Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 893

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Communication
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
XX
Niektórzy uznają niezobowiązujące pogawędki za stratę czasu. Tymczasem small talk nie tylko ułatwia budowanie relacji między ludźmi, lecz także korzystnie wpływa na budowanie kultury organizacyjnej oraz współpracę. Dlaczego nie powinniśmy z niego rezygnować - zwłaszcza obecnie, w czasie, gdy tak dużo osób pracuje zdalnie? (fragment tekstu)
XX
Przeanalizowano dyskusję jako element rzeczywistości społecznej, zwracając uwagę na jej parametry i zależności zachodzące pomiędzy nimi.
EN
In this paper we try to analyze discussion as an element of the social reality. Discussion is treated here as a dynamic system. We assume that the main principle of the functioning of such a system is a tendency to have certain designated properties. To develop the theory of such a system we try to discover the main principle and formulate the fundamental law of the functioning of a system. It would describe haw the properties of a system as a whole depend on the properties of its elements. The main question is: under what conditions does the system as a whole the designated properties? It is argued in this paper that the answer must be the theory of the idealization. (original abstract)
3
Content available remote Harmonijna komunikacja w opinii młodego pokolenia Chińczyków
100%
XX
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu harmonii oraz jej wagi w komunikacji o chińskim charakterze. W tekście zwrócono uwagę na postrzeganie harmonii przez pokolenie urodzone w Chińskiej Republice Ludowej w latach 90. XX w. - grupy charakteryzującej się odmiennymi preferencjami i zachowaniami niż pokolenia wcześniejsze. Artykuł dostarcza informacji jak młode pokolenie Chińczyków pojmuje kategorię harmonii i jej rolę w komunikacji międzyludzkiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of harmony and its importance in communication in China. The text highlights the perception of harmony from the point of view of the generation born in China in the 90s of the twentieth century - a group of people characterized by different preferences and behaviors than previous generations. This article aims to provide information on how the young generation in China understands the category of harmony and its role in interpersonal communication. (original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest pokazanie możliwości, jakie stwarzają nowoczesne narzędzia w komunikacji pomiędzy lokalnym Kościołem a wiernymi. Szczególny nacisk położono na wykorzystanie przez parafie stron www oraz obecność Kościoła na portalach społecznościowych. Kościół katolicki często jest postrzegany jako przywiązany do tradycji i niechętnie wykorzystujący pojawiające się nowości. Tymczasem współczesny świat, zwłaszcza w zakresie technologii komunikacyjnych, ulega poważnym przeobrażeniom. Zwłaszcza osoby młode, korzystające codziennie z Internetu, traktują go jako główne źródło informacji i ważny sposób kontaktu ze światem. Nowe pokolenia wiernych, czyli osoby wychowywane w społeczeństwie określanym jako informacyjne, oczekują dostosowania się do zmian także Kościoła i swoich duszpasterzy. W opracowaniu zbadano na przykładzie szczecińskich parafii, jak wykorzystują one nowoczesne narzędzia komunikacji, a także ukazano, jak ogromne możliwości komunikacyjne dają te narzędzia współczesnemu Kościołowi. (fragment tekstu)
EN
The main aim of this article is to show the opportunities offered by modern ways of communication between the local church and the faithful. Particular emphasis is placed on the usage websites by the parishes and the presence of the church on social networking sites. (fragment of text)
5
Content available remote Hudobná komunikácia
100%
EN
Is communication in music possible? Has music power to raise real feelings and imaginations? Is there any reference to some concrete situation or fact in world? Is searching for a meaning in music justified? Are there any meanings in music at all? Can we be satisfied with concept of music based just on emotional foundation?(original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie przybliża pojęcie gramatyki komunikacyjnej. Teoretyczne wprowadzenie samego terminu poprzedza część analityczną, której zadaniem jest przedstawienie wykładników gramatyki komunikacyjnej obecnych w badanych tekstach. Analizie poddane są dwa felietony wybrane spośród tekstów "Tygodnika Powszechnego". Obydwa pochodzą z rubryki "Okruchy Słowa" autorstwa bp. Grzegorza Rysia i stanowią przykłady dydaktycznego dyskursu religijno-dziennikarskiego, każdy z nich realizuje jednak inną intencję komunikacyjną. Podczas gdy jeden ma na celu zmianę postawy odbiorcy, drugi skupia się na przekazie informacji. W zależności od zamierzonego celu autor stosuje środki językowe, z którymi wiążą się odpowiednie znaczniki gramatyki komunikacyjnej. Ich analiza pozwala poznać strukturę tekstu z uwzględnieniem kontekstualnych uwarunkowań.(abstrakt oryginalny)
EN
This article focuses on the notion of communicational grammar. The theoretical background introduces a textual analysis that aims at searching the markers of communicational grammar. The researched material comprises two articles selected from Tygodnik Powszechny. They feature in the Scraps of Words column written by bishop Grzegorz Ryś and constitute the examples of didactic religious and journalistic discourse. Each of them has an individual communicational goal. While the first one aims at changing the receiver's attitude, the other one mainly transmits some information. Depending on the intention, the author uses appropriate linguistic phrases and markers associated with them. The analysis of the two texts reveals their structure along with its contextual embeddings. (original abstract)
XX
Tematyka artykułu oscyluje wokół zagadnienia językowego obrazu szkoły, wyekscerpowanego z wybranych obowiązujących aktów prawa oświatowego. Tekst jest prezentacją częściowych wyników badań, przeprowadzonych przez autorkę w ramach realizowanego projektu badawczego. Jako punkt wyjścia przyjęte zostaje powszechne znaczenie słowa szkoła, zrekonstruowane na podstawie słowników języka polskiego oraz definicji stworzonych doraźnie przez użytkowników języka w prowadzonych przez autorkę rozmowach. Zestawione zostaną one z pojęciem szkoły, funkcjonującym w terminologii prawnej i prawniczej. Ukazane będą również zewnętrzne czynniki warunkujące zauważalne między tymi ujęciami podobieństwa i różnice. Następnie Autorka prezentuje obraz szkoły, uzyskany na podstawie wyników analiz wybranych aktów prawa oświatowego. Ponadto stawia tezy odnoszące się do skutków rozumienia owego pojęcia dla funkcjonowania szkoły. W tym celu ukazuje zależności między założeniami przyświecającymi prawodawcom i cechami języka prawnego, które przyczyniają się do powstawania trudności przy odczytywaniu norm prawnych, a końcowymi efektami tych działań, dającymi się wyczytać z tekstu prawnego. Konfrontacja ewentualnych zmian obowiązujących tekstów prawnych z kompetencjami językowymi odbiorców prawa wskazuje natomiast na możliwe przeszkody, tak w zakresie świadomości prawnej obywateli, jak i w procesie stanowienia prawa, które musiałyby zostać pokonane, by prawo oświatowe było bardziej zrozumiałe.(fragment tekstu)
8
Content available remote Techniki komunikacji w procesach zmian
80%
XX
Twierdzenie Heraklita, że jedyną stałą rzeczą jest zmiana, zyskało współcześnie zupełnie nowy wymiar ze względu na realia funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Ze względu na zachodzące przeobrażenia rzeczywistości gospodarczej w artykule podjęto zagadnienie procesu komunikacji w kontekście procesu zmian. Omówiono znaczenie procesu komunikacji w organizacji, zagadnienie kształtowania procesu komunikacji w organizacji (w tym kwestię głównych barier w komunikacji wewnętrznej) oraz problematykę zmian w organizacji i ostatecznie komunikacji w procesie zmian. Celem głównym opracowania było rozpoznanie możliwości wykorzystania stosowanych w praktyce gospodarczej technik komunikacyjnych w procesie wdrażania zmian, jak również ocena, w jakim stopniu zastosowanie danej techniki oceniono jako przynoszące najwięcej korzyści. Omawiane techniki oceniono również ze względu na odpowiadający im zakres interaktywności, aspektowości, modalności przekazu i nośności ekspresji emocjonalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the issue of the communication process in the context of the process of change. The paper discusses the significance of the communication process within the organization (especially the main barriers to internal communication) and the issues of changes in organization and communication in the process of change. The main objective of the study was to evaluate the possibility of using communication techniques in the process of implementing changes. Discussed techniques have been evaluated in view of the suitability in the process of implementing changes.(original abstract)
EN
Processes of globalization, digitalization and convergence have radically transformed mass communication, opening new possibilities for communicating. These transformations have also shaped the traditional international communication, based on the model of transmission and domination of nation states. This caused a need for new approach to the meaning and issues of such communication, hence such expressions as: international communication or global communication appeared in Polish literature of Media studies. In the opinion of German researchers the most adequate term, which also reflects the essence of transformations in international communication is: transnational communication. This article aims to explain this term by identifying its denotation, fields and perspectives for studies and by outlining characteristic features of transnational communication(original abstract)
XX
Żeby zwiększyć swoją efektywność w pracy, zdobyć i utrzymać uwagę odbiorców uczestnicy szkoleń chcą się nauczyć odpowiednio wypowiadać. Nie doceniają tego, że w wielu przypadkach równie ważna jest zdolność słuchania i prawidłowego odbierania tego, co mówią do nas inni. Co można zatem zrobić, by być lepszym i skuteczniejszym słuchaczem? (fragment tekstu)
XX
Z badania przeprowadzonego przez Carnegie Institute of Technology wynika, że twój sukces finansowy w 85 proc. zależy od twojej osobowości oraz umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych i przywódczych, a tylko w 15 proc. zależy od wiedzy. Jaki z tego wniosek? Taki, że warto pracować nad umiejętnościami komunikacyjnymi. A występ publiczny to ważny sposób komunikacji. (fragment tekstu)
XX
Planowanie to nieodłączny element funkcjonowania przedsiębiorstwa. Niestety, nawet najbardziej precyzyjne plany mają się nijak do tego, co może zafundować nam zmieniające się otoczenie. Nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, ale możemy zminimalizować skutki nieoczekiwanych wydarzeń poprzez odpowiednie przygotowanie np. w obszarze rezerw finansowych czy właśnie w strategii komunikacji w trudniejszym dla firmy momencie. Jak zatem radzić sobie w sytuacji kryzysowej? (fragment tekstu)
EN
The main purpose of this chapter is to outline the role and importance of communication in two selected Central and East Europe countries. In that framework, this paper addresses communication style from the viewpoint of formality vs informality of communication among members of organizations. Based on assumptions about the differences between Slovenian and Austrian culture clusters, we postulated the hypothesis that communication style in Austrian organizations is more formal than in Slovenian organizations. In order to test the hypothesis, we conducted a research among managers in Austrian and Slovenian organizations. Based on 208 answers from Slovenian and 196 from Austrian managers, the main cognition is that communication between members in Austrian organizations is more formal than in Slovenian organizations. These findings are useful for managers and other members of organizations in order to become familiar with communication style in two neighborhood countries. Findings also provide an important starting point for better preparation for cross-cultural communication and overall collaboration. (original abstract)
14
Content available remote Thinking about Mentalese
80%
EN
Problem of the language of thought is connected not only with different epistemological points of view on human mind and body, but also with the way we define either language or thinking (or communication). The communication is the essence of language - not vocabulary, syntax etc. Hence I prefer speaking of 'world-learning' (during our early cognitive and communica-tional processes) to 'language acquisition' or 'language learning'. In other words, the processes of perception are prior to any linguistic abilities and also fundamental to the structure of men-talese. The language of thought might be constructed of intentional forms whose (intentional) genesis is connected with our perceptual experiences.(original abstract)
15
Content available remote Kierunki oraz narzędzia automatyzacji aplikacji internetowych
80%
XX
Aplikacje internetowe stanowią aktualnie jedną z najczęściej wykorzystywanych metod komunikacji z klientami. Niewielu jednak użytkowników aplikacji ma świadomość stopnia zautomatyzowania procesów biznesowych obsługiwanych przez te aplikacje. Analizując problem od strony twórców aplikacji, należy stwierdzić, że stopień automatyzacji jest bardzo różny. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na najczęściej stosowane narzędzia automatyzacji, które są wykorzystywane do automatyzacji procesów biznesowych realizowanych przez aplikacje internetowe. Zawiera on również sugestie kierunków automatyzacji aplikacji internetowych. Opracowanie ma charakter poglądowy wskazujący na przykładowe rozwiązania możliwe do zaimplementowania w wybranych procesach biznesowych realizowanych przez aplikacje internetowe. Artykuł został wzbogacony o model procedury automatyzacji, która może być zrealizowana w wybranej aplikacji internetowej dla jej częściowej bądź całkowitej automatyzacji(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays Internet applications are the most useful methods for client communications. There are only few users that are aware of the level of automation of Internet apps Analyzing the problem from the point of view of the application developers, the degree of automation is very different. The purpose of this article is to identify the most commonly used automation tools that are used in the creation of web applications. The article also contains a presentation of the directions of automation of web applications. The article is of an illustrative nature indicating examples of possible solutions to be implemented in selected business processes implemented by Internet applications. The article has been enriched with a model of automation procedure that can be implemented in a selected web application for its partial or complete automation.(original abstract)
XX
Z perspektywy komunikowania międzynarodowego jako subdyscypliny stosunków międzynarodowych powołanie lub nie komunikowania społecznego jako samodzielnej dyscypliny nauk humanistycznych jest kwestią drugorzędną. Wynika to z faktu, iż samo komunikowanie międzynarodowe funkcjonuje między dyscyplinami: w Polsce nie ma takiego kierunku studiów, nie można więc uzyskać tytułu licencjata lub magistra w tej dziedzinie. Pojawia się ona jako ścieżka lub specjalność na studiach licencjackich i magisterskich, na kierunkach dziennikarstwo, politologia i stosunki międzynarodowe. Na kulturoznawstwie dodatkowo prowadzi się ścieżki i specjalizacje w dziedzinie komunikowania międzykulturowego.(fragment tekstu)
17
Content available remote Aspekty komunikacyjne ważnych wydarzeń firmowych. Studium przypadku
80%
XX
Celem artykułu jest podjęcie próby przybliżenia znaczenia komunikacji dla potrzeb organizacji ważnych wydarzeń firmowych, tzw. eventów, oraz możliwości komunikowania się za ich pomocą i przy okazji ich celebrowania. Rozważania prowadzone będą wokół tezy: metodycznie obchodzone ważne wydarzenia firmowe sprzyjają wieloaspektowej komunikacji społecznej i marketingowej, a w szczególności dają możliwość informowania, edukowania oraz nagłaśniania, co kreuje wartość dla wszystkich zaangażowanych interesariuszy. Zamierzeniem autorki jest zwrócenie uwagi na potrzebę i możliwości komunikacji marketingowej i społecznej na rzecz eventów oraz przy okazji ich metodycznego obchodzenia. W opracowaniu przybliżone zostaną zagadnienia dotyczące komunikacji, jej współczesnych uwarunkowań oraz ważne wydarzenia firmowe jako obszar działań marketingowych organizacji. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na aspekty komunikacyjne eventów, interesariuszy, których to dotyczy, oraz korzyści, jakie z tego mogą wyniknąć. Rozważania teoretyczne wzbogacone zostaną wynikami przeprowadzonego studium przypadku.(abstrakt oryginalny)
EN
The aims of this article are: to explain the significance of communication for needs of organization of important company events, to show the usefulness of company events as tools of communication and to present the potential benefits of communication for participants of important company events. The following thesis is taken into consideration: methodically celebrated important company events are conducive to multifaceted social and marketing communication; in particular, they give a possibility of informing, educating and publicizing, thus they create a value for all involved stakeholders. The author's purpose is to pay attention to the need of marketing and social communication for events themselves as well as for their methodical celebration. Starting from the definition of communication, its contemporary circumstances, this article presents very important company events as the area of marketing activities of a company. Particular attention will be paid to communication aspects of events, to stakeholders involved and to benefits from it. The theoretical deliberations will be supported by the results of the conducted case study.(original abstract)
18
Content available remote Komunikacja elektroniczna
80%
XX
Termin komunikacja elektroniczna znajduje się obecnie w powszechnym użyciu, nie został jednak dotychczas w pełni określony kontekst definicyjny oraz zakres przedmiotowy tego pojęcia. Polskie ustawodawstwo w zakresie komunikacji elektronicznej rozproszone jest w wielu aktach, często niespójnych ze sobą. Jednym z dokumentów traktujących o komunikacji elektronicznej jest ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). W rozumieniu wspomnianej ustawy środki komunikacji elektronicznej to "rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi". Syntetyzując, jedną z prób ujęcia w ramy definicyjne pojęcia "komunikacja elektroniczna" może być zamknięcie go w podziale na trzy podstawowe grupy: - Internet, - intranet, - poczta elektroniczna e-mail.(abstrakt autora)
EN
The term "electronic communication" is more commonly used phrase, but so far have not been precisely defined its definition. In this material attempt to present the essence of electronic communication as well as attempt to define electronic communication. The development of the information society through advances in electronic communication and e-economy that occurred in recent years in the European Union was presented as well. The final section presents barriers to the development of electronic communications and electronic commerce, which in varying degrees inhibit or slow down the development of e-business.(original abstract)
19
Content available remote Globalna, europejska i krajowa przestrzeń komunikacji elektronicznej w XXI wieku
80%
XX
Autorki zgłębiły cybernetyczną perspektywę istoty komunikacji na początku lat siedemdziesiątych XX wieku, a podstawy informatycznej teorii i praktyki komunikowania człowiek-maszyna w połowie lat siedemdziesiątych. W owym czasie komunikację elektroniczną stosowały na co dzień polskie przedsiębiorstwa, w których autorki praktykowały i prowadziły badania (gospodarka morska, przemysł okrętowy). Od tego czasu podstawy teoretyczne obu dziedzin nauki nie uległy istotnym zmianom, choć teoria i praktyka przyjęły charakter masowy.(abstrakt autora)
EN
The article presents the civilizational importance of communication area in historical,geographical and interdisciplinary context. It emphasizes the economic aspects of knowledge management and the potential and the innovative needs of Polish enterprises in terms of authoresses' own research as well as that prepared by Central Statistical Office, concerning the first decade of the twenty-first century.(original abstract)
20
Content available remote Komunikacja w społeczeństwie informacyjnym - aspekt niekomercyjny
80%
XX
Analiza aktywności radioamatorskiej wskazuje, iż zainteresowanie wykorzystaniem emisji cyfrowych wzrasta. Świadczy to zapewne o wszechobecności cyfryzacji społeczeństwa oraz dążeniach rozwojowych i innowacyjnych społeczności radioamatorskiej. Z drugiej strony na podkreślenie zasługuje fakt, iż samą istotę przedmiotowego hobby cechuje wysoka innowacyjność, zatem osoby uprawiające ten rodzaj aktywności mogą być postrzegane jako typowi przedstawiciele rozwiniętego społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne to baza dla aplikacji i rozwoju nowoczesnych rozwiązań, w tym komunikacyjnych. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i jego dążenie do wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań w sferze niekomercyjnej, hobbystycznej ma wpływ na aktywność zawodową i postrzeganie zaawansowanych technologii. Przykład społeczności radioamatorskiej stanowić może kolejny dowód na to, że społeczeństwo informacyjne jest społeczeństwem prorozwojowym, że nowoczesne narzędzia stanowią wyzwanie do dalszych postępów. Społeczność ta doskonale wpisuje się w specyfikę nowej gospodarki. Pomimo swego niszowego charakteru ma globalny zasięg, przywiązuje ogromną wagę do idei, informacji i wzajemnych powiązań, cechując się silnymi wewnętrznymi więzami wzmacnianymi transferem wiedzy, umiejętności i potrzebą przynależności do wspólnot lokalnych i tematycznych. Społeczność radioamatorska to doskonały przykład otwartego myślenia i nieustannego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w elektronicznej gospodarce(fragment tekstu)
EN
The paper presents the essence of the information society and it draws a special attention to non-commercial aspect of communication in the information society, which amateur radio-communication is. The paper depicts general characteristics of radio-amateur communication and pays attention to development of digital technologies utilized by radio-amateurs. Therefore, there is demonstrated the pursuit of the maintenance of interpersonal communication via non-commercial solutions. The presented image may bring about broadening the horizon of perceiving the contemporary information society and the communication techniques they use.(original abstract)
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.