Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Authors tried to determine the role of an internal anal sphincter (IAS) in patients with rectoperineal fistula undergoing PSARP, with or without IAS-saving procedure. Materials and methods: 20 girls and 6 boys with rectoperineal fistula undergoing PSARP between 1993-2008 were included in the study. An IAS-saving operation was performed in 19 children (73.1%), 17 girls and 2 boys, while 7 children underwent regular PSARP with resection of narrowed distal portion of fistula. Results: Functional postoperative result according to the „10” score was good (8-10 pts.) in all 26 children. There was no significant difference in RAP (16.3 vs. 16.9 vs. 17.2 cmH2O) and ACL (1.7 vs. 1.7 vs. 1.9 cm) values between children with and without preserved IAS and the reference group. Positive RAIR was observed in 13 of 19 children with preserved IAS, and in 2 of 7 patients after resection of IAS, but this incidence did not differ statistically (p = 0.095). The major functional disorder in the examined children was constipation, observed in 9 children after sphincter-saving procedure and in 2 patients after regular PSARP, but the difference was not significant (p = 0.658). Conclusions: An IAS is important, but not a decisive factor in fecal continence and IAS-saving procedures are associated with high incidence of constipation. Authors suggest that IAS can be spared, wherever it was possible, i.e. the fistula is wide (at least 8 mm) and it will not impair function of the neoanus.
PL
Autorzy podjęli próbę oceny roli zwieracza wewnętrznego odbytu (ZWO) u pacjentów z przetoką odbytniczo-kroczową po operacji wady odbytu metodą PSARP, z wycięciem lub oszczędzeniem ZWO. Materiały i metody: Badaniami objęto grupę 20 dziewczynek i 6 chłopców z przetoką odbytniczo-kroczową operowanych metodą PSARP w latach 1993-2008. Operację oszczędzającą ZWO przeprowadzono u 19 dzieci (73,1%), 17 dziewczynek i 2 chłopców, natomiast u 7 pacjentów wykonano operację PSARP z wycięciem zwężonego, dystalnego odcinka przetoki. Wyniki: Pooperacyjny wynik czynnościowy wg skali „10” był dobry (8-10 pkt.) u wszystkich 26 dzieci. Nie stwierdzono istotnej różnicy w wartościach RAP (16,3 vs. 16,9 vs. 17,2 cmH2O) i ACL (1,7 vs. 1,7 vs. 1,9 cm) u dzieci z i bez ZWO oraz grupą referencyjną. RAIR wywołano u 13 spośród 19 dzieci z zachowanym ZWO oraz u 2 spośród 7 pacjentów bez ZWO, bez różnicy statystycznej (p = 0,095). Najpoważniejszym zaburzeniem czynnościowym u dzieci były zaparcia obserwowane u 9 pacjentów z zachowanym ZWO i u 2 dzieci po klasycznej operacji PSARP, bez różnicy statystycznej (p = 0,658). Wnioski: ZWO jest ważnym, ale nie decydującym czynnikiem w mechanizmie trzymania stolca, a operacjom oszczędzającym ZWO towarzyszy wysoki odsetek zaparć w okresie pooperacyjnym. Autorzy sugerują oszczędzenie ZWO, jeżeli jest to możliwe, tzn. ujście przetoki jest szerokie (co najmniej 8 mm) i nie upośledza to czynności nowego odbytu.
EN
Introduction: Nephroblastoma is the most common malignant renal tumor of childhood, rhabdomyosarcoma is the most common sarcoma of childhood, teratomas are a special group of entities typically occurring at the age of development. All of the examined entities belong to solid tumors of childhood and they are treated according to the histology and stage of the disease. Unexpected poor results of performed treatment prove the presence of complicated mechanisms of progression and still undiscovered prognostic factors. Cyclin E is involved in the regulation of the cell cycle and its activity is regulated by suppressor gene products. Its high expression was observed in malignant neoplsms among adults and leukemias and lymphomas of childhood. The aim of the study was to evaluate the expression and possible prognostic value of Cyclin E in nephroblastomas, rhabdomyosarcomas, and mature teratomas in children. Material and methods: 44 tumor tissue samples were selected for the study: 19 cases of nephroblastoma, 8 cases of rhabdomyosarcoma and 17 cases of mature teratomas. Formalin fixed and paraffin embedded tumor tissue samples were cut into 3-4 micrometer sections and stained with hematoxylin and eosine (HE) and used in immunohistochemical research with the use of mouse monoclonal antibody against Cyclin E (Novocastra Laboratories Ltd.) A nuclear type of reaction – brown color of tumor cell nuclei was interpreted as a positive reaction. Cyclin E expression was shown as an index (the percentage of Cyclin E- positive tumor cells) by counting 1000 tumor cells. In a statistical analysis we also investigated differences in the expression of Cyclin E in the two groups with and without chosen clinical features: the presence of metastases, recurrences and deaths of the disease. The differences were considered statistically significant if p < 0.05. Results: The higher values of Cyclin E indices in nephro-blastoma group were observed in cases with a less favorable prognosis: with metastases (26.5%) and recurrences (9.2%) as opposed to cases without metastases (14.9%) and recurrences (7.7%). Among rhabdomyo-sarcomas the values of Cyclin E indices seen in children who died of the disease were higher than among the patients who survived (38.3 % vs. 34.2%). The detected correlations failed to prove statistically significant. The expression of the investigated marker were not observed in any of the examined mature teratoma tissue samples. Conclusion: The obtained results indicated that the high values of Cyclin E indices may be indicative for a poor prognosis in nephroblastomas and rhabdomyosarcomas of childhood.
PL
Wstęp: Nerczak płodowy jest najczęstszym złośliwym nowotworem nerek u dzieci, mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy jest najczęściej występującym mięsakiem wieku dziecięcego. Potworniaki są specyficzną grupą guzów, których biologia zależy od reprezentowanego utkania. Wszystkie poddane badaniu rozrosty należą do grupy guzów litych i jako takie są leczone zgodnie z typem histologicznymi i stopniem zaawansowania choroby. Nieoczekiwane złe wyniki zastosowanego leczenia w niektórych przypadkach wskazują na skomplikowane mechanizmy progresji choroby i dowodzą obecności nieznanych jeszcze czynników prognostycznych. Cyklina E uczestniczy w regulacji cyklu komórkowego, a jej aktywność zależy od ekspresji genów supresorowych. Jej wysoka ekspresja została zaobserwowana w nowotworach złośliwych u dorosłych oraz białaczkach i chłoniakach u dzieci. Celem pracy była ocena ekspresji i potencjalnej wartości prognostycznej cykliny E w nerczaku płodowym, mięśniakomięsaku prążkowanokomórkowym i potworniakach dojrzałych u dzieci. Materiały i metody: Do badań wybrano 44 utrwalone w formalinie i zatopione w blokach parafinowych wycinki tkankowe guzów litych: 19 przypadków nerczaka płodowego, 8 przypadków mięśniakomięsaka prążkowano komórkowego i 17 przypadków potworniaków dojrzałych. Wykonano z nich 3-4-mikrometrowej grubości skrawki, zabarwiono rutynowo (hematoksyliną i eozyną) oraz wykorzystano do przeprowadzenia badań immunohistochemicznych z użyciem przeciwciała przeciwko cyklinie E (wyprodukowanego przez Novocastra Laboratories Ltd.). Za dodatni odczyn przyjmowano brązowe zabarwienie jąder komórkowych, a ekspresja cykliny E przedstawiana była jako indeks (procent komórek pozytywnych na 1000 komórek nowotworu). W analizie statystycznej poszukiwano różnic w ekspresji cykliny E w grupach: z i bez obecności wybranych cech klinicznych: przerzutów, wznowy i śmierci w wyniku choroby nowotworowej. Znamienność statystyczną przyjęto na poziomie p<0,05. Wyniki: W grupie nerczaka płodowego wyższe wartości indeksów cykliny E zaobserwowano w przypadkach o trudniejszym przebiegu klinicznym: z obecnością przerzutów (26,5%) i wznów (9,2%) w stosunku do przypadków bez przerzutów (14,9%) i bez wznów (7,7%). Wśród mięśniakomięsaków prążkowanokomórkowych wartości indeksów cykliny E były wyższe w przypadkach śmierci z powodu choroby nowotworowej (38,3 % vs. 34,2%). Różnice te nie okazały się znamienne statystycznie. W żadnym ze zbadanych przypadków potworniaka dojrzałego nie stwierdzono ekspresji cykliny E. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują to, że wysokie indeksy cykliny E mogą być wykładnikiem złego rokowania w nerczaku płodowym i mięśniakomięsaku prążkowanokomórkowym u dzieci.
3
Content available remote Head and Neck Lymphomas - Diagnostic Difficulties
80%
EN
Malignant lymphomas represent approximately 5% of all malignant neoplasm of the head and neck and may involve nodal or extranodal sites. The head and neck region is the second most frequent anatomical site of extranodal lymphomas (after the gastrointestinal tract). Most are non-Hodgkin lymphomas (NHL) of B-cell lineage. Hodgkin's lymphoma (HL) rarely occurs in extranodal site.The aim of the study was to evaluate head and neck manifestation of lymphoma (both HL and NHL) and emphasize diagnostic difficulties of these pathologies.Material and methods. Retrospective review of medical records of patients diagnosed for lymphomas in our department was performed. Authors analyzed demographic data as well as clinical manifestation and diagnostic trials.Results. 9 patients were included to the study. 7 of them suffered from extranodal NHL and 2 of them from HL (one patient - extranodal and one nodal manifestation). There were diagnostic complications in all cases and final diagnosis was made after surgical material analysis.Conclusions. This data demonstrate low sensivity of fine needle aspiration for identification of lymphoma as well as clinical picture is non characteristic.
EN
The aim of the study was to determine the prevalence of adrenal tumours and their types based on the analysis of material from university surgical centres participating in a 5-year study between the years 2001 and 2005.Material and methods. A total of 178 patients, 169 (94.9%) adults and 9 (5.1%) children, with adrenal tumours were treated during the study period. Amongst the operated upon patients, there were 111 (62.4%) females (106 adults and 5 girls) and 67 (37.6%) males (63 adults and 4 boys). The age of patients ranged from 7 months to 82 years (mean 55.4 ± 11.8 years). For children, ages ranged from 7 months to 17 years, while for adults ages ranged from 24 to 82 years.Results. Incidentalomas were detected in 36 (21.3%) of 169 adults, and seven (19.4%) of them were found to be hormonally active in biochemical tests.The patients underwent surgery after the preparation depending on the general state, type of tumour, its functioning, and concomitant diseases. Adrenalectomy was performed using a classical open technique through the lumbal access in 146 (86.4%) adults, and a laparoscopic technique through the retro- or transperitoneal access in 23 (13.6%) adults. In the videolaparoscopic operations, retroperitoneal access was preferred. All children were operated upon by means of the classical technique with trans-abdominal access.Adrenal tumours were most frequent in the 6th decade of life (33.2% of all tumours). In the adult group, 143 (84.6%) cases of histologically diagnosed benign tumours and 26 (15.4%) cases of malignant neoplasms were found. Sixteen (9.5% of all tumours and 61.5% of malignancies) of them appeared to be secondary metastatic tumours. Moreover, six (66.7%) children had primary malignant adrenal tumours.In three adult patients whose tumours were up to 3 cm in size in the remaining adrenal gland (after previous adrenalectomy on the other side), enucleation was carried out in one patient and partial resection of the only adrenal gland in two patients. The follow-up cortisol levels in the blood sera of these patients appeared to be normal.Conclusions. 1. Adrenal tumours most commonly occur in the 6th and 7th decades of patients' lives; an increase in the incidence rate is affected by the percentage of metastases to adrenal glands. 2. Adrenal incidentalomas reveal subclinical hormonal activity in a significant percentage of patients and require adequate preparation prior to surgery. 3. Operations preserving the cortex of the only adrenal gland allow the patients to avoid hormonal substitution therapy. 4. Tumours in children are a separate phenomenon with specific tumour characteristics and origin.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.