Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1248

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konsumpcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
EN
The turn of century was full of dynamic and multi-dimensional changes in the global economy. The most spectacular phenomena may include financial crises. They exerted influence not only on the economy, in which they appeared, but as a result of deepening of globalization spread "infecting" others. The purpose of this article was an attempt to find similarities in the dynamics of changes in production and global demand that characterized the economy of selected European Union countries. From the viewpoint adopted for the choice of test method. Information on the selected countries were gathered by analysis of statistical data. The starting point was to show the dynamics of gross domestic product (GDP) in selected countries and to find similarities between them. In the next section, attention was focused on the changes in the component of aggregate demand: consumption and particularly on its correlation with the rate of change of GDP. For analysis and comparisons were selected following the economy: the economy of the European Union (represented by the euro area) and the economie of Central and Eastern Europe. For countries - representatives of Central and East European adopted mainly due to historical and geographical reasons, apart from Polish, Czech, Hungary and Slovakia. Completed a brief summary of the article indicating that the main conclusions of the analysis.
3
Content available Bezpieczeństwo produktów konsumpcyjnych
51%
EN
Th e aim of this article is to present the issues related to the safety some selected the consumer products. Th e author focused on the three important issues: the food safety and nutrition , the citizen health security and the environmental safety. Presented considerations are also related to the security and threats of the consumption and some actions taken due to prevent and eliminate of any risks. Mentioned the norms, standards and certifi cations are necessary for the planning, implementation and updating of the management system aimed at ensuring food security and nutrition. Th ere are highlighted the main principles and requirements which are necessary to undertake the projects and improve about the people health and health care. Th e whole discussion was supported by the presentation of the EU and Polish legislation governing the safety of the consumer products . Some attention has been paid to the basic principles concerning the safety of the consumers and consumption, which is mentioned in Article 191 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Th is is “the principle of the precautionary”, which enables rapid response to the possible risk for the food, health and environment.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z bezpieczeństwem wybranych produktów konsumpcyjnych. Autor skoncentrował się na trzech istotnych zagadnieniach: bezpieczeństwie żywności i żywienia, bezpieczeństwie zdrowotnym obywateli oraz bezpieczeństwie ekologicznym. Zaprezentowane rozważania skupiają się także na zagrożeniach bezpieczeństwa konsumpcji i podjętych działaniach związanych z profi laktyką i eliminacją tych zagrożeń. Wymienione normy, standardy i certyfi katy są niezbędne do planowania i wdrażania oraz aktualizacji systemu zarządzania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności i żywienia. Podkreślono zasady i wymagania konieczne do podejmowania przedsięwzięć w kierunku poprawy ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej. Całość rozważań poparta została przedstawieniem unijnych i polskich aktów prawnych, regulujących sprawy bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych. Zwrócono uwagę na podstawową zasadę dotyczącą bezpieczeństwa konsumentów i konsumpcji, która jest wymieniona w artykule 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest to „zasada ostrożności”, która umożliwia szybkie reagowanie w obliczu możliwego zagrożenia zdrowotnego i ekologicznego.
4
51%
EN
The article demonstrates the problem of utopia in the context of the consumerism. The basis for presented considerations is the characterization of new consumer space by Anne Friedberg. Key issues are the primacy of visuality and its crossing and the relationships between the cinema and the specificity of new shopping environments. A novel Days by James Lovegrove serves as illustration for this theoretical analysis.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu transformacji systemowej na sytuację materialną polskich gospodarstw domowych i ich konsumpcję. Autor omawia także zmiany zachodzące w warunkach mieszkaniowych i w wyposażeniu tych gospodarstw w dobra trwałego użytku.
EN
Transformations taking place in the Polish economy over the last fifteen years, including transition from the economy centrally manager to the market one gave rise to significant changes in the existence of households. The transition process from the market economy seriously affected Polish households. The marketisation of economy and its privatisation led to fundamental changes in two economic dimensions of the society's existence - in the sphere of work and that of consumption. The results of systemic transformation manifested themselves in the impoverishment of households and huge unemployment, which gave rise to an increase in the level of their consumption and limited the opportunities and level of satisfying the needs of Polish households. The author of the article presents the influence of the systemic transformation on the financial situation of Polish households and their consumption. Furthermore, he discusses changes appearing in housing conditions and those in providing these households with long-lasting goods.
EN
The author sets forth questions about the essence of consumption, the role of the market, and protest movements, while leaving aside overused arguments about the negative impact of consumption on civilization as a whole. She presents the most important critical understandings of consumer culture, and in particular, their strategies for resisting the dominant capitalist system. She argues that certain widely promulgated attempts at deconstruction, which are based on a ‘hegemonic’ consumer world view and announce the need to desert the market, are fairly outworn and conceptually problematic. In their place, she suggests forms of engaged participation in the market, linking consumerism with conscious, creative sufficiency and efficiency of action. Consumerism thus understood could strengthen individual freedom and broaden the extent of democratic liberties. As an accepted social logic, it could favour the creation of social ties and engagement in social life; its symbolic potential could be greater-on the principle that only engagement, rather than desertion, provides a true opportunity to influence conditions.
PL
Polski rynek rolno - żywnościowy podlega dynamicznym zmianom po 1989 roku, a zwłaszcza po akcesji Polski do UE. Zmieniła się i nadal się zmienia podaż produktów rolno-żywnościowych pochodzących z krajowego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego oraz z importu. Popyt polskiego konsumenta na żywność także ulega zmianom. Zaobserwować można korzystne zmiany w polskej diecie, np. rośnie spożycie tłuszczów roślinnych. W niewielkim stopniu zmienił się poziom spożycia przetworów zbożowych, warzyw, mięsa, cukru. Wynika to zarówno z tradycji konsumpcji danych rodzajów żywności, jak i ograniczeń budżetów domowych, o czym świadczy względnie niskie spożycie mięsa i przetworów. Widoczny jest już pewny, chociaż ciągle nieznaczny, wpływ kryzysu gospodarczego na ograniczenie konsumpcji żywności. Kryzys gospodarczy w połączeniu z obserwowanym (w 2009 roku) wzrostem cen żywności może zagrażać bezpieczeństwu żywnościowemu, jakości i zdrowotności produktów żywnościowych (food quality, food safety). Niestety daje się zauważyc spadek konkurencyjności polskiej żywności w eksporcie, co jest uwarunkowane częściowo wzrostem jej cen oraz kryzysem gospodarczym, zwłaszcza w najbogatszych państwach unijnych.
EN
The Polish agricultural-food market are subject to very dynamic changes after 1989 year especially when Poland has accessed to the European Union. From one side, the supply of agricultural – food products has been changed and still has been changing( both produced by the Polish agriculture and agriculture-food industry and from imports). On the other side, the Polish consumer food demand has been changing too. One may notice positive changes in the Polish diet (for example the growing share of vegetable oil consumption). Despite these changes, the consumption of cereal preserves, vegetables, meat, sugar has been slightly changed. It is caused by both the tradition of consumption of certain food kinds and consumer budget constraint, for example the relatively low consumption of meat and meat preserves shows it. One may notice some although still insignificant impact of economic crisis on reduction of food consumption. The economic crises together with the observed (in 2009 year) food price increase in Poland may threaten food safety, food health & quality of consumed food products. Unfortunately, the Polish food exports has become less competitive. It is partially caused by food price increase in Poland and economic crisis especially in the richest countries in the European Union.
PL
W artykule przedmiotem refleksji uczyniono kształtowanie się moralności konsumentów w społeczeństwie konsumpcyjnym. Autor omawia przesłanki rozwoju nowej moralności w konsumpcji. Skupia się na zmianach w systemach wartości w kierunku dominacji wartości konsumpcyjnych. Wskazuje na upowszechnianie się postaw hedonistycznych wśród konsumentów. Zastanawia się nad dwiema przeciwstawnymi moralnościami w konsumpcji, mianowicie moralnością hedonistyczną i moralnością społecznie odpowiedzialnego konsumenta. Omawia cechy charakteryzujące nową moralność hedonistyczną oraz przedstawia postulaty dotyczące moralności społecznie odpowiedzialnego konsumenta.
15
Content available Rola informacji w społeczeństwie konsumpcyjnym
51%
PL
Informacja postrzegana jest obecnie jako jedno z ważniejszych dóbr konsumpcyjnych we współczesnym świecie. Z kolei społeczeństwo konsumpcyjne to typ społeczeństwa, w którym naczelne miejsce zajmuje konsumpcja. Warto wobec tego poczynić refleksję dotyczącą znaczenia informacji w tym typie społeczeństwa. Celem artykułu jest ukazanie roli informacji w społeczeństwie konsumpcyjnym, szczególnie w zachowaniach konsumentów. Współczesny konsument podejmuje szereg istotnych decyzji konsumenckich pod wpływem informacji, jakie pozyskuje oraz jakie są do niego dostarczane z różnych źródeł. W pracy zastosowano metodę studiów literaturowych związanych z tematyką badawczą pracy. Rozważania podjęte w pracy prowadzą do wniosku, iż rola informacji w społeczeństwie konsumpcyjnym jest bardzo istotna. Można ją postrzegać w kilku aspektach: od funkcji informacyjnej, sterującej, co widoczne jest w podejmowanych decyzjach konsumenckich, poprzez funkcję konsumpcyjną oraz rolę kulturotwórczą i społeczną informacji mającą odzwierciedlenie m.in. w tworzonej kulturze konsumpcji, czy wzorach konsumpcji. Analiza podjęta w artykule pozwala na przedstawienie aktualnego tematu wpisującego się w socjologię konsumpcji, co pozwala na ukazanie istoty znaczących problemów związanych z rolą informacji w społeczeństwie konsumpcyjnym.
17
Content available remote Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji
51%
PL
Realizacja idei zrównoważonego rozwoju wymaga działań na rzecz zrównoważenia produkcji i konsumpcji. Jest to zadanie trudne do realizacji, zwłaszcza w warunkach kryzysu gospodarczego. Unia Europejska prowadzi prace nad założeniami strategii, której celem jest realiz acja zrównoważonego rozwoju. W niniejszym artykule przedstawiono inicjatywy Unii Europejskiej w tym zakresie, zawarte w strategii Europa 2020 a także scharakteryzowano najważniejsze kierunki działań przedstawione w dokumentach źródłowych Komisji Europejskiej.
EN
In the Marxist tradition social relations mediated by the market are the source of alienation.Alienated individuals are deprived of their subjectivity, they become a passive instrumentof capital. For Marx, the principal instrument of alienation was commodifiedwork, while for post-Marxist thinkers like the Frankfurt School – it was also consumption.The Situationists go further – according to them the whole social reality is alienated. Under capitalism it changes into spectacle. The spectacle imposes artificial, reified socialrelations, inhibits all creativity and spontaneity, and deprives individuals of the ability toactively shape reality, thus stripping people of the fundamental aspects of humanity.The paper discusses the category of spectacle coined by the Situationists. It indicatesthe possibilities of its application to the analysis of a contemporary culture dominated byconsumption and based on images. Situationist concepts and their interpreters are alsopresent in reflection on the problem of the relationship between alienation and communicativetechnologies. The issue of disalienating (emancipating) potential of forms of communicationdeveloped in the networked society and their impact on consumer empowermentis widely discussed nowadays. The ideas developed by the Situationists and theirheirs, presented in the paper, may be useful for its analysis.
20
51%
PL
Marketing to dziedzina, która nieustanie się rozwija, co z jednej strony jest wynikiem zmieniających się warunków w jakich funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, a z drugiej adoptowaniem przez działania marketingowe dorobku wiedzy i osiągnięć dziedzin czasami dość odległych od klasycznie pojmowanych zagadnień sfery zainteresowania marketingu. Jedną z takich koncepcji, która opiera się na podstawach wiedzy z zakresu marketingu, a równocześnie w nowoczesnych sposób podchodzi do zagadnień relacji z konsumentem jest marketing doświadczeń.
EN
Marketing is a field of study that is constantly developing, which - on the one hand -is partly due to the changing environment of contemporary companies and – on the other hand – is the effect of the adaptation of the knowledge and developments in fields that are sometimes remote to the traditionally conceived areas of interest of marketing. Experiential marketing is one of the concepts that are based on the fundamentals of marketing and at the same time have a modern approach to the issue of consumer relationships.
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.