Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moszcze owocowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem badań było porównanie preparatów pektolitycznych, trzech renomowanych firm produkcyjnych, stosowanych do obróbki miazgi z jabłek dla zwiększenia wydajności moszczu przy tłoczeniu oraz do depektynizacji moszczu. Stwierdzono, że stosowanie preparatów enzymatycznych do obróbki miazgi jest celowe jedynie w przypadku, gdy wydajność moszczu jest niezadowalająca, poniżej 80%. W zakresie depektynizacji moszczu wykazano, że wydłużenie czasu obróbki zwiększało klarowność moszczu. Wszystkie badane preparaty wykazywały porównywalne zdolności depektynizacji moszczu.
EN
The target of research was the comparison of the pectolifical preparations of the 3 different respected companies being used for the treatment of apple pulp in order to increase the must output during juice pressing and for the must depectinization. It was stated that the using of the enzymatic preperation for the pulp treatment is necessary only when the must output is insufficient i.e. below 80%. With the regard to the must depectinization it has been proved that the time treatment extending increased the must clarification. All the preparations being tested proved the comparable abilities of the must depectinization.
PL
Badano stopień adsorpcji polifenoli w procesie klarowania moszczów, win i napojów winopodobnych za pomocą wybranych bentonitów. Do badań użyto: moszcz jabłkowy, wino z moszczu jabłkowego i napoje winopodobne otrzymane z moszczu z udziałem brzeczki piwnej. Do klarowania użyto preparatów bentonitowych: CLARIT BW 100, CLARIT BW 125 i VOLCLAY KWK. Napoje winopodobne przed klarowaniem poddano próbom na stabilność koloidalną. Po ogrzaniu do temp. 80°C wszystkie produkty zmętniały i pozostały mętne do wyjęcia z chłodziarki w temp. -3°C po 24 h. Zastosowanie bentonitów okazało się więc uzasadnione. Skuteczność preparatów bentonitowych porównano w próbach wstępnych. Najskuteczniejszym preparatem okazał się CLARIT BW 125 (proszek) i ten preparat posłużył do wykonania dalszych prób. Ustalono dawkę tego preparatu do poszczególnych badanych produktów. Jego dawka wyniosła: do moszczu z żelatyną 0,09 g/100 ml, do moszczu bez żelatyny 0,11 g/100 ml i do napojów winopodobnych 0,20 g/ml. Stopień adsorpcji polifenoli przez CLARIT BW 125 wyniósł: 18% dla wina jabłkowego, 47% dla moszczu jabłkowego i 31-45% dla napojów winopodobnych. Stwierdzono też, że udział brzeczki piwnej w nastawie powoduje zmniejszenie zawartości polifenoli w finalnym wyrobie.
EN
There was researched the adsorption of poliphenols in the process of clarifying of must, wines and wine drinks with some bentonit preparations. For researches there were used apple must, wine made of apple must and wine drinks made of must with use of beer wort. For clarifying there was used the following preparations: CLARIT BW 100, CLARIT BW 125 and VOLCLAY KWK. Wine drinks fermented with the wort were warmed up to temperature 80°C and stored in low temperature (-3°C) in the course of 24 hours. Drinks treated with this mode were all time turbid. The using of bentonit was well founded. The efficacy of bentonit preparations was compared in the preliminary probes. The most efficacious preparation was CLARIT В W125 (powder) and it was used for performing the following probes. The defined doses of this preparation for different products were as follows: must with gelatine - 0,09 g/ 100 ml, must without gelatine - 0,11 g/100ml and drinks fermented with beer wort - 0,20 g/100 ml. These are the degrees of poliphenols adsorption with CLARIT BW 125: 18% for apple wine, 47% for apple must and 31-45% for wine drinks fermented with the wort. There was stated that the use of beer wort in the fermentation setting of apple must causes reduction of contents of poliphenols in the final product.
PL
Badano wpływ dodatków: bentonitu, pantotenianu wapnia, celulozy, soku z owoców jarzębiny (Jarząb pospolity - Sorbus aucuparia) i śruty z nasion wiesiołka (Oenothera) oraz napowietrzania na tempo i wyniki fermentacji. Stwierdzono celowość stosowania tych aktywatorów. Wpływają one stymulujące na przebieg procesu, w wyniku czego uzyskuje się wyższe zawartości etanolu w porównaniu z próbką fermentowaną bez dodatków. Najwyższą zawartość alkoholu ( 17,2% obj.) otrzymano w winach odfermentowanych z dodatkiem soku z jarzębiny w połączeniu z napowietrzaniem (21 dni fermentacji w temperaturze 22°C). Napowietrzanie pozwoliło na uzyskanie wyższej zawartości alkoholu w porównaniu z próbkami niepoddanymi temu procesowi.
FR
Influence of such additive as bentonite, calcium pentotate, cellulose, rowan berry juice ( Jarząb pospolity - Sorbus aucuparia ) and grinding grain of Oenothera together with aeration on the fermentation speed and results. Usefulness of application of these activators was stated. They stimulate the process what results in higher ethanol content in comparison with the sample fermented without additives. The highest alcohol content (17,2% vol) was obtained in wines fermented with the addition of rowan berry juice combined with aeration (21 fermentation days at 22°C). Aeration allowed to obtain higher alcohol content in comparison with samples this process.
PL
W artykule omówiono na wstępie działanie histaminy na organizm ludzki przyjmowanej łącznie z etanolem oraz aktualne poglądy na temat przyczyn powstawania histaminy w winach. Prezentowane badania własne wykazały, że moszcze jabłkowe, truskawkowe, z czerwonej i czarnej porzeczki zawierają niewielkie ilości wolnych aminokwasów. Moszcze wiśniowe i z czarnej porzeczki nie zawierały histydyny. W winach z badanych moszczów nie stwierdzono histaminy i tyraminy, bądź tylko w ilościach śladowych. Wzbogacanie nastawów w aminokwasy przez dodatek autolizatu drożdży w ilości 150 mg/l w przeliczeniu na azot α-aminokwasowy powodowało wzrost zawartości histaminy do 0,93 mg/l i tyraminy do 0,48 mg/l. Z bogatych w aminokwasy, jak również w polifenole moszczów aroniowych otrzymywano wina o śladowej zawartości histaminy i tyraminy.
EN
In the paper influence of histamine, taken together with ethanol, on human organism is described as well as actual opinions on reasons of histamine formation in wines. Results of authors investigations showed, that musts from apples, strawberries, red and black currants included small quantities of free amino acids. Cherry musts and from black currant didn't include histidine. In wines from tested musts there were no histamines and tyramines, or only minute quantities. Enrichment of pitching in amino acids by addition of yeast autolysat in quantity of 150 mg/l calculating in α-amino acid nitrogen caused increase of histamine contents to 0,93 mg/l and tyramine to 0,48 mg/l. From aronia musts, rich in amino acids and polyphenols, wines with minute quantities of histamine and tyramine was produced.
PL
W pracy badano zmiany zawartości witaminy C w procesie otrzymywania win z owoców cytrusowych i ananasa. Stwierdzono, ze w warunkach fermentacji beztlenowej większe straty witaminy C występują podczas fermentacji (9,2-15,0%) niż w czasie leżakowania (4,6-14,4%). Największą zawartość witaminy C notowano w winie pomarańczowo-grapefruitowym - 211-219 mg/dm3. Zastosowane do fermentacji drożdże Saccharomyces cerevisiae -bayanus nie asymilowały witaminy C. Moszcze świeże oraz odtworzone z koncentratów cytrusowych zawierających pulpę, od fermentowały do zawartości alkoholu 13-14% obj. w czasie 6-8 dni. Otrzymane wina z owoców cytrusowych charakteryzowały się normalnym składem chemicznym i dobrą jakością sensoryczną.
EN
The changes of the vitamine C content during the wine production from the citrus and pineapple juices were evaluated in this work. It was confirmed that during the oxygen-free fermentation the bigger vitamine C changes occure during fermentation (9,2 to 15%) than during aging (4,6 to 14,4%). The highest vitamine C content was found in the orange-grapefruit wine - 211 to 219 mg/dm3. The Saccharomyces cerevisiae-bayanus yeast being used in fermentation have not asimilated vitamine C. The fresh musts and reconstituted from the citrus concentrates pulp containing fermented up to alcohol content 13-14% by volume during 6-8 days. Wines produced from the citrus fruits characterised with the normal chemical content and good sensory quality.
PL
Celem pracy było ilościowe określenie ubytku substancji mineralnych w procesie fermentacji win owocowych, napojów wino-podobnych i napojów alkoholowych. Stwierdzono, że w pierwszych dniach fermentacji alkoholowej drożdże zużywają znaczne ilości substancji mineralnych, które w dalszym biegu procesu uwalniane są częściowo do fermentowanego nastawu. Powoduje to znaczne obniżenie pH na początku fermentacji, a w dalszym jej biegu jego powolny wzrost. Najniższe pH w napojach winopodobnych i napojach alkoholowych zaobserwowano w 2 i 3 dniu fermentacji. Poziom pH obniżył się do granicy działalności życiowej drożdży i wynosił dla napoju winopodobnego i alkoholowego porzeczkowego 2,50 oraz gronowego 2,52. Takim wartościom pH odpowiadała najniższa zawartość popiołu. W związku z powyższym znaczniejsze dokwaszanie nastawów na napoje alkoholowe może być przyczyną zakłóceń procesu fermentacji.
EN
The target of research was the determination of the minerals less during the fermentation of fruit wines, wine type drinks and alcoholic beverages. It was stated that yeast use considerable amount of minerals during first day, which later during the process are partialy released into the fermenting batch. It causes lower pH on the begining of fermentation and its slow increase in further stage. The lowest pH in wine type drinks and alcoholic beverages was observed during second and third days of fermentation. The pH lovel was lowered up to the border of yeast life activity and amounted 2,50 for wine type drinks and black currant wine and 2,52 for grape wine. For such a pH values a content of ash was the lowest. In connection with the above acidification of batches for alcoholic beverages may be a reason of the fermentation problems.
PL
W pracy wskazano na celowość zastosowania techniki membranowej (ultrafiltracji) w procesach klarowania i zimnej sterylizacji cydru. W części wprowadzającej artykułu przedstawiono charakterystykę cydru oraz wybrane operacje techniczne i technologiczne jego wyrobu.
EN
The authors hove pointed out to the expediency of application of membrane technology (ultrafiltration) in the processes of claryfication and cold sterylization of cider. Within the first part of the paper cider characteristics as well selected processes of its technical and technological production have been dealt with at some length.
PL
Badano wpływ preparatu pektynolitycznego Rohapect MA PLUS oraz preparatów konkurencyjnych firm na wydajność moszczu oraz ilość i jakość substancji pektynowych zawartych w wytłokach. Wykazano, że rodzaj i dawka zastosowanego preparatu enzymatycznego istotnie wpływa na wydajność moszczu oraz ilość i jakość substancji pektynowych w wytłokach jabłkowych. Wyniki badań potwierdzają bardzo korzystny wpływ preparatu Rohapect MA PLUS na wydajność moszczu z jabłek. Najwięcej pektyn o najwyższej sile żelowania wyrażonej w stopniach SAG znajdowano w próbach kontrolnych (bez obróbki enzymatycznej). Nieco mniejszą silę żelowania miały pektyny wyekstrahowane z wytłoków po obróbce preparatem Rohapect MA PLUS. Istotnie mniejsze właściwości żelujące miały pektyny wyekstrahowane z wytłoków pochodzących z prób traktowanych preparatami firm konkurencyjnych.
EN
Experiments were made to check effect of Rohapect MA PLUS pectolytic enzyme on juice yield and on the quantity and quality of pectic substances in apple press cake after enzymatic treatment of apple mash in comparison with enzymes of major competitors. Results confirmed high efficiency of Rohapect MA PLUS enzyme in increasing juice yield of apples. It was found that the kind of enzyme used and a dose had significant effect on quantity and quality of pectic substances in pomace. The highest amount of pectic substances, with the highest jelling power expressed in SAG was found in the control (not treated with enzymes) samples. Slightly lower jelling power had pectic substances extracted from the press cake treated with Rohapect MA PLUS. Significantly lower jelling power than Rohapect MA PLUS treated samples had pectic substances extracted from the materials treated with enzymes of major competitors.
PL
Naturalne barwniki antocyjanowe mogą być stosowane zamiennie z barwnikami syntetycznymi, jednak odznaczają się stosunkowo małą stabilnością. W moszczach i winach aroniowych antocyjany odgrywają istotną rolę w kształtowaniu ich jakości, w tym szczególnie barwy. Zastosowanie metody chromatografii cieczowej pozwala na precyzyjne badanie ilościowego i jakościowego składu antocyjanów. Metoda ta umożliwia dokładną analizę przemian antocyjanów w produkcji moszczy i win oraz badanie efektów dodawania stabilizatorów barwy. W pracy badano możliwość stabilizacji czerwonej barwy moszczy i win aroniowych przez dodatek flawonów tarczycy bajkalskiej, zawierającej glikozydy skutelaryny i bajkaleiny.
EN
Natural anthocyanin colorants are alternative to artificial synthetic ones but they are characterized by relatively low stability. Anthocyanins contained in chokeberry juices and wines constitute the high quality and especially perfect colour of these products. The application of the high-pressure liguid chromatography (HPLC) methods enables the precise determination of qualitative and quantitative composition of the anthocyanin content. The method makes possible the detoiled analysis of the transformation of the anthocyanins content during the production process of chokeberry juices and wines and the effects of colour stabilizers addition on them. The possibility of red colour stabilization of chokeberry juice and wine by skullcap flavons Scutellaria bajcalensis addition was investigated.
PL
Badano związki polifenolowe w moszczach i winach wiśniowych. Zawartość polifenoli ogółem w winach wiśniowych kształtowała się na poziomie 850-1300 mg/dm3 w zależności od sposobu obróbki miazgi. W moszczach i winach, niezależnie od sposobu obróbki, stwierdzono występowanie antocyjanów, pochodnych cyjanidyny, flawanoli oraz pochodnych kwasu hydroksy cynamonowego. W moszczach i winach po obróbce pektyno litycznej zaobserwowano pojawienie się aglikonu - cyjanidyny.
EN
Contents of the poliphenols on the whole in the cherry wines amounted 850-1300 mg/dm3. It depended on the way of the processing of the pulp. In the musts and wines, independently on the processing way, the following anthocyanins, derivative of cyanidine, were contained: cyanidinglucoside, cyanidinrutinoside and cyanidinglucosilrutinoside. The appearance of the cyanidine was noted in the musts and wines after pectinolytic processing. The presence of the flavanoles: catechin, epicatechin, dimer B2, trimer C3 was confirmed. In the analysed musts the following derivatives of the hydroxycinnamon acid were present: neochlorogen acid, chlorogen acid (caffeic acid esters), caffeic acid, p-cumarin acid, ferule acid.
PL
W artykule przedstawiono ocenę jakości preparatów enzymatycznych nowej generacji produkowanych przez firmę Novozymes w stosunku do preparatów starszej generacji. Nowe preparaty Novozymes odznaczają się dużą specyficznością działania, a przy ich zastosowaniu uzyskuje się większe wydajności tłoczenia i lepszą jakość produktu niż przy stosowaniu dotychczas polecanych preparatów enzymatycznych. Szczególnie korzystnym do obróbki miazgi z owoców czarnej porzeczki okazał się preparat Pectinex BE XXL w mieszaninie z preparatem Pectinex BE Colour w stosunku 1:1.
EN
In the article presented are results of the experiments in which new enzymatic preparations produced by Novozymes were tested in comparison to the older ones. The new preparations characterise with high specificity and allow obtaining higher yields of juice and better juice quality than by using so far recommended preparations. Particularly advantages for blackcurrant mash treatment occurred Pectinex BE XXL in a mixture with Pectinex BE Colour in a ratio 1:1
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.