Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Administracyjne instrumenty ochrony środowiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Most environmental problems have a transboundary nature and often a global scope, and they can only be addressed effectively through international cooperation. For this reason, the Lisbon Treaty establishes that one of the key objectives of the European Union (EU) policy on the environment is to promote measures at an international level to deal with regional or worldwide environmental problems, and in particular combating climate change. The paper focuses on two issues: firstly, on the evolution of the EU competences in the area of environment and secondly on the extent and the nature of the EU competence in environmental matters. (original abstract)
XX
Problematyka instrumentów polityki środowiskowej jest dla zapewnienia ochrony środowiska problematyką szczególnie ważną. Działania podejmowane są, w większości przypadków, przez jednostki, dla których ochrona środowiska nie jest podstawowym celem działalności. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska może z celem tym nawet konkurować. W tej sytuacji zawsze istnieje niebezpieczeństwo, iż przedsięwzięcia ochronne będą przez te jednostki odkładane na dalszy plan. Aby temu zapobiec niezbędne jest więc stosowanie instrumentów stymulujących bądź wręcz zmuszających do podejmowania pożądanych działań.
XX
Omówiono zasady polityki ekologicznej, jej charakter, instrumenty ochrony środowiska i kierunki rozwoju instrumentów ekonomicznych zmierzające do wprowadzenia metod stosowanych w krajach zachodnich (opłaty produktowe, depozyty, zróżnicowanie podatkowe i celne, kompensaty za szkody, ubezpieczenia od ryzyka środowiskowego).
EN
In the article the author tackles the problems pertaining to the management of environmental protection in Poland in the period of the transformation of its political and economic system. First, the author discusses the essence of the ecological policy (its nature, objectives and tasks) and conditions in which it is carried out. Next, the instruments of the implementation of such a policy are presented, namely instruments of environment protection management. Two groups are distinguished here: instruments ensuring direct and indirect regulation. Attention is focused on problems concerning economic instruments. The author presents the system of those instruments currently in force in Poland againts the background of the system which is now adopted in the OECD countries. Trends towards implementing changes and directions of development are also discussed. (original abstract)
XX
Autor przedstawił rozwój regulacji prawnych z dziedziny ekologii. Transformacja polityczna w Polsce sprawiła zmianę w rozwiązywaniu problemów komunalnych. Zaczęto zwracać większą uwagę na bezpieczeństwo zdrowotne i ekologiczne oraz poszanowanie zasobów i zachowanie ich dla przeszłych pokoleń. Na przykładzie Rady Miasta Poznania autor zaprezentował powstawanie projektu koncepcji zarządzania ekologią miasta dotyczącego "polityki gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Poznania".
EN
Ecology of a city is connected with its spatial-functional management and creating and maintaining objects and conditions which preserve health and sanitary safety in the living and working environment. At the same time an important task of the city ecology is to ensure ergonomics and technological safety of using the city in all of its elements and at the level sufficient for civilised development of the society. The article is devoted to one of the most important problems of ecology and urban economy, namely to sanitary economy. While showing the legal and civilisation conditions of pro-ecological requirements and behaviours in the urban economy, the paper is also an example of the author's project of ecological management of the city of Poznan concerning its waste management policy. (original abstract)
XX
Omówiono ewolucję polityki ekologicznej w Czechach i w Polsce. Przedstawiono również rozwiązania prawno-administracyjne i rynkowe w ochronie powietrza atmosferycznego oraz ogólną charakterystykę systemów przygotowania i finansowania inwestycji ochronnych w obu krajach. W podsumowaniu zawarto podstawowe różnice i podobieństwa w systemie finansowania inwestycji środowiskowych w Czechach i w Polsce.
XX
Celem opracowania było przedstawienie problemów ochrony środowiska na przykładzie gminy Oława. Autorka zrelacjonowała główne zagrożenia ekologiczne na obszarze gminy oraz przedstawiła listę zadań w kierunku ochrony środowiska do realizacji przez jednostki samorządowe. W celu przeanalizowania problemu, autorka posłużyła się metodą analityczno-opisową, wykorzystując ogólnodostępne materiały z gminy Oława, dotyczące zagrożeń strategii i realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska.
EN
Environmental protection is a challenge of our time. It concerns air, water and soil. Communes are the important administrative boards in the structure of political development in country areas. Efficiency in environment protection of an area depends on activities of a local government and residents. In the face of unemployment and poverty the environment protection loses its superior position. When a local government has to choose between environment protection and struggle against poverty it chooses the second one. (original abstract)
EN
National Firefighting and Rescue System (NFRS) has been created to protect population, property and environment within the territory of the Republic of Poland by the following activities: extinguishing fires, fighting against the local threats, chemical and ecological rescue operations, technical rescue operations and first medical aid. NFRS, as an integral part of the internal security system of the country, is financed by the Government. The Chief Commandant of the State Fire Service is the central body of the state administration responsible for organization and managing the NFRS. The system operates on three administrative levels corresponding with the administrative structure of the country: district (main executive level, where interventions are carried out by the district's resources), regional (coordination and assistance to the rescue operations when resources in the district are insufficient) and national (rescue operations assistance and coordination when resources in the region are insufficient). The main purpose of this article is to present : tasks performed by the NFRS (National Firefighting and Rescue System), functioning of the system at three levels (district, regional and national), cooperation of the NFRS with subjects like Police, Border Guard, units of Voluntary Fire Brigade and many others. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono i scharakteryzowano najistotniejsze kryteria określające wybór instrumentów wykorzystywanych w ochronie środowiska przyrodniczego. Zalicza się do nich skuteczność środowiskową, efektywność ekonomiczną, skutki dystrybucyjne, możliwość wdrożenia, akceptowalność społeczną, brak niezbędnych informacji oraz wielkość dochodów podatkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the most important features and criteria related to the instrument used in environmental protection. They involve their effectiveness and efficiency, distributional effects, possibility of implementation, social acceptation, lack of essential information and income effects. (original abstract)
XX
Przedmiotem opracowania jest problematyka strategii ochrony środowiska i próba jej racjonalizacji. Scharakteryzowano ekosystem i wskazano na związki między systemem gospodarczym i systemem ochrony środowiska. Dokonano oceny skuteczności instrumentów ochrony środowiska.
EN
Basic properties of the present system of environment protection are presented. A special attention is devoted to close relationships and dependences between economic system and ecosystem. The efficiency of the most important measures of environment protection was evaluated. (original abstract)
XX
Omówiono administracyjne i ekonomiczne instrumenty polityki ekologicznej i praktyczne ich zastosowanie w Polsce.
XX
Artykuł jest recenzją książki pt. "Samorząd terytorialny a ochrona środowiska - aspekty ekonomiczne, organizacyjne i finansowe". Zdaniem autora artykułu książka ta jest jednym z nielicznych jeszcze opracowań dotyczących ochrony środowiska w działalności samorządów. Przyjęty przez państwo kierunek reform zmierzający do decentralizacji administracji i zarządzania powoduje, że kształtowanie świadomości ekologicznej użytkowników i dysponentów środowiska jest kwestią dużej wagi. Autorzy pracy odnieśli się do ważniejszych aspektów funkcjonowania samorządów, wspierając prezentację możliwych działań ekonomicznych, organizacyjnych i finansowych aneksem zawierającym wypis z regulacji ustawowych w zakresie ochrony środowiska. Selektywny wybór problemów z tego zakresu z komentarzem odwołującym się do uwarunkowań regionalnych, krajowych lub międzynarodowych jest czytelny, jakkolwiek kilka fragmentów o zbyt dydaktycznym charakterze zakłóca przejrzystość wywodu.
XX
Działania regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska są powiązane z systemem funkcjonowania gospodarki. Element wiążący stanowią dwojakiego rodzaju czynniki: z jednej strony cel, z drugiej skutek działalności gospodarczej. Od charakteru celu głównego działalności gospodarczej zależy efektywność stosowania środków prawno-finansowych w ochronie środowiska. Warunkiem skuteczności tych środków jest po prostu kierowanie się w działaniach gospodarczych zasadą maksymalizacji zysku i minimalizacji kosztów. Wpływ poziomu niedoboru gospodarczego na uregulowania prawne w zakresie ochrony środowiska można rozpatrywać z dwóch punktów widzenia: efektywności oddziaływania, która ma charakter trójstopniowy. Stopniami tymi są: cel działań prawotwórczych, środki prawne realizacji oraz stosowanie i przestrzeganie prawa w zakresie ochrony środowiska; sposobu oddziaływania niedoboru gospodarczego na uregulowania prawne, tj. wywierania wpływu przez prawotwórcę, organy stosujące prawo oraz adresatów norm prawnych. (fragment tekstu)
EN
Legal regulations of environmental conservation hamper the process of its anthro-pogenic burden. Implementation of legal instruments leads to taking three ranges of actions such as sensible law-making, law-enforcement and law-obeying. All of these are carried out in conditions and circumstances typical of the economy system which, through its purpose and achieved result, exerts a great impact on their effectiveness. The effectiveness of putting legal and financial measures into environmental protection is determined by a nature of the main purpose of economic activity. Only providing the rule of maximum profit and minimum cos guarantees economic success. Sodefined economic aim is characteristic of a system in which supply is not balanced. On the other hand, in a system where demand is unbalanced, economic undertakings which exploit the environment are aimed at performing a task that has been imposed by a superior body. The influence of a level of economic scarcity on laws regulating the sphere of environmental protection can be viewed from two points: its effectiveness, which has three levels. They are as follows: an aim of law-making actions, legal means for enforcement as well as enforcement and environmental protection law-obeying; a way of the influence on legal regulations, that is an impact exerted by a law-maker, law-enforcement bodies and those who are subject to the law. (original abstract)
XX
W dniach 16-19 czerwca 1992 r., w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, odbył się III Zjazd European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE). Podczas Zjazdu odbyły się: konferencja naukowa nt. "Instytucjonalno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego" (Institutions and Environmental Protecktion) oraz zebranie statutowe członków Stowarzyszenia. Uczestnicy Zjazdu mieli także możliwości uczestniczenia w kilku imprezach towarzyszących. [...] Wśród wielu wątków dyskusji nad polityką ekologiczną w naszej części Europy, dwa wydają się być godne podkreślenia. Mocno eksponowano fakt, że głęboka recesja oraz drastyczny brak kapitału wymuszają innowacje i ekonomicznie efektywne (tanie) sposoby rozwiązywania problemów ekologicznych. Zbiega się to z widoczną na świecie tendencją do uzupełniania regulacji administracyjno-prawnej ochrony środowiska (nakazy, zakazy, normy i ekonomicznych (opłaty, podatki, ubezpieczenia, depozyty itp.). Regulacja prawna okazała się bowiem zbyt kosztowna. Europa Środkowa i Wschodnia ma zatem szansę stanąć w czołówce krajów stosujących nowoczesną politykę ekologiczną. Szczególnie obiecujące są próby wprowadzania takich instrumentów ekonomicznych, jak ubezpieczenia ekologiczne i tworzenie rynków uprawnień do korzystania ze środowiska. Polskie próby handlu certyfikatami na emisję zanieczyszczeń powietrza w Chorzowie i w Krakowie budziły spore zainteresowanie uczestników Zjazdu. Drugi, godny podkreślenia wątek, który przewijał się w dyskusji nad problemami Europy Środkowej i Wschodniej dotyczył "oszczędzania" na ochronie środowiska, powstrzymywania się od ekologicznie uzasadnionej ingerencji. Zdaniem dyskutantów, ochrona środowiska nie może być traktowana w kategoriach wydatków, które nie przynoszą korzyści ekonomicznych. Najbardziej doświadczeni badacze polityki publicznej krajów Europy i Ameryki Północnej często podkreślają, że największe szanse na trwały sukces gospodarczy mają te kraje, w których politycy porzucą przestarzałe przekonania i dawne uprzedzenia, i jak najszybciej opracują zintegrowane strategie rozwoju zrównoważonego.(fragment tekstu)
XX
Za punkt wyjścia przyjąłem w niniejszym artykule definicję M. Jełowickiego. Chciałbym zwrócić uwagę na szczególnie ważne w tej definicji stwierdzenie, iż nie można przekroczyć ram koncepcji wypracowanej na szczeblu centralnym. Każdy podmiot administrujący (niekoniecznie będący organem administracji rządowej) wybiera własną drogę do osiągnięcia celów, ale musi być przy tym realizowany program rozwoju państwa. Możemy postawić tezę, że polityka administracyjna jest odzwierciedleniem podziału kompetencji w strukturze organów administrujących. Kompetencja (obowiązek i uprawnienie do podejmowania określonych działań) jest nieodzownym elementem kształtowania założeń polityki administracyjnej. Tylko w ramach posiadanych kompetencji organ zarządzający może określać swoje cele działania oraz metody ich osiągania. Na kształtowanie polityki administracyjnej decydujący wpływ mają zatem przepisy o charakterze ustrojowym. Należy także postawić tezę, iż prawidłowa struktura aparatu terenowego ma decydujący wpływ na kształtowanie polityki administracyjnej. Od struktury organu terenowego zależy bowiem podział kompetencji w układzie wertykalnym (w horyzontalnym jest on uzależniony od podziału terytorialnego), sprawność działania oraz wpływ społeczności lokalnych na kształtowanie się tej polityki. Podobnie dzieje się w przypadku polityki ekologicznej, która stanowi część polityki administracyjnej. Należy przy tym zauważyć, że wydzielenie pewnych "części" z polityki administracyjnej jest umowne i w wysokim stopniu kontrowersyjne. Na przykład bardzo trudno jest oddzielić politykę ekologiczną od przestrzennej. Ich cele - zahamowanie degradacji środowiska przyrodniczego - są zbieżne, ale posługują się one różnymi metodami ich osiągnięcia. Przy kształtowaniu polityki administracyjnej ważne jest łączenie jej poszczególnych części. Istotną przeszkodę w tym zakresie stanowi resortowa struktura aparatu administracji państwowej. Przyjmijmy ją jako czynnik obiektywny, gdyż nie wypracowano, jak dotąd, lepszej metody podziału zadań. (fragment tekstu)
EN
Shaping of administrative policy and its implementation consists in skillful selection of optimum alternative action. In the case of local administrative unit the chosen alternative must pay respect to both: the local interest and the superior one, as well. Administrative policy consists of - the one established upon the base of society and the country political development - programs, assumptions and directions of administrative actions, as well as preferential and quantifying systems serving implementation of these tasks. Administrative policy is the reflection of competence range within the system of administrative officials. Competence-another words authorities and power for undertaking determined actions - is indispensable element of shaping the assumptions of administrative policy. It is only within the possessed competency that administrative official cam determine its tasks and the methods for their achievement, too. Therefore, the conclusive influence upon shaping of administrative policy, do have the regulations of polity character. Natural historians describe phenomena going on inside environment, and they register, occurring in it, caused by men, changes. Economists making use of achievements of natural sciences - aim to optimal economic model, as well at the global level as at the country or the local one. Prepared by them, the theoretical assumptions must be then used in practice by called into being subjects, that is by administrative officials. If we agree that one of the administration tasks is optimal - from the fulfilling of the present and future needs point of view - space management, then to the administrative policy tasks belongs determination of the conditions that should be paid respect to, at spatial management. One of those conditions is undoubtedly necessity of setting back the natural environment degradation. So that when planning, shaping and then implementing administrative policy at the central and local levels, the spatial policy cannot be separated from ecological policy, which, similarly to spatial policy, is a part of administrative policy and is tied to actions aiming setting back the natural environment degradation. Working out, within the outlines of administrative policy, the method for fastening tasks, these dealing with environmental protection, to those dealing with spatial management, needs presentation of special administrative-legal means towards the space users. Decisive role, at this extend, do play administrative-legal instruments, but still more important become instruments of civil-legal character. Administrative authorities should be free to choose them. Presently existing law system does not ensure unity of shaping and implementation of most efficient - from the general social point of view - ecological policy. The problem should find its image not only at the regulations dealing with environmental protection but in general policy regulations, too. (original abstract)
XX
Pierwsza konferencja główna ISEE odbyła się w maju 1990 roku, a jej kontynuacją było spotkanie czołowych przedstawicieli ekonomii ekologicznej w dniach 24-26 maja 1990 roku, w Instytucie Aspen w Maryland (USA). Recenzowana książka jest efektem tego spotkania i zawiera treści, które byty przedstawione i przedyskutowane przez 38 jego uczestników. Książka składa się z 32 samodzielnych autorskich referatów, zgromadzonych w trzech blokach tematycznych. (fragment tekstu)
XX
Artykuł stanowi przegląd czasopiśmiennictwa ekonomicznego poświęconego zagadnieniom związanym z ochroną środowiska.
XX
W pracy omówiono następujące instrumenty ochrony środowiska: reglamentacja korzystania z wody, reglamentacja wprowadzania zanieczyszczeń powietrza, reglamentacja korzystania ze środowiska w związku z gospodarowaniem odpadami, reglamentacja emisji hałasu, zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów, koncesje na prowadzenie prac geologicznych oraz koncesje na wydobywanie kopalin, opłaty eksploatacyjne oraz reglamentacja korzystania ze środków niebezpiecznych dla środowiska.
XX
Handel i polityka liberalizacji handlowej mają istotny wpływ na środowisko naturalne i powinny być związane z polityką ochrony środowiska i jej podstawowymi normami. Omówiono krótko kierunki ochrony środowiska w Polsce, dostosowanie instytucji i sposobów regulacji w perspektywie członkostwa w UE, a także korzyści wynikające z działań dostosowawczych i ich koszty.
XX
Omówiono ekonomiczne, administracyjne i informacyjne instrumenty ochrony środowiska w Szwecji, stosowane zarówno w skali kraju jak i regionu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.