Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Objectives. In the context of Czech cultural environment, there is a relatively large group of people (in the order of tens of thousands at minimum) with hearing impairment who cannot be examined by usual neuropsychological methods. This article describes the adaptation of a classical neuropsychological verbal memory test (Auditory Verbal Learning Test) to visual form (written Czech language – WCL) and translation to visuomotor form (Czech Sign Language – CSL). Sample and settings. 60 deaf and hard-of-hearing (HOH) respondents were tested by a version of AVLT (WCL/CSL) according to their preferred mode of communication, BVRT was used as a control test. Hypotheses. The authors hypothesized that both AVLT versions are functional, and that the results of the respondents correspond with the previously published norms. A correlation of AVLT and BVRT results among the groups was assumed. Statistical analysis. Due to the skewness of the data, nonparametric statistics were used. The adjusted versions do not differ significantly from the original version and from one another (p > 0.05), the influence of certain demographic variables was confirmed (p < 0.05). Individual AVLT scores did not differ significantly between groups (p > 0.05). AVLT-BVRT correlation proved non-significant (Spearman’s rho, p > 0.05). Results. The obtained results proved the functionality of adaptations. The results of deaf and hard of hearing people that were obtained essentially correspond to the normative data. Adapted tests can be used both as a behavioral correlate for the use of neuroscience methods or as a method for verbal memory examination of deaf and hard of hearing people (for example in the context of diagnosing cognitive deficits or learning difficulties). The possibilities and limitations of the selection of neuropsychological methods for deaf and HOH respondents are discussed. Limitations. The research was limited by non-random selection and a smaller number and heterogeneity of participants and by the procedure of testing; in the future, authors recommend choosing a test other than BVRT to determine convergent validity.
CS
Cíle. V českém prostředí se nachází poměrně velká skupina osob se sluchovou ztrátou (v řádech desítek tisíců), pro jejíž diagnostiku jsou stávající neuropsychologické metody obtížně využitelné. Článek popisuje převod klasického neuropsychologického verbálního paměťového testu (AVLT) z běžné formy v mluveném českém jazyce – ČJ – do vizuální podoby (psaného českého jazyka – PČJ) a do vizuomotorické podoby (českého znakového jazyka – ČZJ). Soubor a metody. 60 neslyšících a nedoslýchavých respondentů bylo otestováno preferovanou formou AVLT (v psané či ČZJ verzi), jako kontrolní test byla použita metoda BVRT. Hypotézy. Autoři ověřovali funkčnost obou verzí, předpokládali, že výsledky respondentů budou odpovídat již existujícím výsledkům na základě kvalitativního porovnání s normativním souborem a známými trendy. Byla předpokládána korelace výsledků AVLT s BVRT. Statistické analýzy. Kvůli zešikmenosti dat byla použita neparametrická statistika. Upravené verze se neliší od původní verze a mezi sebou navzájem (p > 0,05), byl potvrzen vliv některých demografických proměnných, které odpovídají původním výsledkům (p < 0,05). Jednotlivé skóry AVLT se mezi skupinami signifikantně neliší (p > 0,05). Korelace AVLT-BVRT byla nevýznamná (Spearmanovo ró, p > 0,05). Výsledky. Pomocí testování byly získány výsledky neslyšících a nedoslýchavých osob v podstatě odpovídající normativním souborům. Tyto výsledky potvrdily funkčnost adaptovaných metod, mohou sloužit jako vodítka pro neuropsychologické testování. Adaptované testy lze využívat jednak jako behaviorální korelát k využití neurovědných metod (zejména fMRI), jednak jako metodu pro verbální paměťové vyšetření neslyšících a nedoslýchavých osob (důležité např. v kontextu diagnostiky kognitivních deficitů či poruch učení). Možnosti a omezení stávajícího výběru neuropsychologických metod pro neslyšící a nedoslýchavé jsou diskutovány. Limity. Limitem výzkumu tvoří z charakteru skupiny vyplývající nižší zobecnitelnost výsledků, nenáhodný výběr respondentů a samotná procedura testování; do budoucna se doporučuje pro konvergentní validitu zvolit jiný test, než BVRT.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.