Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 92

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  krajobraz przyrodniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
5
88%
EN
The landscape comprises the physiognomy of an environment, including the cultural one. Over twenty years ago, a system for protecting the natural landscape was established as part of the preservation of nature, but despite numerous works on the subject (G. Ciolek, Z. Novak, 1950), the historical cultural landscape was not formally recognised until the 1991 amendment to the law about the protection of cultural property. Debates of the Conference of European Security and Co-Operation, held in Krakow in 1992, became a turning point, making it possible to apply the already prepared and locally functioning methods and areas of activity (from 1960). Upon this basis, concrete work associated with methodical studies and conceptions was initiated within the Fifth Programme on the Protection of the Cultural Landscape (from 1994); in accordance with the range defined in the law in question, these endeavours encompassed protection on the scale of Poland as a whole (initial undertakings), voivodeships, communes, as well as landscape interiors and panoramas, in reference to the law on spatial planning. The initiative is accompanied by numerous publications. A change in the comprehension of the scale of the historical monument — from an object to historical landscape — constitutes an indispensable and essential breakthrough in the perception and protection of monuments. Unfortunately, this problem remains insufficiently appreciated even by conservators, and thus requires intensive scientific, didactic, and popularisation efforts.
Aura
|
1996
|
nr 03
10-12
EN
Many areas which require improvement or betterment can be found all over Poland. They include areas growing in an uncontrolled way, such as the rural boundaries of big cities urbanised without any plan; their chaotic development results in degradation of natural and cultural landscape followed by depreciation of the social and economic space. On the other hand, there are areas affected by depopulation. The author discusses the reasons for these phenomena and considers methods of controlling urbanisation which would benefit the environment.
PL
W całym kraju możemy znaleźć wiele obszarów, wymagających poprawy czy ulepszenia. Należą do nich tereny nie kontrolowanego wzrostu, w tym m.in. bezplanowo urbanizujące się wiejskie pogranicza wielkich miast, których chaotyczny rozwój powoduje degradację krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, a co za tym idzie, deprecjację przestrzeni społecznej i ekonomicznej. Na drugim biegunie znajdują się obszary dotknięte depopulacją. Autorka omawia przyczyny tego stanu oraz zastanawia się nad sposobami sterowania procesem urbanizacji z korzyścią dla środowiska.
17
Content available remote Wpływ elementów infrastruktury na krajobraz wsi gminy Branice
75%
PL
Położenie oraz zagospodarowanie gminy dają podstawy do określenia kierunków jej rozwoju. Rozwój ten nie powinien naruszać równowagi ekologicznej środowiska, a jednocześnie właściwie kształtować tak krajobraz przyrodniczy, jak i kulturowy. O możliwościach działania decydują zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne. Należy pamiętać, że zmiana jednego z ważnych elementów zagospodarowania przestrzennego gminy może w sposób znaczący wpłynąć na zagospodarowanie przestrzenne poszczególnych wsi. W przypadku wsi przygranicznych ważnym staje się określenie ich podstawowych funkcji oraz zapewnienie właściwych połączeń komunikacyjnych. Jednocześnie należy dążyć do zachowania tradycji danego miejsca i powiązania z otaczającym krajobrazem. Pozostawione elementy kultury świadczą o słuszności podejmowanych decyzji i przeciwstawiają się chaosowi jaki niesie za sobą zbyt szybko postępująca urbanizacja.
EN
This development shouldn’t encroach on ecological balance of environment, and in the same time it ought to shape cultural and natural landscape. The inner and external factors have influence on the ways of acting. We should remember, that changing one of important elements of spatial planning in municipality can have big influence on spatial planning in separate villages. In villages situated near borders it’s very important to concrete it’s basic functions and providing them suitable communication. On the other hand we should keep tradition of this place and connections with surrounding area. Left elements of culture are the contrast to urbanization, which is developing too fast.
19
75%
PL
Przedmiotem artykułu jest problem odnowy krajobrazu przyrodniczego zdegradowanych struktur miejskich w aspekcie udziału w tym procesie planowania przestrzennego. Celem zaś określenie instrumentów i procedur planowania, istotnych dla poszukiwania optymalnych rozwiązań przestrzennych i środowiskowych, zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej.
EN
The subject of the article is the problem of the regeneration of natural landscape of degraded urban structures in the aspect of the participation of spatial planning in this process. The aim of the article is to define planning instruments and procedures that are of significance in search of optimum spatial and environmental solutions, both locally and regionally.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.