Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry hydrauliczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Improved method of hydraulic calculations for precipitation networks. Flexible consideration of catchment area development and change level while marking reliable sewage outlet time. Necessity of network flow capacity updating, example of Strzyza stream in Gdansk.
PL
W artykule omówiono wpływ stosowania środków przeciwzamrożeniowych na parametry cieplno-hydrauliczne instalacji ogrzewczej z grzejnikami konwekcyjnymi. Dokonano porównawczej analizy teoretycznej i obliczeniowej pomiędzy sytuacją stosowania wody, jako czynnika grzewczego, oraz wodnego roztworu glikolu etylenowego i propylenowego. Wskazano, że stosowanie środków przecizamrożeniowych i ich roztworów w miejsce wody powodować może obniżenie mocy cieplnej grzejników, wzrost oporów hydraulicznych oraz, wynikowo, wzrost kosztów eksploatacyjnych instalacji i spadek jej sprawności.
EN
Values of k factor in new plastic pipeline systems. Test results of measuring pressure losses in polypropylene pipes, including calculations of linear resistance factor.
PL
W kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie podczas eksploatacji transportera gąsienicowego TUR 500.1 wystąpiły nieprawidłowości w pracy mechanizmów napędowych gąsienic, polegające na okresowych spadkach ciśnienia w linii niskociśnieniowej, uniemożliwiających rozruch i prowadzących w konsekwencji do zatrzymania układu. Podjęto próbę zdiagnozowania napędu poprzez serie badań poligonowych i powiązanych z nimi badań eksperymentalnych dokonanych na pracującej maszynie oraz wynikające z nich wnioski.
EN
In the brown coal strip mine the abnormalities during the work of caterpillar drives took place. Periodical pressure drops in the low pressure line of hydraulic circuit made starting of the mechanism and its work impossible. To determine the reasons of these phenomena the experimental and simulation tests of travelling mechanism hydrostatic drive had been done. In the paper the methods and results of experimental testes of working machine with conclusions are presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w potoku Bukowińskim, których celem było określenie wpływu zatoru, utworzonego z kłody, na zmianę wartości bezwymiarowego współczynnika oporów i współczynnika szorstkości. Wykonane pomiary obejmowały niwelację podłużną oraz poprzeczną koryta cieku, pobór rumowiska dennego oraz pomiary hydrometryczne. Niwelacja poprzeczna obejmowała pięć przekrojów poprzecznych na odcinku potoku o długości 47 m, które zostały zlokalizowane przed, za, oraz w rejonie zatoru z grubego rumoszu drzewnego. Wykazano zróżnicowanie prędkości przepływu wody w rejonie zatoru. Obliczono bezwymiarowy współczynnik oporów, uwzględniając bez-względną szorstkość dna określoną według wzoru Gładki [van Rijn 1984]. W celu określenia bezwzględnej szorstkości dna pobrano trzy próby rumowiska dennego w przekroju z kłodą. Stwierdzono, że zator w potoku Bukowińskim, utworzony z kłody, powoduje zmianę warunków hydraulicznych przepływu wody i wzrost o ponad 71% wartości bezwymiarowego współczynnika oporów w przekroju zatoru. Określono również współczynnik szorstkości koryta i wykazano, że współczynnik ten w przekroju z zatorem, przesłaniający w 60% przekroju koryta przy przepływie wynoszącym 0,141 m3s-1, jest większy o ponad 17,5% od wartości współczynnika szorstkości w przekrojach przed i za zatorem.
EN
The results of investigations carried out in the stream Bukowiński are presented in this paper. The aim of investigation was definition of influence of wood jam on change of dimensionless coefficient of resistance and coefficient of roughness. The performed measurements included cross-section leveling and longitudinal leveling of the stream channel, bed sediment sampling, and hydrometric measurements. Cross-section leveling included five cross-sections in the 47-m long stream sector; these were located upstream and downstream the wood jam and in its region. Differentiation of water flow velocity in the region of wood log was shown. The dimensionless coefficient of resistance was calculated taking into account the equivalent bottom roughness determined by use of Gladki`s formulae [van Rijn 1984]. In the aim of the qualification of the equivalent bottom roughness three samples of bottoms sediment were taken in the cross-section with the log. It was found that the wood log in the Bukowiński stream caused a change of hydraulic conditions of water flow and, in consequence, the dimensionless coefficient of resistance in the wood jam section increased by about 71%. The coefficient of channel roughness was also determined and it was shown that the coefficient of roughness in the section of wood jam, which 60% of channel cross-section cover by water flow carrying out 0,141 m3⋅s-1, caused increasing of this coefficient by over 17,5%.
12
Content available Długość odskoku hydraulicznego na modelu jazu
63%
EN
Results the investigation of length of submerged hydraulic jump are presented. Experiments were conducted on model taired construction with the outfl ow under the closure and with bottom stilling basins. Schema of investigated model and hydraulic parameters are typical for low head structures existing in the field. Measured length of hydraulic jump was compared with calculated according to different formulas.
PL
Awarie i nieszczelności przewodów wodociągowych powodują nie tylko straty wody i związane nimi straty ekonomiczne, ale również stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia ze względu na możliwość spowodowania zjawisk sufozyjnych w gruncie. W związku z tym przedsiębiorstwa wodociągowe są zainteresowane wyznaczaniem stref ochronnych wokół przewodów. Obecnie nie ma żadnych wytycznych określających zasięg tych stref. W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu wybranych parametrów (ciśnienie hydrauliczne w wodociągu, położenie zwierciadła wody gruntowej, przepuszczalność gruntu) na czas i miejsce wypływu wody na powierzchnię terenu podczas awarii podziemnego rurociągu. Badania symulacji numerycznej czternastu wariantów awarii wodociągu przeprowadzone w programie FEFLOW v. 5.3 wykazały wpływ wszystkich rozpatrywanych parametrów, przy czym wpływ ten był bardziej wyraźny w odniesieniu do czasu wypływu wody na powierzchnię niż do jego miejsca, które we wszystkich rozpatrywanych wariantach znajdowało się w obrębie wykopu. Wyniki symulacji zostały zweryfikowane doświadczalnie na podstawie pomiaru czasu wypływu wody na powierzchnię terenu po przeprowadzeniu kontrolowanej awarii wodociągu w warunkach rzeczywistych. Należy podkreślić, że uzyskane wyniki symulacji numerycznej stanowią pewne przybliżenie i nie odzwierciedlają dokładnie warunków rzeczywistych ze względu na konieczność wprowadzenia założeń upraszczających.
EN
Water pipe failures and leakages result not only in water and financial losses but also cause danger to personal and property safety due to possible soil suffusion. Thus, water corporations attempt to establish protection zones in vicinity of the pipes. At present, there are no standards that would determine the size of such zones. An analysis of the influence of selected parameters (hydraulic pressure in a water pipe, water table and soil hydraulic conductivity) on water outflow time and location during an underground water pipe failure was presented. Numerical simulation analysis of the 14 variants of a pipe failure, conducted using the FEFLOW v. 5.3 software, indicated influence of all the considered parameters. That influence was more pronounced with reference to the time of water outflow than to its place (within the trench in all the variants considered). The simulation results were empirically verified on the basis of the water outflow time in the controlled water pipe failure scenario under the actual conditions. It should be emphasized that obtained numerical simulation results are an approximation only and do not reflect the actual conditions due to some simplifying assumptions.
PL
W pracy podjęto próbę oszacowania wpływu parametrów przewodów zamkniętych na wartości maksymalnych ciśnień występujących w wyniku uderzenia hydraulicznego, jak i na czas utrzymywania się przepływu nieustalonego z kawitacją. Niezbędne do realizacji pracy liczne badania numeryczne wykonano z wykorzystaniem własnych programów napisanych w Matlabie, bazujących na efektywnych modelach kawitacji przejściowej, w których uwzględniono niestacjonarne opory hydrauliczne. W szczególności rozpatrywano wyniki otrzymane z dwóch kluczowych modeli: kawitacji pęcherzykowej (bubbly cavitation model - BCM) oraz rozerwania słupa cieczy (column separation model - CSM).
EN
The paper attempts to assess the influence of hydraulic parameters of closed conduits on the values of maximum pressure during water hammer and also on at the time of unsteady flow with cavitation. The numerical simulation essential for conducting this research were performed using programs written in Matlab environment, which were based on effective transient cavitation models including unsteady friction. The paper particularly discusses the results from two crucial models: bubbly cavitation model - BCM and liquid column separation model - CSM.
16
Content available remote Symulacyjne wymiarowanie kanalizacji ciśnieniowej
63%
EN
Pressured sewer system is getting more frequent means of wastewater disposal. In comparison to the standard gravitational waste water disposal is more elegant, does not demand a special attention and what is most important such a waste water disposal is always cheaper as gravitational one. The only one condition of its implementation is the civilization level of its users. So they must be aware what kind of sewer system they use and how to exploit it. In the paper are presented some remarks and conclusion referred to the dimensioning of such a system by means of simulation program supporting this.
PL
Określono czynniki wpływające na optymalizację układu przepływów w płytowych modułach ultrafiltracyjnych typ 01HE1 oraz przeprowadzono próby obliczeń parametrów hydraulicznych przepływów w tych modułach. Doświadczenia przeprowadzono na specjalnie do tego celu zbudowanym stanowisku badawczym, składającym się z modułu ultrafiltracyjnego, zbiornika filtrowanego płynu, pompy recyrkulacyjnej, aparatury kontrolno-pomiarowej i armatury. Czynnikami zmiennymi były: wielkość strumienia płynu i przesączu oraz wielkość ciśnienia na wejściu do modułu i na wyjściu z pompy recyrkulacyjnej. Ustalono wewnętrzne opory hydrauliczne modułu płytowego, niezbędne do określenia parametrów pompy recyrkulacyjnej. Podano zalecenia do zastosowania w budowie ultrafiltracyjnej instalacji przemysłowej, dotyczące ograniczenia oporów hydraulicznych rurociągu. Położono nacisk na zawartość budowy urządzenia.
EN
Factors affecting optimization of flows in plate ultrafiltration modules, type 01HE1, vere determined, and attempts of module flow hydraulic parameters calculation was carried out. The experiments vere carried out on a special test stand consisted of ultrafiltration module, filtred-liquid tank, circulation pump, control and measuring instrumentation and fittings. Veriable factors vere: mass flow rate of liquid and filtrate, module suction and circulation pomp discharge pressure. Internal plate module hydraulic resistances vere determind in order to select circulation pump parameters. Recomendation to the application in to the system of industrial ultrafiltration installation within the limitation of hydraulic resistances of piping system. A specjal importance was paid to the compact structure of the plant.
PL
Różne typy rozpylaczy znajdują coraz szersze zastosowanie w ochronie przeciwpożarowej. Każdy wyprodukowany typ rozpylaczy musi przejść szereg badań eksperymentalnych, a następnie badań kontrolnych potwierdzających jego skuteczność działania w przewidywanym obszarze działania. Badania rozpylaczy wymagają sporego nakładu finansowego, dlatego też wyniki takich badań są opatentowane, a dostęp do ich wyników ograniczony. W niniejszym artykule ukazano złożoność prowadzonych badań oraz ich zakres. Przedstawiono podstawową klasyfikację rozpylaczy oraz przykłady ich zastosowania w ochronie przeciwpożarowej.
EN
Different types of atomizers are increasingly used in fire protection. Each type of atomizers produced must pass a series of both experimental and control tests to prove its effectiveness in the intended area of operation. Atomizers research require sizeable financial effort. That is why the results of such research are patented, and access to the results are very limited. This article deals with the complexity of the studies and their scope. The basic classification of atomizers and examples of their use in fire protection was introduced.
EN
The work presents the results of the analysis of an existing water supply system. It contains a description of the analysed area in which the analysed system was located, as well as its parameters regarding water intakes and transport of water with pumps, the length and diameter of pipes, and a complication of the materials used to construct the network. Water demand accounting for the nature of the consumers using the water supply network was subject to analysis. The influence of changes in the distribution of water within a day for the basic categories of recipients was accounted for. The EPANET 2.0 program for the simulating water supply network operation, made available by the U.S. Environmental Protection Agency through a public-domain licence, was used to construct the model of the system. The obtained results of the simulation allowed for indicating the main problems with the use of the analysed system. Subject to analysis was the pressure pattern in characteristic nodes of the network from which mining companies, industrial plants and residential households were supplied. Usefulness of the developed simulation model in preparing the assessment of future modernization works was confirmed, allowing for the effects of their implementation to be assessed.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki analizy istniejącego systemu wodociągowego. Praca zawiera charakterystykę analizowanego terenu, na którym zlokalizowany został badany system, a także jego parametry dotyczące ujęć i transportu pompowego wody, długości oraz średnic rurociągów, wykonano również zestawienia materiałów, z których wykonana została sieć. Analizie poddano zapotrzebowanie na wodę z uwzględnieniem charakteru konsumentów korzystających z sieci. Uwzględniony został wpływ zmienności rozbiorów wody w ciągu doby dla podstawowych kategorii odbiorców. Do opracowania modelu systemu wykorzystano program do symulacji pracy sieci wodociągowych EPANET 2.0 opracowany i udostępniony przez U.S. Environmental Protection Agency na licencji public-domain. Uzyskane wyniki symulacji pozwoliły na wskazanie głównych problemów eksploatacyjnych analizowanego obiektu. Przeanalizowano rozkład ciśnienia w charakterystycznych węzłach sieci, z których zasilane są zakłady górnicze, przemysłowe i mieszkalnictwo. Wykazano przydatność opracowanego modelu symulacyjnego do przygotowania oceny przyszłych działań modernizacyjnych pozwalających ocenić skutki ich wdrożenia.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.