Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 713

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Commercial enterprises
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
XX
Artykuł omawia historię przedsiębiorstwa handlu zagranicznego "Animex" od początku jego powstania w 1951 r. do dnia dzisiejszego.
XX
Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w 2000 r. przeprowadził badania ankietowe wśród przedsiębiorstw handlowych prowadzących działalność w kanałach dystrybucji artykułów żywnościowych. Jednym z obszarów badań były m.in. inwestycje podejmowane przez badane przedsiębiorstwa, przy czym przeanalizowano związek podejmowanych inwestycji z zasięgiem działania badanych przedsiębiorstw.
XX
Artykuł omawia możliwości wykorzystania factoringu w przedsiębiorstwach handlowych, prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności.
XX
Praca przedstawia analizę procesu planowania asortymentu w wielkopowierzchniowym przedsiębiorstwie handlu detalicznego. Przedstawiono tutaj poszczególne kroki postępowania przy planowaniu asortymentu oraz wskazano czynniki pływające na jego zakup.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents an analysis of assortment planning process in a large-area retail enterprise. It resents various steps that are followed follow when planning the assortment and identifies the factors that influence its purchase.(original abstract)
5
Content available remote Społeczna odpowiedzialność handlu - moda czy wyzwanie na miarę czasów?
80%
XX
Przedmiotem analizy w artykule są zagadnienia postrzegania i realizacji zasad CSR oraz motywów, które towarzyszą stosowaniu tej idei w praktyce. Podstawę analizy stanowią wyniki zrealizowanych wywiadów indywidualnych wśród przedstawicieli przedsiębiorstw handlowych w Polsce prezentowane w ślad za charakterystyką istoty i zasad społecznej odpowiedzialności na wszystkich jej poziomach oraz opisem pożądanych, społecznie odpowiedzialnych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa handlowe. W kontekście zasad CSR analizowane są m.in. problemy: współpracy i partnerstwa podmiotów rynkowych, ich stosunków z różnymi grupami interesariuszy oraz pozytywnego oddziaływania na otoczenie. Przytoczone opinie wskazują, że pomimo dużego postępu we wdrażaniu idei CSR przed przedsiębiorstwami handlowymi nadal stoi wiele wyzwań w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The issues of analysis in the paper are problems of perception and implementation of the CSR principles and motives that accompany the application of this idea in practice. The basis for analysis are the results of the conducted individual interviews among representatives of commercial enterprises in Poland, which are presented following the characteristics of the essence and principle of social responsibility at all its levels and the description of desired socially responsible actions undertaken by commercial enterprises. In the context of CSR principles, there are analysed, inter alia, problems of cooperation and partnership of market entities, their relations with various groups of stakeholders and positive impact on the environment. The cited opinions point out that despite great progress in implementation of the CSR ideas, commercial enterprises are still facing many challenges in this respect.(original abstract)
XX
W roku 1999 IRWiK przeprowadził badania wykorzystania różnorodnych instrumentów zewnętrznego finansowania swej działalności przez przedsiębiorstwa handlowe. Interesujące w tym zakresie było ustalenie czynników zdolności akumulacyjnej tych przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystano informacje uzyskane od 100 ankietowanych przedsiębiorstw na temat ich funkcjonowania w latach 1996-1998. W artykule poddano analizie następujące czynniki zdolności akumulacyjnych firm: zasięg działania, branża oraz dominujący rodzaj działalności.
XX
Artykuł omawia udział kredytów bankowych w finansowaniu działalności przedsiębiorstw oraz bariery pozyskiwania kredytów.
XX
W artykule przeprowadzono analizę przedsiębiorstw handlowych w ostatnich trzech latach z punktu widzenia zastosowania określonych zasad finansowania w ich praktyce gospodarczej.
XX
Jest to ranking największych czeskich firm przemysłowych i handlowych obecnych na giełdzie papierów wartościowych w Pradze.
XX
Artykuł jest próbą zdefiniowania pojęcia "sukces przedsiębiorstwa na rynku" oraz określenia czynników, które decydują o jego osiągnięciu.
XX
Artykuł porusza problem trudnej sytuacji polskich przedsiębiorstw handlowych, średnich i małych w obliczu nasilającej się konkurencji zagranicznych sieci handlowych. Autorka wskazuje sposoby wzmocnienia pozycji małych firm handlowych.
XX
Artykuł omawia przeobrażenia strukturalne dokonujące się w polskim handlu hurtowym od połowy lat 90-tych.
XX
W artykule poddano analizie wykorzystanie leasingu przez przedsiębiorstwa handlowe. Jest no bowiem coraz bardziej powszechnym w gospodarce rynkowej źródłem długoterminowego finansowania różnorodnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wzrostu majątku przedsiębiorstwa.
XX
W artykule przedstawiono ocenę zaangażowania kapitałów obcych w przedsiębiorstwach handlowych w 3 ostatnich latach.
XX
Po kilku latach funkcjonowania zagranicznych firm handlowych na polskim rynku istnieje potrzeba zobiektywizowanej oceny najbardziej kontrowersyjnych skutków ich obecności oraz wynikających z nich implikacji regulacyjnych. Niniejszy artykuł stanowi próbę takiej oceny.
XX
Artykuł omawia bariery rozwoju polskich przedsiębiorstw takie jak: nadmierne podatki, drogie kredyty i trudności w jego uzyskaniu, niedostateczny popyt, nieuczciwa konkurencja, bariera zaopatrzenia, wzrost samoobsługowej formy zaspokajania potrzeb przez gospodarstwa domowe, trudności lokalowe, niedobory zatrudnienia.
18
Content available remote Business Intelligence w przedsiębiorstwie handlowym
80%
XX
Artykuł ten prezentuje możliwości pozyskiwania informacji i wiedzy poprzez wykorzystanie technologii informatycznych zwanych Business Intelligence. Business Intelligence (BI) jest to szeroka kategoria aplikacji, technologii i procesów gromadzenia, przechowywania, dostępu i analizy danych, które przekształcają dane w informacje i wiedzę przydatną do optymalizowania decyzji w przedsiębiorstwie. W artykule uwaga skoncentrowana jest na wykorzystaniu BI w podstawowych funkcjach przedsiębiorstwa handlowego: sprzedaż, zarządzanie relacjami z klientem i logistyka. W tych właśnie obszarach BI dostarcza precyzyjnych informacji, które pozwalają lepiej dopasować wszelkie działania firmy do indywidualnych potrzeb, oczekiwań, gustów i zachowań klienta.(abstrakt autora)
EN
The paper presents the possibilities of capturing information and knowledge by using information technology called Business Intelligence. Business Intelligence (BI) is a broad category of applications, technologies and processes of gatherings, storing, accessing and analyzing data which are then turned into information and knowledge. These in turn can be used to optimize decisions in a company. The paper focuses on using BI in main business functions of a trade enterprise: sales, customer relationship management and logistics. In these areas BI delivers precise information that allows the adjustment of the company initiatives to individual needs, expectations, tastes and behaviors of their customers.(author's abstract)
XX
Budżetowanie stanowi instrument rachunkowości zarządczej, generujący wielowymiarowe zbiory informacji o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa. Wdrożenie koncepcji budżetowania dopasowanej do wielkości i charakteru działalności oraz formy prowadzonej rachunkowości pozwala na poprawę efektywności funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Istnieje zatem możliwość wypracowania koncepcji budżetowania dostosowanej do uwarunkowań mikroprzedsiębiorstwa handlowego Optimum opodatkowanego na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów). Takie działanie pozwoli na planowanie poziomu rentowności i płynności finansowej, które stanowią podstawowe determinanty przetrwania na rynku, zdobycia przewagi konkurencyjnej i rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
Budgeting is a management accounting tool which generates information about the enterprise financial condition. The concept of budgeting adjusted to the size and character of the activity has key-influence on the effectiveness of business and attaining established aims. Such a concept supports the planning of fundamental figures which determine success and enterprise development.(original abstract)
XX
Celem badawczym niniejszego artykułu jest próba określenia potencjalnej si wpływu poszczególnych czynników i procesów zachodzących w sferze ekonomiczne makrootoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstw w branży hodowlano-nasiennej. (fragment tekstu)
EN
In the article the author presents eight factors from the economic surroundings and their potential power of the influence on the performance of firms from the line of plant raising. The research was done in April 2005. The author used the analysis of continuity of the surroundings in it.From the analysis of continuity of the economic surroundings one can ascertain that analysed factors with different can by force bear on the vitality of the line of the plant raising. An only leading factor concerning the potentially large power of the affirmative influence is the height of the level of first-hand surcharges to the farming production. The potentially large by force negative influence is characterized by the negative tendency of development in the profitability from the leadership of the agricultural activity and the process of the height of the standard of prices on resources to the farming production. (original abstract)
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.