Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W ocenie efektywności spółdzielni mleczarskich Autorka zastosowała miarę Nadzwyczajnej Spółdzielczej Wartości Dodatkowej (ACAV) według Pietrzaka [2006]. Tak skonstruowana miara integruje zysk spółdzielni z ceną skupu (która zawiera ewentualną korzyść dla rolnika). Porównując ocenę ekonomiczną spółdzielni mleczarskich opartej na zysku ekonomicznym i na ACAV udowodniono znaczne rozbieżności w ocenie rezultatów ekonomicznych podmiotów spółdzielczych.
EN
Abstract. In order to evaluate the efficiency of dairy cooperatives the author applied Abnormal Cooperative Additional Value (ACAV) measure, according to Pietrzak [2006]. The measure constructed in that way integrates profits of cooperative companies with a procurement price (which includes potential benefit to the farmer). Comparing economic evaluation of dairy cooperatives based on economic profit and on ACAV, considerable differences were proved in the evaluation of economic results of cooperative entities.
5
Content available Specyfika zatrudnienia w sektorze spółdzielczym
100%
PL
Celem opracowania było okre.lenie specyfiki funkcji zatrudnieniowej sektora spółdzielczego. Analizą objęto wielkość zatrudnienia i produkcji globalnej oraz przeciętnego wynagrodzenia brutto. Porównano wybrane wskaźniki makroekonomiczne w dwóch sektorach: spółdzielczym i prywatnym w latach 1989-2008. Z badań wynika, że w analizowanym okresie wraz ze zmniejszeniem się liczby spółdzielni nastąpiło zmniejszenie liczby zatrudnionych (6-krotne) i produkcji globalnej (7-krotne). Jednocześnie przeciętne wynagrodzenie zatrudnionych w sektorze spółdzielczym utrzymywało się na stałym poziomie i wynosiło od 82 do 85% średniej płacy krajowej. W tym samym okresie sektor prywatny 2-krotnie zwiększył zatrudnienie i produkcję globalną, natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto było niższe od spółdzielczego o 8 pkt proc. Wartości wskaźników zatrudnienia i wysokości płac świadczą o tym, że spółdzielnie nie wykorzystują kapitału ludzkiego w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej.
EN
The aim of the paper was to determine the specific aspects of the employment function of the cooperative sector. The analysis concerned the range of employment and global production as well as the average gross pay. The paper compares the selected macroeconommic ratios in two sectors: the cooperative and the private, in years 1989-2008.The research shows that in the analysed period the decreasing number of cooperative companies have brought about the decrease in the number of employees (6 times) and global production (7 times). At the same time the average pay of the people employed in the cooperative sector remained on the same level and amounted to 82-85% of the average national pay. In the same period the private sector has increased the level of employment and global production by two. The employment and payment ratios are a proof that the cooperative companies do not make use of the human capital in order to gain a competitive advantage.
PL
Celem badań była ocena wybranych obszarów działalności (domen) 7 spółdzielni mleczarskich regionu małopolskiego i śląskiego i określenie pozycji konkurencyjnej SBU tych przedsiębiorstw. Analizą objęto lata 2006-2010. Zastosowano metodę McKinsey’a. Przy wykorzystaniu macierzy General Electric oceniono wybrane sektory działań i określono pozycję konkurencyjną SBU przedsiębiorstw oraz przeprowadzono analizę zachowań strategicznych. Stwierdzono, że stosowane strategie na poziomie domeny hamowały procesy inwestowania w najbardziej znaczące dziedziny działalności.
EN
In the article there was followed McKinsey method which allowed to research the fields (domains) of activity of dairy cooperatives in Małopolski and Silesian region in the years 2006-2010. Applying General Electric matrix there were evaluated selected sectors of activities and there was determined SBU competitive position of enterprises, as well as strategic behavior was subjected to analysis. Conducted analysis proved that applied strategies on the level of domains did inhibit processes of investment in the most significant fields of activity.
EN
The difficult economical situation of agricultural cooperative circles proves that atheir further existance is unlikely. This form of enterprise was not accepted by the farmers. In order to adapt these units to a new economical situation, many problems must be solved concerning organisation, ownership and finances. The state and territorial administration have to play an important role in this matter. In councils, new stronger units combining many functions should be established, which would be better adapted to the requirements of the market economy.
PL
Na rynku podstawowych produktów mleczarskich (masło, sery i mleko w proszku) można zauważyć, że następuje wzrost popytu na produkty o dużej zawartości tłuszczu, natomiast uwidacznia się spadek mleka odtłuszczonego w proszku. Obecnie na tym rynku dużą rolę odgrywają: USA, Nowa Zelandia dzięki atrakcyjnemu kursowi dolara amerykańskiego. Głównymi kierunkami eksportu są kraje, w których wzrasta popyt, tj. Argentyna, Rosja, Ukraina i kraje trzeciego świata.
EN
On the market of the basic dairy products (butter, cheese and powdered milk) it can be noticed that there is increasing demandfor fat-containing products and decreasing demandfor fat-free powdered milk. Currently the most prominent part of the market is taken up by USA, and New Zealand, owing to the favorable exchange rate of the American dollar. The main export destinations are the countries in which the demand is growing, that is Argentina, Russia, Ukraine, and the third world countries.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.