Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Doctors’ degree courses are a specific form of substantive education at university level. They include post-graduate studies, the Master o f Business Administration (MBA) qualification, which is relatively new in Poland, and other forms of education offered at the request of specific firms. The particular nature of doctors’ degree courses stems from the fact that this is the only form of education whose end result, the defence of one’s thesis, ensures an academic qualification. In the article, the author attempts to discuss the chief factors influencing the supply and demand for doctors’ degree courses. The main dilemmas connected with the further development of these studies are connected with the following questions: Are there any barriers to the development of this form of education in colleges, and if so, what are the barriers? In the case of doctors’ degree courses, should demand be the chief determinant of their development? What are and what may be the consequences of the development of this form of education? What purpose should doctor’s degree courses serve?
PL
Studia doktoranckie to specyficzna forma kształcenia ustawicznego na poziomie uniwersyteckim, obejmującego także studia podyplomowe, stosunkowo nowe w polskich realiach studia Master o f Business Administration  (MBA) oraz inne formy edukacji oferowanej na zamówienie konkretnych firm. Szczególny charakter studiów doktoranckich wynika przede wszystkim z faktu, że jest to jedyna forma kształcenia, w przypadku której finał - w postaci obrony rozprawy doktorskiej - zapewnia uzyskanie stopnia naukowego. W artykule autor stara się przedstawić główne czynniki wpływające na rozwój studiów doktoranckich po stronie popytowej i podażowej. Główne dylematy związane z dalszym rozwojem tych studiów wiążą się z następującymi kwestiami: 1) czy i jakie bariery rozwoju tej formy kształcenia występują po stronie uczelni; 2) czy w przypadku studiów doktoranckich popyt powinien być głównym czynnikiem decydującym o ich rozwoju? 3) jakie są i mogą być konsekwencje rozwoju tej formy edukacji? 4) jakim celom powinny służyć studia doktoranckie?
2
Content available Spór o rolę państwa w gospodarce
100%
EN
After the recent financial crisis, a debate on the fundamental categories and mechanisms of market economy in a capitalist system and the role of the State in it has intensified. In Poland, this debate became even more significant after certain government documents (the Plan, followed by the Strategy of Responsible Development, commonly termed Morawiecki’s Plan and Strategy)had been publicised. The view of the role played by the State in the economy is one of the main determinants that divides the science of economy into different schools, and constitutes the grounds upon which different economic doctrines emerge. The ongoing debate on the mechanisms of the functioning of economy in Poland and worldwide has been examined in the context of the historical dispute regarding the role of the State in market economy.
PL
Po ostatnim kryzysie finansowym nasiliła się debata o podstawowych kategoriach i mechanizmach gospodarki rynkowej w realiach ustrojowych kapitalizmu, a w tym o roli państwa. W Polsce dyskusja o roli państwa w gospodarce nabrała dodatkowego znaczenia i wymiaru wraz z upublicznieniem dokumentów rządowych, najpierw w postaci Planu, a następnie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (popularnie określanych mianem Planu i Strategii Morawieckiego). Spojrzenie na rolę państwa w gospodarce jest jednym z głównych wyznaczników podziału ekonomii na szkoły i kierunki oraz podstawą wyodrębniania różnych doktryn ekonomicznych. W artykule podjęto próbę spojrzenia zarówno na współczesną polską, jak i światową debatę o mechanizmach funkcjonowania gospodarki w kontekście historycznego sporu o rolę państwa w gospodarce rynkowej.
PL
Artykuł koncentruje się na roli szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie po rozpoczęciu transformacji ustrojowej jako czynnika rozwoju kapitału społecznego. Omówiono w nim wszystkie formy kapitału ludzkiego, których nośnikiem jest człowiek, odnosząc się również do problemu finansyzacji. Przedstawiono też sytuację szkolnictwa wyższego w tym okresie. Ponadto scharakteryzowano wyzwania, wobec jakich staje szkolnictwo wyższe w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną.
EN
In this article, the author focuses on the role of higher education in Poland in the period after the commencement of the systems transformation as a factor of social capital development. He discussed in it all forms of human capital whose carrier is the human being, referring also to the problem of financing. There is also presented the condition of the higher education in this time-period. Moreover, he characterised the challenges faced by the higher education system due to the changing demographic situation.
4
Content available Ekonomia w dobie finansyzacji gospodarki
100%
EN
Towards the end of the first decade of the twenty first century, when the first symptoms of a crisis in the world economy appeared, the discussion on the condition of economic sciences became more lively. The author presents his view of the necessary changes in economy, which account, among others, for its ‘financisation.’ Economics as a social science must undergo constant transformations along with the changes occurring in the subject of its interest. Even the most advanced (in formal categories) tools enabling cognition of the real world cannot fully ensure effective prediction in the economic sphere. Notwithstanding the above, the scientific status of economy should not be undermined.
PL
Pod koniec pierwszej dekady XXI w. wraz z początkiem zjawisk kryzysowych w gospodarce światowej uległa znacznemu ożywieniu dyskusja na temat kondycji nauk ekonomicznych. W artykule zaprezentowano poglądy autora na pożądane zmiany w ekonomii wynikające m.in. z uwzględnienia finansyzacji gospodarki. Ekonomia jako nauka społeczna musi ulegać ciągłym przeobrażeniom wraz ze zmianami zachodzącymi w przedmiocie jej poznania. Nawet najbardziej zaawansowane w kategoriach formalnych narzędzia poznania świata realnego nie są w stanie zapewnić możliwości w pełni skutecznego przewidywania przyszłości w sferze ekonomicznej. Nie oznacza to jednak, że można podważać naukowy status ekonomii.
PL
Celem artykułu jest prezentacja, w wymiarze historycznym, ewolucji systemu awansów naukowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań z okresu po rozpoczęciu transformacji ustrojowej.  Autor opracowania wykorzystuje elementy analizy i aparatu pojęciowego typowego dla ekonomii instytucjonalnej, zarówno w jej wariancie określanym czasem mianem starej ekonomii instytucjonalnej, jak i tak zwanej nowej ekonomii instytucjonalnej. Analiza zmian systemu awansów naukowych w Polsce w okresie od odzyskania niepodległości w 1918, a zwłaszcza w okresie po II wojnie światowej, wskazuje na wyraźnie ewolucyjny,  a nie rewolucyjny charakter zmian, z występowaniem wyraźnego tzw. uzależnienia od ścieżki rozwoju oraz istotną rolą, obok instytucji formalnych związanych ze zmianami legislacyjnymi, instytucji nieformalnych z obszaru tradycji, zwyczaju czy dyskusji o reakcji na bodźce.
6
63%
EN
The main aim of this article is to present industrial revolutions and their socio-economic consequences for the development of economics as a science. Special attention is given to showing the main characteristics of each revolution and presenting major changes in economic theories. The authors argue that the full picture of all shifts in economics, society and lives of individuals can be only visible from a long-term perspective. Therefore, it is difficult to determine the stage and the consequences of the current fourth industrial revolution for socio-economic development and evolution of economic theories.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.