Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  graffiti
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Spacerując po ulicach naszych miast, często możemy natknąć się na mury pokryte graffiti. Wzbudza to w nas różne emocje. Mamy do czynienia ze sztuką czy aktem wandalizmu? Teraz kontrowersyjna twórczość artystyczna może przekonać do siebie większe grono odbiorców - zamiast farby czy sprayu graficiarze używają do "malowania" żywej rośliny.
PL
Graffiti, pojawiające się na obiektach publicznych, wpływa na życie społeczne zakłócając harmonię naszego otoczenia i powodując znaczące koszty związane z jego usuwaniem. Powyższe przyczyny spowodowały rozwój zabezpieczeń antygraffiti. W artykule opisane są rodzaje powłok antygraffiti; ich wady i zalety oraz laboratoryjne testy oceniające ich właściwości.
EN
Graffiti, painted on public objects, affects society because of the significant costs of its removal and the negative effects it has on our social environment. The above reasons have contributed to the development of antigraffiti coatings. The article describes different types of antigraffiti coatings, their advantages and disadvantages and laboratory tests of these coatings carried out in order to assess their performance.
EN
From the forensic point of view it is not easy to identify a person as an author of writing in graffiti mode, but at least in some cases it seems to be possible.
4
Content available remote Graffiti - znaki miasta
75%
PL
W artykule tym autorka próbuje przybliżyć zjawisko graffiti. Prowadzone tu analizy mają na celu pokazać ewentualne możliwości interpretowania znaczeń inskrypcji pozostawianych przez writerów w przestrzeni miejskiej.
EN
In this article the author tries to approach the phenomenon of graffiti. The main reason for this analysis is to demonstrate the possible meaning of inscriptions created by writers in urban environment.
5
Content available remote Public space playing with street art
75%
EN
Street art is a particular kind of art, not only because of its spatial context, but also due to its ability to redefine the character of a place. The artistic actions related to street art influence the reception and form and function of a space. This article discusses the image, sculpture and performance as fields of a kind of game between the artist and recipient in the public space.
PL
Street art. Jest specyficznym rodzajem sztuki, nie tylko ze względu na kontekst przestrzenny, ale na dużą moc redefinicji charakteru miejsca. Działania artystyczne w których się mieści w istotny sposób mogą wpływać nie tylko na odbiór, ale również na funkcję i formę danej przestrzeni. Niniejszy artykuł zwraca uwagę na obraz, rzeźbę i performance – jako pola na których odbywa się rodzaj gry artysty z przestrzenią i odbiorcą.
6
Content available remote Wirusy miejskiej przestrzeni
75%
PL
Złożona struktura współczesnej przestrzeni miejskiej inspiruje jej użytkowników do działania, podjęcia z nią dialogu, próby interpretacji. Formą tego dialogu są interwencje artystyczne przetwarzające przestrzeń, poszukujące dla niej nowych znaczeń. Sztuka ulicy pojawiająca się spontanicznie w przestrzeni publicznej i rozwijająca poza kontrolą, jak wirus, jest wyrazem aktywności jej użytkowników i sposobem nazwania ich potrzeb.
EN
The complex structure of contemporary city space inspire its users to start dialogue and interpretation. Form of that dialogue are artistic activities, interventions transforming space, seeking new meanings for them. Street art grows spontaneously (like a virus) in public space as product of activities and needs of their users.
7
Content available Graffiti na mostach
75%
PL
W artykule jest rozpatrywany problem graffiti na mostach. Graffiti można postrzegać, jako formę artystycznej wypowiedzi. Przytoczono dwa historyczne przykłady, jeden z czasów antyku i drugi z bliskiej historii z lat czterdziestych. Podjęto próbę zdefiniowania graffiti na podstawie rozpoznania środowiska lubelskich kręgów graffiti. Powstała opisowa charakterystyka graffiti wskazuje na stałe, niezależne a nawet nielegalne działanie, które nie jest możliwe do ograniczenia. Rozpatrzono graffiti na przykładzie mostów Santiago Calatravy oraz prostego statystycznego ujęcia ocen estetycznych graffiti dokonanych przez studentów WBiA PL. We wnioskach poddano pod rozwagę opcje pozostawianie niektórych obrazów graffiti na mostach, kierując się racjonalnym osądem ich wyrazu artystycznego.
EN
The article dealt with a problem of graffiti on bridges. Graffiti can be perceived as a form of artistic expression. Two historical examples of graffiti, one from antiquity times and the other one from the forties of the past century were presented. An attempt was made in order to define the graffiti on the basis of the analysis of the Lublin's graffiti culture The obtained descriptive characteristic/definition of graffiti indicates stable, independent and even illegal activity which seems to be impossible to be constricted. The graffiti was examined on the example of Santiago Calatrava bridges. On the basis of simple statistical method, which was applied, the groups of students assessed the displayed graffiti on bridges by answering the questions by means of 1/0 estimation (positive/negative impression). The reliable results were obtained. It was concluded that some graffiti on bridges can optionally be accepted and therefore can be remained as a result of rational judgement of the artistic expression.
PL
Graffiti staje się coraz większym problem w Polsce i na świecie. Grafiki pokrywają coraz większe powierzchnie, powodując zniszczenie elewacji budynków, wagonów czy instalacji przemysłowych. Graffiti nałożone na niezabezpieczone podłoża jest bardzo trudne do zmycia prostymi metodami czyszczenia i często konieczna jest kosztowna wymiana elewacji. Ważna jest więc możliwość zastosowania powłok antygraffiti pozwalających na łatwe usunięcie niepożądanych rysunków. Przedmiotem prac badawczych było opracowanie receptur rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych lakierów antygraffiti na podstawie ustalenia odpowiedniej kompozycji spoiw, rozpuszczalników i środków pomocniczych w celu otrzymania ich optymalnych właściwości ochronno-dekoracyjnych.
EN
Graffitti becomes bigger and bigger problem in Poland and over the world. Graphics cover still greater surfaces, whereas graffiti generally causes damages of facades, carriages and industrial systems. Graffiti applied on unprotected surfaces is very hard to remove by simple methods of cleaning and costly exchange of elevation is required. Therefore, having the possibility of use antigraffiti coatings, allowing easy removal of unwanted drawings, is very important. The subject of our research works was to develop formulations of antigraffiti lacquers solvent- and waterborne. To achieve required protective and decorative properties, suitable composition of binders, solvents and additives had to be found.
XX
The article analyses graffiti from pews in Roman Catholic churches in Bydgoszcz, gathered by the author in the years 2014-2017. The method of contextual analysis and case study has been applied in the research. Inscriptions from the Bydgoszcz churches have been analysed in the context of the selected examples of inscriptions in sacral space (a church with its premises and buildings), those that are historically certified and those which have occurred in our times. Inscriptions, regardless of their status (legal-illegal), have been studied mainly taking into account their location in sacral space and on the basis of the findings of M. Eliade on the division and experience of sacral and secular space by man.Moreover, inscriptions have been analysed in the cognitive aspect (topics) and the pragmatic aspect (the presumed image of a recipient and a sender as well as motivations for leaving inscriptions).Conclusions from the analysis indicate difficulties in the interpretation of motivations behind leaving graffiti on church pews. The topics of inscriptions on pews, despite their location close to the centre of sacral space, do not reflect the experience of sacral space, but rather point to the perception of the church by the creators of the graffiti similarly to secular space.
10
Content available Graffiti w malowidłach ortodoksyjnyc
71%
EN
Grafitti, i.e. engraved inscriptions left at different times in public places, often unfortunately on objects of great significance for world culture and heritage, till now constitute a somewhat marginalized problem, possibly treated as meaningless acts of vandalism of different periods. A brief review of grafitti teams made at different times and in various orthodox temples of Central and Eastern Europe (Novgorod, Kiev, Polotsk, Grodno) was carried out with an attempt to pre-classify them and draw conclusions of a more general nature, as well as in relation to intriguing monuments from Poland (Krakow, Sandomierz, Wislica, Lublin). Particularly intriguing is the presence in the orthodox paintings of Latin inscriptions, recorded in different eras for various reasons, primarily those related to modern times, i.e. in the 17th-18th centuries. The intensification of the application of Latin-Polish inscriptions in seventeenth-century temples is parallel to the mass occurrence of Cyrillic inscriptions in orthodox churches in the XI–XII century, which could have been the result of the particularly lush development of the literary culture of both environments in the indicated eras. Separate attention was devoted to attempts to blur the inscriptions, especially in the case of Lublin paintings, sometimes crucial for reading the foundation’s circumstances, and the these actions on the inscriptions arouse constant emotions due to attributing political motives to them.
11
71%
EN
The study focuses on analysis of the collection of historical graffiti preserved in the cave Býčí skála (Moravian Karst). Epigraphic relics preserved here, started to be produced around 1796, when the cave was an integral part of the Lichtenstein romantic landscape park. The research proved several touristic "waves of colonization" the manifested themselves in different character of the graffiti and their varied spatial distribution in the cave
PL
Zwyczaj pisania po murach celem przekazania określonych treści znany byt już w czasach starożytnych. Antyczne źródła informują, że po bitwie pod Cheroneją na budynkach Aten pojawiły się liczne napisy ośmieszające Filipa II i Macedończyków. W Rzymie natomiast często można było spotkać na murach czy obiektach teksty krytykujące niektórych polityków, a nawet cezarów (m.in. Nerona).
PL
Praca dotyczy graffiti jako przejawu aktywności kibiców w przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania. W mieście funkcjonuje Lech Poznań, klub piłkarski, którego kibice należą do bardzo aktywnych. Szczególną uwagę skupiono na jednym z obszarów Poznania, wśród sympatyków nazywanym Fyrtlem Północ. W opracowaniu przedstawiono rozmieszczenie przestrzenne oraz estetykę wykonania, a także podział tematyczny graffiti w Fyrtlu Północ.
14
Content available remote Detal „niezależny" - dopełnienie współczesnej przestrzeni architektonicznej
63%
PL
Architektura współczesnego miasta stanowiąc podstawowy nośnik sztuk ulicy zyskuje nowy jakościowo rodzaj dynamicznie zmieniającego się detalu. Jego forma i przestanie, początkowo związana głównie z graffiti, powstaje niezależnie od woli projektanta obiektu. Podstawową funkcją, działań street art jest dążenie do odzyskiwania przez miejskie społeczności wpływu na formy funkcjonowania przestrzeni publicznej.
EN
Modern city architecture, as the fundamental environment of the street art, gains new quality kind of dynamically changing detail. Its form and message, in its beginnings mainly connected with graffiti, is being created against object designers will. The main aim of street arts activities is city's community aspiration to reclaim the influence on the quality of the public space.
PL
Celem pracy, poświęconej wybranym formom ulicznego folkloru współczesnego, jest analiza napisu w przestrzeni miejskiej, zwłaszcza: street artu, muralu i graffiti. Teren badawczy ograniczyłam do Torunia i Łodzi. Wybór ośrodków tłumaczę ich specyfiką: zarówno w Toruniu, jak i w Łodzi ważną rolę odgrywają napisy o tematyce kibicowskiej, w tym te podkreślające przynależność osiedlową grup tworzących graffiti. Dodatkowo ważnym zagadnieniem poruszanym w pracy jest napis, pełniący rolę dekoracyjną i oswajającą przestrzeń, a mianowicie mural i formy streetartowe. W tym przypadku skupiam się na różnicach, jakie występują w funkcjonowaniu obu typów napisów w badanych miastach. Śledząc street art, mural i graffiti jak również analizując rozmowy z ich twórcami i mieszkańcami obu miast, starałam się odpowiedzieć na pytanie o miejsce napisu w przestrzeni i jego rolę w kształtowaniu różnych form tożsamości (np. kibicowskiej, osiedlowej, miejskiej). Zwracałam też uwagę na podobieństwa i różnice w ich formie, w zakresie funkcji, a także zróżnicowaniu miejsc występowania. Rozważania opieram na obszernym materiale badawczym, który pozyskałam podczas badań terenowych prowadzonych od września 2012 do maja 2014 roku. Są to zapisy z obserwacji, zapisy i nagrania wywiadów z osobami tworzącymi napisy w przestrzeni miasta (legalnie bądź nielegalnie) oraz działającymi w różnego rodzaju organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się poruszaną przeze mnie tematyką. Podstawą prowadzonych analiz jest dokumentacja fotograficzna z Torunia i Łodzi.
EN
The aim of the work, devoted to selected forms of the contemporary street folklore, is the analysis of signs in the city space, particularly street art, murals and graffiti. I restricted the research area to Torun and Lodz. The choice of the two cities was determined by their specific nature. Both in Torun and in Lodz signs left by sport fans play a very important role as they underline the alle-giance of a given group to a certain district. Another significant issue touched upon in the work is that of murals and street art- decorative forms of signs which familiarise the city space. Here I focused on the differences in the func-tion of both types of signs in the cities discussed in the article. Examining street art, mural and graffiti and analysing the conversations with their creators and inhabitants of both cities, I tried to answer questions concerning the place of such signs in the city space and their role in shaping various forms of identi-ty (e.g. the identity of a sport fan, the identity of a district, the identity of a city). I also underlined the similarities and differences in their form, functions and the place where they appeared. The foundation for my considerations is the research material which I acquired during the field research conducted from September 2012 to May 2014. The material consists mainly of observa-tion recordsfrom interviews with people creating signs in the city’s space (le-gally or illegally) and by working alongside various organisations and associa-tions dealing with the subject matter addressed in the article. The basis for the analysis is provided by photographic documentation from Torun and Lodz.
DE
Die Arbeit befasst sich mit ausgewählten Formen moderner Straßenfolklo-re. Ihr Ziel ist die Analyse von Malereien im städtischen Raum, vor allem von Street Art, Wandmalerei und Graffiti. Das Untersuchungsgebiet beschränkt sich auf Thorn und Lodz. Die Wahl der Orte erklärt sich aus ihrer Besonder-heit: Sowohl in Thorn als auch in Lodz spielen Malereien mit Fußballfan-Thematik eine große Rolle, darunter solche, in denen die Zugehörigkeit von graffitischaffenden Gruppen zu einem Stadtteil hervorgehoben wird. Ein wei-teres wichtiges Phänomen, das in der Arbeit berührt wird, sind Malereien, die der Verschönerung und der Domestizierung des Raums dienen, und zwar Wandmalereien und Formen von Street Art. In diesem Fall konzentriere ich mich auf die Unterschiede, die bei den Funktionen beider Arten von Malereien in den untersuchten Städten auftreten. Bei der Betrachtung von Street Art, Wandmalereien und Graffiti wie auch bei der Analyse von Gesprächen mit ihren Schöpfern und Bewohnern beider Städte versuche ich, auf die Frage nach dem Ort von Malereien im Raum und deren Rolle bei der Herausbildung verschiedener Formen von Identität (z. B. über den Verein, die Siedlung oder die Stadt) zu antworten. Ebenso achte ich auf Ähnlichkeiten und Unterschiede in ihrer Form, ihrem Funktionsbereich und der Orte, an denen sie auftreten. Die Überlegungen stützen sich auf umfangreiches Quellenmaterial, das ich bei Untersuchungen vor Ort zwischen September 2012 und Mai 2014 gesammelt habe. Es handelt sich um Abschriften aus eigener Beobachtung, Abschriften und Aufnahmen von Interviews mit Personen, die (legal oder illegal) Malere-ien im städtischen Raum schaffen oder in verschiedenen Arten von Organisa-tionen und Vereinigungen tätig sind, die sich mit der von mir behandelten Thematik befassen. Grundlage der durchgeführten Analysen ist eine Sammlung von Fotografien aus Thorn und Lodz.
EN
Knitting graffiti is a form of street art rapidly expanded and gained popularity around the globe. Yarn bombing is the practice of affixing knitted and crocheted works in the space of the town. This form of activity is not only an attempt to change the aesthetics of public space but also a kind of micropolitical action and the form of craftivism. In the presented article I examine this colorful and “warm” form of graffiti by concentrating on issues such as knitting and identity, the importance of creativity in everyday life and yarn bombing as integrating aesthetic phenomenon.
EN
Writing, signing and carving names in public spaces are popular ways of indicating somebody’s presence in the world. Various inscriptions made in different places have been appearing from the ancient times until today. There are multiple motivations for such practice: a simple signing to indicate somebody’s presence, a declaration of sympathy or antipathy to some idea or person or political manifests and encouragement to engage in some actions. Despite the popularity of such phenomenon and its long duration, archaeologists, especially those involved in studying the recent or contemporary past, are not particularly focused on researching this source of knowledge. Most of the academic works which concern inscriptions and graffiti are conducted by sociologists or visual culture specialists. However, these sources may be truly significant in studying microhistories of the places and people. Thus, in our article we want to present a unique potential of graffiti in the studies related to the recent and contemporary past. The aim of our article is to show various spatial contexts in which graffiti may be encountered and to present how the archaeology of the contemporary past may take advantage of researching such inscriptions. After Laurent Olivier (2001), we think that discovering the local past is a characteristic feature of the archaeology of the contemporary past and our article aims to show how the specific “being” of graffiti around us may contribute to discovering the microhistories of people and places. According to Michael Bell’s concept (1997), we interpret graffiti as “the ghosts of place” which indicate the presence of those who are no longer in the place. Due to the breadth of topics connected with graffiti, we decided to focus on those inscriptions which manifest someone’s presence in the place, narrowing our studies only to its written form (not graphic).
PL
-
18
Content available remote Powłoki ochronne antygraffiti
63%
PL
Na podstawie literatury omówiono zagadnienia związane ze zjawiskiem graffiti i ochroną przed atakami graffiti. Zwięźle opisano techniki nanoszenia graffiti i materiały do tego wykorzystywane. Przedstawiono sposoby zapobiegania powstawaniu wymalowań oraz ich usuwania z różnych (np. porowatych lub nieporowatych) powierzchni. Szczegółowo zaprezentowano wyroby lakierowe tworzące powłoki antygraffiti, uwzględniając przy tym kierunki ich zastosowań oraz metody usuwania graffiti z podłoży zabezpieczonych takimi wyrobami.
EN
The problems concerning graffiti phenomenon (Fig. 1 and 2) were discussed on the basis of literature review. The techniques of graffiti spread and materials used were described shortly. The methods of protection against graffiti and their removal from various surfaces (e.g. porous or nonporous) were presented. The varnishes forming anti-graffiti coatings were presented in detail. Directions of their applications as well as the methods of graffiti removal from substrates protected with such varnishes were discussed (Table 1).
PL
Każdy z nas spotyka się bardzo często w swoim otoczeniu z wiszącymi dookoła plakatami, wszechobecną na chodnikach gumą do żucia i plagą graffiti. W niniejszym artykule przedstawiono te zjawiska oraz zaproponowano dostępne sposoby zabezpieczania się przed nimi.
EN
Graffiti, posters, bills, chewing gum on the pavement are known to everyone. In this article are given the information about this phenomenon and available protection methods are described.
20
Content available remote Systemy ochrony antygraffiti
63%
PL
Każdy z nas w czasie codziennych wędrówek po mieście na pewno zetknął się z kolorowymi napisami „zdobiącymi” elewacje budynków, wiaty przystanków czy ściany przejść podziemnych. Niektórzy są tym widokiem oburzeni, inni reagują nań obojętnie. Faktem jednak jest, że problem urasta do coraz poważniejszych rozmiarów i trzeba go już rozpatrywać w kategoriach społecznych. Pomijając już poziom przekazywanych w ten sposób treści oraz języka ich wypowiedzi, pozostaje wciąż po ważny problem związany z ochroną estetyki otoczenia, w którym żyjemy.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.