Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuzzy sets theory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper describes an approach to multi-criteria evaluation of project variants based on the fuzzy set theory. The multi-criteria evaluation based on the criteria proposed by experts or decision-makers in the planning phase, during which it is critical to document the tasks to be completed in a project schedule. Fuzzy sets theory transforms criterion indicators into variants fuzzy partial evaluations by means of transformation functions. The method facilitates comparison of different values by transformation to the fuzzy numbers from the range of „´0, 1„Ä.The presented approach offers support for the decision makers in making various kinds of decisions, in all situations when we may determine an evaluation criteria set. Moreover, it takes into consideration versatility of criteria, their hierarchy and expertsˇŚ uncertainty; at the same time it is efficient and quite simple to be implemented in real decision problems.
2
Content available Structural reliability - fuzzy sets theory approach
100%
EN
In the paper two kinds of uncertainty: randomness and imprecision are proposed to be considered in a structure description. Imprecise experts' opinions can be described using fuzzy numbers. As a results, the reliability analysis of a structure can be based on the limit state function with fuzzy parameters. As a consequence, the structural failure or survival can be treated as fuzzy events. The probabilities of these fuzzy events can be the upper and the lower estimations of the structural reliability. They can be achieved using well-known reliability methods (e.g. Hasofer-Lind index and Monte Carlo simulations). They can be used as a base for the calibration of partial safety factors in desing codes.
PL
W niniejszej pracy proponuje się uwzględnić w opisie konstrukcji dwa rodzaje niepewności: losowość i nieprecyzyjność. Nieprecyzyjne oceny ekspertów dotyczące konstrukcji proponuje się opisywać za pomocą liczb rozmytych. W rezultacie, niezawodność konstrukcji określać się będzie w oparciu o funkcję stanu granicznego z rozmytymi parametrami. W konsekwencji, awarię konstrukcji lub jej brak traktować się będzie jako rozmyte zdarzenia losowe. Prawdopodobieństwa tych zdarzeń stanowić będą dolne i górne oszacowanie niezawodności konstrukcji. Można je wyznaczać za pomocą metod stosowanych już w niezawodności (np. wskaźnik Hasofera-Linda lub metody Monte Carlo). Mogą one służyć jako podstawa kalibrowania częściowych współczynników bezpieczeństwa w normach projektowych.
EN
There are two different concepts that are often used incorrectly - randomness and imprecision. The randomness is described on the basis of the theory of probability, whereas the analysis of the imprecision is a subject of research of the fuzzy sets theory. The theory of reliability uses the Hasofer-Lind's index for the assessment of probability of failure of structureswhich are risked by a stability loss. The limit state function in distinction of the classical one was described by applying the fuzzy sets theory. Three fuzzy areas were defined: desirable states, limit states and undesirable states. The suitable probabilities were calculated using the approximation method FORM. It enabled taking into account in the reliability analysis the weakening of a structure before appearing of the limit point on the equilibrium path.
PL
Ocena stateczności konstrukcji w ujęciu teorii zbiorów rozmytych. Losowość i nieprecyzyjność są dwoma pojęciami o różnych, często mylonych znaczeniach. Losowość jest przedmiotem badań teorii prawdopodobieństwa, natomiast analizą nieprecyzyjności zajmuje się teoria zbiorów rozmytych. W pracy zastosowano teorię niezawodności przy użyciu wskaźnika Hasofera-Linda do oszacowania prawdopodobieństwa awarii konstrukcji narażonych na utratę statecznej postaci równowagi. W odróżnieniu od klasycznej analizy niezawodności funcję stanu granicznego określono jednak przy zastosowaniu teorii zbiorów rozmytych, formułując trzy obszary rozmyte: stanów pożądanych, stanów granicznych i stanów niepożądanych. Do obliczenia odpowiednich prawdopodobieństw użyto aproksymacyjnej metody FORM. Takie postępowanie umożliwia uwzględnienie w analizie niezawodności osłabiania się konstrukcji jeszcze przed osiągnięciem punktu granicznego na ścieżce równowagi.
EN
The aim of this paper is to examine the applying of economic-mathematical methods for evaluating the performance of corporate social responsibility in Ukraine. We identified a set of quantitative and qualitative indicators which can estimate the state of socially oriented business management. The results of the integral indicators calculating of socially oriented management allowed defining the coefficients which show the level of company’s reputation. The applying of fuzzy sets theory, methods of cointegration analysis, correlation analysis and multiple regression allowed evaluating the performance of corporate social responsibility. The most important activities which impact on the performance of corporate social responsibility are good business practice in relation to suppliers and other business partners, competency management system, charity, sponsorship activities and regional employment rate.
EN
The article presents the assessment of companies efficiency, the idea based on the fuzzy set theory and fuzzy logic. Relevant financial measures are selected by experts and auditors. Variables of the proposed fuzzy model are expressed as linguistic variables and their correlations are defined by If-Then fuzzy rules of conclusion. The theoretical modeling is then followed by numerical examples. There is further extension of model toward assessment and comparison for enterprises of different size and various business branches.
PL
W artykule przedyskutowano możliwe miejsca występowania wartości rozmytych w pytaniach SQL kierowanych do bazy danych. Każda fraza instrukcji SELECT została dokładnie przeanalizowana. Wystąpienie wartości rozmytych zostało zilustrowane konkretnym przykładem.
EN
This article discussed possible places of fuzzy values appearance in the SQL queries directed to the databases. Each phrase of instruction SELECT has been carefully analyzed fuzzy values, fuzzy sets theory, databases, SQL queries. The appearance of fuzzy values has been shown by detailed example.
7
75%
PL
W referacie pokazane zostały możliwości zastosowania metod, wynikających z teorii zbiorów rozmytych, do opisu poszczególnych zmiennych w modelach procesów, zdarzeń losowych i ich prawdopodobieństwa. Przedstawiono model przykładowego procesu w postaci bazy wiedzy. Zastosowane metody pozwalają na uwzględnienie niepewności charakteryzującej badane procesy oraz na formalizację tzw. miękkich zadań, ujmowanych w kategoriach lingwistycznych.
EN
In the paper the possibility of applications of fuzzy methods for the description of particular variables in the models, events and their probabilities have been presented. The specific model of the exemplary process, as a knowledge base has been shown. Applied methods take into account the uncertainty characterizing the processes as well as formalize the soft tasks, formulated in the linguistic categories.
PL
Zaproponowano metodę wspomagania decyzji na podstawie syntezy metod teorii zbiorów rozmytych oraz metody analizy hierarchii T. Saaty’ego. Metodę zilustrowano na przykładzie wyboru miejsca zamieszkania. Może być ona również wykorzystywana do wspomagania decyzji przy wyborze przez osobę prywatną najkorzystniejszego kredytu, sposobu ogrzewania domu, wyborze uczelni, hotelu, lodówki, zmywarki itd.
EN
The method for decision aiding based on the synthesis of fuzzy sets theory and analytic hierarchy process (AHP) T. Saaty is proposed. The method is illustrated using the example of choosing the town for living. The method can be used also for the decision making in choosing the profitable credit, the device for home heating, the university, the hotel, the cooler, the washer and so on.
PL
Badania bieżące przewodów sieci kanalizacyjnych dostarczają zarządzającym siecią zbioru danych, które poddawane są następnie szczegółowym analizom. Uzyskana na tej podstawie ocena stanu przewodów umożliwia zaplanowanie dalszych działań o różnym poziomie szczegółowości. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano autorską metodę oceny stanu przewodów, która bazuje na segregacji uszkodzeń zaobserwowanych w przewodzie wg wzrastającego stopnia stwarzanego przez nie zagrożenia. Metoda ta może stanowić podstawę do opracowania narzędzia ekspertowego, pomocnego szczególnie w sytuacji porównywania ze sobą przewodów, dla których występują trudności w jednoznacznym ustaleniu preferencji lub stopnia (poziomu) ich uszkodzenia przez specjalistę dokonującego tej oceny.
EN
Routine examinations of sewers provide the network operators with a set of data, which are then subjected to detailed analysis. The assessment of sewer technical condition obtained on this basis enables further planning of actions with different level of elaborateness. This paper presents an original method for assessing the condition of sewers which is based on the segregation of defects found in a sewer according to the increasing degree of danger they present. This method can provide a basis for developing an expert tool, helpful especially in comparing sewers for which difficulties occur in unambiguous establishing a preference or degree (level) of their defect by a specialist who does the assessment.
EN
The paper discusses the problem of efficient application of powdered materials using plasma spraying to form a continuous layer of additive material on the substrate. In order for the particles to stick to the substrate, they have to be completely melted. The meltability of the particles is thus addressed and needs to be determined in order to achieve optimal working conditions. Because the meltability of the particles depends on many factors among which are the plasma temperature and the time of stay in the plasma jet, the method of fuzzy sets seems to be capable of effectively solve the problem by determining the state of the particle. The basic concept of fuzzy sets theory is presented in the paper together with guidelines on how to apply the theory on specific problem.
PL
W artykule omówiono problem skutecznego stosowania sproszkowanych materiałów z użyciem napylania plazmowego, w celu uzyskania ciągłej warstwy dodatkowego materiału na podłożu. Aby cząsteczki trzymały się podłoża, muszą się one całkowicie rozpuścić. Topliwość cząstek jest brana pod uwagę i musi być określona w celu uzyskania optymalnych warunków pracy. Ponieważ topliwość cząstek zależy od wielu czynników, wśród których znajdują się temperatura plazmy i czas przebywania w strumieniu plazmy, metoda zbiorów rozmytych wydaje się być odpowiednia do skutecznego rozwiązania problemu określania stanu cząstki. W artykule zostały przedstawione podstawowe pojęcia z teorii zbiorów rozmytych wraz z wytycznymi na temat zastosowania teorii w przypadku konkretnego problemu.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych, polegające na identyfikacji ekspertowego modelu decyzyjnego w przestrzeni stanu problemu. Metoda obiektów charakterystycznych identyfikuje model decyzyjny z wykorzystaniem stałych punktów odniesienia oraz teorii zbiorów rozmytych. Metoda ta jest całkowicie odporna na zjawisko rank reversal, czyli odwracania rankingów przy dodaniu nowej alternatywy lub w momencie usunięcia alternatywy ze zbioru już rozpatrywanych obiektów. Za pomocą metody obiektów charakterystycznych identyfikowany jest model oceny ryzyka wystąpienia ataku serca u pacjenta w okresie najbliższych 10 lat, w celu lepszego zobrazowania działania metody COMET.
EN
Ahe paper presents a new approach to solving Multi-criteria decision-making problems. The presented approach identifies an expert decision-making model in the state of the problem. The characteristic objects method identifies a model by using fuzzy set theory and characteristic objects as reference objects. This method is complete free of the rank reversal phenomenon. It means that if new alternatives are added or removed from alternatives set then rank existing order will be not changed. The characteristic objects method will be used to identify the multi-criteria model of 10-year risk of having a heart attack.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 6
9212--9222
PL
Celem pracy jest przedstawienie analizy porównawczej zastosowania systemów uwzględniających teorię zbiorów rozmytych i teorię prawdopodobieństwa do oceny efektywności realizacji usług logistycznych wybranego przedsiębiorstwa. W sposób treściwy przedstawiono trzy rodzaje systemów typu Mamdaniego: klasyczny system rozmyty, system probabilistyczno-rozmyty uwzględniający rozkład warunkowy prawdopodobieństwa zdarzeń rozmytych w następniku reguł oraz system probabilistyczno-rozmyty uwzględniający zarówno rozkład warunkowy prawdopodobieństwa zdarzeń rozmytych w konkluzji, jak i rozkład brzegowy prawdopodobieństwa zdarzeń rozmytych w poprzedniku reguł. Omówiono modele prezentowanych podejść oraz schematycznie przedstawiono sposoby wnioskowania rozmytego na podstawie prezentowanych modeli. Z uwzględnieniem danych empirycznych pochodzących ze średniego przedsiębiorstwa sektora transport-spedycja-logistyka, dokonano budowy przedstawionych modeli oraz porównano ich złożoności. Wykorzystując wnioskowanie rozmyte dokonano analizy skuteczności odwzorowania oceny efektywności usług logistycznych z wykorzystaniem omawianych systemów.
EN
The aim of the paper is to present a comparative analysis of the application of systems which using the fuzzy sets theory and probability theory to assessment the effectiveness of the logistics service in selected company. The three Mamdani systems are presented briefly: fuzzy system, probabilistic fuzzy system with conditional distribution of probability of fuzzy events in consequents, probabilistic fuzzy system with conditional distribution of probability of fuzzy events in consequents and marginal distribution of probability of fuzzy events in the antecedents. The knowledge models of discussed approaches are shown and results of fuzzy inference using analyzed models are presented. To analysis are used empirical data from medium size enterprise which has realized specific logistics services. The data are used to create the models of three systems. Exemplary models rules are presented and the complexities of the models are compared. On the basis of the fuzzy inference, the accuracy analysis of the evaluation of the logistics services effectiveness is presented.
13
63%
EN
In this paper an application of the fuzzy logic to the automatic programming of industrial robots is proposed. Automatic programming is understood here as the way of programming in which the detailed algorithm of the robots operation is designed dynamically during the realization of the production process on the basis of the given tasks and actual state of the system. A robotized system, which had been modelled using SIMPLE++ software, was used for simulation and testing of various production schedules and control algorithms. The investigations allowed maximizing machine tools's utilization coefficient via appropriately designed rule base for the robot control. On the stage of the dynamic selection of transport operations a fuzzy logic module was applied. Results showed that the tested task control system works much more efficiently comparing with other systems employing traditional control rules.
PL
W pracy zaproponowano zastosowanie logiki rozmytej do automatyzacji programowania robotów przemysłowych. Automatyczne programowanie rozumiane jest tutaj jako rodzaj programowania, w którym szczegółowy algorytm działania robota konstruowany jest w sposób dynamiczny podczas realizacji procesu produkcyjnego na podstawie zdefiniowanych zadań i aktualnego stanu systemu. Model zrobotyzowanego systemu zbudowano z użyciem programu SIMPLE++. Na etapie dynamicznego wyboru operacji transportowych zastosowano moduł Fuzzy Logic. Wyniki pokazują, że przyjęty w badaniach zadaniowy system sterowania robota przemysłowego pozwala na efektywniejszą pracę systemu produkcyjnego w porównaniu z tradycyjnymi metodami programowania robotów przemysłowych.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję modelu oceny rezultatywnej innowacyjności produktowej przeznaczoną dla giełdowych spółek informatycznych. Przy jego budowie przyjęto, że źródłami danych o efektach działalności innowacyjnej poszczególnych spółek będą publikowane przez nie raporty roczne i prospekty emisyjne. Celem ustalenia syntetycznej oceny rezultatywnej innowacyjności produktowej wykorzystano teorię zbiorów rozmytych. Biorąc pod uwagę różnorodność proponowanych w literaturze kryteriów oceny oraz złożoność problemu, jakim jest innowacyjność produktowa, umożliwi to uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników aniżeli wykorzystanie technik opartych na tradycyjnych metodach matematycznych.
EN
This article presents conception of a model of resultative product innovativeness assessment dedicated for IT companies quoted on stock exchange, while in its construction it is assumed that the data sources on innovative activities results of individual companies will be published in their annual reports and prospectuses. In order to determine a synthetic resultative product innovativeness assessments for individual companies there have been used the fuzzy sets theory, which, taking into account the diversity of evaluation criteria proposed in the literature and the complexity of the product innovativeness problem, will make it possible to obtain more reliable results than the use of techniques based on traditional mathematical methods.
EN
This paper presents the method of determination of the global sensitivity index of the vibrostability limit to the charge of mass-damping-spring parameters of machine tools models. The non-stationary character of the models is handled by the analysis of operational variants. The global sensitivity indexes are calculated on the basis of frequency of variant appearance and for vibrostability limit that correspond to each variant. To compute the global sensitivity idexes fuzzy sets theory is applied.
PL
W pracy zastosowano metodę wyznaczania globalnego wskaźnika wrażliwości granicy wibrostabilności na zmianę parametrów masowo-dysypacyjno-sprężystych modelu obrabiarki. Niestacjonarny charakter modelu został uwzględniony przez analizę wariantów roboczych. Globalne wskaźniki wrażliwości zostały obliczone na podstawie częstości występowania wariantów oraz odpowiadającej im granicy wibrostabilności. Globalne wskaźniki wrażliwości obliczono z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych.
16
Content available remote Structural description of function graphs using fuzzy sets theory
51%
EN
This paper discusses the possibilities of description of function graphs classes using the fuzzy sets theory and recognition of the classes by artificial neural networks. There are given a few classes of function graphs. The task is to recognize to which class the graph of a given mapping belongs. Attachment of a function graph to any class which is defined as a fuzzy set, is described by a characteristic function depending on geometric properties of a graph. In order to test our approach to the problem we consider four classes of graphs: unimodal graphs, plateaux, bimodal symmetric graphs and bimodal asymmetric graphs. The multilayer ANNs were used to recognize classes of graphs described in the presented way. Presented results imply that the recognition of structural features with ANNs can be effective. Furthermore, fuzzy sets theory is, under some assumptions, a good tool for description of structural features of objects.
PL
W publikacji rozważono możliwości opisu pewnych klas wykresów funkcji za pomocą teorii zbiorów rozmytych i rozpoznawania tych klas przez sztuczne sieci neuronowe. Dla danych klas wykresów funkcji zadaniem jest rozpoznanie, do której klasy należy dany wykres. Przynależność wykresu funkcji do danej klasy jest zdefiniowana za pomocą funkcji charakterystycznej zależnej od geometrycznych własności wykresu. W celu przetestowania naszego podejścia do problemu rozważono cztery klasy wykresów: unimodalne, plateau, bimodalne symetryczne i bimodalne niesymetryczne. Do rozpoznawania klas użyto sieci warstwowych. Otrzymane rezultaty przemawiają za tym, że rozpoznawanie cech strukturalnych za pomocą sieci neuronowych może być efektywne. Ponadto, teoria zbiorów rozmytych jest, przy pewnych założeniach, odpowiednim narzędziem do opisu strukturalnych cech obiektów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.