities were of inadequate quality. It was shown that the good agricultural practice code provides a good set of measures and indicators to assess how farms with different of agricultural output impact the environment.(original abstract)
XX
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie rozwoju budownictwa mieszkaniowego i lokalnej infrastruktury technicznej w gminach podmiejskich. Wyniki pracy są zgodne z postawioną hipotezą, że na obszarach suburbanizacji występują wyraźne dysproporcje między rozwojem budownictwa mieszkaniowego i ich wyposażeniem w urządzenia lokalnej infrastruktury technicznej. Konsekwencją niedorozwoju kanalizacji sanitarnej i dróg są negatywne efekty zewnętrzne dla mieszkańców, środowiska i ładu przestrzennego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is the presentation of the housing construction and local technical infrastructure development in suburban municipalities. The results of the study confirm formulated hypothesis that there are large disparities between the development of housing construction and supply in local technical infrastructure on the suburban areas. The consequence of underdevelopment of sewers and roads are negative externalities for inhabitants, environment and spatial order. (original abstract)
XX
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia infrastruktury jako determinanty rozwoju przedsiębiorczości w regionach. Analiza wybranych elementów infrastruktury oraz liczebności podmiotów gospodarczych w województwach mazowieckim i podlaskim została przeprowadzona w podziale na poszczególne podregiony i powiaty. Wykazano, że infrastruktura techniczna jest czynnikiem, który najbardziej przyczynia się do rozwoju gospodarczego województw.(abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to year variation of scale of production and economic results in Polish transport. Presents the results of the activities of different sectors of transport and their impact on economic development. The results of freight transport by truck in 2010, which was the best financial terms for the industry. Consideration was given to existing threats, which may adversely affect the activities of transport firms. (original abstract)
XX
O charakterze związków techniczno-przestrzennych elementów zagospodarowania regionu decyduje infrastruktura techniczna. Wokół tego pojęcia nagromadziło się wiele nieporozumień, które dla przejrzystości wywodu należałoby wyjaśnić. Najogólniej przez infrastrukturę rozumie się "podstawowe urządzenia i instytucje wraz z niezbędnymi wyposażeniem rzeczowym i osobowym, służące do zapewnienia materialnych i społecznych warunków jakiejkolwiek działalności w ramach całej gospodarki narodowej lub jej poszczególnych działów, gałęzi i jednostek podstawowych". Zwraca uwagę w tej definicji wyróżnienie jako składników infrastruktury czynników rzeczowych i osobowych oraz spojrzenie na infrastrukturę przez pryzmat zakresu jej funkcjonowania w obrębie działów, gałęzi i podstawowych jednostek gospodarki narodowej. Infrastruktura pełni określone funkcje, spośród których za najważniejszą uważa się funkcję przemieszczania. Z tego też względu A. Piskozub ograniczył zakres definicji infrastruktury technicznej gospodarki narodowej, proponowanej przez D. Węgierowa i S. Chaskielewicza , do czterech systemów, które łączą się z funkcją przemieszczania: transportu, łączności, gospodarki energetycznej, gospodarki wodnej. Akceptuje się przy tym fakt, że do infrastruktury można zaliczyć tylko obiekty użytku publicznego. Interpretacja taka jest zgodna ze stanowiskiem wielu autorów poruszających problematykę gospodarki przestrzennej. Niemniej jednak w literaturze można spotkać się z używaniem wielu synonimów pojęcia infrastruktury.
EN
Function of translocation is the most important technological function of infrastructure. Adjustment of the state of infrastructure to the needs of its users is of a great significance for proper shaping of technological and spatial interdependece among the elements of system of management in the region. In the case of the Suwałki Region, such adjustment occurs at a very low level. Eastern part of Suwałki Voivodeship is not infrastrukturally prepared to serve well the planned building of the complex ore mine Krzemianka and the processing plant. Planned investment would necessitate of a capital-consumming electroenergetic and transport infrastructures of an over-regional range. Accelerated development of communication infrastructure is less noxcious from financial and ecological points of view. Possible building of a complex ore mine with a processing plant is - from the point of view of the existing infrastructural conditioning - financially undesirable on the part of interests of the national economy and the Suwałki Region. (original abstract)
20
Content available remote Analiza rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Wohyń
75%
XX
Infrastruktura wodno-ściekowa jest jednym z istotnych elementów infrastruktury technicznej. Warunkuje jakość życia mieszkańców oraz wpływa na rozwój społeczny i gospodarczy regionów. W pracy przedstawiono rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wohyń. Gminna sieć wodociągowa jest bardzo dobrze rozwinięta. Cały obszar gminy Wohyń jest objęty zasięgiem wodociągu i wszyscy mieszkańcy mogą z niego korzystać. Łączna długość sieci wodociągowej na obszarze gminy wynosi 176,6 km i obejmuje 72,7% populacji gminy. Natomiast wyposażenie gminy w sieć kanalizacyjną jest na niskim poziomie. Koncentruje się głównie w miejscowościach, w których zostały wybudowane oczyszczalnie ścieków: w Wohyniu i w Suchowoli. Obecnie 2890 mieszkańców korzysta z kanalizacji. Objęcie siecią pozostałych mieszkańców utrudnia rozproszona zabudowa. Rozwiązaniem mogą być przydomowe oczyszczalnie ścieków. (abstrakt oryginalny)
EN
Water-sewage infrastructure is one of the most important elements of technical infrastructure. It determines the quality of inhabitant's lives and has an impact on the social and economic development of regions. This research shows the progress of the water-supply and sewage infrastructure in the Wohyń commune. The commune's water supply system is well developed. The whole area of the Wohyń commune is within reach of waterworks and all inhabitants can use it. Total length of the water supply system in the commune's area is 176.6 km and incorporates 72.7% of the commune's population. On the other hand, the sewage system is on a low level. It concentrates mainly in Wohyń and Suchowola, where the sewage disposal plants are built. Currently, 2890 inhabitants have access to the waterworks. There is a problem to include the rest because of the buildings dispersion. The backyard's sewage disposal plants can be the solution. (original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.