Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 129

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The aim of the article is to demonstrate the functioning of the Forest Fund and to evaluate its use in terms of the financial support for the protection of natural resources.
PL
W artykule przedstawiono zasady gromadzenia i wydatkowania środków Funduszu Leśnego oraz przeanalizowano wielkość i strukturę jego dochodów i wydatków. Ze względu na sposób prezentacji danych dotyczących kierunków wydatków Funduszu Leśnego przez PGL LP i GUS trudności sprawia dokładne oszacowanie, w jakim stopniu środki Funduszu są przeznaczane na działania służące ochronie zasobów leśnych. Można jednak przyjąć, uwzględniając specyfikę i zasady prowadzenia gospodarki leśnej w PGL LP, że większość środków Funduszu Leśnego wspiera ochronę tych zasobów.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe metody badań trudnopalności i antyelektrostatyczności taśm przenośnikowych oraz kryteria oceny w świetle obowiązujących norm europejskich oraz analizę porównawczą wymagań trudnopalności i antyelektrostatyczności przykładowych taśm tkaninowo-gumowych produkcji FTT "Wolbrom" SA, dopuszczonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, typoszeregu taśm przenośnikowych tkaninowo-gumowych spełniających wymagania norm europejskich dla górnictwa podziemnego.
EN
The article presents basic methods of research on fire resistance and intrinsic safety of conveyor belts and assessment criteria in light of the applicable European standards and requirements of a comparative analysis of fire resistance and intrinsic safety of sample fabric-rubber belts by FTT "Wolbrom" SA, approved by the President of the State Mining Authority, of the series of fabric-rubber conveyor belts meeting the requirements of European standards for underground mining.
PL
Od 1 stycznia 2005 roku określone przedsiębiorstwa działające w UE (m.in. z sektora energetycznego) są zobowiązane do posiadania uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Uprawnienia te są nowymi aktywami przedsiębiorstwa. Objęcie danego przedsiębiorstwa obowiązkiem posiadania odpowiedniej liczby uprawnień zbywalnych w stosunku do wielkości emisji zanieczyszczeń skutkuje powstaniem dla niego wielu różnorodnych konsekwencji finansowych związanych z koniecznością ponoszenia określonych kosztów i możliwością uzyskiwania przychodów ze sprzedaży uprawnień. W artykule przedstawiono problemy wyceny uprawnień, przychody i koszty związane z uprawnieniami oraz instrumenty zarządzania ryzykiem na rynku uprawnień.
EN
Since 1 January 2005 enterprises in the European Union from specified branches (among others power plants) has had to cover their carbon emissions with emission rights. Emission rights are new assets of the enterprise. The obligation to cover the carbon emissions with the emission rights implies the different financial consequences for enterprises. In the article the issues of the assessment of the emission rights, revenues and costs and derivatives connected with the emission rights are discussed.
PL
Analiza kosztów i korzyści (AKK) projektu inwestycyjnego uwzględnia pozytywne i negatywne skutki realizacji projektu nie tylko dla inwestora, ale dla całego społeczeństwa. Celem opracowania jest przedstawienie założeń AKK, szczegółowych wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących sporządzania tej analizy w przypadku dużych projektów w perspektywie finansowania 2007–2013 oraz ocena przydatności AKK do ewaluacji projektów inwestycyjnych.
EN
The cost-benefit analysis (CBA) of an investment project takes into account positive and negative effects of the project not only for the investor, but for the whole society as well. The aim of the elaboration is to present the principles of the CBA, detailed guidelines of the European Commission on preparing this analysis for major investment projects for the 2007–2013 period and the assessment of usefulness of the CBA for the project evaluation.
11
Content available Ocena funkcjonowania transportu kolejowego w 2004 r.
100%
PL
Podano podstawowe informacje o funkcjonowaniu i organizacji transportu kolejowego w Polsce w 2004 r. Omówiono zadania UTK jako regulatora rynku kolejowego. Przedstawiono zarządców infrastruktury kolejowej oraz stan techniczny infrastruktury i poziom realizowanych inwestycji, a także zasady ustalania stawek za dostęp do linii kolejowych. Zaprezentowano udział poszczególnych operatorów w przewozach pasażerów i ładunków. Omówiono potencjał przewozowy spółek Grupy PKP.
EN
The paper gives basic information on functioning and organisation of railway transport in Poland in 2004. Tasks of UTK as a market regulator are described. Infrastructure managers, technical condition of infrastructure and level of investments in progress as well as rules of line access charges are presented. Railway market shares for particular passenger and freight operators are given. Potential transport productivity of PKP Group companies is discussed.
12
Content available remote Wpływ polityki regionalnej na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce
100%
PL
Polityka regionalna jest integralną częścią polityki makroekonomicznej i współcześnie odgrywa coraz istotniejszą rolę w gospodarce. W artykule scharakteryzowano istotę polityki regionalnej i uwarunkowania prawne jej rozwoju w Polsce z uwzględnieniem polityki regionalnej w Unii Europejskiej. Na przykładzie strategii rozwoju województwa małopolskiego przedstawiono również wpływ polityki regionalnej na działalność przedsiębiorstw.
EN
The regional policy is an integral part of the macroeconomic policy and nowadays plays a more and more important role in the economy. In the article the essence of the regional policy and legal circumstances of its development in Poland with regard to the regional policy of the UE are characterized. The influence of the regional policy on the business activity is presented on the example of the development strategy of the Małopolska region.
15
Content available Ocena funkcjonowania transportu kolejowego w 2003 r.
100%
PL
Przedstawiono podstawowe informacje o funkcjonowaniu i organizacji transportu kolejowego w Polsce w 2003 r. Zaprezentowano udział PKP S.A. oraz innych operatorów w przewozach osób i ładunków. Porównano dane określające liczbę jednostek eksploatowanego taboru, stacji manewrowych i rozrządowych oraz wielkość zatrudnienia w latach 1997, 2000 i 2003. Przedstawiono zarządców infrastruktury kolejowej, stan techniczny infrastruktury i analizę wypadków. Szczegółowo omówiono strukturę przewozów pasażerskich wykonanych przez spółki Grupy PKP oraz udział innych podmiotów w przewozach ładunków. Przedstawiono zasady ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej w 2003 r.
EN
The article presents basic information on the functioning and organisation of railway transport in Poland in 2003. It presents respective shares of PKP S.A. and other operators in the transport of people and cargo. The article presents data describing the number of rolling stock units in use, manoeuvring stations and switch yards as well as the magnitude of employment in 1997, 2000 and 2003. Railway infrastructure managers, infrastructure technical condition and analysis of accidents are presented. A detailed discussion of passenger transport carried out by PKP group companies as well as respective share of other companies in cargo transport are also set out in detail. Principles used for the purpose of determining fees for access to infrastructure as applied in 2003 are also discussed.
PL
Problem wyboru tras kolejowych jest zagadnieniem bardziej złożonym niż wybór trasy drogowej. Należy uwzględniać uwarunkowania: środowiskowe, społeczne i gospodarcze, należy analizę poszerzone o techniczną złożoność systemów kolejowych(droga kolejowa, trakcja, automatyka, telekomunikacja). Dobrą ilustracja omawianego zagadnienia jest przeprowadzenie analizy na podstawie wyboru wariantu trasy linii kolejowej "Rail Baltica" w województwie podlaskim.
EN
Problem of choosing rail routes is more complex than the choice of a road. Should take into account considerations: environmental, social and economic analysis should be extended to the technical complexity of railway systems (railway, traction, automation, telecommunications). A good illustration of this problem is to analyze the choice of rail route option "Rail Baltica" in the Podlaskie.
PL
Nowym środowiskowym aspektem funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej są uprawnienia zbywalne do emisji gazów cieplarnianych. Posiadane przez przedsiębiorstwo uprawnienia - przyznane bezpłatnie w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień lub zakupione od innych podmiotów - stają się jego aktywami o określonej wartości. Prawa do emisji mogą także decydować o wynikach finansowych danego przedsiębiorstwa ze względu na możliwość sprzedaży uprawnień w przypadku ich nadwyżki lub konieczność ich zakupu na rynku (ograniczenia produkcji) w przypadku ich niedoboru. Powinny one być uwzględnione w wycenie wartości danego przedsiębiorstwa, ponieważ w określonych warunkach (m.in. ich wysokiej ceny na rynku) mogą mieć duży wpływ na jego wartość majątkową, dochodową i rynkową. W artykule przedstawiono ujęcie uprawnień zbywalnych w aktywach netto przedsiębiorstwa. Aktywa netto są równe wartości aktywów przedsiębiorstwa pomniejszonej o wartość zobowiązań. W Polsce nie ma prawnie obowiązujących zasad dotyczących uwzględnienia uprawnień w bilansie, dlatego przedsiębiorstwa stosują w praktyce różne rozwiązania w tym zakresie. W artykule omówiono zagadnienia związane z wyceną uprawnień oraz przeanalizowano wpływ przyznanych bezpłatnie uprawnień na lata 2005-2007 na wartość aktywów netto wybranych przedsiębiorstw w zależności od ceny rynkowej uprawnień. Cena rynkowa uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w latach 2005-2007 podlegała znacznym zmianom i zawierała się w przedziale od około 0,05 do 30 euro.
EN
CO2 allowances are a new environmental aspect of the functioning of enterprises in the European Union. The emission allowances can be grandfathered to the enterprise according to the National Allocation Plan or can be bought from other firms. The al-lowances become the assets of the enterprise and have the specified value. The emission rights can have an influence on the profits of the enterprise due to the possibility of selling some surplus allowances or due to the need to buy some of them in the market (or to limit the production) when the enterprise is short of them. The emisssion allowances should be taken into account in the assesment of the firm value, becaues in some specified condtions (e.g. the high allowance price in the market) they can decide about the wealth, income or market value of the firm. In the article the presentation of emission allowances in the net assets of the enterprise is discussed. The net assets are equal to the value of the total assets of the enterprise minus its liabilities. In Poland there are no legally binding rules concerning the presentation of allowances in the balance sheet, that is why in practice the Polish enterprises apply different solutions in this area. In the article the problems concerning the assesment of the allowances are discussed and the influence of the grandfathered emission rights on the value of the net assets of some enterprises, depending on the allowance price, is analyzed. The price of the CO2 allowances changed significantly in 2005-2007 and fluctuated from €0,05 to €30.
18
Content available remote Decision processes in the exploatiation of the railway traffic control systems
100%
EN
The paper discusses the main aspects of decision support system concerning exploitation and maintenance of the railway traffic control devices and systems. Research issues dealing with decision - making processes concerning transport have been characterised. A model of decision-making processes of exploitation of the railway traffic control systems has been elaborated and its basic characteristics have been described. In the conclusion, a general idea of the decision support system of exploitation of the railway traffic controli systems, its structure, abilities and usage of the suggested system have been presented.
PL
W artykule omówiono istotną problematykę wspomagania decyzji w zakresie eksploatacji i utrzymania urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym. Scharakteryzowano problematykę badawczą w obszarze procesów decyzyjnych w transporcie. Opracowano model procesów decyzyjnych w eksploatacji systemów sterowania ruchem kolejowym oraz opisano jego podstawowe własności. W zakończeniu przedstawiono ogólną koncepcję systemu wspomagania decyzji w eksploatacji systemów sterowania ruchem kolejowym, jego strukturę, możliwości oraz wykorzystanie proponowanego systemu.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.