Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 525

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Grupa kapitałowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
XX
Osnową artykułu jest analiza podatkowej grupy kapitałowej z punktu widzenia ujęć terminologicznych. Ujęcia to analizuje się w powiązaniu z jednej strony z szerszym, ekonomicznym postrzeganiem relacji występujących między przedsiębiorstwami a z drugiej z konstrukcją pojęciową grupy kapitałowej będącą pochodną odniesień prawa bilansowego. I tak, pierwszą część artykułu poświęcono analizie grupy kapitałowej w ujęciu ekonomicznym, drugą - w ujęciu bilansowym a ostatnią, trzecią - w pojęciu struktury podatkowej grupy kapitałowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on a terminological analysis of the concept of a tax group. The analysis explores a broader, economic perception of the relations existing between businesses on the one hand, and the conceptual structure of the corporate group rooted in accounting law on the other. The first section of the article presents an economic analysis of the corporate group, the second one takes an accounting perspective, and the third one explores the concept in the context of a tax group.(original abstract)
2
Content available remote Budowa strategii personalnych w grupach kapitałowych
100%
XX
Opracowanie zostało poświęcone problematyce strategii personalnej grupy kapitałowej. Autor, posiłkując się literaturą przedmiotu, dokonał analizy i oceny metodycznych, organizacyjnych i społecznych problemów występujących w procesie budowy strategii personalnych w grupach kapitałowych. Przedmiotem jego rozważań są także zagadnienia: zależności pomiędzy strategią ogólną (globalną) i strategią personalną grupy kapitałowej oraz integracji strategicznej w procesie tworzenia i realizacji tych strategii.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the issue of personal strategy of a capital group (holding). The author, on the basis of literature study, has analyzed and evaluated methodical, organizational and social problems, occurring in the process of personal strategy formulation within capital groups. He has also presented relationships between the business (general) strategy and personal strategy in the capital group and the problem of strategic integration during the creation and realization of such strategies(original abstract)
XX
"Grupa kapitałowa jest rzeczywistym fenomenem krajowej i międzynarodowej praktyki gospodarczej. Jest również fenomenem teoretycznych dyscyplin, takich jak ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa oraz prawo gospodarcze"4. Aby taką formą połączenia efektywnie zarządzać, warto poznać i stosować interdyscyplinarne instrumenty zarządzania i przełożyć je na skuteczne decyzje. Niejednokrotnie w praktyce gospodarczej z lekceważeniem podchodzi się do zarządzania tego typu organizacjami, ignorując wielowymiarową specyfikę ich funkcjonowania. Ma to bezpośrednie przełożenie na formułowanie strategii finansowych grup kapitałowych, gdzie często niemożliwe jest oszacowanie skutków decyzji zmieniających strukturę powiązań kapitałowych w grupie. Strategie finansowania grup kapitałowych rządzą się swoimi prawami i im bardziej złożona organizacja, tym bardziej skomplikowany proces budowania spójnej koncepcji długoterminowego zarządzania finansami w grupie. Chodzi tu przede wszystkim o wpływ realizowanej strategii finansowej na efektywność bądź wartość grupy ocenianej określonymi procedurami, zależnymi od wyboru metod i/lub procedur konsolidacji danych finansowych.(abstrakt oryginalny)
EN
capital group is a real phenomenon in both national and international economic practices. It is also a phenomenon of theoretical disciplines, such as economics and organisation of enterprise and economic law5. Strategies for financing capital groups are specific. The more complex the organisation, the more complicated the process of building a coherent concept of its financial strategy. An impact the strategy exerts on an organisation effectiveness or goodwill shall be evaluated by means of specific procedures, dependent on the choice of methods, procedures for consolidation of the capital group's financial data. When we ignore the impact these (organisation-specific) factors have on the achievement of aims, it will be impossible to correctly measure the results or evaluate the strategy itself.(original abstract)
XX
W opracowaniu określono strategię płynności finansowej Grupy Kapitałowej Żywiec SA w ujęciu harmonizacji. Strategia doskonała płynności finansowej zapewnia pełniejsze wykorzystanie związków pomiędzy cyklicznoscią sprzedaży, poziomem i strukturą majątku obrotowego oraz źródłami jego finansowania. Struktura okresowych aktywów obrotowych w Żywiec SA, wyznaczona na podstawie wartości rzeczywistych, odzwierciedla konserwatywną strategię zarządzania tym majątkiem w ujęciu harmonizacji. Zwiększa to płynność finansową Żywiec SA, przy jednoczesnym wzroście kosztu jej utrzymywania, co może obniżać zyskowność działalności. Oznacza to niepełne wykorzystanie związków pomiędzy cyklicznością sprzedaży, a poziomem i strukturą okresowego majątku obrotowego. Strategia rzeczywista Żywiec SA w zakresie sposobu finansowania majątku obrotowego względem benchmarku była agresywna. Świadczy to o wyższym ryzyku płynności finansowej, ale umożliwia osiągnięcie dodatkowych korzyści dla właścicieli Żywiec SA.(abstrakt oryginalny)
EN
The elaboration defines the Żywiec SA Capital Group's financial liąuidity strategy constructed to the matching principle. The matching strategy of liąuidity ensures greater use of relation between sales fluctuations, level and structure of current assets and sources of their financing. In Żywiec SA the temporary current assets' structure is determined on the base of actual amount which reflect the conservative strategy of the assets' management according to harmonization. It increases the liąuidity as well as its cost of financing that could reduced the profitability of Żywiec SA. It means incomplete use of relation between sales fluctuations, level and structure of temporary current assets. In compari-son to benchmark the real current assets' financing strategy of Żywiec SA was aggressive. It indicates that higher risk of the liąuidity enables owners of Żywiec SA gaining additional advantages.(original abstract)
5
Content available remote Wybrane problemy oceny efektów ekonomiczno-finansowych grupy kapitałowej
100%
XX
W warunkach rozwijającego się w Polsce rynku kapitałowego coraz liczniej powstają złożone struktury gospodarcze w postaci grup kapitałowych. Z ich powstaniem wiąże się niewątpliwie problem, w jaki sposób przedstawić sytuację majątkowo-finansową oraz wyniki działalności całej, wielopodmiotowej organizacji, którą tworzą odrębne pod względem prawnym podmioty. Problem ten został dostrzeżony i częściowo rozwiązany przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, które zostały znowelizowane 9 listopada 2000 r. To ustawa nakłada na grupy kapitałowe obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę znaczenie, jakie dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego mają dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego, podjęto próbę przedstawienia odmienności istoty analizy skonsolidowanych sprawozdań finansowych od sprawozdań jednostkowych. (fragment tekstu)
XX
W opracowaniu przedstawiono strategie personalne grup kapitałowych, traktowane jako narzędzie strategicznego zarządzania ich zasobami ludzkimi. Zostały one poddane analizie w kontekście znaczenia integracji strategicznej oraz kultury organizacyjnej. Zaprezentowane zostały również różne rodzaje strategii personalnych międzynarodowych grup kapitałowych, funkcjonujących w warunkach wielokulturowości. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper has been presented personnel strategies of capital groups (holdings), regarded as a tool of strategic human resources management within them. These strategies have been analyzed in the light of the high importance of strategic integrity and organizational culture. Different sorts of personnel strategies within international capital groups (international corporations), which run their businesses in multicultural environment, have been also portrayed. (original abstract)
XX
W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań nad wpływem jednostek zależnych na efektywność funkcjonowania Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA. Utworzenie grupy kapitałowej powinno wyzwolić dodatkowy potencjał gospodarczy i sprzyjać tym samym wzmocnieniu rynkowemu przedsiębiorstw wchodzących w jej skład. Wobec tego faktu uzasadnione wydaje się podjęcie badania, którego celem byłaby próba oceny efektywności funkcjonowania Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA, jej jednostki dominującej i jednostek zależnych. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the results of examination of the financial condition of the Polish Capital Group. The results are presented in the context of the function effectiveness of the dominant player and the Capital Group subsidiaries. The measurable effects of the KGHM Polska Miedź SA Capital Group were the subject of financial analysis referring to the 3-year period of its operation. (original abstract)
XX
Referat podejmuje problematykę nadzoru właścicielskiego w kontekście specyfiki funkcjonowania grupy kapitałowej. O ile nadzór korporacyjny uwzględnia cele i dążenia wszystkich interesariuszy organizacji, to nadzór właścicielski jest w pewien sposób jego "częścią", która uwzględnia interesy jej właścicieli. Głównym narzędziem sprawowania nadzoru właścicielskiego jest rada nadzorcza. Rada może pełnić swą rolę w różny sposób, w zależności od warunkujących jej funkcjonowanie czynników, którymi mogą być m.in. relacje interpersonalne członków rad i zarządów, stopień niezależności rady, wewnętrzne i zewnętrzne powiązania, kompetencje przedsiębiorcze członków rady lub też przyjęte przez radę priorytety. Szczególnego znaczenia nabiera nadzór właścicielski w spółkach grupy kapitałowej, które z jednej strony są samodzielnymi, w sensie prawa, podmiotami, z drugiej zaś ich funkcjonowanie ma przyczyniać się do realizacji celów podmiotu nadrzędnego lub/i całego ugrupowania. Dlatego też sposób sprawowania przez radę nadzorczą nadzoru właścicielskiego będzie głównie uwarunkowany celem, którego realizację powierzyła danemu podmiotowi jednostka nadrzędna. Aby nadzór ten przyniósł zamierzone efekty, rada nadzorcza podmiotu zależnego musi orientować się na pewien szczególny zestaw działań, właściwy dla danego typu jednostki zależnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the paper is to identify aspects of corporate governance in entities of business groups. The author attempts to show what are business groups and what are the common types of boards of directors. The author also proposes his typology of business group affiliates and presents how the board of directors should act in which type. (original abstract)
XX
Przemiany struktury gospodarki rynkowej wskazują wyraźną tendencję do integracji kapitałowej i organizacyjnej przedsiębiorstw. Jest to spowodowane rozwojem poszczególnych branż oraz szybkimi zmianami w otoczeniu firm. Przeprowadzona analiza przetwórstwa mięsnego pokazuje, że procesy koncentracji przedsiębiorstw zachodzą też w tym sektorze. Na obecnym etapie tego ewolucji sektora jego stopień koncentracji nie jest jednak wyłącznie konsekwencją rozwoju grup kapitałowych. Proces koncentracji dokonuje się głównie za sprawą oczyszczania struktur rynkowych z przedsiębiorstw niewydolnych ekonomicznie. W związku z tym malejąca liczba przedsiębiorstw w sposób zasadniczy kształtuje strukturę sektora mięsnego.(abstrakt oryginalny)
EN
Transformation of the market economy structures show a clear trend towards the integration of capital and organizational of companies. This is due to the growth of individual industries and rapid changes in the environment business. The analysis of meat processing shows that the processes concentration of enterprises also occur in this sector. At this stage in the evolution sector, its degree of concentration is not only a consequence of the development holding companies. Concentration process is made mainly due to the cleansing of market structures of the enterprises economically inefficient. Therefore, decreasing number enterprises fundamentally shapes the structure of the meat sector. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja rozwiązań w zakresie konsolidacji środków pieniężnych, ulokowanych na rachunkach bankowych spółek funkcjonujących w grupie kapitałowej. Treść artykułu została podzielona na cztery części poprzedzone wstępem i zakończone podsumowaniem. W pierwszej części zaprezentowano istotę zarządzania przepływami pieniężnymi jako znaczącego instrumentu zarządzania finansami grupy kapitałowej. Rozważania drugiej części artykułu skoncentrowano na istocie i korzyściach wynikających z konsolidacji środków pieniężnych. W dalszej części przedstawiono polskie rozwiązania prawne w zakresie możliwości scalania środków pieniężnych na rachunkach bankowych spółek grupy kapitałowej. Ostatnia część opracowania w całości została poświęcona prezentacji form konsolidacji środków pieniężnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of article is to present solutions regarding cash management located on bank accounts of companies functioning in a capital group, especially cash pooling. The paper describes the essence and the forms of cash pooling. It also shows its advantages and disadvantages. The article has been divided into four parts preceded by an introduction and followed by conclusions. Part one describes the essence of cash flow management as an element of financial management of capital group. The second part presents the essence of cash pooling and shows an example of financial advantages. The third part discusses solutions of cash pooling in Polish law. Finally, in the fourth part of the article, the author presents two conceptions of cash pooling: national and zero-balancing cash pooling.(original abstract)
XX
Energetyczne grupy kapitałowe, by dalej się rozwijać, będą potrzebowały dodatkowego znacznego kapitału. Obecnie większościowy udział posiada w nich państwo, które nie zgadza się na zmniejszenie swoich udziałów. Oznacza to, że pozyskanie środków przy pomocy giełdy papierów wartościowych jest nie możliwe. Przedsiębiorstwa tego typu będą musiały uzyskać finansowanie dłużne, co będzie możliwe tylko dzięki uzyskaniu odpowiedniego poziomu EBIDTA. Duży wkład do tej wartości w grupie kapitałowej wnoszą operatorzy systemu przesyłowego. Jednak prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał w lutym 2019 r. zalecenia, które zobowiązują operatorów do pełnego unbundlingu. W artykule poddano syntetycznej analizie wpływ tych decyzji na wartość grup energetycznych i tym samym ich zdolność do pozyskania finansowania dłużnego.(abstrakt oryginalny)
EN
Energetic capital groups will need additional significant capital to develop further. Currently, the majority share is held by the state that does not agree to reduce its shares. This means that it is not possible to obtain funds by using the stock exchange. This type of enterprises will have to obtain debt financing, which will be possible only when achieving the appropriate EBITDA level. A significant contribution to this value in the capital group is made by transmission system operators. However, the President of the Energy Regulatory Office in February 2019 issued recommendations that oblige operators to complete unbundling. The aim of the article is a synthetic analysis of the impact that the above decisions have on the value of energy groups and thus their ability to obtain debt financing.(original abstract)
XX
W wyniku przeprowadzonej analizy sformułowano następujące wnioski: Hipoteza H1: grupy kapitałowe uzyskują przewagę konkurencyjną opierając się na zasobach zewnętrznych - nie znalazła potwierdzenia. Dane statystyczne wskazują, że grupy dążą do pewnej równowagi pomiędzy wyróżnionymi zasobami. W czynnikach składających się na zasoby zewnętrzne najwyższe oceny ekspertów dotyczą: marki firmy (średnia ocena, na czterostopniowej skali - 2,90), współ pracy z partnerami biznesowymi (2,33) oraz lojalności klientów (2,08). W przy padku zasobów wewnętrznych oceny kształtują się następująco: know-how (3,00), technologia (2,54), umiejętności i kompetencje pracowników (2,11). Z punktu widzenia uzyskiwania przewagi konkurencyjnej największe rezerwy tkwią w kształtowaniu lojalności klientów oraz podnoszeniu umiejętności i kompetencji pracowników. Hipoteza H2: grupy kapitałowe o przewadze akcjonariatu zagranicznego częściej niż grupy z przewagą akcjonariatu polskiego budują przewagę konkurencyjną poprzez zasoby zewnętrzne - znalazła swoje potwierdzenie na poziomie rozkładów procentowych. Przy wprowadzeniu zmiennej kontrolnej "wiek grupy" okazało się, że sygnalizowana w hipotezie zależność dotyczy jedynie grup powstałych w latach 2001-2008. Niewykluczone, że "stare" grupy większy nacisk kładą na utrzymaniu dotychczasowych klientów niż na pozyskiwaniu nowych. Kolejna zmienna kontrolna - charakter inwestorów - również pokazała większą aktywność grup kapitałowych, z przewagą akcjonariatu zagranicznego do wykorzystywania zasobów zewnętrznych. Interesujące jest, że 50% strategicznych inwestorów zagranicznych skłania się do zrównoważonego wykorzystywania zasobów; Hipoteza H3: wyspecjalizowane grupy kapitałowe tworzą przewagę konkurencyjną, koncentrując się na zasobach wewnętrznych - potwierdziła się w od niesieniu do grup powstałych przed 2001 rokiem oraz w przypadku inwestorów funduszowych. Natomiast wśród grup mających inwestorów strategicznych występuje 50% koncentrujących się na zasobach zewnętrznych i 50% na wewnętrznych. Grupy działające w różnych sektorach, o wskaźniku specjalizacji mniejszym niż 0,69, najbardziej różnicują swoje strategie. Zapewne w większym stopniu muszą uwzględniać specyfikę sektorów, w których lokują swoje produkty. Analiza objęła wszystkie grupy kapitałowe notowane na GPW, ale z punktu widzenia statystyki są to niewielkie liczebności. Kolejne grupy kapitałowe, wchodzące na nasz rynek, mogą stosunkowo szybko zmienić zarysowane zależności. Warto zatem kontynuować badania i analizować profile zasobowe tych podmiotów gospodarczych. W kontekście omawianej problematyki okazało się, że determinantami wpływającymi na profile zasobowe jest wiek grupy oraz charakter inwestorów. Należy zatem, w dalszych badaniach, uwzględniać także i te zmienne. (fragment tekstu)
EN
The article aims to show on the basis of empirical research the determinants of capital group resource profiles. It is assumed that they play a major role in the development of their competitive advantage. The following capital group resources are distinguished: external, such as the company brand, customers' loyalty or cooperation with business partners as well as internal: know-how, skills and competence of human resourcesand technologies. Two hypotheses were formulated claiming that capital groups with the majority of foreign capital focus more on external resources and those specialised seek their competitive advantage in the development of internal resources. The latter was confirmed by the statistical analysis. There is a significant impact of the time of appearance and the character of investors on the group resource profile.(short original abstract)
XX
Rosnące znaczenie wieloelementowych organizacji gospodarczych zmusza do zastanowienia się nad specyfiką funkcjonowania ich poszczególnych elementów. W artykule poruszono problem funkcjonowania podmiotów zależnych grup kapitałowych. Przedstawiono także proponowaną typologię podmiotów zależnych ze względu na cel ich funkcjonowania z punktu widzenia podmiotu nadrzędnego. W oparciu o materiał teoretyczny przeprowadzono rozważania na temat koncepcji strategii w działalności podmiotu zależnego. Przedstawiono też wyniki badań empirycznych poświęconych wpływom podmiotu nadrzędnego na treść poszczególnych elementów strategii podmiotów zależnych różnych typów. (abstrakt oryginalny)
EN
The growing importance of business groups forced to consider the specifics of the operation of their entities. The article discusses the problem of the functioning of subsidiary companies. It presents a typology of subsidiaries, according to its relations with the parent company. The paper presents also the results of empirical studies on the impact of the parent company for the content of elements of the subsidiary company's strategy. (original abstract)
XX
Spółki działające w grupie kapitałowej, ze względu na dużą ilość przepływów pieniężnych pomiędzy powiązanymi podmiotami, z których jedne wykazują nadwyżki a inne niedobory finansowe, wykorzystują nowoczesne usługi finansowe w celu optymalizacji efektu finansowego grupy. Jedną z takich usług jest cash pooling. (abstrakt oryginalny)
EN
Companies in the capital group, due to the large amount of cash flows between related parties, some of which show a surplus and other financial shortages, use modern financial services in order to optimize the financial results of the group. Cash pooling is one of these services. (orginal absctract)
15
100%
XX
W artykule przedstawiono warunki uzyskania przez płatników podatku od wartości dodanej statusu podatkowej grupy kapitałowej w Niemczech. Podjęto w nim próbę oceny korzyści z konsolidacji podatników dla celów VAT z punktu widzenia przedsiębiorców. Przeprowadzono także analizę znaczenia podatkowych grup kapitałowych w niemieckiej gospodarce i określono ich udział w obrocie netto, transakcjach wewnątrzwspólnotowych i podatku do zapłaty według sekcji działalności gospodarczej(abstrakt oryginalny)
EN
The article contains a review of VAT grouping conditions in Germany. The author describes advantages of fiscal consolidation for VAT purposes from the enterprises' point of view and evaluates the importance of capital groups in German economy. This evaluation is based on the analysis of their number, turnover, intra-community transactions and tax to be paid or refunded.(original abstract)
XX
Omówiono istotę oraz determinanty tworzenia grup kapitałowych. Scharakteryzowano rolę i znaczenie controllingu w tychże grupach.
17
Content available remote Self-billing w transakcjach handlowych pomiędzy podmiotami grupy kapitałowej
100%
XX
Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest proces self-billingu transakcji handlowych dokonywanych pomiędzy jednostkami funkcjonującymi w grupie kapitałowej. Celem opracowania jest przedstawienie istoty self-billingu oraz podstaw prawnych wdrożenia i funkcjonowania samofakturowania transakcji handlowych w polskich grupach kapitałowych. Podjęto również próbę zidentyfikowania zalet i wad self-billingu. W poszczególnych częściach artykułu określono istotę self-billingu oraz przedstawiono prawne aspekty samofakturowania transakcji handlowych, zarówno w odniesieniu do Unii Europejskiej, jak i Polski. W dalszej kolejności omówiono proces dokumentowania transakcji handlowych w grupie kapitałowej. Całość rozważań kończy zestawienie zalet i wad self-billingu(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the process of self-billing of commercial transactions between entities operating in the capital group. The aim of the paper is to present the essence of self-billing and the legal basis for the implementation of the self-billing of commercial transactions in the Polish capital groups. An attempt was made to identify the advantages and disadvantages of self-billing. First part of the article presents the essence and legal aspects of self-billing, both in the European Union and in Poland. Next part describes the process for documenting commercial transactions in the capital group. The whole discussion ends with a summary of the advantages and disadvantages of self-billing(original abstract)
18
Content available remote Problemy zarządzania dokonaniami w grupach kapitałowych
100%
XX
Artykuł prezentuje problemy związane z pomiarem dokonań w grupach kapitałowych, w podziale na ich typy. Wskazane zostaną przyczyny powstawania wymienionych problemów i skutki, jakie niosą one w zarządzaniu przedsiębiorstwem.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the most important aspects of measurement and management performance in capital groups taking into account their division into groups. The first part presents the nature and types of groups, further illustrate the characteristics of measuring performance in enterprises. The next section discusses the most important problems of management performance in the division of the difficulties associated with the acquisition of data, identification of indicators and reporting information. In the last section defines the causes of these problems and consequences that they bring in business management.(original abstract)
XX
Funkcjonowanie wszystkich przedsiębiorstw i instytucji jest uzależnione od zaangażowania pracowników. Szczególne znaczenie ma to w organizacjach rozproszonych o rozbudowanych strukturach organizacyjnych, w których właściciele nie mają możliwości bezpośredniego zarządzania wszystkimi obszarami funkcjonowania organizacji. Rachunek odpowiedzialności jest metodą rachunkowości zarządczej, którą z powodzeniem można wykorzystać do optymalizacji funkcji zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach. Rachunek odpowiedzialności w swoich założeniach wykorzystuje potrzebę pracowników do samorealizacji przez powierzenie im możliwości decyzyjnych z jednocześnie przypisaną odpowiedzialnością za skutki tych decyzji. Grupy kapitałowe z natury są organizacjami rozproszonymi, które muszą realizować cele nadrzędne wyznaczane przez jednostkę dominującą. Celem artykułu jest analiza podstawowych zasad funkcjonowania rachunku odpowiedzialności w grupach kapitałowych. Głównym wnioskiem jest stwierdzenie, że wdrożenie rachunku odpowiedzialności w grupach kapitałowych jest naturalną konsekwencją konieczności zarządzania przez delegowanie uprawnień decyzyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The functioning of all companies and institutions is dependent on the employees involved. It is particularly important in distributed organizations with complex organizational structures, in which the owners do not have the ability to directly manage all areas of the organization functioning. Responsibility accounting is a management accounting method, which can be successfully used to optimize the management functions in companies and institutions. Responsibility accounting in its assumptions uses the self-realization need of employees by entrusting them with the possibility of decision-making with assigned at the same time responsibility for the consequences of those decisions. Corporate groups are inherently distributed organizations that have to implement the overarching objectives set by the parent company. The aim of the article is to analyse the fundamental principles of the responsibility accounting in corporate groups. The main conclusion is that, the implementation of the responsibility accounting in corporate groups is a natural consequence of the need to manage by delegating decision-making powers.(original abstract)
XX
W opracowaniu poruszono problematykę grup kapitałowych, traktowanych jako zgrupowania przedsiębiorstw utworzone do realizacji określonych celów, najczęściej o strategicznym znaczeniu. Przedstawiono przesłanki powstawania grup kapitałowych osadzone na motywach: organizacyjnym, finansowym, rynkowym i menedżerskim. Dokonano także charakterystyki tych grup jako organizacji sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przestrzegania przez spółkę dominującą zasad "myślenia sieciowego". (abstrakt oryginalny)
EN
The topic of holdings considered as a group of companies purposely built up, mainly to realize strategic goals has been presented in this paper. Organizational, financial, marketing, and managerial motives of creating such groups have been described. These groups have been analyzed as network organizations on the framework of the necessity of respecting "the network thinking" principles by a dominant company in holding. (original abstract)
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.