Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
6
100%
EN
The paper presents new methods for estimating effective coverage of the image databases in spatial information (SI) vs. colorfulness (CF) space. Existing and commonly used metrics are vulnerable to databases containing very different images in terms of SI and CF, which can maximize the relative ranges, while preserving, in specific cases, high uniformity. The area covered by convex hull created on SI × CF space can be large, but the interior of the convex envelope might be poorly filled. To overcome this flaw, a fill factor is proposed, which determines how well the convex hull area is utilized. In the paper the method is described in details and presented on a few existing databases, as well as on artificial, non-existing databases to prove its robustness in different scenarios. Provided results show that new metric is closer to the actual coverage than existing methods.
PL
Artykuł przedstawia nowy produkt firmy Sirti Polska zwany KSAWO. Jest to system przeznaczony do komputerowej obróbki danych pochodzących z reflektometru, otrzymywanych podczas pomiarów włókien światłowodowych. Pozwala on na szybkie przygotowanie dokumentacji pomiarowej oszczędzając czas i upraszczając pracę.
EN
Article presents new Sirti Polska product called KSAWO. This system is designed for computerized data elaboration coming from OTDR, received during optical fiber testing. It allows fast preparing of documentation, saving time and making work simple.
EN
This paper presents a multistep approach for segmentation of micro tomography images. Various images of porous structures were studied. Proper segmentation of that images is necessary to create 3D models of these structures. The introduced algorithm concerns finding the proper way of image filtering before the use of Canny-Deriche edge detection to obtain the best possible segmentation.
EN
This article provides a comparison of a three methods that can be used for calculating effective coverage of image quality assessment database. The aim of this metric is to show how well the database is filled with variety of images. For each image in the database the Spatial Information (SI) and Colorfulness (CF) metric is calculated. The area of convex hull containing all the points on SI x CF plane is indication of total coverage of the database, but it does not show how efficiently this area is utilized. For this purpose an effective coverage was introduced. An analysis is performed for 16 databases - 13 publicaly available and 3 artificial created for the purpose of showing advantages of the effective coverage.
15
51%
EN
The paper presents a short review of recent achievements in the rapidly growing field of the template synthesis of nanostructures together with their possible application. The results of our own work, concerning the polypyrrole nanotubules synthesis inside pores of track-etched membranes, have been presented as well. Finally, the kinetics of nanotubule growth process using the SEM method and permeability for air of the resulting structures has been also determined.
PL
Przedstawiono podstawowe właściwości membran trekowych oraz omówiono obszary ich wykorzystania. Przedyskutowano wyniki prac własnych dotyczące modyfikacji powierzchni membrany, wyników filtracji na płaskich przegrodach i w filtrach dynamicznych. Przedstawiono mechanizm separacji na membranach trekowych w filtrach dynamicznych.
EN
Essential properties of Particle Track Membranes as well as areas of their application were presented. Results of authors' own works concerning surface modifications and filtration of suspensions in flat cassette filters and dynamic filters were discussed. The mechanism of separation in PTM membranes of dynamic filter s was presented.
PL
W pracy zbadano możliwości wykorzystania kamery termograficznej do analizy procesu wtryskiwania na drodze pomiaru temperatury wypraski wtryskowej i gniazda formującego w funkcji ilości cykli wtryskiwania. Podczas badań wykorzystano wysokoudarowy polistyren (PS-HI), wtryskiwany do formy termostatowanej o temperaturze 22 °C. Do analizy zmian temperatury wyznaczono trzy punkty pomiarowe: T1 (w środku formy), T2 (w miejscu przebiegu układu chłodzącego) oraz T3 (położony w skrajnym narożniku). W trakcie realizacji pracy stwierdzono, że najwyższa temperatura, zarówno formy jak i wypraski występuje w punktach T1 a najniższa w T2. Odnotowano, że wraz ze zwiększaniem liczby cykli wtryskiwania temperatura formy wtryskowej wzrasta znacząco w odniesieniu do temperatury wypraski. Wykazano, że po 18 cyklach wtryskiwania nadal nie uzyskano stabilnej i niezmiennej temperatury formy (rozkład temperatury na powierzchni gniazda).
EN
The work concerning the application of infrared camera to analyze the injection molding process by means of measuring the temperature of injection molded parts and injection mold cavity as a function of the number of injection cycles. Mold with single cavity and cold direct runner was used. For making parts high impact polystyrene (PS-HI) was utilized. Mold temperature was set as a 22 °C and was controlled by a water chiller. Three measuring points were determined: T1 (in the middle of the mold), T2 (in the course of the cooling system) and T3 (at the edge of the cavity). Our investigations showed that the highest temperature is localized around point T1 and the lowest temperature is in T2 point, for both investigated objects: mold and the part. Also the studies has proved that increasing of the injection cycle number leads to significant rising mold temperature rather than temperature of injection part.
PL
Próbki wybranych trzech rodzajów wody, zawierające rozpuszczone składniki mineralne poddano procesowi mikrofiltracji za pomocą zestawu membran trekowych. Inne próbki tych samych rodzajów wody zostały wymrożone, a następnie przeprowadzono powtórnie proces mikrofiltracji. Metodą wagową wyznaczono masę otrzymanego osadu w zastosowanych przedziałach mikrofiltracyjnych. Scharakteryzowanie składników tego osadu było możliwe dzięki zastosowaniu skaningowego mikroskopu elektronowego.
EN
Samples of three water types with dissolved mineral ingredients were microfiltrated by using particle track-etched membranes. Another samples of the same water types had been freezed out and then also microfiltrated. The mass of extracted sediments measured by an analytical balance has been determined for chosen microfiltration ranges. Description of ingredients of such sediments was possible by using SEM.
EN
Atmospheric pressure plasma barrier discharge and swift electron beam radiation have been used for changing properties of polypropylene microporous CelgardŽ 2500 membrane in order to use its as a separator in high energy electrical batteries. Above plasma discharge has been realized by a low frequency (0.25 kHz) generator at 12 kV pulses in presence of different gases. After plasma treatment the membrane became more hydrophilic. The best results were obtained for nitrogen plasma treatment when the wetting angle decreased by 40 % (in comparison with the result for the initial membrane). Observations made by using scanning electron microscope have shown essential changes of surface layer structure of the membrane in above case. After swift electron beam treatment (at energy 10 MeV) the membrane became more hydrophilic but in a smaller extend in comparison with the plasma treatment. In practice the radiation dose should not be higher than 14 kGy because of decreasing of strength parameters of the membrane. Samples of the Ž 2500 membrane after plasma or radiation treatment were applied as separators in a laboratory electrolytic cell. Promising results concerning determination of dependence area resistance vs. current density in the electrolyte for above samples have been obtained.
PL
Barierowe wyładowanie plazmowe przy ciśnieniu atmosferycznym oraz promieniowanie przyspieszonych elektronów zostały wykorzystane do zmiany własności hydrofobowej, mikroporowatej membrany polipropylenowej CelgardŽ 2500 pod kątem zastosowania jej w wysokoenergetycznych bateriach elektrycznych. Powyższe wyładowanie plazmowe prowadzono przy zastosowaniu niskoczęstotliwościowego (0,25 kHz) generatora dającego impulsy wysokiego napięcia - 12 kV w obecności różnych gazów roboczych. Po obróbce plazmowej membrana CelgardŽ 2500 stawała się bardziej hydrofilowa. Najlepsze wyniki uzyskano przy wyładowaniu w atmosferze azotu, kiedy kąt zwilżania zmniejszył się o ok. 40 % (w stosunku do wartości tego kąta dla membrany wyjściowej). Obserwacje prowadzone z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego wykazały istotne zmiany powierzchniowej struktury takiej membrany. Po obróbce omawianej membrany wiązką elektronów o energii 10 MeV również następowała zmiana jej własności w kierunku hydrofilowości ale w mniejszym stopniu niż w przypadku obróbki plazmowej. W praktyce okazało się, że stosowane dawki nie powinny przekraczać 14 kGy ze względu na obniżanie się parametrów wytrzymałościowych napromieniowanej membrany. Próbki membrany CelgardŽ 2500 obrobione plazmowo czy radiacyjnie zastosowano jako separatory w laboratoryjnej komórce elektrolitycznej. Uzyskano zachęcające wyniki przy badaniu zależności rezystancji powierzchni owej od gęstości płynącego prądu przez elektrolit w przypadku takich próbek.
PL
Rozpatrzono koncepcję oporów równoległych przy założeniu permeacji filtratu przez osad szczątkowy zajmujący część powierzchni membrany oraz permeację przez powierzchnię membrany wolną od osadu w wyniku samooczyszczania powierzchni z jednoczesnym fragmentarycznym blokowaniu porów [2,3]. Prezentowane w tej pracy wyniki, uzyskane na podstawie komputerowej analizy powierzchni membrany. umożliwiły skorelowanie ułamka powierzchni membrany wolnej od osadu szczątkowego i szybkości ścinania na powierzchni membrany.
EN
A proposed separation mechanism of the PTM membranes includes filtrate permeation through the residual cake covering a part of the membrane and filtrate permeation through the membrane free of the residual cake, resulting from the self-cleaning action, with partially blockage of pores effect [2, 3]. The inspection of the photographs of the membrane surface allowed to correlate the fraction of membrane free of residual cake with the shear rate on the separation surface. Hence, an idea of the of the parallel microfiltration resistances seems to be applicable.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.