Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1696

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 85 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symulacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 85 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono opis próbek walcowych polimerowych oraz budowę i obliczanie ich modeli elektrycznych perkolacji trójwymiarowych (perkolacja dla gałęzi na sieci). Modele elektryczne perkolacji trójwymiarowych próbek polimerowych stanowią obwody elektryczne. Obwody elektryczne składają się z pięciu sieci kwadratowych, usytuowanych koncentrycznie i połączonych ze sobą. Każda sieć ma gałęzie utworzone z rezystorów lub impedancji (odpowiednia kompilacja rezystorów i kondensatorów). Tak zdefiniowany model elektryczny perkolacyjny trójwymiarowy przekształcono w obwód elektryczny płaski i dostosowano do analizy w programie PSpice. W analizie obwodu elektrycznego, zgodnie z teorią perkolacji, uwzględniono losowy sposób zwierania jego gałęzi. Obliczania symulacyjnego wartości natężenia prądu próbek polimerowych wyznaczono na podstawie ich modeli elektrycznych perkolacji trójwymiarowych, napięcia wymuszającego o określonej częstotliwości oraz zadeklarowania stosownych analiz prądowych w programie PSpice.
EN
The paper presents a description of polymer cylindrical samples of polymer and the construction and calculation of their three–dimensional percolation electric models (percolation for the branch network). The three–dimensional percolation electric models of polymer samples are the electrical circuits. The electrical circuits are composed of five square networks, arranged concentrically and connected together. Each network has branches of resistors or impedance (appropriate compilation of resistors and capacitors). The defined three–dimensional percolation model electric has been transformed into flat electric circuit and then adapted to the analysis in the PSpice software. In the analysis of electric circuit, according to the percolation theory, the randomly way of closing its branches has been applied. The simulation calculations of the polymer samples current were determined based on their three–dimensional percolation electrical models, the forcing voltage of a specific frequency and declaring relevant current analyzes in PSpice software.
PL
W pracy wyjaśniono przyczyny wieloznacznościpojęcia uczenia się organizacyjne i pokazano jak różni się jego znaczenie w zależności od przyjętej perspektywy i rozpatrywanego poziomu uczenia się. Wskazano na znaczenie metod symulacyjnych we wspomaganiu uczenia się organizacji i w organizacji, a także w próbach badania zjawiska uczenia się organizacyjnego. oraz czynników nań wpływających.
PL
Przedstawiono jeden z możliwych sposobów uwzględniania zjawiska nasycenia w modelu matematycznym transformatora. W podanym modelu uzależniono zmiany indukcyjności magnesowania od bieżącej wartości strumienia w rdzeniu transformatora. Otrzymane w wyniku symulacji przebiegi prądu stałego jałowego zostały porównane z przebiegiem zarejestrowanym na obiekcie rzeczywistym.
PL
Artykuł przedstawia opis rozwoju pożaru w pomieszczeniu przy pomocy modelu dwu-strefowego dla różnych scenariuszy pożaru. Określono czasy osiągnięcia warunków krytycznych ze względu na zagrożenie ludzi a także czasy do flashover.
PL
W artykule opisano główne problemy związane z modelowaniem strefowym i przestrzennym (polowym) rozwoju pożarów w pomieszczeniach. Przeprowadzono analizę możliwości i ograniczeń modeli deterministycznych.
PL
W artykule przedstawiono profesjonalny program komputerowy "SIMTEC" do symulacji procesów cieplnych i mechanicznych (naprężenia) odlewów różnymi technikami. Stosowanie programu symulacyjnego pozwala prześledzić przebieg procesu odlewni czego zgodnie z opracowywaną technologią i łatwo wprowadzić ewentualne zmiany w przypadku powstawania wad odlewniczych. Taki tok postępowania wydatnie skraca czas uruchomienia produkcji, zmniejsza koszty poprzez wyeliminowanie wykonania odlewów próbnych i pozwala zredukować braki wśród odlewów do minimum. W pracy przedstawiono niektóre wyniki obliczeń symulacyjnych dużego odlewu pokazujące przebieg krzepnięcia i stygnięcia.
PL
Przedstawiono wyniki badań charakterystyk zmęczeniowych materiału stosowanego w konstrukcjach rotniczych (staliN18K9M5TPr - maraging) wyznaczonych na podstawie testów wysoko cyklowego zmęczenia. Zastosowano widmo obciążeń mechanicznych symulujące próby hamowniane silników lotniczych K-15 - bez uwzględnienia obciążeń termicznych. Badania wykonano na próbkach cylindrycznych gładkich i z karbem obrączkowym.
PL
Przedstawiono wyniki badań charakterystyk zmęczeniowych materiału stosowanego w konstrukcjach lotniczych (stopu tytanu WT3-1) wyznaczonych na podstawie testów wysokocyklowego zmęczenia. Zastosowano widmo obciążeń mechanicznych symulujące próby hamowniane silników lotniczych K-15 - bez uwzględnienia obciążeń termicznych. Badania wykonano na próbkach cylindrycznych gładkich i z karbem obrączkowym.
Ius Matrimoniale
|
2002
|
tom 13
|
nr 7
207-212
EN
Si predenta il testo della sentenza del Tribunale Metropolitano di Katowice с. Sobański („pronullitate”) ob absentiam consensus.
PL
Naukę zasad sterowania blokiem energetycznym trudno sobie obecnie wyobrazić bez symulacji. Przedstawiony w artykule dydaktyczny symulator sterowania blokiem, wzorowany na symulatorze sprzętowym z PW, pozwala najpierw indywidualnie badać każdy z ośmiu podstawowych układów regulacji, by potem zintegrować je wszystkie w jeden system uwzględniający wzajemne interakcje.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia określania wartości czasu trwania zwarcia podczas obliczania skutków dynamicznych w rozdzielniach najwyższych napięć z przewodami giętkimi metodą statystyczno-probabilistyczną. Do realizacji zadania opracowano model symulacyjny, którego ważnym elementem jest model czasu trwania zwarcia. Wykorzystując opracowaną metodę określania wartości czasu trwania zwarcia dla potrzeb obliczeń dynamicznych sił w rozdzielniach elektroenergetycznych opartą na kryterium ryzyka, zbadano wpływ parametrów przęsła, konfiguracji EAZ oraz awaryjności wyłączników i zabezpieczeń na rezultaty prowadzonych badań.
EN
The paper refers to the finding of the short-circuit duration values when computing the dynamic effects in the EHV distribution substations with flexible conductors using statistical-probabilistic method. A dedicated simulation model comprising an important element i.e. a short-circuit duration model has been developed. Using the elaborated risk criterion-based method of determination of the short-circuit duration values when computing the dynamic forces in the distribution substations, the influence of the span parameters, EAZ configuration and failure rate of the circuit-breakers and protections on the results of the conducted investigations has been discussed.
PL
W artykule przedstawiono wzorcowy model PHYSBE do modelowania i symulacji układu krążenia. Model symulacyjny PHYSBE odwzorowuje w postaci algorytmicznej podstawowe związki fizyczne i fizjologiczne zachodzące w układzie krwionośnym. Z symulacji otrzymuje się wykresy zmiany objętości, ciśnienia i temperatury krwi w dowolnym miejscu układu krążenia.
PL
Symulację elementów rozproszonych systemów pomiarowych przedstawiono z wykorzystaniem oprogramowania firmy National Instruments. Omówiono wybrane biblioteki systemu LabWindows/CVI. W artykule przedstawiono wykonany rozproszony system pomiarowy, który umożliwia badanie filtru poprzez wyznaczenie charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej. Przedstawiono również sposób symulacji zamodelowanego układu pomiarowego oraz wizualną prezentację danych.
PL
Artykuł prezentuje symulację procesu zużycia zmęczeniowego lin stalowych zrealizowaną jako model numeryczny na komputerze PC w środowisku programu Matlab. Model ten umożliwia wygenerowanie funkcji według której przebiega proces zużywania się liny stalowej. Model wykorzystuje hipotezę o kumulowaniu zużycia zmęczeniowego Minera Palmgrena. W artykule przedstawiono wpływ jaki ma rozkład naprężeń w drutach modelowanej liny na ej trwałość zmęczeniową i przebieg zużycia. Model dobrze nadaje się do opisu procesów zużyciowych lin w układach wieloliniowych. Prezentowany model symulacyjny może mieć zastosowanie do prognozowania czasu pracy lin stalowych, a także jako narzędzie pomocnicze, może służyć do projektowania nowych konstrukcji lin stalowych.
EN
The paper presents the model which allows for definition of the rope "wear out" curve, or the relation between rope life and the degree of its wear, as dependent on the initial conditions of the rope. The model utilises the relations between stress distribution in ropę wires and the rate of increase in number of fatique wire cracs. It is based on the Miner Palmgren hypothesis which defines the process of fatique damage cumulation. The model can be used to predict the rope life and it is particularly well suited to evaluations of winding ropes working in the multi rope friction winders.
PL
Konieczność walki z konkurencją zmusiła firmy do bardziej aktywnego pozyskiwania klienta. Wiele przedsiębiorstw odkryło, że najskuteczniejszym sposobem odnoszenia sukcesów na rynku wyrobów konsumpcyjnych jest usprawnienie procesów logistycznych. Jednak skupienie uwagi zarządzających na wewnętrznych sprawach przedsiębiorstwa często przesłania aspekt współistnienia wielu firm w łańcuchu logistycznym. Ze względu na ścisłe zależności pomiędzy ogniwami aspekt współpracy nabiera nowego wymiaru. W artykule autorzy pragną przedstawić eksperyment przeprowadzony ze studentami w ramach zajęć, polegający na stworzeniu łańcucha logistycznego i symulacji przepływów w nim zachodzących. Ukazane zostaną zasady tworzenia ogniw oraz relacji między nimi. Omówione zostaną również wyniki symulacji i problemy, które wynikły w czasie jej trwania.
PL
W pracy autorka podjęła problem symulacji zmian strukturalnych w modelach SD, w aspekcie procesu uczenia się (w) organizacji. Tematyka dynamiki struktur modeli symulacyjnych oraz ich optymalizacja (np. upraszczanie) była do tej pory rzadko podejmowana przez symulogów, w szczególności w obszarze analizy Dynamiki Systemowej. W artykule przedstawiono przykład ewolucji strukturalnej (w kierunku upraszczania struktury modelu), wykorzystując potencjalne możliwości języka symulacyjnego COSMIC oraz COSMOS. Analiza osiągniętych wyników ilustruje proces efektywnego uczenia się w organizacji (w sensie Senge'a, Radzickiego, Stermana).
first rewind previous Strona / 85 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.