Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 611

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Quality management systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
XX
W celu podnoszenia jakości, efektywności i sprawności 25 usług oferowanych przez Uniwersytet Oviedo Jednostka Jakości Technicznej przygotowała Plan Jakościowy dla Usług. Jego główne cele to: przygotowywanie informacji publicznej dla użytkowników dotyczącej oferowanych usług oraz zobowiązań jakościowych przyjętych w jego postanowieniach (Karta Usług); podnoszenie jakości i efektywności usług oferowanych użytkownikom (System Zapewniania Jakości Wewnętrznej); uzyskanie zewnętrznych akredytacji. Projekt rozpoczął się przygotowaniem 31 Kart Usług i ich kolejną publikacją w Oficjalnej Gazecie Księstwa Asturii (The Official Gazette of the Principality of Asturias). Oznacza to właściwe zdefiniowanie usług oraz zakomunikowanie zobowiązań jakościowych społeczeństwu w dużej skali. Monitoring zobowiązań jakościowych jest prowadzony z wykorzystaniem 273 wskaźników. Aplikacja komputerowa została zaprojektowana w celu umożliwienia przesyłania danych przez użytkowników, obróbki wyników oraz dalszego procesu podejmowania decyzji. Test pilotażowy dotyczył usług badawczych w zakresie projektowania Systemu Wewnętrznego Zapewniania Jakości. Codzienne wsparcie jest zapewniane dla różnych usług wspomnianej polityki ciągłego podnoszenia jakości.(abstrakt oryginalny)
EN
With the purpose of fostering a continuous improvement policy in the 25 services provided by the University of Oviedo aimed at increasing the quality, effectiveness and efficiency, the Technical Quality Unit has drawn up a specific Quality Plan for Services. The main goals are: To foster public information to users on the services provided and on the quality commitments assumed in their provision (Service Charters). To improve the quality and efficiency of the services provided to users (Internal Quality Assurance System). The obtaining of external accreditations. The Project started with the drawing up of 31 Service Charters and their subsequent publication in the Official Gazette of the Principality of Asturias. This means that all the services have been accordingly defined and that their quality commitments have been communicated to society at large. The monitoring of these quality commitments is carried out by means of 273 indicators. A software application has been designed to facilitate the uploading of data by users, the exploitation of results and the subsequent decision-making process. A pilot-test has been jointly carried out with the Research Service in the design of its Internal Quality Assurance System. Support is currently being provided to different services in the day-to-day job of adopting the aforementioned continuous improvement policy.(original abstract)
XX
W publikacji poruszono problematykę oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością. Przedstawiono w niej wyniki badań dotyczących poziomu istotności podkryteriów wchodzących w skład kryterium przywództwa. Dokonano również analizy czynnikowej w celu identyfikacji czynników ukrytych, składających się na kryterium wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami.(abstrakt oryginalny)
EN
The presented paper concentrates on the problem of assessing the level of maturity of the quality management system. It also presents the results of studies on the significance of the level sub-criteria included in the criterion of leadership. It also presents a factor analysis to identify the hidden factors that constitute the criterion of mutually beneficial relationships with suppliers.(original abstract)
3
Content available remote Signification of Communication in Quality Management System
80%
EN
The aim of majority companies is to be satisfied the customer needs, to be competitive to keep the market position by quality production, resp. providing of quality services through continious improving all activities. To achieve of these aims is needed a big portion of communication to the customer (external), which isd important mainly from the standpoint of business intentions but mainly to company personel (internal), because without that no company is abale to behave properly. Proper communication behave has the influence to quality work, increase of productivity, increasing of performance with possibility different methods evaluation.(original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę zaprezentowania znaczenia procesów i zarządzania nimi w doskonaleniu systemu zarządzania jakością oraz w rozwoju organizacji. Wskazano na związek między doskonaleniem procesów a doskonaleniem systemu zarządzania jakością. Procesy przedstawiono jako składnik potencjału organizacyjnego nie w pełni wykorzystywany. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu i wyników badań własnych przedstawiono problemy pojawiające się podczas doskonalenia procesów w praktyce. Wskazano na prace, jakie należy podjąć, aby w pełni wykorzystać możliwości tkwiące w usprawnianiu procesów.(abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to present the meaning of processes and managing them in the improvement of the quality management system and in the development of an organization. A connection between the improvement of processes and the improvement of the system of quality management was indicated. The processes were introduced as an element of an organizational potential which is not entirely exploited. Basing on the literature and the results of author's own studies, the problems encountered while improving the processes in practice were presented. Recommendations for future actions were put forward to enable the organization to take full advantage of the opportunities lying in the improvement of processes.(original abstract)
5
80%
XX
Przeglądy zarządzania odgrywają bardzo ważną rolę w procesie utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością ISO 9001. Wymagają one bowiem bezpośredniego zaangażowania najwyższego kierownictwa (top management), oparte są na przeprowadzanej kompleksowej ocenie funkcjonowania organizacji i mogą prowadzić do istotnych zmian w jej funkcjonowaniu. W artykule przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych na grupie 35 organizacji. Na ich podstawie podjęta został próba ocenienia skuteczności wykorzystania przeglądów zarządzania w praktyce. (abstrakt oryginalny)
EN
Management reviews play crucial role in the process of maintaining and improving the quality management systems ISO 9001. They require direct engagement of the top management. They are based on a carried out extensive evaluation of the organization and may lead to important changes in its functioning. The article presents the findings of a study covering 35 organizations. On their basis the author attempts to evaluate the effectiveness of usage of the management reviews in practice. (original abstract)
XX
W opracowaniu przedstawiono koncepcje oceny skuteczności systemu zarządzania jakością stacji kontroli pojazdów (SZJ SKP). Wykazano przesłanki dokonywania takiej oceny. Jako podstawę do oceny skuteczności przyjęto procesowy model SZJ. Zaproponowano koncepcję i metody procesowej i systemowej oceny skuteczności SZJ SKP oraz przedstawiono propozycję kryteriów oceny skuteczności tego systemu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents concepts of evaluating quality management system effectiveness of the vehicle inspection stations (SZJ SKP). The premises for conducting such an evaluation are indicated. As a basis for evaluating effectiveness, the author assumed SZJ process model. The concept and process as well as system method have been proposed, of evaluating effectiveness of SZJ SKP and the proposal for the criteria of SZJ SKP's effectiveness evaluation has been presented. (original abstract)
7
Content available remote Mechanizmy doskonalenia systemu zarządzania jakością ISO 9001
80%
XX
W artykule przedstawiona została propozycja wyodrębnienia trzech mechanizmów doskonalenia systemu zarządzania jakością, opartych na wymaganiach normy ISO 9001. Pierwszy z nich to mechanizm korygujący, polegający na dostosowywaniu sposobów wykonywania działań do przyjętych procedur. Bazuje on przede wszystkim na działaniach korygujących i zapobiegawczych. Drugi mechanizm koncentruje się na wprowadzaniu zmian pozwalających skuteczniej lub efektywniej realizować przyjęte założenia (np. cele dotyczące jakości). Ostatni z mechanizmów określony został jako menedżerski. Jego istotą jest modyfikowanie przyjętych założeń, np. celów dotyczących jakości, procedur itd., a kluczowym elementem jest przegląd zarządzania.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the proposal of distinguishing three mechanisms of improving the quality management system. They all are based on ISO 9001 standard requirements. The first one is the corrective mechanism dealing with adjusting the way of performing actions to standard procedures. It is mostly based on corrective and preventive action. The second one focuses on implementing changes allowing to achieve goals (e.g. quality objectives) in a more successful and efficient way. The last mechanism is referred to as a management one. It modifies the principles e.g. quality objectives, procedures etc. Its key part is the management review.(original abstract)
XX
W artykule zostały przedstawione modele i metody oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością w organizacjach zawarte w normach oraz promowane przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością. Zaprezentowano fundamentalne zasady kształtujące projakościowe podejście do zarządzania jakością. Przeanalizowano wyniki samooceny wybranej grupy polskich przedsiębiorstw zarządzanych projakościowo w oparciu o przeprowadzone badania własne z udziałem Finalistów Polskiej Nagrody Jakości. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article there are presented models and methods of assessment of the level of maturity of the quality management system in organizations included in the standards and promoted by the European Foundation for Quality Management. The fundamental principles of forming pro-quality approach to quality management are presented. The results of selfassessment of selected group of Polish pro-quality managed enterprises on the basis of thecarried out research with the participation of the Finalists of Polish Quality Awards. (original abstract)
9
Content available remote Improvement in Quality Management System
80%
EN
The article is aimed to continual improvement as one of the basic principle of quality management systém. The use of systematic method of improvement means permanent monitoring of the status and development of processes, prevention of negative tendencies and conscious active attitude to changes, which could result into quality improvement. The contribution is the part of project VEGA number 1/0229/08 focused on quality management solved at the Department of Quality Engineering, MTF STU Trnava.(original abstract)
XX
Rok 1987 można uznać za przełomowy dla koncepcji zarządzania jakością. W tym czasie pojawiały się normy ISO serii 9000. Ich publikacja nie była pierwszą próbą znormalizowania zagadnień związanych z zarządzaniem jakością. To dzięki nim jednak koncepcja zarządzania jakością jest obecnie utożsamiana przede wszystkim z wdrażaniem i certyfikacją systemu zarządzania jakością (SZJ) zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001. Sukces, jaki te standardy odniosły, zachęcił Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, a także inne podmioty do kreowania i upowszechniania podobnych rozwiązań.W niniejszym opracowaniu została podjęta próba uporządkowania kilku podstawowych kwestii terminologicznych z tego zakresu. (fragment tekstu)
EN
The article is an attempt of proposing of and systemizing the basic terms connected with the phenomenon which is characterized by the author as the management through the systems of management. The article mentions issues concerning relations between formalized and standardized systems of management. It also presents a classification matrix of management systems, which was designed by the author. (original abstract)
EN
Human Performance Improvement (HPI) as well as human aspects in Quality Management (QM) has received strong attention from researches. Many studies investigate the level of health care services and their main determinants. This paper seeks the relationships between the concepts of HPI and QM. The aims are to present the HPI practices on the example of EFQM Business Excellence Model criteria. HPI criteria were measured by EFQM model in Health Care Organizations (HCO) in Poland with use of case study methodology conducted on the basis of self-assessment reports documentation. The study included all HCO which are Polish Quality Award winners in the years 2005-2010. Studied HCO belonged to public sector. Results of study: (1) showed that the rules of HPI apply to all criteria of the EFQM model in Human Resources Management range, (2) justified the role and importance of HPI in the evaluation QM in HCO. The use of the EFQM model to assessment of the quality level of HCO is helpful for implementation of aimed improvement. Building QM awareness contributes to HCO creation of the need for management mechanisms and the development of medical service personnel function which is related to HPI. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia działalność Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości (American Society for Quality - ASQ). Wyjaśnia wypracowaną przez ASQ wizję dotyczącą przyszłości zarządzania jakością.
XX
W pracy podjęto próbę diagnozy systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 funkcjonującego w polskich organizacjach. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych zrealizowanych na próbie 1000 organizacji certyfikowanych przez dużą jednostkę certyfikującą. Poddano badaniom postrzeganie i rozumienie systemu przez pełnomocników ds. jakości. Uzyskane wyniki badań zostały zaprezentowane w siedmiu tablicach. Przeprowadzono analizę otrzymanych wyników i ich dyskusję. Starano się określić uwarunkowania mające wpływ na funkcjonowanie systemu. Na koniec podsumowano uzyskane informacje i sformułowano postulaty natury ogólnej. Z całości badań wyłania się zróżnicowany obraz systemów, które funkcjonują w organizacjach. Niestety udział gorszych systemów sukcesywnie się powiększa i mają na to wpływ różne uwarunkowania. Podstawową odpowiedzialność za taki stan rzeczy bierze organizacja a szczególnie jej kierownictwo, które w niewłaściwy sposób wdrożyło i utrzymuje system zarządzania jakością w praktyce organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In the work there is an attempt made to diagnose the quality management system in compliance with the requirements of ISO 9001 standard, functioning in the Polish organizations. There are questionnaire research results presented conducted on a sample of 1000 organizations certified by a large certifying body. The research included perception and understanding of system by quality representatives. The research results obtained are presented in 7 tables. There was an analysis of obtained results conducted as well as their discussion. It was attempted to determine the conditions affecting the system functioning. Finally, the information obtained was summarized and postulates of general nature were formulated. A varied image of systems that function in the organizations emerges from the entirely of research. Unfortunately, the share of worse systems is consecutively increasing, what is influenced by different circumstances. A basic responsibility for such state of things belongs to the organization, especially to its top management, who in an inappropriate way implemented and maintains the quality management system in the organizations practice. (original abstract)
XX
W artykule przybliżono podejście procesowe oraz wymieniono koncepcje, w których znajduje ono zastosowanie, szczególną uwagę zwracając na systemy zarządzania jakością. Następnie wyjaśniono pojęcie zarządzania procesami, przechodząc do doskonalenia procesów. Kolejna część artykułu została poświęcona wybranym metodom, które można wykorzystać do doskonalenia procesów. Szczegółowo scharakteryzowano samoocenę opartą na modelu dojrzałości procesowej, opisując jej zalety na tle innych metod służących do usprawniania procesów.(abstrakt oryginalny)
XX
Głównym celem artykułu jest opisanie procesu zarządzania ryzykiem w jednostce inspekcyjnej weryfikującej technologie środowiskowe oraz koncepcji jego integracji z inteligentnym systemem zarządzania jakością (ISZJ). Proces zarządzania ryzykiem opisano na podstawie badań przeprowadzonych w roku 2016 w jednej z polskich jednostek inspekcyjnych oferującej usługi w zakresie weryfikacji technologii środowiskowych ETV (Environmental Technology Verification). W opracowaniu opisano wymagania jakie powinien spełniać system zarządzania jakością takiej jednostki w tym jej proces zarządzania ryzykiem. Wynik badań pozwoliły na opracowanie i zaprezentowanie w niniejszym opracowaniu koncepcji wykorzystania procesu zarządzania ryzykiem jako elementu wspomagającego mechanizmy doskonalenia inteligentnego systemu zarządzania jakością. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the process of risk management in one of the polish verification bodies. Furthermore, the article provides the concept of the integration process described risk management process with improvement mechanism characteristic for intelligent quality management system (IQMS). The risk management process is described on the basis of research conducted in the verification body offering services in the field of environmental technology verification (ETV). The study was conducted in 2016. (original abstract)
XX
W artykule przybliżono zagadnienie wpływu ponoszonych nakładów związanych z utrzymaniem SZJ na uzyskiwane przez przedsiębiorstwo rezultaty w porównaniu do alternatywnych sposobów wykorzystania tych środków. Zaprezentowano wyniki badań porównujących wyniki finansowe przedsiębiorstw z wdrożonym i certyfikowanym SZJ oraz bez takiego systemu.
XX
Celem artykułu jest ocena możliwości i korzyści związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2000 w banku komercyjnym. Dodatkowym zadaniem będzie również przedstawienie istoty systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2000 oraz analiza wybranych przypadków wdrożeń takich systemów w bankach na terenie Polskie. (fragment tekstu)
EN
This paper presents issues connected with quality management and ISO 9001 in commercial banking. The author presents basic elements of quality management. Essential issue connected with quality system is process management. This paper shows examples of processes in bank. The author also presents examples of putting into practice quality management's system in banks and its advantages for organization. In the end of this paper are presented case studies of putting into practice quality management's system in Polish commercial banking, such as: Nordea Bank, BGZ SA, BRE Bank SA and others. (original abstract)
XX
Jednym z ogniw systemu dystrybucji artykułów żywnościowych są regionalne giełdy rolno-ogrodnicze, których czołowym przedstawicielem jest Wielkopolska Gildia Rolno- Ogrodnicza w Poznaniu. Ze względu na szczególne znaczenie sieci po- wiązań informacyjno-komunikacyjnych badanych w projekcie TOWARDS, którego WGRO Poznań jest beneficjentem, w pracy tej zaprezentowano jej historię oraz aktualną strategię rozwoju. Ponieważ celem projektu jest osiągnięcie postępu w jakości obsługi potrzeb konsumentów poprzez bardziej efektywne zaspokajanie indywidualnych oczekiwań konsumentów, to rola giełd regionalnych w realizacji tego celu jest nie do przecenienia. (abstrakt oryginalny)
EN
A one of a link of foodstuffs distribution are regional agri-horticultural wholesale markets, which a leading representatives is Wielkopolska Agri-Horticultural Wholesale Market in Poznań. Because of essential meanings of information and communication liaisons network surveyed in the scope of TOWARDS projects, which WGRO Poznań is a beneficiary, this company history and its current development strategy was presented in the paper. A role of regional wholesale markets it can not be overestimated because a TOWARDS' goal is achievement progress in food consumers service quality realized through effective satisfying individual expectations of customers.(original abstract)
XX
Silna konkurencja spowodowała, iż organizacje chcące uzyskać bądź utrzymać przewagę na rynku zaczęły szukać skutecznych rozwiązań, mających na celu zatrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów. Aby sprostać temu wyzwaniu firmy musiały skupić się na dostosowaniu swojej oferty do ciągle zmieniających się wymagań klienta. Ale jak nadążyć za jego oczekiwaniami? Jest to bardzo możliwe, gdy organizacja postawi na inwestycję w jakość oraz wewnętrzne doskonalenie. Fundamentem takiej inwestycji są systemy zarządzania jakością zgodne z międzynarodową normą ISO9001, która umożliwia osiągnięcie oczekiwanego sukcesu. Niniejszy referat ma na celu zaprezentować ocenę postrzegania przez pracowników funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie. (abstrakt oryginalny)
EN
In these competitive times businesses that wish to succeed or to sustain their leading market position have been challenged to introduce changes in order to retain or win customers. In order to meet these challenges, businesses have to adjust to the changing requirements of the customer by investing in the quality of their services and focusing on internal development. What can guarantee success is the Quality Management System pursuant to the International ISO 9001 Norm. In this article, I will present data of the ISO 9001 Quality Management System gathered from employees of the Professor Alfred Sokolowski Hospital in Szczecin. (original abstract)
XX
Artykuł lokuje się w obszarze tematycznym wpływu działań projakościowych na funkcjonowanie współczesnej administracji publicznej. Zamierzeniem autorki jest i przeanalizowanie funkcjonowania spójnego systemu zarządzania w jednostce sektora finansów publicznych z perspektywy koncepcji dobrego rządzenia (good governance). Szczególnym przykładem w ramach prowadzonych rozważań jest funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Ministerstwie Gospodarki w latach 2006-2015. Powyższy artykuł będzie próbą uwypuklenia roli projakościowych działań systemowych podejmowanych przez urząd dla wypełniania wyznaczonych zasad dobrego rządzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is located in the thematic area of the influence of pro-quality activities on the functioning of modern public administration. The author's intention is to identify and analyze the functioning of a coherent governance system in a public finance sector from the perspective of good governance. A particular example of this is the functioning of the Integrated Management System in the Ministry of Economy in the years 2006-2015. The above article will attempt to highlight the role of pro-quality systemic actions taken by the office to fulfill the prescribed principles of good governance. (original abstract)
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.