Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 432

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
1
Content available remote Transport lotniczy świata w 2005 r.
100%
PL
Omówienie raportu Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO za 2005 r. Udział regionów świata w regularnych przewozach pasażerów, pracy przewozowej (pkm i tkm) oraz w wykonanych rejsach. Rozkładowe przewozy międzynarodowe. Ranking krajów według pracy przewozowej. Wyniki linii lotniczych w 2005 r. Ranking regionów świata. Wyniki finansowe transportu lotniczego. Podsumowanie.
EN
Discussion of the International Civil Aviation Organization report for 2005 year. The contribution of the world's regions in regular passenger services, transport work, also in the flights executions. International distribution carriages. Classification of countries according to transport work. Proposals of airlines in 2005 year. Classification of world's regions. Financial results of the air transport. Summary.
2
Content available remote Transport lotniczy na świecie w 2003 roku
100%
PL
Transport lotniczy w świetle raportów i sprawozdań ICAO i innych organizacji międzynarodowych za 2003 r. Przewozy pasażerów i towarów z podziałem na regiony swiata, kraje i linie lotnicze. Skromne miejsce Polski w rankingach świata.
EN
Air transport as presented in the ICAO and other international organizations' reports of 2003. Passenger and freight transport from the regional and national angle as well as from the point of view of particular airlines. Poland's modest position in the world ranking.
EN
The paper presents the analysis of the influence mass events (such as EURO 2008) has on number of passengers and freight. The main objective of the paper is to present in what way mass events preparation influences the number of passengers handled at big airport (Zurich) and at small local airport (Basel). Road transport will be subject to similar analysis.
4
80%
PL
W artykule dokonano analizy funkcjonowania rynku przewozów niskokosztowych, przedstawiono główne instrumenty (czynniki) osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku przewozów lotniczych, a następnie wskazano główne kierunki i perspektywy rozwoju rynku przewozów niskokosztowych.
EN
This article analyzes the market of low-cost market. The paper presents the main instruments (factors) to achieve competitive advantage in the air transport market. Presents the main trends and prospects for low-cost market.
5
Content available remote Przewozy lotnicze 2005
80%
PL
Certyfikaty i koncesje niezbędne do prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej w zakresie zarobkowych przewozów lotniczych. Lista 19 firm, które uzyskały takie uprawnienia. Wyniki przewozowe i flota PLL LOT, EuroLot, Centralwings, Fischer Air Polska i innych polskich przewoźników. Przewozy pasażerów i ładunków w latach 2000-2005. Konkurencja między przewoźnikami niskokosztowymi i tradycyjnymi.
EN
The indispensable certificates and licenses to run in Poland the economic activity in range of paid air transport. The list of 19 companies which got such authorizations. Transports - results and PLL FLIGHT fleet, EuroLot, Centralwings, Fischer Air Poland and different Polish carriers. Passenger and cargo services in years 2000-2005. Competition between low-cost and traditional carriers.
6
Content available remote Transport lotniczy w 2010 roku
80%
PL
Lotnictwo komunikacyjne to najnowocześniejsza i najszybciej rozwijająca się dziedzina transportu, ale wymaga dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanego personelu. Bezpieczeństwo lotów, które jest głównym warunkiem dalszego jego rozwoju, wymaga stałej modernizacji floty oraz rozbudowy naziemnych systemów nawigacyjnych i wyposażenia lotnisk. Na świecie działalność przewozową wykonuje półtora tysiąca linii lotniczych, z tego około tysiąca realizuje loty w ruchu rozkładowym. Szacuje się, że w każdej chwili w powietrzu znajduje się około 10 tys. samolotów komunikacyjnych.
EN
The article contains summary of information on air transport in 2010. World air transport as shown in the yearly ICAO report. Ranking of world regions in cargo and passenger transport. Ranking of the world largest airlines. Financial results of world airlines. Polish air transport in 2010. Air carriers operating on the Polish market.
7
Content available remote Ekologiczne wyzwania a warunki funkcjonowania transportu lotniczego
80%
PL
Działania podejmowane w celu redukcji negatywnego oddziaływania transportu lotniczego na środowisko naturalne. Regulacje międzynarodowe. Działania organizacji lotniczych i podmiotów gospodarczych tego sektora. Miejsce transportu lotniczego w gospodarce. Kontrowersje wokół włączenia lotnictwa cywilnego do europejskiego systemu handlu emisjami (ETS).
EN
The actions undertaken on purpose of reduction of the negative impact of the air transport on the natural environment. The international law. The activities of the aviation organization as well as the business based operators of this sector. The place of the air transaport in the economy. Controversies over the civil aviation inclusion into the European emissions. trade system (ETS).
PL
Podejmowane przez UE działania mające na celu ograniczenie hałasu emitowanego przez samoloty. Procedury przyjęte w dyrektywach unijnych oraz w prawie polskim.
EN
The activities undertaken by the European Union intending to limit the niveau of noise emission by the aircrafts. Procedures accepted in the European Union Directives as well as in the Polish law.
EN
In the article, an aerodynamic interference between pusher propeller slipstream and the airframe of the aircraft powered by it has been presented, based on a literature study. A pusher propeller is one of popular types of the airplane propulsion. It is applied mainly in light sport aircrafts, in the UAVs (Unmanned Aerial Vehicles), unorthodox vehicles, like compound helicopters, canard and joined wing aircrafts etc. The main advantage of pusher propeller is that the engine with the pusher propeller does not affect the visibility from the cockpit and allows placing an electronic equipment in the front part of the UAV’s fuselage. Furthermore, reduced cabin noise and increase in stability due to acting normal force aft of the centre of gravity are other benefits of this configuration. The pusher propeller impact on the airframe, especially on the wing, is qualitatively different from the tractor configuration. Main differences between both propulsions has been discussed, as well as aerodynamic benefits of the pusher propeller – like reduction of separated flow area and extending area of laminar boundary layer. However, an application of pusher propeller may have also negative impact, especially lower performance than tractor propeller. In the article the reasons of this suppression has been briefly discussed.
PL
The second half of the 20th century witnessed a dynamic growth of the global sector ofair transport services. Nowadays, airports constitute an essential component of transport infrastructureand one of the symbols of modern economies. More and more often, airports are viewed fromthe perspective of economic growth, or as a source of employment. This study includes a genesisof Warsaw-Modlin Airport, demand for passengers’ transport, and an outlook for development.The underlying objective was to present the role of Warszawa Modlin Airport in the Polish airtransport system.
11
80%
PL
Dyrektywy i rozporządzenia unijne dotyczące bezpieczeństwa transportu lotniczego przyjęte w ostatnim dziesięcioleciu. Nowe projekty i zamierzenia Komisji Europejskiej w tej dziedzinie. Rozszerzenie misji i kompetencji EASA. Droga do pełnej realizacji Jednolitego Nieba nad Europą.
EN
The Union decrees and directives relating the safety of air transport accepted in last decade. The new projects and intention of European Commission in this field. The extension of the mission and competence of EASA. The way to complete the realization of Unitary Sky over Europe.
12
Content available remote Flota linii lotniczych
80%
PL
Liczebność i struktura rodzajowa floty powietrznej świata. Charakterystyka najpopularniejszych typów samolotów. Ranking linii lotniczych według liczby posiadanych samolotów. Ranking producentów według liczby samolotów w eksploatacji. Samoloty pasażerskie i transportowe - dane techniczno-lotnicze. Ceny. Prognozy rynkowe.
EN
The number and type structure of the world aerial fleet. Profile of the most popular types of airplanes. The ranking of airlines according to the number of possessed airplanes. The manufacturers ranking according to number of airplanes in exploitation. Passenger and forwarding airplanes - technical-air information. Prices. Market forecast.
13
Content available remote Transport lotniczy
80%
PL
Tendencje rozwoju transportu lotniczego w Europie i Polsce. Transport lotniczy a zrównoważony rozwój. Przewidywane kierunki rozwoju polskiego rynku lotniczego. Proponowane zmiany w systemie zarządzania infrastrukturą i w sferze regulacji. Tani przewoźnicy i perspektywy portów regionalnych. Potrzeby i dylematy infrastrukturalne. Źródła finansowania inwestycji.
EN
The tendencies of development of the air - transport in Europe and Poland. Air transport against sustainable development. Foreseen directions of Polish air market development. Proposed changes in management system of the infrastructure and in sphere of control. Cheap carriers and perspective of regional airports. Necessities and dilemmas apply to infrastructure. Source of financing investments.
14
Content available remote Transport lotniczy towarów niebezpiecznych
80%
PL
Artykuł opisuje system tworzenia regulacji prawnych w zakresie przepisów i warunków dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych w różnych dziedzinach transportu tj.: lotniczego, morskiego, lądowego (drogowego, kolejowego, śródlądowego). W pierwszej i drugiej części przedstawiono system tworzenia regulacji prawnych. Część trzecia dedykowana jest ogólnym zasadom transportu lotniczego materiałów niebezpiecznych zgodnie z IATA DGR dotyczącym m. in. klasyfikacji, szkoleń, pakowania, oznakowania, dokumentacji oraz innych obowiązków uczestników przewozu. W części czwartej wskazano różnice w wymaganiach w zakresie transportu multimodalnego towarów niebezpiecznych.
EN
The article describes the system of creating legal regulations concerning the rules and conditions relating to the carriage of dangerous goods in various fields of transport: by air, sea, land (road, rail, inland waterways). The first and the second parts show the development system of the regulations. The third part is dedicated to the general principles of air transport of hazardous materials in accordance with the IATA DGR e.g.: classification, training, packaging, labeling, documentation and other duties of the participants. The fourth part describes the differences in the field of multimodal transport of dangerous goods.
15
80%
EN
In recent years, the aviation sector has been developing dynamically. The constant increase in the number of passengers contributes to an escalation in the number of air operations. This trend is mainly due to the increased traffic not only in airspace but also within airports. The large concentration of aircraft at the largest airports makes ground-flying phases such as taxiing or take-off becoming a challenge for pilots, ground services, and air traffic controllers. An intensive operation of many objects on the airport's manoeuvring areas can lead to collisions between them. Global air traffic is growing constantly, with record numbers of air operations and passengers carried. The probability of a collision increases, which leads not only to the cancellation of the flight but also to the significant costs of the aircrafts repair. The statistical analysis allows to highlight the problems related to the issue of ground collisions at airports and can also confirm the thesis concerning the growth and density of air traffic.
16
80%
EN
Civil aviation, similar to other economy sectors, is exposed to cyber-attacks. In this case however, the protection against cybersecurity threats is gaining particular significance, as the industry relies heavily on the use of information systems (information and communication systems with electronic data processed in such systems). The systems are exposed to incidents. Incidents in civil aviation are events occurring in cyberspace which affect, or might potentially affect, the security of aircraft. The issue of cybersecurity in civil aviation is discussed in the context of legal regulations that are in force in Poland and Slovakia. Individual solutions aimed at ensuring the cybersecurity of air transport were analysed.
17
Content available Modelling air cargo market – a gravity method
80%
EN
The gravity method and its expansions in transport economics, analogical to Newton’s gravity law are not the most modern approach to demand estimation. They are, however, simple and applicable to the publicly available data as those of EUROSTAT or national statistics sources. Main assumption is that the trips (or in this case flows of cargo) are produced at an origin and “attracted” to destination according to some identifiable pattern. It is possible to suggest – but not ensure as in Newton’s Physics – these patterns, provided a complete list of socioeconomic data (GDP, population, ...) or other quantifiable conditions in the range (catchment) of all locations (nodes), combined with a series of corresponding flow volumes using a non-linear equation. Each variable of the explanatory side of the equation is equipped with a weight (in econometrics called a parameter). Due to non-linear form of the equation parameters are found using an Iterative calculation that is typically performed by the Maximum Likelihood Estimation (popularized by Ronald Fisher). Validity of calculations are checked using statistical measures of proportionate reduction in uncertainty.
XX
Metoda grawitacyjna i jej inne wariacje w ekonomii transportu, będące analogią wobec newtonowskiego powszechnego prawa ciążenia, nie są najnowszym narzędziem do szacowania popytu. Są, natomiast, proste i możliwe do zastosowania mając do dyspozycji publicznie dostępne dane takie jak te pochodzące z EUROSTAT lub innych źródeł państwowych. Głównym założeniem metody jest to, że podróże (lub poziom przepływu towarów) są generowane w jednych lokalizacjach i są „przyciągane” do pozostałych lokalizacji zgodnie z pewnym identyfikowalnym wzorcem. Możliwe jest zaproponowanie – ale nie ustalenie jak w newtonowskiej fizyce – tych wzorców pod warunkiem, że jest dostępna pełna lista danych socjoekonomicznych (PKB, ludność, …) lub innych policzalnych warunków w zasięgu (strefie ciążenia) wszystkich lokalizacji (węzłów) powiązana z odpowiadającymi im poziomami przepływów przy użyciu funkcji nieliniowej. Każda ze zmiennych ulokowanych po stronie równania, która opisuje zjawisko (przepływy) jest wyposażona w wagę (w ekonometrii zwaną parametrem). Z powodu nieliniowej formy funkcji parametry są obliczane iteracyjnie, co jest najczęściej wykonywane metodą największej wiarygodności. Trafność dopasowania modelu jest sprawdzana metodami statystycznymi badającymi proporcje redukcji niepewności.
18
Content available remote Polskie Linie Lotnicze "LOT" w okresie międzywojennym
80%
PL
Program rozwoju komunikacji lotniczej opracowany w 1928 r. przez Ministerstwo Komunikacji. Powstanie państwowo-samorządowego przedsiębiorstwa Linie Lotnicze "LOT" przekształconego następnie w PLL "LOT". Flota i praca przewozowa przedsiębiorstwa w latach 1929-1939. Rozwój połączeń międzynarodowych. Usługi aerofotogrametryczne. Lotnisko bazowe.
EN
The Air Transport Development Programme elaborated in 1928 r. by the Ministry of Transport. The foundation of the state and self-government enterprise airlines "LOT", which was subsequently transformed in the PLL "LOT". The fleet and transport work of the enterprise in the years 1929-1939. Development of the international transport connections. The air photogrammetry services. The basic airfield.
19
Content available remote Wizz Air największy zagraniczny przewoźnik na polskim rynku lotniczym
80%
PL
Działalność Wizz Air na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce. Wyniki tej linii na tle przewozów lotniczych ogółem i przewozów niskokosztowych. Plany rozwojowe.
EN
The Wizz Air activity on the Middle and Eastern Europe markets, within it also in Poland. Results of this line against those of the airlifts in general as well as the transports at the small costs. The development plans.
EN
One of the most important factors in the development of modern civilization has become the increase in the significance of mobile and fast means of transportation of people and cargo. Aircraft as the fastest available means in the entire transportation system is the basis in places where the distance in the transportation of people is long and the travel time is short. The present work focuses on passenger transport in the European area using light transport aircraft, which may complement existing air transport and can become a real alternative to those who travel by other means of transport. The system of local transportation will become competitive in relation to other means of transport and will find its place on the market only when it has the highest indicators of efficiency. It can be reached by optimally obtaining passenger aircrafts fleet structure performing transportation tasks and optimizing its functioning. One of the basic problems is the rational selection and use of aircrafts, i.e. the minimization of their quantity while at the same time guarantee complete performance of transporting tasks. The selection of the best method of using the means of transport is connected with a large number of alternative variants, which makes it necessary to use special methods of searching for optimal solutions. The quality of the aircraft fleet should be estimated on the basis of several criteria when taking into account the difference in performing tasks. The way to design a competing aircraft fleet is to choose its characteristics by using advanced methods of multiple objective optimization. This work presents the methodology of the optimal designing of the aircraft fleet using the multitask character of the matter which is based on multiple objective mathematical programming in the concept of the set theory.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.