Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 627

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Industry 4.0
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
EN
The research aim of this article is to look at human capital from the viewpoint of creating value for a company. In the era of the fourth industrial revolution (Industry 4.0), characterised by ever-increasing technological requirements, there is a demand for highlyqualified employees, including financial controllers, hence the key importance of their education and its scope. Knowledge limited to finance is not sufficient any more for future controllers since they will also have to have some orientation in the technology used by the company as well as its organization. As a result it will be necessary to implement a system of measuring the expenditure and the effects of creating intellectual capital in an enterprise. For these purposes it is possible to make use of the hard tools of controlling, such as budget, balanced chart of results, and the appropriate indicators for assessing this process.
EN
The new challenges faced by companies in the 21 st century require great flexibility and innovation. The fourth industrial revolution drives the development of the global market, and its solutions bring many benefits to companies, e.g. lowering operating costs, increasing the efficiency of information and inventory management, they also give the opportunity to quickly respond to changing customer needs. The study presents selected technologies used by European companies in the era of Industry 4.0 and the analysis of the current state in the context of the level of individual technologies in the EU countries. The analysis concerns large companies and the SME sector.
3
Content available remote Pracować inaczej. Czwarta rewolucja przemysłowa
100%
XX
Terminu Industrie 4.0 użyto po raz pierwszy w roku 2011, podczas targów technologii, innowacji i automatyki w Hanowerze. Przedstawiono tam projekt strategii rozwoju gospodarki niemieckiej, w którym kluczową rolę miała odegrać nowatorska komputeryzacja procesów produkcyjnych. Po upływie 7 lat od tej zapowiedzi specjaliści oceniają możliwości tych zmian, także w warunkach polskiej gospodarki. Autorzy artykułu koncentrują się na zmianach w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz na możliwości mierzenia osiąganego ładu (porządku) funkcjonowania organizacji wobec wyzwań globalizującej się gospodarki.(abstrakt oryginalny)
EN
The Industrie 4.0 was first used in 2011 at the Hannover trade fair. It presents a draft strategy for the development of the German economy, in which the innovative computerization of production processes is to play a key role. 7 years have passed since this announcement and specialists assess the possibilities of these changes, also in the conditions of the Polish economy. The authors of the article focus on changes in human resource management and the ability to measure the achieved order of the organization's functioning against the challenges of a globalizing economy.(original abstract)
4
85%
PL
Prorozwojowa koncepcja działania przedsiębiorstw w erze wiedzy i informacji, tkwi w czwartej rewolucji przemysłowej. Rozwinięta na poprzedniej – automatyzacji poszczególnych procesów uwzględnia dotychczasowe zmiany organizacyjne w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz wskazuje kierunki digitalizacji. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena wpływu czwartej rewolucji przemysłowej na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw wytwórczych. Autor wskazuje w nim zmiany jakie inspirowane są w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych umożliwiające obustronny transfer wiedzy, łączenie urządzeń w ramach cyfrowych ekosystemów oraz pogłębiające integrację wewnątrz poziomych i pionowych łańcuchów wartości preferowanych przez Industry 4.0. Perspektywicznym efektem tych zmian to przed wszystkim produkt lub usługa bardziej dopasowana do potrzeb i oczekiwań współczesnego klienta. By potwierdzić te założenia w postępowaniu badawczym wykorzystano analizę źródeł literaturowych oraz analitykę danych pochodzących z rynku.
EN
The Nowadays, dynamic development of many science disciplines is observed, including economics, organization and management as well as technical sciences, in particular computer science, automation and telecommunications. The result of these changes is very fast development of the Internet and artificial intelligence systems. These achievements are finding wider and wider application in practically all branches of industry, causing their dynamic development. This also applies to Poland, where the transition in the economy to the Industry 4.0 stage is important because it allows us to move the place of our economy from the group of efficiency-oriented countries to those oriented towards innovation. This also applies to enterprises, where the management process is based to a greater extent on knowledge, its transfer and innovation. The main goal of the article is to analyze the process of globalization and the progressing impact on the consolidation of enterprises in the context of Industry 4.0. Therefore, in the article, an overview of the essence of selected aspects of cooperation between enterprises in a networked, tensor perspective, because a network-based economy is one of the essential distinguishing factors of today's operating business entities.
PL
W artykule omówione zostały narzędzia do usprawniania procesów produkcyjnych. Celem artykułu było porównanie ich z nowoczesnym narzędziem Industry 4.0 używanym w celu usprawnienia procesu produkcji. W epoce dynamicznie rozwijających się systemów informatycznych, do monitorowania produkcji, pozyskiwanie dużych ilości informacji podczas ich pracy umożliwia wdrażanie zaawansowanych strategii w zakresie utrzymania ruchu i serwisowania maszyn. Pojęcie Industry 4.0 pozostaje obecnie w centrum dyskusji inżynierów oraz wywiera duży wpływ na producentów innowacyjnych maszyn jak również ich użytkowników końcowych. Połączenie procesów produkcyjnych z technologiami informatycznymi, które same w sobie rozwijają się w bardzo szybkim tempie powoduje, że automatyzacja linii produkcyjnych staje się bardziej elastyczna, scala procesy logistyczne i optymalizuje łańcuch wartości. Industry 4.0 oznacza integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych mających, aby zwiększyć wydajność wytwarzania oraz wprowadzić możliwości elastycznych zmian asortymentu.
EN
The article discusses tools for improving production processes. The aim of the article was to compare them with a modern Industry 4.0 tool used to improve the production process. In the era of dynamically developing information systems, for monitoring production, acquiring large amounts of information during their work, it enables the implementation of advanced strategies in the area of maintenance and servicing of machines. The concept of Industry 4.0 remains at the center of the discussion of engineers and has a major impact on manufacturers of innovative machines as well as their end users. The combination of production processes with information technologies, which in themselves develop at a very fast rate, makes the automation of production lines more flexible, merges logistic processes and optimizes the value chain. Industry 4.0 means the integration of intelligent machines, systems and the introduction of changes in production processes aimed at increasing production efficiency and introducing the possibility of flexible product changes.
EN
Technological changes have gained strategic importance in the thinking and actions of many market players, penetrating at the same time into all links of the value chain and the ways of their connections, which changed the range of competition and the way in which the needs of buyers are met. With the development of industry 4.0 there is a need to create new business models. Building a good business model is a challenge because it requires taking into account the new conditions and resources of the company. The model is to be a long-term method of the company to increase and use its resources in order to achieve a competitive advantage. The ability of an enterprise to build a competitive advantage requires quick adaptation to changes taking place in a changing environment, as well as creating its own innovative solutions. The development of the Industry 4.0 concept forces modern enterprises to adapt quickly and flexibly to the changing conditions of competitiveness. This is reflected in the creation of new business models that allow for innovation, rapid reorganization of processes and very flexible adaptation of enterprises to new conditions. The aim of the article is to present the assumptions of new business models dedicated to enterprises 4.0. Because the Industry 4.0 concept is a new challenge for enterprises (concept initiated in 2010) assumptions for the development of business models should be treated as an attempt to identify them in the conditions of building cyberphysical production lines in smart factories and the Internet of Thing.
7
85%
EN
This article reviews selected issues related to the use of Big Data in the industry. The aim is to define the potential scope and forms of using large data sets in manufacturing companies. By systematically reviewing scientific and professional literature, selected issues related to the use of mass data analytics in production were analyzed. A definition of Big Data was presented, detailing its main attributes. The importance of mass data processing technology in the development of Industry 4.0 concept has been highlighted. Subsequently, attention was paid to issues such as production process optimization, decision making and mass production individualisation, and indicated the potential for large volumes of data. As a result, conclusions were drawn regarding the potential of using Big Data in the industry.
PL
W artykule dokonano przeglądu wybranych zagadnień związanych z wykorzystaniem Big Data w przemyśle. Celem jest zdefiniowanie potencjalnego zakresu i form wykorzystania dużych zbiorów danych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Dokonując systematycznego przeglądu piśmiennictwa naukowego i profesjonalnego, przeanalizowano wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem analityki danych masowych w produkcji. Zaprezentowano definicję Big Data z wyszczególnieniem jej głównych atrybutów. Zwrócono uwagę na znaczenie technologii przetwarzania masowych zbiorów danych w rozwoju koncepcji Przemysłu 4.0. Następnie zwrócono uwagę na kwestie takie jak optymalizacja procesów produkcyjnych, podejmowanie decyzji oraz masowa indywidualizacja produkcji i wskazano dla nich możliwości wykorzystania dużych wolumenów danych. W rezultacie sformułowano wnioski dotyczące potencjału wykorzystania Big Data w przemyśle.
8
Content available remote Koncepcje i elementy inteligentnej fabryki przyszłości
85%
PL
Omówiono innowacje programowo-techniczne związane z koncepcją inteligentnej fabryki przyszłości, programy i systemy przeznaczone do monitorowania oraz zarządzania maszynami i liniami produkcyjnymi, a także działania podejmowane przez producentów obrabiarek w celu dostosowania swoich wyrobów do idei Industry 4.0, zaprezentowane na targach TMTS (Tajwan 2016).
EN
The paper illuminates the innovation in software – technical issues related to the concept of intelligent factory presented at TMTS show (Taiwan 2016). Programs and systems for monitoring and management of machines and production lines. And independent actions taken by machine manufacturers to adapt their products to the idea of Industry 4.0.
9
Content available remote 10 powodów dla których warto automatyzować produkcję
80%
PL
Już czas. O Industry 4.0 mówią i piszą wszyscy. Branża huczy od innowacyjnych rozwiązań z zakresu automatyzacji, monitoringu procesów, przewidywania usterek i awarii, a także optymalizacji produkcji z wykorzystaniem zaawansowanych systemów pomiarowych.
EN
Along with the growing dynamics of technological changes in production in the perspective of the development of 4.0 industry, there are changes in the structure of employment and professional qualifications of employees. The development of cyber-physical production systems (CPPS) entails an increase in the demand for engineers. Industry 4.0 is a new megatrend in production. In the second decade of this century, the concept of Industry 4.0 gained importance thanks to the policy of the German government and gradually penetrated into other countries. Enterprises, in addition to traditional production organization, started realizing of cyberphysical production lines as well as smart factories. New production solutions based on IT and robotics technologies using IoT the need for new employee competencies. On the market there is still a growing demand for IT specialists, and there is a demand for engineers 4.0, that is employees with new technical competences, able to control and service CPPS.This publication attempts to present the scope of changes in employment and presents the profile of professional qualifications of engineer 4.0 in a metallurgical enterprise. The list of new skills for an engineer 4.0 employed in an metallurgical enterprise is presented in this article by authors. (original abstract)
EN
The article presents the issues covering the modern ERP cloud systems for manufacturing companies within the currently developed concept Industry 4.0. In this approach, research problems arose as to which parameters and characteristics of ERP cloud systems are the most important from the point of view of manufacturing companies as well as how the process of choosing an ERP system should be conducted. In addition, mutual relationships between these parameters were established. In the article, a multi-criteria decision analysis (MCDA) was used to assess these characteristics. The Decision making trial and evaluation laboratory (DEMATEL) technique was chosen for this assessment. The article can be useful to people interested in modern IT solutions in the production industries. (original abstract)
12
80%
EN
In machine tools, existing solutions for process monitoring and condition monitoring rely on additional sensors or the machine control system as data sources. For a higher level of autonomy, it becomes necessary to combine several data sources, which may be within or outside of the machine. Another requirement for autonomy is additional computing power, which may be hosted on edge devices or in the cloud. A seamless and modular architecture, where sensors are integrated in smart machine components or smart sensors, which are in turn connected to edge devices and cloud platforms, provides a good basis for the incremental realisation of autonomy in all phases of the machine life cycle.
EN
It is commonly believed that the current economic state of many countries is at the stage of the fourth industrial revolution. The changes resulting from this revolution are affecting all sectors of the economy, including the printing sector. The aim of this article is to analyse the state of the art technology in sheetfed printing and then to identify the challenges for further changes in the technology of this type of printing as well as technological and organisational changes in the processes of preparation and realisation of printing products. The article uses case studies of selected technologies offered by key technology suppliers in this area and case studies of selected business entities – manufacturers of printing products. The research approach adopted in this article also takes conceptual work into account. It was found that the observed changes in the printing industry are consistent with the assumptions of the Industry 4.0 concept in the aspect of the digitisation and mass personalisation of products, which leads to the thesis that in the future personalised digital printing ordered through self-service will play a dominant role.
EN
This paper attempts to answer the following question: what competencies seem essential for future managers of Industry 4.0? The pharmaceutical and automotive sectors were selected for the purpose of the study. Both sectors are oriented toward the ongoing improvement of competencies. In the article a comparative analysis of the expectations of practitioners and visions of scientists, theoreticians and students was carried out.
15
80%
EN
Logistics and forecasting of changes should be permanent elements of logistic activity. This requires the observation of new conditions for logistics as well as its multifaceted analysis, i.e. the perception of mutual relations and impact. New logistics concepts resulting from technological development will be created. One of the new solutions is the concept of Industry 4.0, the implementation of which can generate innovative solutions and long-term effects on the industry, including significantly production logistics.
XX
Wstęp: W niniejszym artykule autorzy starają się podsumować, w jaki sposób sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez firmy w produkcji i magazynowaniu. Na podstawie wcześniej opracowanych modeli dojrzałości logistyki 4.0 autorzy proponują również poziomy dojrzałości sztucznej inteligencji (AI) i na jej podstawie przeprowadzono badanie w wybranych polskich i norweskich firmach oraz rozpoznano rzeczywisty stan rozwoju i poziom dojrzałości AI. Autorzy przedstawiają jednak wstępny etap badań jako studium przypadku, które będzie dalej rozwijane i rozszerzane w celu zidentyfikowania gałęzi i obszarów o największym potencjale do zwiększenia wykorzystania sztucznej inteligencji. Ponadto w artykule przedstawiono potencjalne kierunki wdrażania sztucznej inteligencji, a także narzędzia, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów związanych z dużymi danymi i optymalizacją przewidywanych nie tylko dla dużych firm, ale także małych i średnich przedsiębiorstw. Autorzy proponują termin Artificial Intelligence 4.0 (Sztuczna Inteligencja 4.0), aby wskazać rzeczywiste trendy w zakresie Przemysłu 4.0 i Logistyki 4.0 oraz rewolucji w odniesieniu do sztucznej inteligencji. Bez wątpienia sztuczna inteligencja jest dużym wyzwaniem dla firm produkcyjnych, jak również branży transportowej i logistycznej, a jej zastosowanie powinno zostać zwiększone i rozszerzone w rozwiązywaniu praktycznych problemów. Metody: Metodologia zastosowana przez autorów niniejszego opracowania może być podzielona na następujące etapy: analiza literatury, rozszerzenie modelu dojrzałości sztucznej inteligencji, opracowanie kwestionariusza, studia przypadków w Norwegii i Polsce. Wyniki: Analiza literatury wykazała lukę poznawczą z powodu faktu, że istnieje bardzo niewiele literatury dotyczącej problemu modeli dojrzałości sztucznej inteligencji, a także logistyki 4.0 i sztucznej inteligencji. Poziomy dojrzałości sztucznej inteligencji można łączyć z modelami dojrzałości logistyki 4.0, dzięki czemu zostaną rozpoznane relacje między rzeczywistym poziomem dojrzałości logistycznej a gotowością sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. Dzięki takiej analizie możliwe będzie opracowanie złożonej mapy drogowej ze strategicznymi wytycznymi organizacji, jak radzić sobie z logistyką 4.0 i sztuczną inteligencją. Wszystkie firmy badane w tym wstępnym badaniu można zaklasyfikować jako nowicjuszy sztucznej inteligencji: firmy, które nie podjęły aktywnych kroków w podróży sztucznej inteligencji i są w najlepszym razie w trybie oceny. Nawet większe firmy z bardziej zautomatyzowanymi rozwiązaniami nie potrafią wyobrazić sobie korzyści, jakie może przynieść sztuczna inteligencja. Wnioski: Autorzy widzą możliwość zastosowania wspomnianego modelu do badania poziomów dojrzałości sztucznej inteligencji w firmach logistycznych i łączenia uzyskanych wyników z wcześniej opracowanym modelem dojrzałości Logistyki 4.0. Autorzy proponują wprowadzenie terminu Sztuczna Inteligencja 4.0, aby podkreślić znaczenie sztucznej inteligencji w odniesieniu do Logistyki 4.0 i Przemysłu 4.0. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: In hereby article authors try to summarize how AI can be use by companies within production and warehousing. On the basis of previously developed Logistics 4.0 maturity model authors also propose Artificial intelligence maturity levels and on its basis a survey has been conducted in selected Polish and Norwegian companies and actual AI state of development and maturity levels has been recognized. However authors present preliminary stage of research as a multi case study which will be further developed and extended in order to identify branches and areas with a hugest potential to enhance AI utilization. Furthermore paper presents potential directions of Artificial intelligence implementation as well as tools that can be useful to deal with big data and optimization problems predicted not only for big companies but also SMEs. Authors propose term Artificial Intelligence 4.0 to point out the actual trends in the scope of Industry 4.0 and Logistics 4.0 and revolution with respect to AI. Without doubt AI is a big challenge for manufacturing companies as well as Transport and Logistics Industry and its application should be increased and extended in solving practical problems. Methods: Methodology applied by authors of hereby paper can be divided on following stages: literature analysis, enlargement of AI maturity model, development of a questionnaire, multi-case studies in Norway and Poland. Results: The literature search showed a cognitive gap due to fact there is a little of literature dealing with problem of Artificial intelligence maturity models as well as Logistics 4.0 and Artificial Intelligence. Artificial intelligence maturity levels can be combined with Logistics 4.0 maturity models thus relations between actual level of logistics maturity and AI readiness in companies will be recognized. Due to such analysis it will be possible to develop complex roadmap with the organization's strategic guidelines how to deal with Logistics 4.0 and AI. All the companies investigated in this preliminary study could be classified as AI Novices: Companies that have not taken proactive steps on the AI journey and are at best in assessment mode. Even the bigger companies with more automated solutions cannot visualize the benefits AI can bring. Conclusions: Authors see potential to apply aforementioned model to investigate AI maturity levels in logistics companies and combine obtained results with previously developed Logistics 4.0 maturity model. Authors propose to introduce term Artificial Intelligence 4.0 to emphasize the importance of artificial intelligence with respect to Logistics 4.0 and Industry 4.0. (original abstract)
EN
This article presents the challenges that mining companies have in the face of the Industry 4.0 philosophy. Transformation of mining businesses into Industry 4.0 appears unavoidable. Due to the specific nature of the sector, the transformation will not be an easy one. This paper discusses the obstacles and challenges related to the transformation of businesses in the mining industry into the Industry 4.0. The history of industrial revolutions was presented, also as the idea of Industry 4.0 with its basic components. The concept of Industry 4.0 is also outlined and the studies which indicate the key issues in the transformation process are also cited. Based on these studies, it can be seen that the vast majority are issues in the field of production engineering and properly educated and qualified staff. Four main areas in which transformation into Industry 4.0 should be taking place are identified. Particular emphasis is placed on the area of technology and organizational culture. The mutual relations of management functions and ICT technologies have also been presented, which is one of the elements of the idea of Industry 4.0. Finally, the potential benefits for the organizational culture of the business of implementing the Industry 4.0 concepts are discussed.
XX
Ostatnie kilkadziesiąt lat było kluczowe dla przemysłu. Wzrost oparty o gromadzenie danych, coraz większa popularność i rozwój nowych technologii czy innowacje, w skład których wchodzi m. in. sztuczna inteligencja - to tylko kilka czynników decydujących o jego nowym obliczu, tzw. Przemyśle 4.0. Zmieniające się zasady funkcjonowania gospodarki zmuszają konsumentów, przedsiębiorców i przedstawicieli rządów do podążania za zmianą. (fragment tekstu)
EN
High reproducibility of forming processes along with high quality expectations of the resulting formed parts demand cognitive production systems. The prerequisite is process transparency, which can be improved by increased knowledge of interdependencies between forming tool and forming machine that affects the tool clamping interface behavior. Due to the arrangement as surfaces transmitting process forces, their closeness to the forming process, and yet machine inherent, tool clamping interface provide greater potential for intelligent monitoring. This paper presents a holistic analysis of the interdependencies at the tool clamping interface. Here, the elastic deflection behavior of the press table and slide with their related clamping surfaces, the frictional slip behavior between the interacting machine components and the used clamping devices are described on qualitative level and verified by simulative analysis. Based on the results, available sensor systems are assessed regarding the capability to monitor the identified phenomena inline.
EN
In the article, the significance and essence of management of intelligent manufacturing in the era of the fourth industrial revolution has been presented. The current revolution has a large impact on the operation of the company. Through the changes resulting from the application of modern technologies, production processes are also undergoing revolutions, which results in changes in such indicators of business development. Management of intelligent manufacturing is also a challenge for socially responsible activities; due to solutions of Industry 4.0, enterprises directly and indirectly influence environmental protection, which results in benefits for all mankind. In the article, the analysis and assessment of management of intelligent manufacturing, using modern technologies during the production process, has been carried out, with particular emphasis on the components of management such as: monitoring, control, autonomy, optimization. Moreover, the impact of the above components of management on changes in the following indicators (KPI – Key Performance Indictors) has been evaluated, i.e. (1) quality, (2) rapidity of the production process implementation, (3) performance and (4) productivity, (5) decrease in waste generated during the technological process and (6) amount of consumed electricity. For the purposes of conducting the research, a case study has been used, developed due to the information shared by the company manufacturing machinery and equipment for the polymer processing industry, in which intelligent solutions of Industry 4.0 are being applied. The presented article is a significant contribution to the current development of knowledge in the field of implementing Industry 4.0 solutions for polymer processing. The article is a combination of theoretical and practical knowledge in the field of management and practical industrial applications. It refers to the most current research trends.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.