Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  RSMAD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The study presents the architecture of the Radio System for Monitoring and Acquisition of Data from Traffic Enforcement Cameras (in short: RSMAD), particularly concerning access control and protection of confidential data. RSMAD security structure will be discussed in relation to network security issues. Additionally, the paper presents the results of the work associated with the modelling of potential threats to system security.
PL
W pracy omówiono architekturę Radiowego Systemu Monitorowania i Akwizycji Danych z Urządzeń Fotoradarowych (w skrócie: RSMAD), ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów kontroli dostępu oraz ochrony poufnych danych. Struktura zabezpieczeń systemu RSMAD omówiona została głównie w kontekście problematyki bezpieczeństwa sieciowego. Przedstawiono ponadto wyniki prac związanych z modelowaniem potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa systemu.
PL
W referacie przedstawiono analizę wymagań jakościowych (określonych poprzez atrybuty QoS) dla usług transmisji danych obrazowych z wykorzystaniem Radiowego Systemu Monitorowania i Akwizycji Danych z Urządzeń Fotoradarowych (w skrócie RSMAD). Ponadto przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonych w celu określenia przydatności różnych systemów radiokomunikacyjnych do transmisji danych w tym systemie z wymaganą jakością.
EN
The paper presents an analysis of quality requirements (defined by QoS attributes) for image data transmission services using Radio System for Monitoring and Acquisition of Data from Traffic Enforcement Cameras (RSMAD in short). In addition, the study describes the results of simulation tests conducted to determine the suitability of different radio communications systems to broadcast data in the system with the required quality.
EN
The study presents the architecture and selected functional assumptions of Radio System for Monitoring and Acquisition of Data from Traffic Enforcement Cameras (RSMAD). Ultimately, the system will be used for transmission and archiving image data of traffic offenses, but can also perform other duties related to traffic safety. Implementation of the RSMAD system will facilitate, inter alia, issuing the fine process and supervision of the traffic enforcement cameras network on Polish territory. Data transmission will be implemented using the networks based on GSM, UMTS or TETRA systems, and through the Internet. The study also discusses some aspects concerning the structure of RSMAD system security.
PL
W pracy omówiono architekturę oraz wybrane założenia funkcjonalne Radiowego Systemu Monitorowania i Akwizycji Danych z Urządzeń Fotoradarowych (RSMAD). Docelowo system będzie służył do transmisji i archwizacji danych obrazowych o wykroczeniach drogowych, choć będzie mógł także pełnić inne funkcje, związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wdrożenie systemu RSMAD usprawni m.in. proces mandatowania oraz nadzór nad siecią fotordarów na terenie Polski. Transmisja danych będzie realizowana w oparciu o sieci, bazujące na systemach GSM, UMTS lub TETRA oraz poprzez sieć Internet. W pracy omówiono także niektóre aspekty związane ze strukturą zabezpieczeń systemu RSMAD.
PL
Scharakteryzowano architekturę bezpieczeństwa radiowego systemu monitorowania i akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych (RSMAD), ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów zapewniania poufności danych w tymże systemie. Przedstawiono także szczegółowe wyniki badań w zakresie zgodności algorytmu AES-128 z kryterium SAC. Ponadto zaprezentowano analizę porównawczą wydajności algorytmów AES-128 oraz Triple-DES w systemie RSMAD.
EN
The paper presents the security architecture of the Radio System for Monitoring and Acquisition of Data from Traffic Enforcement Cameras (RSMAD), particularly concerning the protection of confidential data. In study presents also detailed results of research of AES-128 compliance with the SAC criterion. The paper presents also comparative analysis of performance AES-128 and Triple-DES algorithms carried out in RSMAD.
PL
Przedstawiono ważne kierunki badawcze w zakresie nowych technik transmisyjnych, stosowanych w systemach komórkowych nowej generacji. Wskazano interesujące funkcje systemów komórkowych, umożliwiające tworzenie rozbudowanych systemów informatyczno-telekomunikacyjnych, przeznaczonych do monitoringu oraz zastosowań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i poprawą bezpieczeństwa obywateli. Omówiono przykład systemu fotoradarowego RSMAD umożliwiającego poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
EN
In the paper the important directions of research in new transmission technologies used in next-generation mobile systems were presented. Some interesting features of cellular systems, enabling the construction of elaborate systems of information and telecommunications, for monitoring as well as for applications related to a road traffic safety and improving public security were identified. The RSMAD system as an example of the system for improving a traffic road safety was discussed.
PL
Omówiono wybrane metody kryptograficznej ochrony danych zastosowane w radiowym systemie monitorowania i akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych, głównie na poziomie warstw: sieciowej, transportowej, sesji oraz aplikacyjnej tego systemu. [Dokonano ponadto identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz przedstawiono wybrane sposoby ochrony przed nimi, jakie zostały zastosowane w tym systemie.
EN
In this paper selected mechanisms of cryptographic security mainly used in: network, transport, session and application layers of Radio System for Monitoring and Acquisition of Data from Traffic Enforcement Cameras are presented. Also, the paper identifies potential threats and suggests selected ways to protect against them, have been applied in the RSMAD system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.