Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 312

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trauma
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
1
Content available remote Wstrząs psychiczny (trauma). Pomoc ofiarom wypadków drogowych w Polsce
100%
PL
Ludzie często w życiu doświadczają sytuacji, z którymi trudno sobie poradzić. Wśród nich szczególną grupę stanowią sytuacje traumatyczne. Taką sytuacją jest m.in. wypadek drogowy. W 2008 roku w Polsce miało miejsce 49 054 wypadków drogowych, w których 5.437 osób zginęło, a 62.097 zostało rannych. Psychologowie podkreślają, iż po poważniejszym, jak i mniej groźnym wypadku zarówno u bezpośrednich, jak i pośrednich uczestników zdarzenia (rodziny, świadkowie wypadku, służby ratownicze), mogą pojawiać się problemy natury psychicznej. Niniejszy artykuł zwiera informacje dotyczące rozmiarów i kosztów zjawiska wypadków drogowych w Polsce, jego psychospołecznych skutków oraz działań na rzecz pomocy ofiarom wypadków. Przedstawiono również wyniki ankietowych badań przeprowadzonych w 2008/2009 roku w Zakładzie Psychologii Transportu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego wśród Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszeń i Fundacji zajmujących się pomocą ofiarom wypadków, Policjantów Ruchu Drogowego, oraz poszkodowanych w wypadkach.
EN
People often experience situations, which are very hard to cope with. Among them, a particular group represents traumatic situations. This kind of situation is for example, a motor vehicle accident (MVA). During 2008 in Poland there were 49 054 road accidents, 5 437 people died in them, and 62 097 were injured. Psychologists notice the fact, that after serious and even less serious accident, some mental problems are occurring among victims of accidents (also families, witnesses, rescue teams). This paper contains information about the numbers and costs of accidents in Poland, their psychosocial consequences and activities directed at helping victims of MVA. There are also present the results of the research, conducted in 2008/2009 by Motor Transport Psychology Department of Motor Transport Institute, on Crisis Intervention Centres, some associations and foundations dealing with the road accident victims, the Road Traffic Policemen and people who participate in the road accidents.
EN
The article reflects on the stories of families present in the novels of Stanisław Brzozowski: "Pod ciężarem Boga", "Wiry", "Płomienie", "Sam wśród ludzi", and "Książka o starej kobiecie". In all these texts, family threads are interwoven with the presence of trauma. It has a dual dimension: private and public, which, however, in the works of Brzozowski are strongly interconnected. These novels are treated as a series of components of the "grand narrative" enclosed in them and through them, regarding the Polish family in the nineteenth and early twentieth century. The ranking of Brzozowski's novels is consistent with the order of their creation, so treating them as a part of the single narrative range allow to observe changes taking place in the writer's reflection on the "family" issue. Each of these texts is formulated in the way that its main characters, criticising mechanisms of shaping interpersonal relationships, strive toward the self-awareness, and through it – to a conscious participation in culture, achieved by a responsible, though difficult, taking part in their own familiar privacy.
EN
The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre runs an oral history project, which aims at registering narrations about Lublin’s prewar Jewish quarter. The Grodzka Gate used to be a passage between the Christian and the Jewish part of the city, nowadays it houses the permanent memorial exhibition “Portrait of a Place”, which exposes the everyday life in the district in historical perspective. The exhibition comprises photos, letters, documents, maps, and – most importantly – sound. Voices of witnesses who survived give a vivid description of the old town. Here, sound does not just serve as accompaniment to the visual documents, but functions as the main repository of memory.
PL
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” prowadzi projekt historii mówionej, którego celem jest zbieranie relacji dotyczących m.in. przedwojennej dzielnicy żydowskiej w Lublinie. Brama Grodzka była kiedyś przejściem między chrześcijańską i żydowską częścią miasta, obecnie znajduje się w niej stała wystawa „Lublin. Pamięć miejsca”, która przedstawia życie codzienne w dzielnicy w perspektywie historycznej. Na wystawie znajdują się zdjęcia, listy, dokumenty, mapy oraz są na niej odtwarzane dźwięki. Głosy świadków, którzy przeżyli, dają żywy opis tego miejsca. Dźwięk jest nie tylko dodatkiem do dokumentów wizualnych, ale też funkcjonuje jako główne repozytorium pamięci.
EN
Introduction. Working in Medical Rescue Teams is stressful and responsible service. Doctors face difficult situations every day. They make important decisions, they look at people's pain and suffering. They witness death and new life. They save, help, heal and at the same time they are just people guided by emotions, in need of rest and sometimes support. Aim of the study. The aim of this study is to assess the correct behavior of members of Medical Rescue Teams in difficult situations. Material and methods. The research group consisted of 120 people, members of Medical Rescue Teams. Method used - diagnostic survey, research tool - author's questionnaire. Pearson's Chi Square test was used to calculate the relationship between several levels of variables. The paper presents the analysis of cross tables where there is a statistically significant difference, i.e. the relationship between one variable and another. Results. The study involved 19 women and 101 men. The respondents indicated that the most traumatic situations are sudden events involving children. Trips to events involving a patient from the "load and go" category are also described by the rescuers themselves as difficult situations. On the other hand, they see the fewest problems in events involving agitated people treated psychiatrically. Conclusions. The obtained research showed that medical workers, regardless of their profession, are specially prepared to work in emergency services. In traumatic situations, they do not always take the most effective action. The correct behavior of the members of the Medical Rescue Teams in selected difficult situations is influenced by the time of work and rest, but not by knowledge and professional experience, as well as age and gender. The decision about the profession taken at a late age and the age of starting work in the Medical Rescue Team also do not affect rescue activities undertaken in traumatic situations.
PL
Wstęp. Praca w Zespołach Ratownictwa Medycznego to stresująca i odpowiedzialna służba. Medycy na co dzień stykają się z trudnymi sytuacjami. Podejmują ważne decyzje, patrzą na ludzki ból i cierpienie. Są świadkami śmierci i nowego życia. Ratują, pomagają, leczą a przy tym wszystkim są tylko ludźmi kierującymi się emocjami, potrzebującymi wypoczynku, a niekiedy wsparcia. Cel. Celem badań była ocena prawidłowego postępowania członków Zespołów Ratownictwa Medycznego w sytuacjach trudnych. Materiał i metody. Grupę badawczą stanowiło 120 osób, członków Zespołów Ratownictwa Medycznego. Użyta metoda – sondaż diagnostyczny, narzędzie badawcze – autorski kwestionariusz ankiety. Do obliczeń zależności pomiędzy kilkoma poziomami zmiennych zastosowano test Chi Kwadrat Pearsona. Przedstawiono w pracy analizy tablic krzyżowych, gdzie zachodziła różnica istotna statystycznie czyli relacja pomiędzy jedną zmienną a drugą. Wyniki. W przeprowadzonym badaniu wzięły udział kobiety – 19 osób i mężczyźni 101 osób. Ankietowani wskazali, że sytuacje najbardziej traumatyczne, to nagłe zdarzenia z udziałem dzieci. Wyjazdy do zdarzeń z udziałem pacjenta z kategorii "ładuj i jedź", przez samych ratowników również są określane, jako sytuacje trudne. Najmniej natomiast problemów, dostrzegają w zdarzeniach z udziałem osób pobudzonych, leczonych psychiatrycznie. Wnioski. Uzyskane badania wykazały, że pracownicy medyczni bez względu na wykonywany zawód, w sposób szczególny są przygotowywani do pracy w służbach ratowniczych, jednakże w sytuacjach traumatycznych nie zawsze podejmują najbardziej skuteczne działania. Na prawidłowe postępowanie członków Zespołów Ratownictwa Medycznego w wybranych sytuacjach trudnych ma wpływ czas pracy i wypoczynek, nie ma natomiast wpływu wiedza i doświadczenie zawodowe oraz wiek, a także płeć. Decyzja o zawodzie, podjęta w późnym wieku oraz wiek rozpoczęcia pracy w Zespole Ratownictwa Medycznego, również nie wpływają na działania ratownicze podejmowane w sytuacjach traumatycznych.
5
100%
EN
The project focuses on connecting multidisciplinary specialists interested in research and healing of the transgenerational transmission of Holocaust trauma. A lot of untreated traumas from the collective catastrophe have been passed to the next generations. The aim is to exchange information and experience about this issue within the V4 countries and to bring new insights about healing of trauma for Jewish communities and for the specialists who work with this issue.
CS
Projekt se zaměřuje na propojení multidiscipli­nárních specialistů se zájmem o výzkum a léčení transgeneračního přenosu traumatu holocaustu. Mnoho neléčených traumat z kolektivních katastrof se přeneslo na další generace. Cílem je výměna informací a zkušeností o této problematice v rámci zemí V4 a přinášení nových poznatků o léčení traumat pro židovské komunity a pro odborníky, kteří se touto problematikou zabývají.
EN
This article attempts to describe the psychological effects of experiencing trauma among people injured in road accidents. The analyzes conducted by the World Health Organization predict that by 2020 road accidents will become the leading cause of premature death. The experience shows that in about one-fourth of those involved in a road accident there appear all sorts of difficulties. They appear immediately after the event, and those persisting for at least a month after the accident stop spontaneously among some of these people. Sometimes, however, for many months or even years after the accident, there may persist symptoms suggestive of post- traumatic disorder, such as anxiety or avoidance of situations reminiscent of the traumatic event (driving a car, crossing the road, etc.), discomfort, recurrent unwanted memories or dreams of the accident. The aggravating situation related to a traffic accident can cause extensive and long-lasting consequences in mental life. The spectrum of traumatic and post-traumatic disorders ranges from the effects of a single earth-shattering event to more complex consequences of long-lasting, repeated abuse and stress. A description of the types of reactions to a traumatic event is not easy due to the complexity of somatic, cognitive, emotional symptoms, as well as behaviours being the manifestation of an individual way of dealing with traumatic situations.
PL
W niniejszym artykule podjęto próbę opisu psychologicznych skutków doznawania traumy u osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Analizy prowadzone przez Światową Organizację Zdrowia analizy przewidują, że do roku 2020 wypadki drogowe staną się najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci. Doświadczenie pokazuje iż u około jednej czwartej osób, które uczestniczyły w wypadku drogowym występują różnego rodzaju trudności. Pojawiają się one bezpośrednio po zdarzeniu, a utrzymujące się przez co najmniej miesiąc po wypadku u części z tych osób mijają samoistnie. Czasami jednak przez wiele miesięcy, a nawet lat po wypadku mogą u trzymywać się objawy wskazujące na zaburzenie potraumatyczne takie jak lęk, czy unikanie sytuacji przypominających traumatyczne zdarzenie (jazda samochodem, przechodzenie przez jezdnie, itp.), poczucie dyskomfortu, nawracające niechciane wspomnienia czy sny o wypadku. Obciążająca sytuacja związana z wypadkiem drogowym może spowodować rozległe i trwałe następstwa w życiu psychicznym. Spektrum zaburzeń urazowych i pourazowych rozciąga się od skutków pojedynczego wstrząsającego wydarzenia do bardziej skomplikowanych konsekwencji długotrwałego, powtarzającego się nadużycia i stresu. Opis rodzajów reakcji na traumatyczne wydarzenie nie jest prosty z powodu złożoności objawów somatycznych, poznawczych, emocjonalnych oraz zachowań będących przejawem indywidualnego sposobu poradzenia sobie z traumatyczną sytuacją.
EN
My research falls within a qualitative orientation. The purpose of this study is to show the ways and consequences of intergenerational transmission of trauma as reflected in the life experiences of young adults.  Data were analyzed using a linguistic-narrative method. In this paper, I look at the intergenerational transmission of trauma in Jewish families as reflected in the life experiences of young adults. They see the consequences of trauma in their loved ones and in themselves. In the case of the former, they can be grouped into three categories: fear of disclosing one's nationality, a special form of which is the prohibition on speaking about one's Jewish origin to one's descendants and the change of name by one's ancestors; overprotectiveness towards one's descendants; and showing emotional distance from them. In turn, the consequences of trauma perceived in the self are: fear of strangers and overprotectiveness towards one's own children.  
PL
Moje badania mieszczą się w orientacji jakościowej. Celem niniejszego opracowania jest pokazanie sposobów i konsekwencji międzygeneracyjnego przekazu traumy, odzwierciedlającej się w doświadczeniach życiowych młodych osób dorosłych.  Dane analizowane były za pomocą językowo-narracyjnej metody. W niniejszym artykule przyglądam się międzygeneracyjnemu przekazowi traumy w rodzinach pochodzenia żydowskiego, który odzwierciedla się w doświadczeniach młodych osób dorosłych. Konsekwencje traumy widzą oni u swoich bliskich i u siebie. W pierwszym przypadku można je ująć w trzy następujące kategorie: lęk przed ujawnianiem własnej narodowości, czego specjalną postać stanowi zakaz mówienia o pochodzeniu żydowskim, nakładany na potomków oraz zmiana nazwiska przez przodków; nadopiekuńczość względem potomków; a także okazywanie im dystansu emocjonalnego. Z kolei konsekwencje traumy dostrzegane u siebie są następujące: lęk przed obcymi i nadopiekuńczość względem własnych dzieci.
PL
Artykuł odnosi się do koncepcji ciała jako archiwum przeżyć własnych oraz poprzednich pokoleń. Dotyczy to w szczególności doświadczenia traumy, nieświadomie determinującego nasze zachowania, ulegającego ucieleśnionej rekonstrukcji. W specyficznej sytuacji terapeutycznej może dochodzić do rekonstrukcji odczuć z ciała, afektu i fantazji związanych z sytuacją traumatyczną. W oparciu o teorię krypty i fantomu Torok i Abrahama na przykładach pacjentów autorka pokazuje jak ciało staje się obszarem narracji. Opisuje projekt Doriego Lauba nagrywania relacji Ocalałych z Holokaustu hospitalizowanych w instytucjach psychiatrycznych jako przykład „gorączki archiwum”. Archiwizowanie traumy jest specjalnym przypadkiem gorączki archiwum, gdyż doświadczenie traumatyczne, które nie może być zarchiwizowane w umyśle jest poszukiwane w nagraniu. Jest to szukanie archiwum poza archiwum, pomimo niemożliwości archiwizacji.
EN
The article refers to the concept of the body as an archive of own and previous generations’ experiences. This applies in particular to trauma, unconsciously determining our behaviour, and undergoing embodied enactment. In a specific therapeutic situation there may take place a reconstruction of body sensations, affect, and fantasies associated with the traumatic situation. Basin herself on the Torok and Abraham theory of the crypt and the phantom, the author shows how the body becomes a narrative area. She describes Dori Laub’s project of recording accounts of Holocaust survivors hospitalized in psychiatric institutions as an example of “archive fever”. Archiving trauma is a special case of archive fever because traumatic experience that cannot be archived in the mind is sought in the recording. It is an archive search outside the archive, despite the inability to archive.
PL
Celem badania było sprawdzenie, jak dzieci opisują doświadczenie nieodwracalnej straty bliskiej osoby. Analizowano, w jaki sposób dzieci nadają sens i strukturalizują przeżycia oraz czy na podstawie analizy ich opisów można wyodrębnić czynniki zarówno utrudniające, jak i pomagające dziecku poradzić sobie z trudnym doświadczeniem zderzenia się ze śmiercią bliskiej osoby. Badanie miało charakter eksploracyjny oraz opisowy, stąd pytania badawcze przyjęły następującą postać: (1) Jak dzieci opisują swoje przeżycia dotyczące śmierci bliskiej osoby? oraz (2) Czy występują istotne jakościowe różnice w sposobie opisywania traumy związanej ze stratą bliskiej osoby? Badanie oparto na założeniach psychologicznych teorii dotyczących przeżywania straty i podziału żałoby na następujące po sobie fazy oraz na nadawaniu znaczenia i kształtowaniu samopoczucia poprzez narrację. Formułowanie własnych potrzeb może być czynnikiem leczącym, a przeżywanie emocji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych pomaga przejść przez proces żałoby. Zgodnie z etapami przeżywania żałoby przyjęto, że możliwość pożegnania, choćby symbolicznego, z osobą zmarłą ma wpływ na proces adaptacji po stracie i tym samym na dobrostan psychiczny. Założono również, że ważnym czynnikiem pomagającym w budowaniu spójnej historii dotyczącej straty bliskich jest otrzymywane wsparcie bliskich dorosłych z otoczenia dziecka. Przeprowadzone badanie ukazało szereg związków i zależności między analizowanymi zmiennymi. Uzyskane rezultaty mogą stanowić implikację dla dalszych analiz i wskazywać kierunek kolejnych badań.
EN
The article is an attempt to elaborate on particularly YA novels by Polish writers, Stefan Żeromski, Marcin Szczygieł, Małgorzata Musierowicz, Rafał Kosik, Jerzy Szczygieł, who used in their works own deep (positive and negative) or sometimes “tough” childhood experiences which were registered in their autobiographical memory. The term “autobiographical memory” relates to the complex process of a build of human identity during the whole their life by the two fields, childhood and adulthood. Nonetheless, the core of autobiographical memory are the unique emotions and events which contain diversity information about personal experiences. Sometimes these emotional signs are utilized by writers in their works dedicated to the YA readers and thanks to them the novels become a symbolic, textual “bridge” which connects different generations. Therefore, the author of this article coins the term “emotional text” being of an evidence of co-create certain YA novels by the author’s childhood experiences, including crucial emotions and feelings for them. According to the author, these novels depict the character’s feelings, moods, thinking which are linked with the reception of art and also triggered by the war are a good examples of the “emotional text”.
EN
Introduction. According to the International Labour Organisation (ILO), agriculture is one of the most dangerous industries. The rate of fatal accidents in agriculture is about twice the average for other sectors. Aim. The aim of this study was to evaluate the level of knowledge of first aid concerning the most common injuries that occur in agricultural work. The analysis of the types of injuries during work in agriculture and their incidence among Polish farmers in the years 2013–2014 made it possible to define the most common types of injuries and their causes for the selected professional group and to draw up a survey for the farmers in order to achieve the main research goal. Material and methods. The study was conducted in two stages. At first, data from KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (the Polish Agricultural Social Insurance Fund) was analyzed with reference to the incidence and the type of injuries that occurred in agriculture in 2013 and 2014. Then research was carried out by means of a survey based on the data obtained in the first stage. The study was preliminary and it was carried out on a sample of 51 persons. Results. The most common cause of the 41,702 incidents qualified by the Agricultural Social Insurance Fund as an accident in agriculture in Poland in the years 2013 and 2014 was a fall from heights. Every fourth respondent had witnessed or had been directly involved in an accident in agriculture. Despite the fact that everyone declared familiarity with the principles of first aid, over a half of the respondents had never given it. Conclusion. All of the respondents declared having knowledge of the principles of first aid, however, research shows that their knowledge is incomplete and not consolidated. Due to the fact that there are few reports on the research topic, it seems advisable to continue it in a larger study group. With reference to pesticide use, despite having knowledge of the hazard of intoxication by organophosphate compounds, a majority of farmers included in the study did not use any personal protective equipment.
12
94%
EN
Navigation has become widely integrated into regular endoprosthetic procedures, but clinical use of navigation systems in orthopaedic trauma has only been implemented in a few indications. Navigation systems enable an accuracy of 1 mm or 1 degree. Navigation can achieve higher precision when it is combined with different imaging modalities, including preoperative computer tomography (CT), intraoperative CT, two-dimensional fluoroscopy, and, recently, intraoperative three-dimensional fluoroscopy. The precision of the navigation system can be influenced by the surgeon as well as by the camera system, type of reference marker, and the registration process. Recent developments in orthopedic trauma navigation allow for bilateral femoral anteversion measurements, noninvasive registration of an uninjured thigh, and intraoperative three-dimensional fluoroscopy-based pedicle screw placement. Although the use of navigation has provided initial positive results in trauma care, prospective clinical studies remain to be performed.
EN
The present work aims at finding relevant correspondences between Body Dysmorphic Disorder and the literary context of this novel’s main character, Pecola. The creation of such strong interdependence between a literary character and a psychological phenomenon represents a challenge on account of their apparently disparate natures but is nevertheless an enterprise capable of offering great literary and artistic satisfaction to both the reader and the author.
14
Content available Trudna diagnoza. Kontrowersje wokół PTSD i ADHD
94%
PL
Artykuł poświęcony jest problemom diagnostycznym, z jakimi borykają się zarówno psycholodzy, pedagodzy, jak i psychiatrzy próbujący określić patomechanizm trudności występujących w zachowaniu u dzieci. W prezentowanej pracy skupiono się na analizie obrazu klinicznego i etiologii zaburzeń po stresie traumatycznym (PTSD) oraz zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), gdyż są to zaburzenia, których rozpoznanie u dzieci budzi wiele wątpliwości diagnostycznych. Rozważania dotyczące objawów poszczególnych zaburzeń oparto na kryteriach diagnostycznych DSM-5, a analizę ich genezy przeprowadzono, odwołując się do danych na temat cech funkcjonalnych ośrodkowego układu nerwowego w poszczególnych przypadkach. Całość pracy podsumowuje próba wskazania elementów niezbędnych dla diagnozy różnicowej obydwu zaburzeń.
PL
First World War shell shock in British poetry of soldier-poets and modernist prose of women writers The purpose of the following article is to compare and contrast the literary modes of representation of the First World War shell shock in the poetry of soldier-poets and in the prose of women writers. The war trauma called “shell shock” had a profound impact on British literature and the common memory of the Great World. At the time, the poets who were soldiers expressed their traumatic experiences in their works. Meanwhile, women authors who observed veterans suffering from trauma explored the causes and effects of shell shock in their prose. Keywords: trauma; shell shock; war; soldier;
16
Content available remote Conservative surgery for pancreatic neck transection
94%
EN
Pancreas is the fourth solid organ injured in blunt abdominal trauma. Isolated pancreatic injury is present in less than 1% of patients. As it is associated with high morbidity and mortality, management is controversial. Isolated pancreatic trauma cases with pancreatic neck transection following blunt abdominal trauma were analyzed. All these patients were treated with immediate surgery involving lesser sac drainage and feeding jejunostomy only. Authors conclude that lesser sac drainage can be used as an alternative to distal pancreatectomy or pancreaticojejunostomy or pancreaticogastrostomy.
EN
By applying terminology from trauma theory and a methodological approach from comics scholarship, this essay discusses three graphic autobiographies of women. These are A Game for Swallows by Zeina Abirached (trans. Edward Gauvin, 2012), We are on our Own by Miriam Katin (2006), and Persepolis by Marjane Satrapi (trans. Anjali Singh, 2004). Two issues are at the centre of the investigation: the strategies by which these works engage in the much-debated issues of representing gendered violence, and the representation of the ways traumatized daughters and their mothers deal with the identity crises caused by war.
PL
Tematem artykułu jest analiza wizerunku młodego pokolenia we współczesnym filmie japońskim, ze szczególnym uwzględnieniem traumatycznych przeżyć z okresu dzieciństwa lub wczesnej młodości. Autor wychodzi z założenia, że w dyskursie humanistycznym trauma przestaje być pojęciem klinicznym, staje się narzędziem interpretacji kultury, uświadamia nam charakter naszego stosunku do czasu minionego oraz wskazuje na problematyczność samego przedstawiania. W rozumieniu traumy Loska wychodzi od propozycji teoretycznych Dominicka LaCapry i Cathy Caruth, którzy zwracają uwagę na narracyjny wymiar tego pojęcia. "Fikcja" – jak zauważa LaCapra – "jest w stanie analizować to, co traumatyczne, szczególnie w niedawnej przeszłości, w tym fragmentację, pustkę czy zanik doświadczenia, i może stawiać pytania o inne możliwe formy doświadczenia. Może również analizować w szczególnie przekonujący i niepokojący sposób afektywny czy emocjonalny aspekt doświadczenia i rozumienia". Przedmiotem analizy są filmy współczesnych reżyserów japońskich – Shinjiego Aoyamy, Masato Harady, Hideaki Anno, Akihiko Shioty, Eijiego Okudy, Toshiaki Toyody, Hirokazu Koreedy – opowiadające o kryzysie tożsamości, alienacji, zaburzeniach osobowości, a przede wszystkim urazach psychicznych, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.
EN
The article is an analysis of the image of young people in contemporary Japanese film, with particular emphasis on traumatic experiences from childhood or early youth. The author assumes that in the humanist discourse, trauma is not a clinical concept, but a tool for interpreting culture, and makes us aware of our attitude towards the past, and points to the problematic nature of its presentation. In his understanding of trauma Loska’s starting point are the theories of Dominick LaCapra and Cathy Caruth who note the narrative dimension of this concept. 'Especially in the recent past' – notes LaCapra – 'fiction may well explore the traumatic, including the fragmentation, emptiness, or evacuation of experience, and may raise the question of other possible forms of experience. It may also explore in a particularly telling and unsettling way the affective and emotional dimensions of experience and understanding'. Loska presents analyses of films by contemporary Japanese directors such as Shinji Aoyama, Masato Harada, Hideaki Anno, Akihiko Shiota, Eiji Okuda, Toshiaki Toyoda, Hirokazu Koreeda – that tell of identity crisis, alienation, personality disorders and menta l injuries that prevent one from proper functioning in the society.
EN
INTRODUCTION: A pain response is an inevitable symptom in trauma patients and requires to undertake a medical intervention in pre-hospital conditions. In the Polish system of medical rescue, there are teams including a doctor or without one where a paramedic is the main person to make decisions. Due to lack of standard procedures and a pain rating scale attached to the documents of medical rescue teams, the authors of the research attempted to analyse the administration of analgesics in trauma patients. MATERIAL AND METHODS: The research was conducted on 266 trauma patients selected from 2307 interventions of Emergency Medical Service in Łęczyca in 2016. ANOVA, one-way analysis of variance, and T-tests for unpaired samples were applied. All the results were found significant at p < 0,05. RESULTS: The study was carried out on 150 males and 100 females. The average age of the the trauma patients was 77 (SD ± 38). Rescue teams were sent to trauma patients at 71-80 and 51-60 age groups. In 64,7 % (n=172) of the cases, help was provided in rural areas, whereas in 35,3 % (n=94) cases - urban areas. Most frequently, the patients were injured as a result of traffic accidents, activities while carrying out farm work as well as cut wounds and self-mutilation. Anaesthesia was applied in 120 cases (45,11%), mostly in patients between the age of 81 and 90 and most rarely in children. A total number of painkiller administration was higher in basic Emergency Medical Services (BEMS) than in specialized ones (S-EMS) (84 vs. 55). No statistically significant relation between the choice of the medicine and the injury type was discovered (Kruskal-Wallis; p=0,82). The drug used most often was Ketoprofenum (n=87) and Fentanylum (n=35). There was significant difference in the administration of analgesic drugs between BEMS and S-EMS teams (χ2; p=0,042). CONCLUSIONS: Over half of the trauma patients was not secured by administering analgesic drugs in pre-hospital conditions. The number of analgesic drugs used in B-EMS and S-EMS teams was diverse. Patients were given nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) more often than opioids.
PL
WSTĘP: Reakacja bólowa jest nieodłącznym objawem u pacjentów urazowych i wymaga podjęcia interwencji medycznej już w warunkach przedszpitalnych. W polskim systemie ratownictwa medycznego funkcjonują zarówno zespoły z lekarzem, jak i bez lekarza, gdzie kierownikiem jest najczęściej ratownik medyczny. W obliczu braku standardów postępowania, ani skal oceny bólu dołączonych do dokumentacji pogotowia ratunkowego, autorzy badania podjęli próbę analizy zastosowań leków analgetycznych u pacjentów urazowych. MATERIAŁ I METODY: Badaniem objęto 2307 interwencji pogotowia ratunkowego w Łęczycy w roku 2016, z czego wyselekcjonowano 266 wezwań do pacjentów urazowych. Zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA oraz T-testy dla zmiennych niepowiązanych. Wszystkie wyniki uznano za istotne przy wartości p < 0,05. WYNIKI: Badaniem objęło 150 mężczyzn i 110 kobiet. Średnia wieku poszkodowanych urazowych wyniosła 77 lat (SD ± 38). Zespoły najczęściej były dysponowane do pacjentów urazowych w przedziale wiekowym 71-80 lat oraz 51-60 lat. W 64,7 % (n=172) przypadków udzielano pomocy na terenach wiejskich, zaś w 35,3 % (n=94) były to tereny miejskie. Pacjenci ulegali najczęściej urazom w wyniku wypadku komunikacyjnego, czynności wykonywanych podczas prac rolniczych, a także ran i samookaleczeń. Znieczulenie zastosowano w 120 przypadkach (45,11%), najczęściej u pecjentów w wieku 81-90 lat (n=18), a najrzadziej u dzieci. Łączna liczba zastosowań leków przeciwbólowych jest wyższa w zespołach podstawowych niż specjalistycznych (84 vs. 55). Nie wykazano istotnej statystycznie zależności doboru leku w stosunku do rodzaju urazu (Kruskal-Wallis; p=0,82). Najczęściej stosowanym lekiem był Ketonal (n=87) oraz Fentanyl (n=35). Wykazano istotną statystycznie zależność w liczbie zastosowań anelgetyków pomiędzy grupami "B-EMS" i "S-EMS" (χ2; p=0,042). WNIOSKI: Ponad połowa pacjentów urazowych nie jest zabezpieczana przez podanie środków anelgetycznych w warunkach przedszpitalnych. Ilość stosowanych analgetyków w zespołach podstawowych i specjalistycznych jest zróżnicowana. Najczęściej podawano leki z grupy NLPZ.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie mało poznanej problematyki z zakresu psychologii zdrowia i psychologii klinicznej, jaką jest występowanie objawów zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD) w następstwie diagnozy i przebiegu przewlekłych chorób somatycznych na przykładzie pacjentów zakażonych wirusem HIV oraz cierpiących z powodu przewlekłego bólu. Na początku opisane zostały wybrane definicje traumatycznych stresorów prowadzących do PTSD w klasyfikacjach DSM oraz ICD-10. Następnie dokonano przeglądu badań nad występowaniem PTSD wśród pacjentów z HIV/AIDS oraz cierpiących z powodu przewlekłego bólu. Artykuł wieńczy przedstawienie kontrowersji wokół diagnozy PTSD w następstwie choroby somatycznej.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.