Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 350

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Process management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
1
100%
XX
Początki koncepcji reinżynierii procesów związane są przede wszystkim z wprowadzeniem komputerów i oprogramowania do przedsiębiorstw. Twórcy koncepcji BPR (Business Process Reengineering) Michael Hammer i James Champy na początku lat 90. ubiegłego wieku słusznie zauważali konieczność radykalnych zmian w prowadzeniu biznesu w nowym technologicznie zrewolucjonizowanym otoczeniu [Hammer, Champy 1993]. Główny nacisk położyli oni na identyfikację, modelowanie i projektowanie procesów gospodarczych. Przyczyną tego podejścia procesowego było zamierzenie automatyzacji części, lub całych procesów, jakie do tej pory wykonywali pracownicy w organizacjach. Przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii informatycznej można znacznie podnieść wydajność organizacji, z przykładami na poparcie tej tezy każdy z nas spotyka się na co dzień(fragment tekstu)
EN
This article presents a case of process changes in the global corporation producing professional tools and garden equipment. Considered here is reengineering process servicing equipment that are out of the warranty period. The content presented is the initial state of the process, the concepts of change and the impact of re-engineering. This case also served as a model for the development of a case study, which is being used successfully in the classroom teaching with students. Analysis of the presented case is used to demonstrate the potential of a process approach for transforming business(original abstract)
2
Content available remote Management of Processes and Management of Quality
100%
EN
These article deals with the problems of process management within the quality management system. It reacts to the fact that the ISO standards on one side emphasize a process approach, but on the other side in the practical application there is a formal approach within the quality management, manifesting in the fact that individual elements of the quality mangement system, as they were built in the functional approach, were only renamed to processes.(original abstract)
XX
Analiza PFMEA jest bardzo skuteczną metodą doskonalenia procesów. Spełni jednak pokładane w niej nadzieje wyłącznie w sytuacji, gdy wykorzystywana będzie zgodnie z założeniami, to znaczy pracować będzie przy niej interdyscyplinarny zespół, dobrze znający proces i wykorzystywaną technologię, którego podstawowym celem będzie wskazanie możliwości poprawienia procesu, a nie wykazanie, że ryzyko związane z jego realizacją nie występuje. A z taką właśnie sytuacją pozorowania zgodności procesu z wymaganiami klientów mamy do czynienia, gdy analiza PFMEA przygotowywana jest "na szybko", na potrzeby auditu klienta.(fragment tekstuy)
EN
The model of risk management, which was presented in this paper, is focused on using chances and increasing efficiency of project managament. Relying on experience, we can say that during the process of projects realisation, performers are focused especially on searching science subjects, which may become a beginning of new projects. Accepting new challenges gives the workers possibility of financial and intellectual development. Coming up to expectations gives the institute stability of high- qualified personnel and attracts new talents. Reliability of projects realisation and good substantial notes for work, publications and presentations on conferences guarantee competitivness. Accepted model of using chances in the science development of employees gave the results- the Science Council got authorization to give doctoral and postdoctoral degrees. (original abstract)
4
Content available remote Bariery upowszechniania modeli dojrzałości procesowej
100%
XX
W artykule podjęto próbę identyfikacji i klasyfikacji barier upowszechniania się modeli dojrzałości procesowej. W pierwszej kolejności przybliżono istotę dojrzałości procesowej i modeli dojrzałości procesowej. Odniesiono się do różnorodności powyższych modeli opisywanych w literaturze. Zaprezentowano korzyści płynące z ich implementacji. Następnie, bazując na przeprowadzonych studiach aktualnej krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, analizie poddano zidentyfikowane ograniczenia ich stosowania. W końcowej części opracowania dokonano podziału barier stosowania modeli dojrzałości procesowej, dzieląc je na wewnętrzne i zewnętrzne. Szerszą uwagę skupiono na ograniczeniach o charakterze wewnętrznym, w nich upatrując głównych przyczyn braku zainteresowania, jak i wdrażania modeli dojrzałości procesowej. Podzielono je na: zarządcze finansowe, personalne, kulturowe, organizacyjne i techniczne. Wśród barier zewnętrznych uwagę zwrócono na cechy otoczenia rynkowego, branżę, w której funkcjonuje podmiot, trendy i mody na stosowanie określonych narzędzi wspomagających zarządzanie, oraz wymagania dostawców i odbiorców(abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to identify and classify barriers to the dissemination of process maturity models. First, the essence of process maturity and process maturity models were approached. The reference to the diversity of the models described in the literature was made along with the presentation of the benefits of their implementation. Next, based on the current domestic and foreign literature review, indicated restrictions in their implementation were analysed. In the final part, the division of the barriers to the use of process maturity models was made breaking them down to internal and external barriers. Closer attention was paid to the difficulties of the internal nature, to which the main reasons for the lack of interest in as well as implementation of process maturity models were ascribed. They were divided into: managerial, financial, personal, cultural, organisational and technical barriers. Among the external barriers, attention was given to the characteristics of the market environment, type of business in which the subject operates, trends in the application of certain tools supporting the management and requirements of suppliers and customers(original abstract)
5
Content available remote Dojrzałość procesowa a wyniki ekonomiczne organizacji
100%
XX
W artykule podjęto próbę określenia wpływu dojrzałości procesów gospodarczych na wyniki ekonomiczne organizacji (przedsiębiorstwa, instytucji). Najpierw przybliżono istotę dojrzałości procesowej organizacji oraz metody służące jej określaniu. Zwrócono uwagę na zarządzanie procesami, które poprzez ciągłe doskonalenie prowadzi do wzrostu dojrzałości i poprawy efektywności organizacji. Zaprezentowano korzyści płynące ze stosowania zarządzania procesami na różnych poziomach dojrzałości. Przedstawiono wyniki badań świadczące o związkach dojrzałości procesowej organizacji z jej kluczowymi wynikami (wskaźnikami) ekonomicznymi. W zakończeniu sformułowano wnioski i zalecenia oraz wskazano kierunki dalszych badań w tym obszarze.(abstrakt oryginalny)
EN
The article makes an attempt at describing the influence of economic maturity process on the organisation business results (enterprise, institution). Firstly, it shows the essence of organisation process maturity and methods used to define it. It pays attention to process management, which by permanent improvement leads to maturity increase and organisation efficieny progress. It also shows benefits of using process management on different maturity levels. Moreover, it presents research results demonstrating the relation between organisation process maturity and its essentials business results (rates). Finally the article presents conclusions and pieces of advice and indicates further research fields in this area.(original abstract)
XX
Współcześnie ekonomia oraz sprawy związane z szeroko rozumianym zarządzaniem i organizacją jasno wskazują informację jako kluczowy zasób. Środki produkcji jak ziemia, praca czy kapitał straciły na znaczeniu. Sukces dowolnej organizacji zależy obecnie od bazy informacji lub wiedzy, którą wykorzystują jej pracownicy. Drugim ważnym czynnikiem związanym z otoczeniem organizacji jest totalne zachwianie stabilności - przechodząc na ekonomię ukierunkowaną na klienta, stabilność znika z powodu stale zmieniających się potrzeb czy też gustów. Jest to powodem zmiany sposobu działania firm/organizacji, gdy bycie zwinnym (z ang. agile) daje możliwość dopasowywania się do aktualnych potrzeb rynku. Czynniki te powodują dość burzliwe dyskusje w gronie osób zarządzających na temat tego, co można zrobić, aby organizacja przetrwała w tak niestabilnych czasach.(fragment tekstu)
EN
The article presents the applications of Kanban in several fields - from its origins to its present expansion to many different domains. The most interesting, in the context of information management, is the support of processes/project management. In the present unstable times, each business initiative (new product, new service, each customer inquiry etc.) can be considered unique and usually time-limited as a project. Project management in that case can be considered a kind of process. Kanban has been successfully applied in software development, which encouraged me to propose another application for the needs of business process visualisation and control.(original abstract)
7
100%
XX
W artykule omówiono istotę i znaczenie zjawiska empowermentu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw zorientowanych w zarządzaniu na procesy, a także zdefiniowano orientację na procesy w zarządzaniu, wskazano cechy przedsiębiorstwa zarządzanego procesowo oraz zaprezentowano empowerment pracowników jako kluczowy element takiego podejścia. Szczególną uwagę zwrócono na wskazanie niedostatków w tym zakresie w praktyce badanych przedsiębiorstw.
EN
The paper discusses the essence and meaning of the phenomena of empowerment in the functioning of process-oriented enterprises. The article defines process-oriented management, indicates the features of a process-managed enterprise and presents the empowerment of workers as a key-element of this approach. The author particularly focuses on pointing out scarcities in this respect in the practice of the researched companies.(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia trudności z identyfikacją łańcuchów dostaw jako systemów, w których realizowane są procesy gospodarcze. Zastosowanie w tej sytuacji koncepcji zarządzania procesami byłoby bardzo zasadne, jednak spotyka się z elementarnymi problemami w praktyce gospodarczej, takimi jak określenie łańcuchów dostaw, klienta finalnego czy związków przyczynowo-skutkowych w sytuacji inercji systemów. Celem artykułu jest analiza przyczyn istnienia luki między teorią a praktyką zarządzania w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw czy organizacjami sieciowymi oraz określenie stymulantów i barier zarządzania takimi układami.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents difficulty in identifying supply chains as systems that implement business processes. In this situation, the application of the process management concept would be reasonable, however, it faces elementary problems in business practice such as the definition of supply chains, end user, and cause-effect relationships in a situation of systems' inertia. The purpose of this article is to analyze the causes of the gap between theory and practice of management in the field of supply chain management or network organizations and to identify barriers and stimulants of management of such systems.(original abstract)
XX
Artykuł porusza problematykę słowników korporacyjnych, które mogą być wykorzystywane do dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi. W tekście wskazano, że słowniki mogą być stosowane do pełnego opisu modeli procesów biznesowych. We wspomnianych pełnych opisach zawarte są różne typy ontologii odnoszące się do różnych aspektów zarządzania organizacją. Zaliczyć do nich można ontologie opisujące rodzaje dostępnych operacji, aktorów i ich kompetencji, dokumentacji i ich treści z uwzględnieniem podziału na pola informacyjne, a w przypadku nieustrukturalizowanych dokumentów również tagów i słów kluczowych, klasyfikacje zasobów oraz wskaźniki efektywności (PPI - Process Performance Indicators). Wiążąc wspomniane rodzaje ontologii, można stworzyć narzędzie, które na bieżąco wspierać będzie zarządzanie procesami biznesowymi na różnych poziomach: pojedynczych operacji, instancji procesów, a nawet typów i wersji procesów. Wspomniane słowniki mogą komunikować różne narzędzia IT, takie jak systemy klasy ERP/BI, a także narzędzia IT dostępne w Internecie, obsługujące partnerów gospodarczych danej organizacji.
EN
The article discusses the issue of corporate dictionaries that can be used for the dynamic management of business processes. The article indicates that dictionaries can be used for a full description of business process models. In these full descriptions, various types of ontologies are included relating to various aspects of organization management. These include ontologies describing the types of operations available, actors and their competences, documentation and their content, including the division into information fields and, in the case of unstructured documents, also tags and key words, resource classifications and performance indicators (PPI - Process Performance Indicators). By binding these types of ontologies, one can create a tool that will support ongoing business process management at various levels: individual operations, process instances, and even types and versions of processes. These dictionaries can communicate various IT tools such as ERP / BI class systems, as well as IT tools available on the Internet and supporting business partners of a given organization.
XX
W publikacji autor omawia następujące kwestie: 1. fazową koncepcję działalności przedsiębiorstwa, 2. istotę nowego produktu i jego rozwoju, 3. istotę zarządzania procesem rozwoju nowego produktu, 4. wspomaganie zarządzania rozwojem nowego produktu modelem krzywej "S". Szczególną uwagę autor zwraca na potrzebę włączenia do zarządzania procesem rozwoju nowego produktu wiedzy i doświadczenia klientów. (abstrakt oryginalny)
EN
In this publication the author discusses the following issues: 1) phasic conception of enterprise activity, 2) essence of new product and its development, 3) essence of the management of the newproduct development process, 4) assistance of the management of the new product development by the curve "S" model. The author pays special attention to the need of including client's knowledge and experience to the management of the new product development process. (original abstract)
XX
Jedną z charakterystycznych cech współczesnego zarządzania produkcją jest jego ewolucja. Wytwarzanie w toku zmian staje się wytwarzaniem odpornym na zakłócenia i zdolnym do adaptacji w zmiennym otoczeniu. Ewolucja wytwarzania wypływa przede wszystkim ze zmian technologii, jak i zmian w sposobach jego organizacji. Rewolucja techniczna, mająca niewątpliwie największy wpływ na sposoby organizacji wytwarzania wymaga dyfuzji wiedzy pomiędzy ogniwami systemu jak i zmiany technik wytwarzania. Zmiany organizacyjne nie wynikają tylko z przewagi technologicznej, lecz są także rezultatem stosowania nowych koncepcji organizacji wytwarzania. Nowoczesne twory organizacyjne różnią się zasadniczo od typów organizacji, które dominowały w zeszłym stuleciu'. Procesy wytwarzania coraz częściej posiadają jednostkowy, a wręcz prototypowy charakter, stąd organizacja procesu wytwarzania opiera się na klasycznych jednostkach produkcyjnych wyposażonych w tanie, uniwersalne maszyny z odcinkowym wykorzystaniem elastycznej automatyzacji, opartym na fazowym podziale produkcji i wykorzystującym automatyzację w fazach charakteryzujących się dużą pracochłonnością. (fragment tekstu)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem była weryfikacja teoretycznego i normatywnego ujęcia podejścia procesowego w praktyce. Zwrócono uwagę na to, co należy uwzględnić w podejściu procesowym w celu spełnienia warunków i charakterystyk systemowych. Problem przedstawiono na przykładzie czterech przedsiębiorstw.
EN
Results of research in selected polish companies show, that they implemented and improving the management systems based on the ISO standards only in production area. Top management to lead the organization towards improved performance does not use majority of quality management principles. Furthermore, the adoption of a process approach is orientated mostly without focus on process efficiency. Interrelated and interacting processes should by performed by e.g. define primary processes and key activities necessary to obtain desired results and to fulfil the strategic objectives by systematically way, focus on the factors that could contribute to the process performance improvement, evaluate risk or consequences impact on various activities interested the beneficent (internal, external) of the quality system. Lack of fair purpose of process performance measurement and system approach to management may have negative influence for general results of those companies in the future. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano przedsiębiorstwo zorientowane procesowo i jego system informacyjny oraz scharakteryzowano rachunkowość zorientowaną na procesy. Szczególną uwagę zwrócono na funkcje takiej rachunkowości i jej wymiary procesowe.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents a process-oriented company, its information system and characterizes process-oriented accounting. Particular attention was paid to the functions of this accounting and its process dimensions.(original abstract)
14
Content available remote Analysis of Activities Comprising Administration of Logistic Processes
100%
XX
W artykule poruszono problematykę kierowania procesami, odwołując się do procesów logistycznych. Przeanalizowano poszczególne etapy składające się na kierowanie procesami, zwracając uwagę na możliwe zagrożenia. Celem artykułu było wskazanie działań, jakie należy podjąć w zakresie kierowania procesami logistycznymi. Sformułowane wnioski powinny zapewnić sprawną realizację zadań logistycznych przy jednoczesnym spełnieniu wymagań klientów oraz skutecznym osiągnięciu celów organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Process administration problems have been discussed in the article with reference to logistic processes. The authors have analysed individual stages of process administration with due regard to potential risks. The purpose of the article was to indicate the activities that should be undertaken while administering logistic processes. The conclusions drawn should ensure efficient performance of logistic tasks, on one hand, as well as satisfaction of customers' requirements and an efficient pursuit of the organisation's goals, on the other hand.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest omówienie możliwości wykorzystania koncepcji modelu biznesu w projektowaniu organizacji zorientowanej na procesy. Punktem wyjścia uczyniono charakterystykę istoty i architektury modelu biznesu, co w dalszej części pozwoliło na wyprowadzenie generalnych konkluzji, odnoszących się do szans i zagrożeń wynikających z zastosowania modelu biznesu w projektowaniu organizacji zorientowanej na procesy.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to discuss the possibility of using the business model concept in designing of process oriented organization. The paper starts with a description of the basic assumptions of the concept of business model and business model architecture. This helps to derive the general conclusion of strength and weaknesses of implementation of business model concept in designing of process oriented organization.(original abstract)
XX
Struktura organizacyjna determinuje sposób komunikowania się wewnątrz organizacji. Struktury klasyczne narzucają przewagę komunikacji wertykalnej, a w strukturach nowoczesnych przeważa komunikowanie horyzontalne. Artykuł prezentuje specyfikę komunikowania się w strukturze organizacji procesowej. Pokazuje również punkty krytyczne, w których komunikacja w takiej organizacji odgrywa kluczową rolę, wpływając w rezultacie na jakość, czas i koszt realizacji przeprowadzanego projektu.(abstrakt oryginalny)
EN
The organizational structure determines the internal communication. Classic structures impose vertical communication, and modern structures - horizontal. In this paper, there is the characteristics of communication in the structure of process organization. The milestones, and key points are showed in which communication in such an organization plays a key role influencing the quality, time and cost of the realization of conducted project.(original abstract)
17
Content available remote Usługi finansowe - ujęcie procesowe
100%
XX
Artykuł jest próbą syntetycznego ujęcia procesowych uwarunkowań funkcjonowania usług finansowych. Ich specyfika koresponduje z podejściem procesowym. Współczesne instytucje finansowe w coraz większym stopniu zwracają uwagę na procesowe aspekty własnego funkcjonowania, a zarządzanie procesami staje się jednym z fundamentów ich modelu działania. Pozwala budować odpowiednie relacje z klientami, doskonalić sprawność realizacji usług czy też efektywnie zarządzać ryzykiem operacyjnym. Dzięki temu instytucje finansowe są w stanie zwrócić większą uwagę na pozafinansowe uwarunkowania świadczonych usług i realizować je w sposób zarówno operacyjne wydajny, jak i satysfakcjonujący dla różnych grup interesariuszy.(abstrakt oryginalny)
EN
The process approach to the financial services is quite natural. Moreover, it meets these services immanent features allowing for better perception of modern financial institutions functions. Such an approach results in the general activity model as well as some specific solutions implemented in these institutions. It allows for taking the advantage of some non-financial aspects of financial services making them more efficient and satisfactory for both internal and external customers. In modern financial institutions the process management has became an element of fundamental importance for their businesses in such areas as customer relationship management, quality management and operational risk management.(original abstract)
18
Content available remote Półautomatyczne wyważanie wirnika w ocenie jakości procesu
100%
XX
W ramach usprawnienia zarządzania procesem utrzymania ruchu, zwłaszcza w zakładach o produkcji ciągłej, poszukuje się optymalnych metod polityki remontowej. Każda naprawa maszyny wymaga zazwyczaj jej postoju i rzeczą istotną jest, aby czas niezdatności maszyny był jak najkrótszy. Przykładem racjonalnego sposobu realizacji tych założeń jest stosowanie metody wyważania wirników maszyn przepływowych gwarantującej jak najszybsze wykonanie niezbędnych czynności. Niewątpliwie najlepszym sposobem jest wyważanie automatyczne, realizowane w trakcie normalnej pracy maszyny. Urządzenia do wyważania automatycznego są jednak drogie, więc ich zakup nie zawsze bywa opłacalny. Wyważanie półautomatyczne trwa dłużej, ale jego koszt jest nieporównywalnie mniejszy. Czas wyważania i możliwości stosowania czynią tę metodę zdecydowanie lepszą niż obecnie powszechnie stosowana metoda wyważania wirnika we własnych łożyskach, nie mówiąc już o wyważaniu wirników na wyważarkach stacjonarnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Optimum maintenance management methods are developed to improve the maintenance process management, in particular in the continuous production facilities. Each machine repair usually requires a standstill, and it is crucial to reduce its duration to a minimum. Turbomachinery rotor balancing method which guarantees the quickest completion of all the required actions, is an example of the rational method to implement those requirements. The best method is the automatic balancing during normal machine operation. Automatic balancing machines are expensive, and the purchase is not always cost-effective, whereas the semi-automatic balancing takes longer, but the cost is significantly lower. Balancing time and method applicability makes it better than commonly used method of balancing a rotor in its own bearings or balancing a rotor on the stationary balancing machines. (original abstract)
19
100%
XX
W artykule przybliżono podejście procesowe oraz wymieniono koncepcje, w których znajduje ono zastosowanie, szczególną uwagę zwracając na systemy zarządzania jakością. Następnie wyjaśniono pojęcie zarządzania procesami, przechodząc do doskonalenia procesów. Kolejna część artykułu została poświęcona wybranym metodom, które można wykorzystać do doskonalenia procesów. Szczegółowo scharakteryzowano samoocenę opartą na modelu dojrzałości procesowej, opisując jej zalety na tle innych metod służących do usprawniania procesów.(abstrakt oryginalny)
20
88%
EN
Aim/purpose – The aim of this article is to present the concept of a multicriteria model of process maturity assessment (MMPM), which allows to assess the degree of implementation of process solutions with respect to three dimensions: short-term, long-term and systemic. Design/methodology/approach – The characteristics of the model presented in the article was preceded by a review of the literature and the analysis of secondary research related to the assessment of the degree of implementation of elements of the process approach in management. Findings – As a result of the review of the literature and the analysis of secondary re-search, a thesis was formulated that quantitative research using the existing methodolo-gies for identifying the implementation of a process approach in management is insuffi-cient in the precise assessment of the organization’s process maturity. This means that they should be extended to include qualitative research. The solution to this problem may be the use of a multidimensional model of process maturity assessment of the organization. Research implications/limitations – The application of MMPM makes it possible to assess the degree of implementation of the process approach elements using the opinion poll method. This means that the results may be subject to random or non-random errors, depending on the selection technique of the research sample. At this point, it should also be emphasized that in order to provide a precision assessment of process maturity using the MMPM, the questions in the questionnaire should be adapted to the specifics of the area under examination. Originality/value/contribution – The scope of this article fills in the research gap that exists in terms of assessing the process maturity of the organization in the long run, understood as defining the direction of development, stagnation or atrophy of implementation of process solutions in the organization. The concept of the MMPM presented in the article makes it possible to assess process maturity in three dimensions: short-term, long-term and system-based. In addition, the structure of the model enables the reconfiguration of the research questionnaire with questions of a self-reinforcing character by the respondent to questions, enabling the assessment of the level of maturity on the basis of symptoms.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.