Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Placówki gastronomiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available Sieci franczyzowe w usługach gastronomicznych
100%
EN
In recent years, Poland has witnessed the development of enterprises operating in services across the board. This is shown by the growth of GUS income from catering in one year because, inter alia, many new entrepreneurs decide to start a business in this industry. Many entrepreneurs decide to open a business on the basis of a franchise agreement. It can be seen that this business model is becoming increasingly popular in Poland. The market contains nearly a thousand franchise systems, including more than 140 in the catering industry.
XX
Zachowania konsumentów na rynku to jeden z najistotniejszych kierunków badań, gdyż dzięki nim można poznać od wewnątrz funkcjonowanie obecnych rynków artykułów konsumpcyjnych. Krajowy rynek usług cateringowych jest młodym, ale stosunkowo dużym i silnym sektorem branży gastronomicznej. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wstępnych wyników badań opinii konsumentów na temat usługi cateringu dietetycznego dostępnej na polskim rynku. Analizie poddano motywy korzystania z usług cateringu dietetycznego, czas jego stosowania, uzyskane efekty oraz opinie konsumentów dotyczące jakości świadczonych usług.(abstrakt autora)
EN
The study of consumers' habits on the market is one of the most important and interesting directions of research due to the fact that the mechanisms of the current consumer goods market may be explored. The national market of catering services is young though relatively strong and big. The aim of this article is to present the consumers' opinion on the diet delivery services, available on the polish market. The following aspects were analysed: the reasons of taking up the diet delivery, the time of use, the effects on one's health and the consumers' opinion on the quality of delivered services.(author's abstract)
XX
W placówkach gastronomicznych, które zostały poddane analizie, innowacje produktowe powstają najczęściej na bazie posiadanego potencjału techniczno-technologicznego i finansowego, a służą głównie wzbogacaniu cech produktu oraz asortymentu oferty produktowej. Według J. Pawłowskiego [2005] w takiej strategii wykorzystywane są kompetencje rozwoju innowacyjności produktowej, stanowiące jeden z głównych czynników innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.Swoje sukcesy rynkowe większość placówek gastronomicznych (90%) wiąże z tworzeniem innowacji produktowych. W wyniku działalności innowacyjnej najczęściej powstają produkty zmodyfikowane (80%). Tylko niewiele placówek tworzy nowy produkt dzięki wykorzystaniu okazji rynkowych (43%). Należy podkreślić, że działalność innowacyjna ujęta jest w strategii rozwoju tylko w 10% placówek. Jako najważniejszą przeszkodę we wdrażaniu nowych produktów wskazano niewystarczające środki finansowe. Kolejnymi przeszkodami wewnętrznymi były: brak informacji o potrzebach rynku, brak czasu na tego typu działalność, brak poparcia ze strony najwyższego kierownictwa, brak zaangażowania ze strony pracowników i specjalistów oraz brak odpowiedniego zaplecza technicznego. (fragment tekstu)
EN
The company's market position determines many factors among which more and more essential meaning have the technological potential, patents and innovativeness. In the article the authors concentrate on the analysis of innovative activity of gastronomy posts, as well as on the internal barriers of new products creating. On the basis of a questionnaire audits show that the most important obstacles in initiation of new products are insufficient financial supplies. The other internal obstacles are: the lack of information about market needs, the lack of time and the lack of support on the part of the management. (original abstract)
XX
Celem pracy było przedstawienie analizy dotyczącej efektywności ekonomicznej dla zakładu gastronomicznego typu lunch bar, funkcjonującego na rynku warszawskim. Analiza wykazała, że prowadzona inwestycja przynosi niewielki zysk - średnio 2857,21 zł miesięcznie. Mały zysk sprawia, że przedsiębiorstwo ma ograniczone możliwości dalszego rozwoju, który jest niezbędny na ciągle zmieniającym się i podążającym za trendami rynku. Określono, że prosty czas zwrotu inwestycji wynosi ponad 9 lat. Aby zwiększyć efektywność tej działalności, właściciel powinien wybrać jedno z proponowanych rozwiązań: podniesienie cen oferowanych dań lub zwiększenie ich sprzedaży. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to analyze the economic efficiency for the type of catering facility - Lunch Bar, which operates in the Warsaw. The analysis showed that the investment carried brings a small profit - an average of 2,857.21 PLN per month. A small profit makes that the company has limited opportunities for further development, which is essential for the ever-changing and followed the trends of the market. It was determined that simple payback period of more than nine years. To increase the efficiency of their business owner should select one of the proposed solutions: raising the prices offered meals or increase their sales. (original abstract)
XX
Głównym celem projektu było sprawdzenie, czy pomiędzy konsumentami usług gastronomicznych występują różnice ze względu na płeć i/lub wiek. W badaniu wykorzystano model RPB (Restaurant Preferences-Behavior Model), który składa się z 34 stwierdzeń pogrupowanych w ramach pięciu czynników determinujących wybory konsumentów na rynku usług gastronomicznych. Badania prowadzono metodą wywiadu bezpośredniego, ankietowani wyrażali swój stopień akceptacji dla każdego ze stwierdzeń w skali 1-5. Stwierdzono, że w badanej grupie respondentów różnice ze względu na wiek występują w czterech z pięciu czynników składowych modelu RPB, natomiast ze względu na płeć tylko w jednym. Zidentyfikowano również elementy czynnika (pytania), w zakresie których występuje największa liczba różnic. Uzyskane dane stanowią uzupełnienie istniejących badań w zakresie preferencji na rynku gastronomicznym i są dobrym punktem wyjściowym zarówno do formułowania hipotez badawczych w przyszłych badaniach naukowych, jak również do segmentacji konsumentów w praktycznej działalności obiektów gastronomicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the project was to check whether there take place between catering service consumers differences in terms of gender and/or age. In the survey, there was used the RPB (restaurant preferences-behaviour) model which consists of 34 statements grouped within the framework of five factors determining consumers' choices in the market for catering services. The surveys were carried out by the method of face-to-face interview and the interviewees expressed their degree of acceptance for each of the statements in the scale from 1 to 5. It was stated that in the surveyed group of respondents the differences in terms of age took place in four of five factors, components of the RPB model, whereas in terms of gender - only in one. There were also identified elements of the factor (question), in terms of which there takes place the biggest number of differences. The obtained data are a supplement to the existing research as regards preferences in the market for catering services and they are a good starting point both to formulate research hypotheses in future research surveys and to carry out consumers segmentation in the practical activities of catering facilities. (original abstract)
XX
Współczesna gastronomia pełni ważne funkcje gospodarcze i społeczne i jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się działalności usługowych. Jest to spowodowane m.in. szybszym tempem życia, wyższymi zarobkami i wygodą konsumenta. Celem artykułu jest przedstawienie preferencji wyboru placówki gastronomicznej przez konsumentów, a jako studium przypadku wybrano osiedle Jeżyce w Poznaniu. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie, czy w kontekście analizowanego obszaru można mówić o tzw. food district. W tym celu wykorzystano wyniki badań ankietowych (165 odpowiedzi) i inwentaryzacji w terenie. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary gastronomy fulfills important economic and social functions and is one of the most dynamically developing service activities. This is due to faster pace of life, higher wages and consumer convenience. The aim of this article is to present the consumers preferences in choosing a gastronomic establishment. As a case study Jeżyce estate in Poznań was chosen. An attempt was also made to answer the question whether, in the context of the analyzed area, we can talk about the so-called food district. For this purpose, the results of questionnaire (165 responses) and field inventory were used. Jeżyce estate has a great potential in the catering sector. The network of catering services has developed significantly in recent years. About 45% of Poznań's gastronomic establishments are located in its small area, and their intensity is nearly 75 outlets/km2. A study showed that consumers most often use catering services because they simply like to eat out and have a high need for socializing. The most important factor determining the choice is the quality of the goods served. Other factors are much less important. Almost 1/3 of consumers use the analyzed services very often, i.e. every day or several times a week. Restaurants and establishments offering drinks are the most popular. However, the average cost of a single visit is not high, as the vast majority of respondents spend between 10 and 30 PLN. The respondents consider Jeżyce estate be a food district, and the results of its construction are mostly positive, seeing, among others, revitalizing this part of Poznań, attracting people to this area, increasing the culinary attractiveness and competitiveness of gastronomic services. At Jeżyce estate, we are dealing with a very well-educated and functioning food district, which is in the mature stage of development. (original abstract)
7
Content available remote Przedsiębiorczość w zakładach gastronomicznych z perspektywy konsumenta
75%
XX
Celem niniejszego opracowania było zaprezentowanie wybranych zagadnień dotyczących przedsiębiorczości właścicieli zakładów gastronomicznych w zakresie oferty kierowanej do konsumentów posiadających dzieci w wieku 0-10 lat. Badania empiryczne przeprowadzono na przełomie lutego i marca 2016 roku na terenie Warszawy na podstawie autorskiego kwestionariusza ankietowego. Przedmiotem badania były zachowania konsumenckie osób posiadających dziecko lub dzieci w wieku 0-10 lat w zakresie korzystania z usług lokali gastronomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem oferty dodatkowej. (fragment tekstu)
EN
The aim of this study was to present selected aspects of entrepreneurship of owners of eating establishments in opinions of consumers with children of 0-10 years. The results of first stage of empirical research conducted in Warsaw were analyzed in the range of reasons of visiting eating establishments. The special attention was given to awareness and acceptance of additional services. (original abstract)
EN
The purpose of this study is to present a 1970's project of repeatable inns, designed for Great Poland (a region in the western Poland) as an example of mixed tendencies - of standardisation (modern external shell, uniformed road advertising) and individualisation (arrangement of the interior architecture, naming, cuisine), applied to achieve various aims of the social policy of the communist reality of that time (such as promotion of attractive leisure, folklore, traditional professions and tourism). More than thirty inns, situated by the main roads in areas noted for their outstanding scenery and cultured features, were designed to minimalise a degree of contrast. The adaptation of the archi- tecture to the terrain relief and to the forms of natural environment brought out the most valuable elements of the scenery and expressed the respect for landscape aesthetics. The project seen from a cultural studies'perspective reveals various aspects and possible readings. Although the inns contribute to the Polish cultural heritage, they remain unprotected and at least some of them may soon disappear. To fully illustrate the project's importance, the paper offers also some technical and documentary details.(original abstract)
XX
We współczesnym świecie przy szybkim postępie technicznym, globalizacji gospodarki i coraz ostrzejszej konkurencji nie można efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem bez posiadania wiedzy i informacji o sytuacji w otoczeniu bliższym i dalszym, wiedzy technicznej i wiedzy o społeczeństwie. Wiedzę uważa się obecnie za strategiczny zasób przedsiębiorstwa, wiążący się ściśle z jego strategią oraz czynnikami innowacyjności, rozwoju i konkurencyjności. Celem pracy jest badanie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce oraz ocena możliwości rozwoju tych przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
EN
The development of gastronomy enterprises is important because in today's world food and beverage companies play an important role in satisfying the changing nutritional needs of consumers. The development of the food service market undoubtedly is related to the social and economic changes taking place in recent years in our country. Once the industrial economy has turned into knowledge-based economy there are not only material assets but also intellectual resources that decide whether a company is able to earn and maintain competitive advantages or not. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z rolą komunikacji rynkowej w kontekście tożsamości przedsiębiorstwa i kształtowania wizerunku lokali gastronomicznych. Celem pracy jest analiza komunikacji rynkowej stanowiącej jedną ze składowych tożsamości przedsiębiorstw gastronomicznych. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań ilościowych zrealizowanych z menadżerami 200 lokali gastronomicznych z województwa mazowieckiego. Menadżerowie barów i restauracji w odmienny sposób wykorzystywali komunikację rynkową, największe różnice dotyczyły wykorzystania reklamy tradycyjnej i nowoczesnych technologii. W celu skuteczniejszego kształtowania wizerunku lokalu gastronomicznego menadżerowie lokali gastronomicznych powinni aktywnie wykorzystywać narzędzia komunikacji rynkowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issues concerning the role of marketing communication in terms of corporate identity and catering establishments image shaping. The aim is to analyse the marketing communication which is one of the components of the corporate identity. The paper presents the results of quantitative research carried out with managers of 200 catering establishments from Mazovian Province. Managers of bars and restaurants were differently using marketing communication, the biggest differences were in usage of traditional advertising and new communication technologies. For more effective shaping of the image of catering establishments managers should actively use the tools of marketing communication. (original abstract)
EN
In the present paper I describe a brief statement of the concept of experience economy and its application in management practices, mainly in the restaurant industry. Firstly, I will present the concept of experience economics and its application in Polish and foreign literature related to the gastronomic sector. Then I will present the concept of culinary experiences. At the end, I will present a plan to fill the research gap existing in the current state of knowledge. (original abstract)
XX
Przedstawiono szczegółową analizę stanu i barier rozwojowych usług drobnej gastronomii po roku 1988.
EN
Intensification of competition in restaurant business is accompanied by the emergence of a large number of competing dining establishments in both domestic and foreign markets, the increase of market requirements that force restaurants to continuously develop their strategic potentials, seek for various options for their effective work and create new competitive advantages. Availability of such advantages in restaurant industry is among the most important preconditions to obtain the surplus and develop business, which determines the relevance of the present research. Thus, the present study is aimed at demonstrating the ways of helping an increase of the competitiveness and efficiency in public catering establishments in present-day conditions of economic management. The authors discuss the concept of competitive advantages, analyse the results of the assessment of restaurant competitiveness (60 restaurants of Chernivtsi have been assessed), and suggest criteria to help rank the restaurant-type establishments of Chernivtsi by indicators of their competitiveness. The company's total rating combines all important parameters (indicators) of financial and economic activity, marketing, investment, production activities, etc. Rating of competitiveness makes it possible to see which the best restaurants are, as well as to determine further goals and steps for those who gained fewer points. These goals and steps include: efficient use of available potential; definition and expansion of the range of products; up-to-date serving; development and introduction of new forms of service; development of customer-oriented complex of restaurant services based on the study of customers' habits; increase of staff competitiveness; reduction of restaurant expenses; attraction of new customers by way of modern advertising campaigns, etc. (original abstract)
XX
Obecnie innowacje odgrywają ważną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym w wyniku trwającego procesu globalizacji, zwiększania oczekiwań klientów i wzmocnienia konkurencji. Organizacje usług, takie jak przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą żywności, muszą pozostawać w ukierunkowaniu na rynku, w celu ciągłej aktywności innowacyjnej. Innowacje upraszczają wszelkie zmiany wprowadzone przez firmę gastronomiczną, niezależnie od tego, że są to nowości absolutne, odtworzone przez konkurentów lub dostosowane produkty lub usługi. Celem artykułu jest pokazanie innowacyjności pod względem oferty (produktu / usług), organizacji, marketingu i procesu w gastronomii (firm restauracyjne) i jest analizowane jako czynnik konkurencyjności firm świadczących usługi gastronomiczne. Badanie przeprowadzono w oparciu o jakościową, konstruktywistyczną perspektywę. W dokumencie wykorzystano wtórne źródła informacji, takie jak dane statystyczne GUS, raporty biznesowe oraz biuletyny i publikacje branżowe. Okres badania obejmował lata 2000 - 2015. W analizie zebranych danych i materiałów zastosowano metodę porównawczą. Na podstawie wywiadów prowadzonych z profesjonalistami restauracji w Polsce, innowacje są oczywiste we wszystkich aspektach prowadzenia udanej restauracji. Restauratorzy dostarczają innowacyjnych pomysłów. Kultura organizacyjna, która docenia innowacje, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia skuteczności restauracji. Efekty innowacji obejmują wiele korzyści dla branży restauracyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
Currently innovation plays an important role in the socio-economic development as a result of the ongoing process of globalization, increasing customers expectations and strengthen competition. Service organizations such as food service companies, must to remain on the market-oriented development are required to continual innovation activity. Innovations simplify all changes introduced by gastronomy business, regardless of the fact that they are absolute novelties, reproduced by the competitors or adapted products or service The article aims to show innovation in terms of offer (product/services), organization, marketing and process in foodservice market (restaurants firms) and is analyzed as a factor constituting the competitiveness of foodservice companies. The study was conducted using a qualitative, constructivist perspective in 2017 year. Observations and interviews were conducted with restaurateurs in restaurants belonging to the largest domestic and foreign chains present on the Polish market and individual restaurants from Warsaw and Lodz. The study covered 25 restaurants, 5 belonging to the chain and 20 individual restaurants, 10 in Warsaw and 10 in Lodz. The paper uses also secondary sources of information such as statistical data of the Central Statistical Office (CSO), business reports, and industry newsletters and publications. The research period was the years 2000 - 2016. A comparative method was applied for the analysis of collected data and materials. Based on interviews conducted with restaurateurs in Poland, innovation is evident across all aspects of running a successful restaurant. Restaurateurs source innovative ideas. An organizational culture that values innovation is critical to ensure successful performance of a restaurant. The outcomes of innovation include a variety of benefits to a restaurant business.(original abstract)
15
75%
XX
W artykule podjęto rozważania na temat zmian popytu na usługi gastronomiczne w Polsce w latach 2000-2015. Rozważania były prowadzone na podstawie analizy danych GUS oraz polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. W artykule omówiono najważniejsze czynniki decydujące o popycie na usługi żywieniowe, pokazano zmiany wielkości sprzedaży i przychodów w placówkach gastronomicznych oraz poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych na gastronomię. Na podstawie analizy materiału badawczego stwierdzono, że żywienie poza domem odgrywa coraz większą rolę w zaspokojeniu żywieniowych potrzeb Polaków. Świadczy o tym dynamiczny wzrost przychodów placówek gastronomicznych oraz rosnący udział wydatków na gastronomię w budżetach gospodarstw domowych. Zauważono znaczne, choć malejące, dysproporcje w wydatkach na usługi żywieniowe między poszczególnymi grupami gospodarstw domowych. Wskazano, że wpływ na to zjawisko maj ą głównie czynniki dochodowe oraz społeczno-kulturowe. Wyniki przeprowadzonych analiz sugerują, że zmieniające się realia rynkowe oraz style życia ludności będą kreowały dalszy wzrost popytu na usługi gastronomiczne w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the changes in catering services in Poland over the period 2000-2015. The analysis is based on the Central Statistical Office data, and the relevant Polish and foreign literature. It includes the most important factors affecting the demand for nutritional services, the changes in sales and income of catering establishments, and the structure and level of household expenditures on eating out. Based on the research, it is concluded that eating out is playing an ever-increasing role in satisfying the nutritional needs of Poles. This is evidenced by the dynamic income growth of catering establishments and the rising share of household spending on eating out in the last years. Significant but decreasing disparities in expenditures on nutritional services have been observed between various household groups. It has been shown that the main factors influencing this phenomenon are those relating to income and socio-cultural aspects. The research results suggest that changes in the market situation and life-styles of the population will create further growth in the demand for catering services in Poland. (original abstract)
16
Content available remote Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji
75%
XX
Celem opracowania jest przedstawienie i zbadanie najważniejszych elementów fazy przygotowania audytu wewnętrznego systemu HACCP wraz z Dobrą Praktyką Produkcyjną i Dobrą Praktyką Higieniczną dla lokalu gastronomicznego - restauracji. Obiektem badawczym była restauracja "Gościniec Kołomyja", zlokalizowana w miejscowości Konstancin-Jeziorna, nieopodal Warszawy. (fragment tekstu)
EN
The article describes the phase of the audit of the HACCP system, together with Good Manufacturing Practice and Good Hygiene Practice, as well as highlighted the importance of verification of systems to ensure food safety for the quality of the health-produced food products in restaurants. Presenting the phase of preparation for internal audit of the HACCP system for restaurants, identifying the areas to which the auditor should read and consider before proceeding to the verification process, on-site catering. The proper preparation of the audit allows for quick and efficient conduct of the process, and above all to prevent the omission of material misstatement. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł prezentuje wybrane techniki prognozowania, które mogą zostać wykorzystane do prognozowania zjawisk w otoczeniu bliższym podmiotu gospodarczego. Badanie zostało przeprowadzone na przykładzie podmiotów gastronomicznych w województwie zachodniopomorskim. W części teoretycznej dokonano przeglądu definicji otoczenia przedsiębiorstwa według różnych autorów. Wyróżniono jego główne elementy, jakimi są otoczenie ogólne oraz konkretne. Zaprezentowano składowe otoczenia bliższego i wskazano elementy, które mogą być prognozowane. W części dotyczącej metod scharakteryzowano techniki prognozowania zastosowane w artykule. W rozdziale empirycznym przytoczono dane opisujące warunki panujące na rynku podmiotów gastronomicznych w województwie zachodniopomorskim. Stosowanie do danych użyto odpowiednich technik prognozowania zjawisk ekonomicznych i omówiono wyniki. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the chosen methods of prediction the states of the surrounding of company. Author has focused on basic methods of prediction. In this article author suggested to extend the group of factors in the close surrounding of company, so this piece of writing has enclosed the results of prediction: the level of unemployment in the province and costs of investments among companies. (original abstract)
XX
Prezentowany artykuł ma na celu opisanie najważniejszych cech sektora usług restauracyjnych i jego organizacji terytorialnej w okręgu kijowskim. Gastronomia może być postrzegana jako część ekonomiki, która w ciągu ostatnich dziesięcioleci notuje dynamiczny rozwój, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i zapewniając miejsca pracy. Stanowi także istotną część infrastruktury turystycznej i przestrzeni publicznej, ułatwia komunikację międzyludzką i stanowi interesujące zjawisko kulturowe, które rozpowszechnia wiedzę i różne tradycje żywieniowe na całym świecie. W regionie kijowskim procesy rozwoju gastronomii można zaobserwować we wszystkich rodzajach lokali konsumpcyjnych - w kawiarniach, barach, usługach kateringowych, restauracjach, punktach typu fast food, w sferze dostaw itp. W pracy podkreślono znaczenie obiektów restauracyjnych w gospodarce. Przeprowadzono analizę danych statystycznych i osobistą obserwację przestrzennej organizacji obiektów restauracyjnych w Kijowie i przyległych terenach. Dokonano również analizy korelacji powiązań przemysłu restauracyjnego i analizę klastrów w celu określenia różnic regionalnych. Przeprowadzone badania prowadzą do określenia stanu rozwoju obiektów gastronomicznych z perspektywy geografii człowieka i prezentują najnowsze trendy w rozwoju tej dziedziny gospodarki. Ponadto zidentyfikowano problemy i sposoby poprawy branży restauracyjnej w Kijowie, a także zaproponowano kilka zaleceń dotyczących dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is intended to describe the most significant features of restaurant facilities industry and its territorial organization in Kyiv region. Restaurant facilities can bee seen as a part of economics that develops rapidly during last decades, ensuring economic growth and providing workplaces. It is also a crucial part of the tourist infrastructure, public space and an interesting cultural phenomenon which broadens knowledge about food traditions around the world. Kyiv region is such a part of Ukraine where processes of the restaurant facilities development could be observed multilaterally through all types of restaurant enterprises - cafes, bars, catering, restaurants, street food points, delivery etc. In the paper, the significance of restaurant facilities in the economy has been outlined. The analysis of statistic data and personal observations has been conducted to examin the condition of territorial organization of restaurant facilities of Kyiv city and adjoying territories. Correlation analysis of restaurant industry interconnections and cluster analysis for determination of regional differences has been implemented. Presented research leads to the condition of restaurants facilities industry from the perspective of the Human Geography and demonstrates the latest trends in its development. In addition, problems and ways of improving the restaurant industry in Kiev has been identified and finally some recommendations about proceeding research has been proposed. (original abstract)
EN
Objective: Problems in modernizing human resources of Lithuania's service sector are discussed in the article. The objective of the article is to reveal the issues of human resources modernization, identify the trends and measures for human resources' modernization in the service sector of Lithuania. The process of human resource management is understood as a continuous procedure where the main activities are planning, recruitment, selection, socialization, training and improvement, assessment of activity, promotion, displacement, downgrading or dismissal. The essential trends and measures for modernizing management of human resources is strategic management of human resources, growth of employee competencies and development of electronic human resources. Noteworthy to mention that in the modern world, when striving for competitive advantage, it is important to follow the guidelines of strategic management of human resources. The significance of information technologies cannot be forgotten, because the instalment of these technologies helps to coordinate innovations in science, originality and practical experience, all of which is oriented towards creation of new services and products for the society.Methodology: The research methods are based on the insights of the researchers using the analysis of scientific literature and synthesis methods. The study analyzes issues related to the modernization of human resources management in the Lithuanian service sector.Findings: Summarizing the study results, aspects of a modern organizational culture can be distinguished: promotion of friendly communication among employees (this allows solving problems in the organization among employees without the need for the employer to interrupt); constructive conflict solving with the help of a mediator; an employee who is valued in the organization becomes initiative, able to independently make decisions, is more involved in achieving goals of the organization; organizational culture is being modernized by promoting employee creativeness, or through pleasant and beneficial tasks; a manager in a modern organization is distinguished by a democratic leading style, is not a sole controller - decisions are made with the involvement of the entire team; it is modern to seek for a high level of service provision (not to be only profit-oriented). Value Added: Based on the results of the research, a way of modernizing human resource management in Lithuanian catering establishments was suggested in order to maintain high level of services provided by modern motivation methods and other elements of the organizational culture model.Recommendations: Summarizing the results of the research it is possible to distinguish aspects of modern organization culture, which showed that modernization of human resource management in Lithuanian catering establishments includes ensuring of microclimate in the organization; healthy workplace emotional and physical well-being; employee socialization; motivation of employees and encouragement to seek a high level of service in modern ways of motivation and other elements of the organizational culture model that are recommended to be emphasized in the organization. (original abstract)
20
Content available remote Usługa żywieniowa w strategiach produktowych przedsiębiorstw
75%
XX
Gastronomia to jedna z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych form działalności usługowej. Wraz z rozwijaniem się społeczeństw zauważa się coraz większy zakres korzystania z usług żywieniowych, tym samym sektor usług żywieniowych staje się coraz ważniejszym elementem rynku żywnościowego. Przemiany występujące na rynkach żywnościowych ujawniają się miedzy innymi w rozwoju strategii produktywnych przedsiębiorstw, w których wzrasta znaczenie usług żywieniowych. Celem artykułu jest omówienie usługi żywieniowej jako elementu strategii produktowych przedsiębiorstw. Główny nacisk położono na dwa rodzaje strategii: strategie, w których usługa żywieniowa stanowi samodzielny produkt oraz strategie, w których usługa żywieniowa elementem złożonego produktu usługowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Gastronomy is one of the oldest and common kind of service activities. Together with development of societies catering services become more important part of the market. Changes on the food market manifest themselves by development of products strategies, where the catering are growing. The goal of the paper is analysis of catering service as a part of products strategies. The main focus is on two types of strategies: strategies with catering service as a independent product and strategies where the catering service is a part of complex service product. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.