Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  military service
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Wojskowe sądy rejonowe (1946—1955).Organizacja wewnętrzna.
100%
EN
Military courts, including military regional courts, were not only the units of jurisdiction, but also typical military units functioning in the army on the basis of similar rules as the remaining ones. MRC, in terms of organization and economy, was subject to the command of a given military district. An internal organization of MRC was based on a strong position of the head of the court as a commander in chief of this specific army unit. The head of MRC managed the court by means of orders. Military judges were officers in the professional service having the same laws and duties as other officers. They were to obey the regulations concerning the military service, orders, regulations and instructions given by particular army authorities, that is the ministry of the and a commander in chief of the army unit. The officers of the justice service declared the military oath apart from the judge one. The judge courts while performing their professional duties were obliged to wear uniforms and weapons. The duties of the MRC courts in terms of the court administration and military service often influence the judicature activity and judicial independence.
EN
The length of the already completed period of military service played an unofficial but exceptionally important role in the everyday practice of a military service (MS) soldier conscripted into the army for two years (730 days). The period that was getting always shorter and that remained to their return to civilian life (the “number”) significantly or even fundamentally strengthened the real position of a MS soldier within military community in barracks premises, and especially in a partial segment thereof (at the level “platoon, company”), a part of which the MS soldier was. The number was important for creating his ongoing social statute, mainly it determined the classification of a soldier in a clearly defined category (rookie, senior on fatigue duty, old sweat, super old sweat etc.), on which his position within the community of MS soldiers was dependent. The number was a symbol of the above-mentioned variable process, and a lot of essential attributes, which left significant marks on the everyday life in barracks and outside them, related to it. The importance of this number was big enough to be called the “cult of number”.
3
Content available remote Platformy bojowe
100%
PL
W pracy wskazano na trend w budowie Lądowych Pojazdów Bojowych, zmierzający w kierunku lżejszych konstrukcji, modułowych na bazie ujednoliconych platform, jako bardziej przydatnych na przyszłym polu walki. Omówiono wady i zalety platform o układach jezdnych kołowych i gąsienicowych oraz nowy rodzaj napędu hybrydowo-elektrycznego. Przedstawiono również koncepcję platformy bojowej OBRUM.
EN
The article analyses the phenomenon of mercenalism, it focuses on the historical background and the origin of mercenaries from ancient times, throughout medieval period to modern times in the context of usage of mercenaries, the forms of military conficts as well as factors favoring their occurrence as warriors. The article describes the most signifcant international legal acts concerning mercenaries and examine the elements of the present legal defnition of mercenary found in Additional Protocol I to Geneva Convention presenting weaknesses of the regulation and proves that in fact mercenary is able to avoid responsibility for his illegal actions.
5
Content available remote Obraz a text: památník z vojny jako médium paměti
100%
EN
For more than one hundred years, Czech ethnology has been working on and analysing diverse kinds of commemorative records, chronicles, and ego-documents. Alongside the research field´s extension beyond traditional themes, friendship books from the time of military service can be considered to be a new source for the study of personal experiencing the military service. Surviving exemplars substantiate the popularity of this form of a commemorative document. Friendship books usually consist of a section intended for photographs, and a section for texts or drawings. These can be made by the friendship book´s owner, or by his friends from a garrison where he served. On the example of several available exemplars, the text tries to apply two theses by Aleida Assmann: memory as remembering, and memory as repository. The author exemplifies to which extent the friendship book bear witness to personal experiencing one stage in the life of the man. While analysing particular records, the author points out diverse functions of the written and drawn records, and he indicates possible directions of further research.
6
100%
PL
W artykule zaprezentowano model przebiegu służby oficerów Wojska Polskiego. Badania dotyczące modelu zostały podjęte w 2012 roku. Przez kolejnych kilka lat zostało opublikowanych szereg artykułów prezentujących obszerne wyniki badań. Prezentowany artykuł jest zwieńczeniem prowadzonych prac badawczych. Ponadto proponowany model (po drobnych modyfikacjach) można wdrożyć do innych grup dyspozycyjnych.
EN
The article presents a model of the course of service of officers of the Polish Army. Research on the model were taken in 2012. Over the next few years it has been published a series of articles presenting the results of extensive research. The article is the culmination of research conducted. At the same time it should be noted that the described model was presented at scientific conferences (Military Academy), which was received with great interest. In addition, the proposed model (with minor modifications) can be deployed to other groups disposable.
7
Content available remote Polska wizja przyszłego pola walki – możliwości i perspektywy
100%
PL
Rozwój informacyjnych technologii, w tym zwłaszcza Internetu, stwarza nowe jakościowo możliwości działania organizacji i prowadzenia walki. Dotyczy to przede wszystkim sfery dowodzenia i zarządzania, która warunkuje możliwości wykorzystania nowoczesnych środków technicznych. Efektywne wykorzystanie tych środków wymaga jednak jakościowo nowego podejścia do realizacji systemów informacyjnych, stosowanego w armii USA oraz NATO. Na podstawie własnej analizy dostępnych dokumentacji przetargowych i procesu ofertowego porównano metody realizacji systemów informacyjnych w NATO i SZ RP. Wiedza Ster-Projekt S.A. wynikająca z realizacji kontraktów na rzecz NATO da się w pełni wykorzystać w urzeczywistnieniu programu PWPPW.
EN
The article analyses the phenomenon of mercenalism, it focuses on the historical background and the origin of mercenaries from ancient times, throughout medieval period to modern times in the context of usage of mercenaries, the forms of military conficts as well as factors favoring their occurrence as warriors. The article describes the most signifcant international legal acts concerning mercenaries and examine the elements of the present legal defnition of mercenary found in Additional Protocol I to Geneva Convention presenting weaknesses of the regulation and proves that in fact mercenary is able to avoid responsibility for his illegal actions.
9
Content available Soldier Woman. Woman in the Arms of the Mars
100%
EN
A term „violence”, despite transformations of the meanings, has always been connected with relations between genders, and as such, what it means in a given society to be a woman and a man and which economic, social and psychological relations have been assigned to these categories. At least since the 18th century, unequal share of the power between men and women has been justified with, among others, a different share of “passion” and different potential of violence. A real power ready to use violence should be focused on the men side while a tasks of women should be neutralizing men’s readiness to use violence, achieved by subjecting themselves to men. For thousands of years military battles have been almost exclusively a man’s privilege. Even 100 years ago, women did not have a right to vote even in western countries with the longest democratic traditions. Today, giving a woman the highest office in a state is not unusual. So can we talk about a fall of the patriarchy and replacing men by women even in such man fields as war and military battles?
RU
В статье рассказывается о причинах, принципах и характере реали-зации царского указа о досрочных отпусках для нижних чинов в Российской армии. Одновременно сделана попытка проследить судьбы поляков, которые оказались на Кавказе в период активного вооружённого противостояния России с неприми-римой к ней частью горских народов. Объясняются мотивы военного командова-ния, отказавшего выходцам из Царства Польского в отставке от службы, несмотря на их продолжительное пребывание в войсках и добросовестное исполнение ими служебных обязанностей. На основании выявленных документов и проведенного анализа делается вывод о том, что поляки сделались заложниками своего высокого образовательного уровня и культурного развития. Особенно это касалось нижних чинов армии, которые в России за редким исключением были грамотными, не говоря об высоком образовании. Польские дворяне и мещане, отправленные рекрутами в российскую армию на Кавказ, стали ценнейшим подарком местному командова-нию, от которого оно не собиралось отказываться.
EN
This article describes the reasons, principles and nature of the implementation of the tsar’s decree on early leave for lower ranks in the Russian army. At the same time, an attempt was made to trace the fate of Poles who found themselves in the Caucasus during the period of the active armed confrontation of Russia with various hostile mountain peoples. It explains the motives of the military command, who refused to leave the Polish Kingdom to resign from service, despite their long presence with the troops and the conscientious performance of their duties. Based on the identified documents and an analysis, it is concluded that the Poles became hostages of their high educational level and cultural development. This was especially true of the lower ranks of the army which, in Russia, with rare exceptions, were literate, not to mention having higher education. Polish nobles and bourgeoisie, sent as recruits to the Russian army in the Caucasus, became a valuable gift to the local command, which were not to be refused.
11
Content available remote PT-91M. co ty NA TO polska armio?
88%
EN
Przedwojenną Polskę zamieszkiwało kilkadziesiąt tysięcy adwentystów, baptystów, badaczy Pisma Świętego, zielonoświątkowców, a także wielu innych przedstawicieli mniejszych wyznań chrześcijańskich. Wielu spośród członków tych wspólnot religijnych literalnie odczytywało słowa Pisma Świętego. Przesłanie biblijne oznaczało dla nich bezkompromisowy sprzeciw wobec służby wojskowej z bronią w ręku. Niektórzy nie zgadzali się również na złożenie przysięgi wojskowej. Pre-war Poland was inhabited by dozens tens of thousands of Adventists, Baptists, Bible Students, Pentecostalists, as well as members of many other minor Christian Churches. A large number of those believed in the inerrancy of the literal Scriptures and insisted the Bible was literally true which meant for them an uncompromising objection against military service with the use of arms. Some also objected to their swearing of the military oath.
14
Content available Służba wojskowa jako służba wartościom
75%
EN
The main task of the army is to ensure the sovereignty and security of its citizens. Military service is regarded as the service of in name supreme good, as service of homeland. This military service changed its nature over the centuries and, therefore changed is expectations from soldiers. One of the most important values of for soldiers remained honor, usually tied valor and sacrifice. In the process of transition from the traditional version from the army as an institution for the army as an organization, in the process of increasing its professionalization, are changes in the military axiology and of the more important is dignity. Still, the sense of military service expressed is in sacrifice for in the socially important and desirable value, decisive on safety and the development of modern societies.
EN
This article examines the letters of a young Estonian man, Kurt Eiskop (1919–1944), to his beloved and future wife, Edith Eiskop (1919–1991). Kurt Eiskop’s 55 letters were handed over to the Estonian Cultural History Archives in 2022, as a result of the collection campaign “Letters in my life”, a competition organised cooperatively by the Estonian Life Stories Association and the archives. Most of the letters were written between 16 April 1940 and 29 June 1941, while Eiskop was doing his military service in the army of the Estonian Republic. In this article I consider his letters as a testimony of a historical witness, based on what he saw and experienced during the arrival of the Red Army forces in the Estonian Republic in June 1940 and its subsequent annexation. What interests me in Eiskop’s letters as testimony is, first and foremost, the author’s subjective experience, which can be seen in the way emotions are expressed in his letters. As is characteristic of love letters, the main topic of Eiskop’s letters is emotions – longing for the beloved and nostalgia for life before the army. In retrospect, the latter seems like a paradisaical idyll to him, while the present reality seems like being in prison. In addition to the expression of emotions, the subjective experience of the writer emerges in the letters through descriptions of everyday life in the army, which also contain the author’s thoughts, moods, and attitudes toward the new regime. It emerges from Eiskop’s letters that service in the army of the Estonian Republic was disagreeable to him, as it separated him from his beloved and impeded their beginning a life together. The arrival of reinforcements of the Red Army in the Estonian Republic in June 1940 put the Estonian Army and those performing their military service there in a complicated situation: they had to get used to alienating new circumstances and rules; likewise there were fears that the war would spread to the Estonian territory and that soldiers would be sent to fight the war for the Soviet Union. In a politically complicated time, which also entailed complications for personal life, writing letters provided support and a way of sustaining relationship despite being apart. The letters Eiskop wrote to his beloved during his military service became a kind of refuge for him, a safe world, the creation of which was enabled by nostalgic memories. These are poeticised and idealised images of the past which provide comfort and strength, while intensifying his closeness to the addressee. It is interesting that in Eiskop’s letters nostalgia is not always unidirectionally aimed at the past, but some memories are bound to the author’s hopes and plans for the future. However, nostalgia is not the only emotion that Eiskop expresses in his moments of solitude. Eiskop’s letters are also filled with longing for the beloved, expressed by the author in bursts of emotion, sometimes more controlled, sometimes more expressive, in some letters also as desperation.
EN
The audit in the area was conducted due to the development of social organisations of paramilitary nature, and it was aimed to examine whether the national defence sector had a concept and solutions allowing for appropriate use of these organisations’ potential in supporting the State’s defence system. The main objective of the audit was to answer the question whether the cooperation between the Ministry of National Defence and paramilitary organisations was effective.
PL
W artykule podjęto próbę określenia kompetencji zawodowych w aspekcie doboru kadr do organizacji. Zdiagnozowano wpływ kompetencji na karierę zawodową, a także zdefiniowano kompetencje zawodowe, które są najważniejsze (w opinii respondentów) w zawodzie żołnierza zawodowego (oficera). Dokonano także oceny doskonalenia zawodowego oficerów w ramach kursów oficerskich w aspekcie kompetencji zawodowych.
EN
This article strives to define professional competence in terms of personnel selection for the organization. It provides a diagnosis of the impact of competence on the professional career, while also defining professional skills considered most important (in the view of respondents) in being a professional soldier (officer). Also assessed is officer professional development within the framework of officer training in terms of processional competence.
EN
Te study focusses on generational transformations in the perception of military service in the period from 1968 through 2004, as an important social phenomenon. Major attention is paid to oral-historical interviews with four contemporaries, or more precisely to the ways of (re)constructing their narrative reflections associated with military service in particular historical decades beginning with the 1970s with the overlap to the new millennium (meaning from the beginning of “normalization” after 1968 to the abolishment of military service in 2004). Besides the importance of military service, the text focusses on the identification of potential topics from military everyday life and culture of military service soldiers in the context of the conversion from the socialist army to the democratic one, and at the level of constructing the individual and the group identities.
PL
Postać generała brygady pilota Stefana Pawlikowskiego zyskała zasłużone miejsce w lotniczym panteonie. Uczestnik walk lotniczych na froncie francusko-niemieckim w 1918 r., wybitny pilot, doskonały dowódca i wychowawca lotniczych pokoleń, sprawny i wytrwały organizator. Służbę lotniczą rozpoczął w armii rosyjskiej, by przez Armię Polską gen. Hallera we Francji, walczyć już w Polsce o jej niepodległość w wojnie polsko-rosyjskiej 1919/1920 r. W okresie międzywojennym wyróżnił się wyczynami lotniczymi, był dowódcą 1 pułku lotniczego w Warszawie i w 1939 r. dowódcą Brygady Pościgowej. Współorganizator Polskich Sił Powietrznych we Francji w 1940 r., komendant polskiej bazy szkoleniowej Lyon-Bron. W PSP w Wielkiej Brytanii - oficer łącznikowy w Dowództwie Lotnictwa Myśliwskiego (RAF Fighter Command), latał też operacyjnie. Zginął 15 maja 1943 r., uczestnicząc w locie operacyjnym 315 dywizjonu „Dęblińskiego”.
PL
Po przyjęciu Polski do NATO, armia przestała być dostępna tylko dla mężczyzn. Od roku akademickiego 1999/2000 Ministerstwo Obrony Narodowej umożliwiło kobietom studiowanie w uczelniach wojskowych. Po raz pierwszy rozpoczęły one walkę o indeksy. Z decyzji tej skorzystało na razie niewiele kobiet, jednak analiza wyników europejskich i amerykańskich badań na temat służby wojskowej kobiet pozwala przypuszczać, że liczba pań chętnych do służby wojskowej, a tym samym do szkół wojskowych, z roku na rok będzie rosła. Rodzi to wiele nowych, nie spotykanych dotąd problemów. Pierwsza część opracowania dotyczy kobiet pilotów, które służyły w polskim lotnictwie wojskowym w szeregach armii II Rzeczpospolitej, w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz po II wojnie światowej w szeregach ludowego Wojska Polskiego. W drugiej części zawarto rozważania na temat służby kobiet w okresie kandydackim dla potrzeb Polskich Sił Powietrznych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.