Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 548

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recycling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
|
|
tom nr 11
35--35
PL
Idea recyklingu oraz trend eko w designie są dziś już nie tylko kaprysem projektantów, ale realną potrzebą i świetnym sposobem na pozyskanie nowych surowców do przetworzenia. Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem w świecie sztuki jest ponowne użycie złomu w celu wykreowania praktycznych dzieł, wykorzystywanych w codziennym życiu.
EN
The paper presents results of research on screw-disk extruder developed in the Division of Food and Polymer Engineering at Koszalin University of Technology. An analysis of experimental investigations on the tensile properties and melt viscosity of virgin LD-PE mixture with LD-PE recyclate processed with the screw-disk-type extruder and with the classical screw extruder T-32 was carried out. The developed construction combines the features of the disk and autothermal extruders. Therefore it should be also marked by the advantages typical to these machines. These properties could be transferred, among others, to the application of the screw-disk extruder to recycled plastics.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na prototypowej wytłaczarce łączącej możliwości wytłaczarki dyskowej i autotermalnej. Jako materiały wykorzystano blendy oryginalnego polietylenu o niskiej gęstości z recyklatem. Określono właściwości lepkosprężyste i mechaniczne tak powstałych kompozytów.
|
1998
|
tom nr 7
13-15
EN
The autor discusses a waste recycling unit to be used for processing or recovering materials from mining, metallurgical and building waste thus reducing costs of new investments. It can be installed in the vicinity of a deposit area or at bituminous filler producing plants.
|
|
nr 1
261-273
EN
The article investigates the theme of waste in Kacper Bartczak’s poetry volume Pokarm suweren [The Sovereign Food]. An introduction outlining the cultural contexts prefaces the interpretation proper; those contexts are filled with visions of waste dominant in global imagination. The said interpretation touches upon the issue of subjectivity in the poems, the understanding of which is conditional upon are contexts of moving and transforming characteristic of the lifecycle of waste in various spaces. Other notions interpreted herein are language interceptions frequent in the volume along with Bartczak’s “notional recycling.” Within the mentioned waste contexts, the author of the article also places the problem of political and social resounding of the discussed poems.
|
|
nr 1
1-10
EN
Plastic is one of the world’s most-used materials. Unfortunately, its widespread use is also connected with a large amount of waste. The main challenge of modern economies, including Poland, is the transition into a circular economy, which aims to minimize the amount of waste generated and the use of unavoidable waste as resources through recycling processes. The aim of the article is to indicate the degree of Poland’s transformation in the area of plastic waste recycling. Poland produces less plastic waste than the EU15, but the level of recycling is lower than the EU average. The recycling of plastic waste is largely based on easy-to-collect waste from commercial networks and transport. A further increase in the recycling rate will be possible when the selective collection and recycling of household waste is intensified. Both campaigns promoting the ecological awareness of inhabitants and systemic actions aimed at increasing the degree of use of recyclable materials are necessary.
PL
Plastik to jeden z najpowszechniej używanych materiałów na świecie. Niestety jego popularność wiąże się również z generowaniem dużej ilości odpadów. Głównym wyzwaniem współczesnych gospodarek, także Polski, jest zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów plastikowych oraz odzyskanie podstawowych surowców w procesie recyklingu. Celem artykułu jest ukazanie zmian w tym obszarze w Polsce. Analiza statystyczna wskazuje, co prawda, że Polska generuje mniej odpadów z tworzyw sztucznych niż większość krajów UE 15, ale poziom recyklingu sytuuje się znacznie poniżej średniej UE. Recykling odpadów z tworzyw sztucznych w Polsce opiera się w dużej mierze na łatwozbieralnych odpadach z sieci handlowych i transportu. Warunkiem poprawy w tym zakresie jest zintensyfikowanie selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów z gospodarstw domowych. Niezbędne są zarówno kampanie podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców, jak i systemowe działania mające na celu zwiększenie stopnia wykorzystania surowców wtórnych.
|
|
tom Nr 4
57-58
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie recyrkulacji makulatury w Polsce. W pracy przedstawiono aktualne dane dotyczące poziomów recyklingu makulatury. Przeprowadzono ocenę funkcjonowania systemu recyrkulacji makulatury, działającego w Polsce.
EN
Recycling of waste paper in Poland is introduced in the paper. Current information concerning recycling levels of waste paper is presented. Estimation of recycling system in Poland was car-ried out.
|
|
tom nr 1
32--34
PL
Wydarzeniem stale towarzyszącym Międzynarodowym Targom Ochrony Środowiska Poleko jest Forum Recyklingu. W ubiegłym roku (22-25 listopada) redakcja miesięcznika „Recykling” przy współudziale Międzynarodowych Targów Poznańskich zorganizowała je już po raz dziesiąty.
EN
Civil engineering and mainly geotechnics and pavement engineering are the possible domains of application for the end of life tyres. They are used in geotechnical applications as backfill or lightweight fill material in substitution or in combination with natural soils. The mechanical behaviour of tyre chip-sand mixtures was studied in a series of CD triaxial tests. The study was focused on random distribution of tyre chips within the mixture. Initial modulus of deformation, angle of internal friction and cohesion were evaluated for each series of test. A composite conserves a good shear resistance at large strains. The mode of failure depends on the tyre content. The internal shear mechanism and the reinforcement mechanism of the composite are discussed as a function of tyre content, chips orientation and stress level.
10
Content available Recykling mineralnych materiałów odpadowych
80%
|
|
tom Tom 15, cz. 2
1378--1392
EN
This paper deals with the issues of recycling of granular materials in terms of the implementation of two basic technological processes that are used there: grinding and screening of those materials. Primarily mobile sets, used for this form of recycling are discussed. Granular materials discussed in this paper are mineral substances that are found as e.g. tailings, resulting from extraction of minerals. Furthermore, the paper deals with the (performance) characteristics of the mobile units and achievable capacity. Machines and whole sets of equipment discussed in this paper are used to recycle all the waste minerals. The paper contains only description of the basic trends in mechanical engineering destined for recycling mineral granular materials. Work is not an advertisement of such machines manufacturers, currently on the European market.
11
Content available remote Plasma recycling of chloroorganic wastes
80%
EN
A high temperature of thermal plasma provides more efficient decomposition of the wastes in comparison to traditional combustion. Due to the high temperature and high density of energy in the plasma, the destruction rate is high, which determines a high efficiency waste decomposition. The main products of pyrolysis plasma chloroorganic compounds are pyrolysis gas and pyrolysis coke. In order to reduce carbon soot, the steam supported reaction was used. Application of plasma at a temperature range from 1000 to 1750 K enabled destruction of the chloroorganic compounds with a very good yield. Several degradation products were received , which were analyzed. In the research electric arc plasma was used in the process of pyrolysis chloroorganic waste utilization. The reactor with a rotating arc was applied. Selected chloroorganic compounds were selected as the model: chloromethane (CH3Cl), carbon tetrachloride (CCl4), chlorobenzene (C6H5Cl) and dichlorobiphenyl (PCB-C12H8Cl2). Based on the amount of the individual components, chloroorganic in the exhaust gases, and the amount introduced to the plasma decomposition, percentage yield was calculated. Research results indicated that decomposition efficiency was more than 99,8% with the exception of CCl4 pyrolysis, which in the exhaust had a content of 0.2% CCl4.
12
80%
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy warunków wypływania ciekłego metalu osnowy z porów zbrojenia trzech kompozytów: kształtek z włókna glinokrzemianowego nasyconych stopem Wooda, takich samych kształtek nasyconych stopem AlSil l oraz kształtek z włókna węglowego nasyconych stopem AlSil 1. Analizą oparto na wartościach ciśnienia kapilarnego wynikających z napięć międzyfazowych układów zbrójenie-ciekła osnowa-ośrodek. Wyniki analizy zweryfikowano doświadczalnie dla kompozytu zbrojonego włóknem węglowym i porównano z wynikami dla pozostałych wymienionych kompozytów. Pozwoliło to na stwierdzenie, że: - o warunkach samoczynnego wypływania osnowy z porów zbrojenia kompozytu decyduje wypadkowe ciśnienie kapilarne działające na ciekły metal zawarty w zbrojeniu, - samoczynne wypływanie osnowy z porowatego zbrojenia jest możliwe tylko w odpowiednio dobranym ośrodku.
EN
The work presents the results of analysis of the conditions of liquid matrix metal outflow from reinforcement pores in three composites: aluminosilicate fibre profiles saturated with Wood alloy; the same profiles saturated with AlSill alloy; and carbon fibre profiles saturated with AlSill alloy. The analysis was based on capillary pressure values resulting from interface tensions of the systems consisting of reinforcement-liquid matrix-medium. Results of the analysis were experimentally verified for a carbon-fibre reinforced composite and compared to another specified composites that allowed to state the following: - conditions of spontaneous matrix outflow from the reinforcement composite pores are determined by resultant capillary pressure acting on the liquid metal located in the reinforcement; - spontaneous matrix outflow from the porous reinforcement is feasible only in appropriately chosen medium.
PL
Recykling samochodów stał się w ostatnich latach jednym z podstawowych problemów na świecie. Wraki samochodowe stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wzrastająca liczba pojazdów implikuje powstanie systemów zapewniających recyklig części samochodowych. Rocznie w Unii Europejskiej produkuje się ok. 9 mln wraków. Problem stanowią jednak nie tylko technologie, które pozwolą na recykling tak dużej ilości zużytych samochodów, ale także aspekty prawne, związane szczególnie z wymogami dyrektyw unijnych. Oba te tematy zostaną poruszone na Międzynarodowym Kongresie Recyklingu Samochodów, który odbędzie sie w Genewie 12-14 marca tego roku.
|
|
tom nr 10
32-33
PL
Od wynalezienia technologii produkcji papieru w Chinach minęło już blisko 2 tys. lat. Odkrycie, że podczas mycia i tłoczenia kijem jedwabnej waty powstaje błona, na której po wysuszeniu można pisać, było dziełem przypadku. Przedsiębiorczy Chińczycy szybko zorientowali się, że do produkcji papieru można używać znacznie tańszego surowca niż jedwab i zaczęli wykorzystywać m.in. łyka morwy, a także lniane szmaty. Obecnie nadal poszukuje się tanich surowców do produkcji papieru. Niewątpliwie jednym z nich jest makulatura.
PL
Stare samochody i powypadkowe wraki do niedawna stanowiły przedmiot zainteresowania jedynie ze względu na części, które można z nich pozyskać. Wykorzystanie używanych podzespołów znacznie obniżało koszty napraw. Niestety, samochód wycofany z eksploatacji daje nie tylko możliwość pozyskania części, lecz jest również poważnym zagrożeniem dla środowiska, ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych. O problemach związanych z „końcem życia pojazdu” w aspekcie prawnym, ekonomicznym oraz ekologicznym rozmawiano na konferencji „Quo Vadis Recykling Samochodów", zorganizowanym przez Forum Recyklingu Samochodów (FORS) 16 maja br. w Warszawie.
|
|
tom nr 5
16-17
PL
Na początku lat dziewięćdziesiątych szacowano, iż przeciętny mieszkaniec Europy Zachodniej „produkował” rocznie około 350 kg odpadów komunalnych. Według tych samych szacunków, około 1% tej ilości przypada na poużytkowe odpady drzewne. Na podstawie analiz cyklu życia wyrobów drzewnych, przeprowadzonych w poznańskim Instytucie Technologii Drewna, oblicza się, że w Polsce w skali roku może powstawać nawet 3 mln m3 takich odpadów.
|
|
tom nr 5
32-32
PL
„Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie” nabiera w Niemczech ekologicznego wydźwięku. Za pomocą akcji komunikacyjnej „BOLINA cyklimisja_02” Zielony Punkt promuje „międzyplanetarną” ochronę środowiska wśród dzieci i młodzieży.
|
|
tom nr 5
20-20
PL
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu (OIGR), w imieniu zrzeszonych w Izbie podmiotów gospodarczych, podjęła decyzję przyznawania Świadectwa Jakości Usług. Podmioty powinny spełniać wymogi obejmujące ogólne postępowanie zgodne z normami ustawowymi, dotyczącymi obrotu gospodarczego, transportu, składowania, przeróbki oraz magazynowania odpadów. Przyznane świadectwo ma na celu umocnienie pozycji polskich przedsiębiorców u progu wejścia do Unii Europejskiej.
|
|
tom Nr 3s
68-69
EN
The development of technology and subsequent market saturation with electrical engineering products create problems of waste disposal of worn out equipment. Protection of natural resources and ecological considerations create a necessity of recycling of this equipment. The study presents selected recycling technologies involved.
|
|
tom vol. 41, iss. 2
143--157
EN
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) that contains neodymium magnets (NdFeB) has the potential to serve as a valuable source of elements, including critical ones. These magnets contain Rare Earth Elements (REEs) like Neodymium, Dysprosium, and Praseodymium. A noteworthy method of recycling REEs involves the magnet-to-magnet process, wherein the NdFeB alloy is separated from WEEE and directly reused in the production of new products, specifically new NdFeB magnets. The initial step in this recycling process involves disintegration, a procedure aimed at reducing and segregating the materials within the WEEE. The conventional process of disintegrating WEEE for recycling faces challenges due to the presence of magnetic materials, making it ineffective with existing equipment. To address this, a specialized device called a disintegrator, using counter-rotating cutting shafts, has been developed for efficient shredding of WEEE containing NdFeB. The goal of the research is to develop a prototype shredder to effectively recover valuable metals, including REEs, from WEEE. Specific sub-objectives include motor and gearbox selection, shaft bearings selection, gear design, and cutting blades design. The work involved calculations and 3D modelling of the disintegrator components using Autodesk Inventor 2020 software.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.