Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Further education
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
W artykule tym autor próbuje przybliżyć zagadnienia konieczne do zrozumienia tego, czym jest samodoskonalenie. Prowadzone tu analizy mają na celu wykazać ewentualną możliwość lokowania rozważań nad samodoskonaleniem w prakseologii - czyli nauce o sprawnym i skutecznym działaniu.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article the author tries to approach the scope of problems, which are necessary to understanding, what the self-improvement is. The main reason demonstrates these analysis is a question - if it is possible placing considerations about self-improvement in praxeology the science of operating efficiently and effectively.(original abstract)
2
Content available remote Doskonalenie zawodowe pracowników (inwestowanie w kapitał ludzki)
75%
XX
Głównym celem niniejszej publikacji jest wykazanie wpływu doskonalenia zawodowego pracowników (inwestowanie w kapitał ludzki) na rozwój społecz-nogospodarczy kraju i budowanie przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Do realizacji celu głównego wykorzystano kilka celów szczegółowych, jak: uwarunkowania ekonomiczno-społeczne doskonalenia zawodowego, odniesienie do systemów doskonalenia zawodowego w innych krajach, znaczenie edukacji jako inwestycji w rozwój przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)
EN
The article presents changes which occur in a socio-economic life, it describes the essence of self learning organization, provides information with the value and methods of advancement of employees and investing in human potential. The author focuses on a necessity of introducing changes in company management towards an appreciation of a human factor. The author of the article emphasises the role of professional improvement consid-ering growing importance of SMEs and free market local, national, international and global competition. Status quo can be changed by resorting to EU programmes and funding. While trying to overcome financial constraints and promoting investment in human capital under Operational Programmes 2007-2013 and 2014-2020, the Europe-an Union supports lifelong education.(fragment of text)
XX
Przedmiot artykułu stanowią warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców z punktu widzenia regulacji prawnych. Praca aspiruje do całościowego - choć siłą rzeczy skrótowego - ujęcia przedmiotowej kwestii. W toku narracji autor sformułował postulaty de lege ferenda dotyczące między innymi nadzoru nad warsztatami oraz sankcji za niedopełnienie obowiązku uczestnictwa w tych wydarzeniach.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article are professional improvement workshops for instructors and lecturers from the point of view of legal regulations. The paper aspires to be a comprehensive - albeit concise - analysis of the subject matter. In the course of the narrative, the author formulated de lege ferenda postulates regarding supervision over workshops and sanctions for failing to participate in them. (original abstract)
XX
Artykuł opisuje projekt "Doskonalenie zawodowe jako wzrost konkurencyjności rzemiosła" w ramach wspólnotowego programu "Leonardo da Vinci", który został zrealizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie w dniach 23-27 sierpnia 2004 roku. Dotyczył on wymiany 10-cio osobowej kadry rzemieślników szkolących w swoich zakładach pracowników młodocianych w zawodach: cukiernik, piekarz, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych. Wymiana ta, miała na celu porównanie polskiego i niemieckiego systemu wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego w zakładach rzemieślniczych.
XX
W opracowaniu przedstawiono rozważania na temat znaczenia formy zatrudnienia - rozumianej tu jako oparty na określonych podstawach prawnych stosunek pomiędzy przedsiębiorstwem użytkującym a osobą świadczącą pracę - dla podejścia do doskonalenia zawodowego pracowników. Problematyka różnorodności form zatrudnienia stanowi aktualny obszar zainteresowań na gruncie dociekań naukowych, jak i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Poprzez wykorzystanie metody studium przypadków dokonano próby odpowiedzi na pytanie: jakie znaczenie w praktyce objętych badaniami 14 przedsiębiorstw miało zastosowanie niestandardowych form zatrudnienia dla kształtowania doskonalenia zawodowego pracowników. W próbie badawczej znajduje się 7 przedsiębiorstw dużych i 7 z tzw. sektora MSP. W zastosowanej metodzie studium przypadków oparto się na podejściu komparatywnym, w ramach którego badane w rzeczywistym kontekście przypadki analizowano głownie metodami jakościowymi. (fragment tekstu)
EN
The article discusses problems of personnel development in the conditions of non-standard employment forms. On initiating the research it was assumed that the changing scope and methods for implementing non-standard employment forms in enterprises imply the need to analyse the process of personnel development covering workers employed based on non-standard employment forms. The empirical studies conducted using the case study method and covering a group of large as well small and medium enterprises were focused on solving explorative and explanatory problems. The conducted objective and comparative analysis allowed presenting conclusions of which the most important one provides that in analysed personnel area no significant differences were identified in approaching the realization of personnel development process covering non-standard and standard employees. (original abstract)
XX
Zgodnie z koncepcją, przyjętą przez niemal wszystkich ekspertów w dziedzinie gospodarki, współczesne społeczeństwa nie opierają się już tylko na przemyśle, ale także na wiedzy. Uczenie się organizacji to współczesny megatrend, który zmusza wszystkie kraje, zwłaszcza te będące członkami Organizacji Współpracy i Rozwoju (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD), aby w sposób szczególny zwracały uwagę na kwestie wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności oraz dbały o kształtowanie tzw. kompetencji XXI wieku. Okazuje się, że tradycyjne koncepcje edukacyjne są dziś nieaktualne, a systemy edukacyjne wielu państw nierzadko przeszły radykalne reformy. W Polsce taką reformą była zmiana systemu nadzoru pedagogicznego w 2009 roku oraz wprowadzenie tzw. wymagań państwa wobec szkół i placówek tworzących polski system edukacyjny. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, w jaki sposób są planowane i organizowane procesy edukacyjne w placówkach doskonalenia nauczycieli w Polsce w świetle wyników ewaluacji zewnętrznej(fragment tekstu)
EN
Planning and organizing educational processes in educational organizations is one of the most important components of managing these institutions. In order to guarantee the achievement of the goals of teaching and learning in 21st century we should involve all organizations forming the educational environment of the school, in particular institutions of improving teachers in Poland. The aim of this research was provision of information in planning and organizing educational process in institutions of improving teachers in Poland. Findings were used data from external evaluation available on the Internet www.seo2.npseo.pl platform. In total 36 institutions of improving teachers in entire Poland, including 478 teacher/consultants and 32 directors of institutions were examined. Examinations showed that in institutions of improving teachers everyone were affecting made decisions for the worker, however this influence is confining itself only for directly connected changes, e.g. with training programme. Educational processes are being planned in the straight majority into the procedural / formal way taking the duration into account and of implementing the change (month, year, a few years) and into the way in accordance with the conducted educational policy of the state(original abstract)
XX
Superwizja jest jednym z najistotniejszych procesów wspierających i integrujących osobisty i zawodowy rozwój coacha. Ostatnio zyskuje na popularności, wkrótce stanie się niezbędna dla utrzymania efektywnej drogi rozwoju każdego coacha. Dlaczego? (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest prezentacja propozycji metodycznej, dotyczącej pomiaru i oceny postaw przedsiębiorczych oraz zaangażowania studentów w proces doskonalenia kompetencji zawodowych. Przedstawiono w nim wyniki badania pilotażowego, przeprowadzonego wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, które posłużyły do weryfikacji opracowanego narzędzia - formularza ankietowego. Wyniki badania mogą stanowić inspirację dla osób przygotowujących programy kształcenia w szkołach wyższych (zwłaszcza na kierunkach o profilach praktycznych), tak aby odpowiadały na współczesne wyzwania rynku pracy oraz potrzeby studentów. Badanie ankietowe pozwoliło na prezentację graficzną wyników w postaci macierzy zaangażowania studentów w prace zespołowe oraz powstanie listy najczęstszych przyczyn braku ich zaangażowania zarówno w pracę grupową, jak i w rozwój własny.(abstrakt oryginalny)
EN
Presentation of methodical proposals, which refers to the measurement and evaluation of entrepreneurial attitudes and student involvement in the process of professional competence improvement is the goal of this article. The author presents the results of a pilot study carried out among students of the A. Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych, which used to verify the developed tool - the survey form. Research results can be used as an inspiration for those preparing training programs in higher education institutions, in such a way as to respond to the contemporary challenges in the labor market and the needs of students. Surveys allowed for graphic presentation of results in the form of a matrix of student involvement in the work team, also a creation of a list of the most common reasons for the lack of student involvement in both group work and in the self-development.(original abstract)
XX
Analogicznie do zmian w gospodarce i pojawiających się nowych wyzwań biznesowych ewoluuje też rola działów personalnych w firmach. Jest to konsekwencją zmiany oczekiwań biznesu wobec HRowców pod kątem realizacji strategii. Nie bez znaczenia staje się także trend przechodzenia od Human Resources (zasoby ludzkie) do Human Capital (kapitał ludzki). Oznacza to bowiem zmianę postrzegania pracownika w organizacji. Działy HR dbając o rozwój wiedzy i umiejętności pracowników, nie powinny zapominać także o własnym rozwoju. (fragment tekstu)
XX
W poniższej publikacji przedstawiono realizowany w Instytucie Lotnictwa w Warszawie program praktyk studenckich oraz program staży przemysłowych dla młodych pracowników naukowo-badawczych uczelni technicznych z kraju i z zagranicy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe pracowników, a także nowoczesna baza certyfikowanych, nowoczesnych laboratoriów pozwala przekazać wiedzę, której poziom jest wysoko notowany na świecie. Prowadzone nowe projekty oraz specjalizowane szkolenia w organizacjach projektowych i obsługowych Instytutu Lotnictwa umożliwiają praktykantom zapoznanie się ze współczesnymi technologiami w szeroko rozumianym obszarze około lotniczym. Autor w pracy przedstawił możliwości programowe proponowane potencjalnym praktykantom w laboratoriach aerodynamicznych, wytrzymałościowych, badania osprzętu i instalacji lotniczych, środowiskowych i silnikowych. Zamieszczono ramowe programy, które są realizowane przez studentów i stażystów. W zakończeniu przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia, a także plany na przyszłość. Prowadzony tym sposobem marketing Instytutu Lotnictwa pozwala spopularyzować jednostkę w kraju i za granicą. Wymierne korzyści to kontakty z podobnymi firmami na świecie, a także pozyskanie w perspektywie nowych cennych pracowników.(abstrakt oryginalny)
EN
The following paper presents executed at the Institute of Aviation in Warsaw student internship program and a program of industrial internships for young researchers technical universities of the country and from abroad. Many years of experience staff and a modern database of certified, modern laboratories can convey knowledge, the level of which is highly esteemed in the world. Conducted new projects and specialized training organizations in the design and maintenance of the Institute of Aviation enable trainees to familiarize themselves with modern technologies in the wider area around the aviation. The author presented the work program proposed the possibility of potential trainees in the laboratories of aerodynamics, strength, testing equipment and installation of air, environmental and motor. Posted framework programs, which are carried out by students and trainees. At the end of the shows achievements, and plans for the future. Run this way MARKETING Aviation Institute allows popularize unit in the country and abroad. Measurable benefits include contacts with similar companies in the world, as well as gaining a new perspective valuable employees.(original abstract)
11
Content available remote Výchovná kompetence v dalším vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží
75%
EN
This paper deals with the educational competence of a voluntary worker with children and youth in the domain of free time. It briefly describes problems of free time, contemporary education in the free time and further education of these workers. It also deals with the competences on the general level and their use in the educational process. It presents the suggested structure of the competences of the worker and in greater detail it develops the educational competence. It shows the results of research which dealt with the analysis and comparisons of selected structures of the educational competence. On the basis of theoretical knowledge and facts established by this research it consequently identifies main content categories of the educational competences.
12
Content available remote Doskonalenie i rozwój pracowników globalnych organizacji
75%
XX
Artykuł prezentuje rolę oraz znaczenie szkoleń pracowników współczesnych organizacji. Przedstawiono determinanty planowania szkoleń. Omówiono najpopularniejsze metody i techniki doskonalenia pracowników. Zaprezentowano także metody oceny skuteczności szkoleń.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the role and importance of trainings of employees of modern organizations. The determinants of trainings' planning and the most popular methods and techniques for improvement of employee qualifications were presented. The material also paid attention to the methods for assessing the effectiveness of trainings.(original abstract)
13
Content available remote Proposal of Employee Competency Improvement
75%
XX
Kompetencje pracownicze stanowią jeden z najbardziej pożądanych zasobów, które prowadzą do wzrostu konkurencyjności w biznesie. W zmieniającym się środowisku gospodarczym, które charakteryzuje się konkurencyjnym rynkiem globalnym i bazuje na wiedzy, znaczenie rozwijających się pracowników staje się kluczową kwestią. Świat przeżywa wiele globalnych zmian. Najważniejsze zmiany to: informatyzacja, innowacyjność, integracja globalizacja. Nie jest w zasadzie możliwe, aby zidentyfikować i opisać wszystkie kompetencje, które muszą cechować różne zawody i mają umożliwić sprostanie wyzwaniom zmiany. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie i scharakteryzowanie systemu prowadzącego do ciągłego doskonalenia kompetencji pracowniczych. Proponowany system ciągłego doskonalenia przedstawia mechanizm składający się z kilku współpracujących elementów, metod i procedur. Ich zastosowanie może się przyczynić do poprawy kompetencji pracowniczych w firmie. Zaprezentowany system zastosować można w każdej firmie, która chce podnieść kompetencje pracowników. Takie lub podobne systemy poprawy kompetencji pracowników mogą być tworzone dla konkretnych wybranych stanowisk pracy, dla każdego szczebla hierarchii w firmie, a także dla firmy jako całości. Stworzenie modelu kompetencji, identyfikacja listy kompetencji nie są prostym zadaniem. Istnieją procedury w celu prawidłowego określenia kompetencji i rozwoju odpowiedniego modelu kompetencji. System niekończącej poprawy kompetencji powinien być realizowany w oparciu na zasadzie, zgodnie z cyklem ciągłego doskonalenia PDCA Deminga. Składa się z czterech faz: planowania, realizacji, kontroli i korekcji. Fazy te stanowią powtarzalny proces będący podstawą niekończącego się doskonalenia kompetencji w zmieniającej się firmie. (abstrakt oryginalny)
EN
Employee's competencies represent the most powerful tool that leads to an improvement in business. In a changing economic and educational environment which is characterized by global competitive market knowledge is importance of workers developing considered like the corner stone. The world is going through many global changes. The most important changes are informatization, innovation, integration globalization. There is a requirement to identify and describe those competencies that must be applied in many employments and have to allow successfully to overcome the changes. The aim of this paper is to explain and characterize the system leading to a continuous competency improvement. The proposed system of continuous improvement represents a mechanism consisting of several cooperating elements, methods and procedures application of which will be achieved competency improvement in the company. The system is suitable for every company which wants to improve the employee competencies. System of improving employee competencies can be created for specific selected positions at every level in the company and for the company as a whole. Creation of competency model, identification of competency list is not easy. There exist procedures to correctly identify competencies and develop an appropriate competency model. The system of endless competency improvement has to be implemented on the PDCA cycle principle according to Deming. (original abstract)
14
75%
XX
Celem artykułu jest dokonanie diagnozy aktualnego systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji. Postawiono tym samym następujące problemy badawcze:1) Jakie czynniki i dlaczego w szkoleniu oraz doskonaleniu zawodowym policjantów powinny podlegać systematycznemu diagnozowaniu oraz projektowaniu zmian w tym zakresie?2) Czy zasadny jest aktualny system szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów w kontekście wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego? (fragment tekstu)
EN
The first part of the article describes the prerequisites for the system of training and future training. Subsequently, the basic vocational training was discussed - the only compulsory training for each policeman and vocational training for university graduates - future officers of the Police. The study confirmed the dependence of each element of the training and professional development of policemen on the quality of participation in internal security. (original abstract)
XX
Zasadniczym celem niniejszego artykułu - mającego charakter wycinkowy i niestanowiącego pełnej weryfikacji podjętego zagadnienia - jest próba identyfikacji obszarów szkoleniowych pracowników wykonawczych zatrudnionych w przemyśle maszynowym. Osiągnięcie celu głównego wymagało zrealizowania celów pośrednich. Na płaszczyźnie projektowej kluczowe było skonstruowanie - pozostającego w ścisłej relacji z badanym sektorem - formularza oceny; na tym etapie rekonstrukcja i interpretacja literatury przedmiotu została wsparta praktycznymi doświadczeniami autorów, obserwacją uczestniczącą oraz twórczą dyskusją wśród celowo dobranych ekspertów. W wymiarze empirycznym intencją autorów było ustalenie, w jakim stopniu - w ramach wyselekcjonowanych obszarów - w przedsiębiorstwach objętych badaniem należy prowadzić szkolenia.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this article - which is fragmentary and does not yet constitute complete verification of the taken issue - is an attempt to identify the training areas of the executive employees in the engineering industry. The achievement of the main target required the implementation of intermediate objectives. At the design level, it was essential to construct an assessment form that remains in a close relationship with the studied sector; at this stage, reconstruction and interpretation of the subject literature was supported by the authors' practical experience, participant observation and a creative discussion among deliberately selected experts. At the empirical level, the authors' intention was to determine the extent - within the framework of selected areas - to which the studied companies should take the training.(original abstract)
16
75%
XX
Szybko zmieniająca się sytuacja na rynku pracy wymusza na osobach zajmujących się zawodowo rachunkowością nieustanne doskonalenie swoich umiejętności oraz zdobywanie nowych. Aktywność poznawcza wyrażająca się w postawie lifelong learning jest w tej dziedzinie szczególnie istotna. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego oraz wybranych możliwości zdobywania i doskonalenia zawodowego poza studiami wyższymi. Dla realizacji tak określonego celu zastosowano metodę przeglądu polskiej i międzynarodowej literatury tematu. Przeprowadzono analizę wybranych form doskonalenia zawodowego pod kątem możliwości zdobycia potrzebnej wiedzy oraz faktu jej udokumentowania w sposób uznany na rynku pracy. Analiza prowadzi autorów do wniosku, iż potrzeba ustawicznego doskonalenia zawodowego jest coraz bardziej rozumiana w tym środowisku. Świadczy o tym rosnąca liczba osób kształcących się na studiach podyplomowych czy w SKwP na kursach certyfikowanych(abstrakt oryginalny)
EN
A quickly changing situation in the labor market enforces on accounting professionals to continually acquire or improve their skills and acquire more and more new knowledge. Cognitive activity that expresses in the attitude of "lifelong learning" is particularly important in this area. The purpose of this article is to indicate the need for continuous professional development and presentation of selected opportunities to acquire and improve skills in addition to higher studies. For such a purpose the review method applied to Polish and international literature topic. An analysis of forms of vocational improvement selected for the purposes of the article was carried out both in terms of the possibility of acquiring the necessary knowledge as well as the fact of documenting it in a manner recognized in the labor market. This is evidenced by the growing number of people studying at postgraduate or SKwP courses or on certified courses(original abstract)
17
Content available remote Samoocena jako narzędzie doskonalenia
75%
XX
Certyfikowana wg ISO 9001 organizacja powinna doskonalić skuteczność systemu zarządzania jakością, korzystając z dostępnych narzędzi. Każda organizacja ma świadomość, że aby uzyskać przewagę konkurencyjną musi nie tylko mieć na uwadze wpływ otocznia i warunki zewnętrzne. Istotne są również zmiany zachodzące wewnątrz organizacji oraz działania dobrze rokujące przyszłość. Ciągłe doskonalenie organizacji, oparte na podstawie obiektywnych danych oraz bezpośrednio zebranych informacji, jest więc nierozłącznym elementem zarządzania jakością. Przegląd zarządzania, audyt, badanie satysfakcji klienta i samoocena są narzędziami służącymi dokonywaniu oceny przedsiębiorstwa. Za efekt wykorzystania tych narzędzi uważa się skuteczne wykrywanie występujących błędów oraz marnotrawstwa. W artykule poddano analizie Autoryzowany Serwis Samochodów Ciężarowych VOLVO w Szczecinie. Wykorzystując arkusz samooceny oparty na kryteriach Polskiej Nagrody Jakości, oceniono bieżący stan przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Certified according to ISO9001 organization should improve the effectiveness of the quality management system by using available tools. Continuous demand for improvement in the ever-developing work environment means that today more emphasis is placed on the Quality Management System. In order to gain competitive advantage, companies need to adhere to changing external and internal conditions and alter their long-term actions accordingly. It is therefore paramount for any successful company to regularly develop, improve and train their staff. Ongoing self-improvement processes, based on impartially gathered data, are an integral part of any Quality Management System. The most common tools used in assessing the conditions of the company are: management supervision, audit, customer satisfaction survey and self-assessment. Their effective use may determine faults, over-spending and excess costs. In this article, I will focus on the Volvo Truck Dealership in Szczecin and consider the results of their Organizational Self-assessment Questionnaire, that meets the Polish Quality Award standards, and present current condition and other aspects of the company.(original abstract)
XX
W artykule opisano wykorzystanie symulatorów lotniczych w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego personelu lotniczego. Zadania lotnicze realizowane są w środowisku trudnym dla człowieka. Proces szkolenia i doskonalenia lotniczego wspierany jest w coraz większym zakresie przez trening symulacyjny. Proces szkolenia teoretycznego, praktycznego i treningu winien odbywać się w warunkach maksymalnie zbliżonych do sytuacji jakie maja miejsce w realnym działaniu. (fragment tekstu)
EN
The article describes the use of flight simulators in the training and improving vocational skills of aviation personnel. Aviation tasks are performed in an environment difficult for humans. The process of training and improving vocational skills is increasingly supported by simulator training. The processes of both theoretical and practical training should take place in conditions as close as possible to the situations that take place in reality. (original abstract)
XX
W artykule wykazano, że poziom bezpieczeństwa dzisiejszego lotnictwa państwowego i komercyjnego zależy w szerokim zakresie od technologii symulacji stosowanych w celach szkoleniowych i doskonalenia umiejętności lotniczych. Również symulację szeroko stosuje się w dochodzeniach lotniczych, badaniach konstrukcji lotniczych, symulacji ruchu lotniczego i lepszego zrozumienia interakcji zachodzących pomiędzy pilotem - samolotem - środowiskiem zadaniowym. W dalszej części opisano funkcje treningu symulacyjnego oraz kształtowanie świadomości sytuacyjnej podczas szkolenia i doskonalenia personelu lotniczego. (fragment tekstu)
EN
The article shows that the safety level of modern state and commercial aviation depends on a wide range of simulation technologies used for training and improvement of flight skills, aviation investigations, analysis of aircraft structures, simulating air traffic and a better understanding of the interaction between the pilot - aircraft - environment. Subsequent section describes the functions of simulation training and development of situational awareness during training and skill improvement of aviation personnel. (original abstract)
XX
W artykule odniesiono się do kwestii związanych z rozwojem podejścia do szkolenia pilotów na przestrzeni rozwoju lotnictwa. Autorzy poddali analizie opierając się na literaturze przedmiotu, opiniach ekspertów oraz własnych doświadczeniach zasadnicze czynniki kształtujące podejście do metod, technik, narzędzi stosowanych w szkoleniu lotniczym pilotów cywilnych i wojskowych poprzez pryzmat czterech zasadniczych okresów - er, ukształtowanych poprzez zmiany w sposobie podejścia do tego szkolenia.(fragment tekstu)
EN
The article refers to issues related to the development of the approach to pilot training over the time of aviation advance. Based on literature, experts' opinions and personal experience, the author has analysed and specified basic factors that shaped the approach to methods, techniques and tools applied to training civilian and military pilots within four major periods, characterized by the changes in the approach to the training. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.