Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  garbniki roslinne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Omówiono genezę badań i podstawy klasyfikacji oligomerycznych garbników hydrolizujących z uwzględnieniem nowych grup tanoidów.
PL
Krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.) to ważna roślina lecznicza, u której surowcem jest kwitnące ziele. Surowiec ten w przeważającej części pochodzi ze stanowisk naturalnych. Jego jakość oceniana jest na podstawie zawartości w nim olejku eterycznego oraz garbników. W roku 2011 z 13 stanowisk naturalnych, charakteryzujących się bardzo dużym udziałem krwawnika, zlokalizowanych na terenie środkowowschodniej Polski, zebrano kwitnące ziele i oznaczono w nim zawartość olejku eterycznego i jego skład chemiczny oraz ogólną zawartość garbników. Stanowiska, z których zbierano ziele krwawnika, wytypowane zostały pod kątem zbioru surowca ekologicznego. Ziele zebrane z poszczególnych stanowisk różniło się istotnie zawartością obydwu grup związków biologicznie czynnych. Różnice te wystąpiły zarówno pomiędzy populacjami, jak i rejonami, z których te populacje pochodziły. Zawartość olejku eterycznego w kwitnącym zielu wahała się od 0,17% do 0,60%, a ogólna zawartość garbników od 0,51% do 2,67%. Badane populacje różniły się także procentowym udziałem w olejku eterycznym dwóch najważniejszych jego składników, tj. chamazulenu (0,88– 16,75%) i bisabololu (0,10–5,85%).
EN
The aim of the present work was to determine the total content of tannins as well as the content and composition of essentials oil in wild growing common yarrow populations. The herb of this plant was collected in 2011 from 13 natural sites, at full blooming stage. Investigated populations differed signifi cantly both for tannin and for essential oil contents. The total content of tannins, estimated according to Polish Pharmacopoeia VIII, ranged from 0.51 to 2.67%. Populations originated from the Podkarpackie voivodship were characterized by higher content of tannins in comparison to that found in other regions. The essential oil content varied from 0.17 to 0.60%. The GC analysis showed the presence of 26 compounds and the dominants were sabinene, α-terpinene and chamazulene. The content of chamazulene and bisabolol, both responsible for anti-infl ammatory activity of yarrow essential oil, ranged from 0.88 to 16.75% and from 0.10 to 5.85%, respectively.
PL
Scharakteryzowano grupę garbników niehydrolizujących, z uwzględnieniem powstawania oligomerów i polimerów. Omówiono ich strukturę i występowanie w roślinach; podkreślono ubóstwo danych o obecności tego typu związków w roślinach należących do podklasy Sympetalae. W ujęciu systematycznym dokonano przeglądu roślin i surowców garbnikowych stosowanych w lecznictwie ze szczególnym uwzględnieniem związków skondensowanych, wspominając ogólnie ich działanie. Zwrócono uwagę na brak nowszych danych o występowaniu garbników właściwych w rodzinach Lamiaceae i Asteraceae, w których z reguły są obecne kawolidy sensu lato. Zreferowano doniesienia o toksyczności surowców garbnikowych i dane o garbnikach w liściach herbaty zielonej i czarnej, powszechnie konsumowanych.
PL
Scharakteryzowano ogólnie garbniki galoilowe i uwypuklono działanie kwasu galusowego. Podano związki, z którymi łączy się kwas galusowy; wyróżniono galoilowe estry bezcukrowe, estry cukrowe i estry złożone. Wymieniono część związków zaliczonych do wymienionych grup, a następnie podkreślono najważniejsze właściwości biologiczne galotanoidów.
EN
Galloil tannins were characterized with peculiar regard to gallic acid. The compounds which gallic acid can join with were given. It was distinguished galloil sugar-free esters, sugar esters and complex esters. Some compounds belonging to above groups were given. The most important biological features were presented.
PL
Omówiono znaczenie kwasu galusowego oraz produktów jego kondensacji jako związków wyjściowych dla grupy elagotanoidów. Zwrócono uwagę na występowanie w roślinach prostych pochodnych kwasu elagowego. Scharakteryzowano ogólne i specyficzne właściwości biologiczne garbników oraz zdolność do oligomeryzacji. Wskazano elagotanoidy zaliczane do grup związków monomerycznych, dimerycznych, trimerycznych i tetramerycznych oraz podano kilka przykładów wyodrębniania z roślin pochodnych kwasu elagowego. Referat podsumowano wskazaniem możliwości przekształceń monomerycznych elagotanoidów oraz celowości dalszego ich opracowywania farmakologicznego, a także ewentualnego wykorzystania w praktyce.
Herba Polonica
|
1995
|
tom 41
|
nr 3
146-160
EN
The chemical composition of the most important medicinal plants from the Asteraceae family and the Liguliflorae subfamily has been discussed. Among the biological active compounds occurred in the above mentioned families, special attention has been paid on phenolic acids and tannins.
PL
Dokonano przeglądu ważniejszych surowców leczniczych z rodziny Asteraceae i podrodziny Liguliflorae. Wśród związków biologicznie aktywnych występujących w roślinach należących do wymienionych rodzin szczególną uwagę poświęcono fenolokwasom, w tym garbnikom.
EN
Contents of tannins and oxalic acid were determined in fruits of black chokeberry and elderberry harvested in Lublin region on area considered as potentially exposed and not exposed to pollution. Analyses revealed that elderberry fruits harvested from both areas were characterized by much lower tannin contents and higher oxalic acid level as compared to those of black chokeberry. Higher contents of oxalic acid were found in both fruits samples harvested on not exposed area against those considered as potentially polluted ones.
PL
Oznaczono zawartość garbników oraz kwasu szczawiowego w owocach aronii czarnoowocowej oraz bzu czarnego zebranych w rejonie Lubelszczyzny na terenach uznanych za potencjalnie narażone i nienarażone na ekspozycję zanieczyszczeń. Przeprowadzone analizy wykazały, iż owoce bzu czarnego pozyskane z obu terenów charakteryzowały się znacznie mniejszą zawartością garbników oraz wyższym poziomem kwasu szczawiowego w stosunku do owoców aronii czarnoowocowej. W próbkach obu badanych owoców zbieranych ze stanowisk potencjalnie nienarażonych, stwierdzono wyższy poziom kwasu szczawiowego niż w owocach zbieranych na terenach uznanych za potencjalnie zanieczyszczone.
PL
Celem pracy było określenie zawartości wybranych makroelementów (sód, potas, wapń, magnez), mikroelementów (cynk, mangan, miedź, żelazo) i metali ciężkich (kadm, ołów) w czarnych herbatach liściastych oraz garbników i rozpuszczonego kwasu szczawiowego w naparach przygotowanych z tych herbat. Stwierdzono, że badane herbaty cechowały się znaczną zawartością wielu pożądanych składników mineralnych, a w szczególności potasu (1736 ± 59,57 mg/100 g) i wapnia (478 ± 27,54 mg/100 g), w mniejszym stopniu magnezu (251 ± 47,74 mg/100 g) i manganu (76 ± 33,10 mg/100 g), natomiast niewielką ilością żelaza (54,6 ± 18,68 mg/100 g), sodu (8,10 ± 3,87 mg/100 g), cynku (4,10 ± 1,73 mg/100 g) i miedzi (2,75 ± 0,38 mg/100 g), a także garbników (1,62 ± 0,11 g/100 g). Analizowane herbaty czarne charakteryzowały się stosunkowo wysoką zawartością kadmu i ołowiu, odpowiednio 40,20 ± 29,78 i 247,2 ± 64,86 mg/100 g oraz rozpuszczonego kwasu szczawiowego (2010 ± 1070 mg/100 g).
EN
The aim of the study was to evaluate the contents of selected macro (sodium, potassium, calcium, magnesium) and microelement (zinc, manganese, copper, iron) as well as heavy metal (cadium, lead) in leaf black teas and tannins and dissolve oxalic acid levels in extracts made from it. It was found that studied teas were characterized by considerable content of many valuable minerals, particularly potassium (1736 ± 59.57 mg/100 g) and calcium (478 ± 27.54 mg/100 g), to a smaller extent magnesium (251 ± 47,74 mg/100 g) and manganese (76 ± 33,10 mg/100 g) but a little quantity of iron (54,6 ± 18,68 mg/100 g) sodium (8.10 ± 3.87 mg/100 g), zinc (4.10±1.73mg/100 g) and copper (2.75 ± 0.38 mg/100 g) as well tannins (1.64 ± 0.11g/100 g). The investigated tea contained comparatively high cadmium and lead quantities 40.20 ± 29.78 and 247.2 ± 64.86 mg/100 g respectively and dissolve oxalic acid (2010 ± 1070 mg/100 g).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.