Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 139

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Concerns
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
W wyniku wieloletnich badań nad procesami integracji kapitałowej i organizacyjnej przedsiębiorstw, prowadzonych w Instytucie ORGMASZ-u wykonano za zlecenie KBN-u projekt, którego przedmiotem było określenie na gruncie polskim doświadczeń w tworzeniu i funkcjonowaniu holdingów i koncernów. Zbadano takie elementy, jak: powiązania kapitałowe, organizacja i zarządzanie, konkurencyjność przedsiębiorstwa, działalność w otoczeniu, wyniki ekonomiczno-finansowe. Zauważono tendencję do koncentrowania się na problemach strategicznych bez bezpośredniego angażowania się spółek dominujących w spółki zależne, co dało większą samodzielność i rozwijało przedsiębiorczość spółek zależnych oraz upraszczało strukturę zarządzania.
XX
Przybliżono historię firmy Hallmark, założonej w 1910 r. przez Joyce C. Halla w Kansas City. Firma mająca charakter przedsiębiorstwa rodzinnego wypromowała zwyczaj wysyłania pocztówek. Obecnie jest to prężnie działający w różnych branżach koncern.
XX
Kryzys w amerykańskim koncernie Enron był wielkim zaskoczeniem. Koncern odgrywający czołową rolę na świecie w handlu gazem, prądem, a także różnego rodzaju surowcami znalazł się na skraju bankructwa. Groźba ta została jednak odsunięta dzięki temu, że inny koncern z tej samej branży, Dynegy, wyraził gotowość nabycia Enrona, a także przejęcia jego długów.
XX
Postęp techniczny wiąże się zawsze z koniecznością ponoszenia dodatkowych nakładów pracy i kapitału, podczas gdy wdrażanie zasad etycznych w zarządzaniu polega przede wszystkim na unikaniu lub ograniczaniu szkód i strat - materialnych i psychicznych.
XX
Na braku wiedzy, zaangażowania, braku logiki postępowania większości konsumentów korzystają globalne agrokoncerny, oferując produkty, które trudno nazwać żywnością. Świadomość zdrowotnych konsekwencji intensyfikacji produkcji rolnej jest powszechna wśród właścicieli agrokoncernów, jednak na ogół nie ma ona znaczenia wobec żądzy maksymalizacji zysków. Gdy ekonomia zawodzi, gdy zawodzi polityka, gdy nawet kryzys BSE (choroby "wściekłych krów") czy też ciągłe problemy związane z masową produkcją drobiu w krajach Dalekiego Wschodu i związane z tym ryzyko zdrowotne dla ludzi (a nawet zagrożenie śmiercią) nie są w stanie diametralnie zmienić zasad postępowania globalizującej się gospodarki żywnościowej, co i kto może ją zmienić? Czy odpowiednio sformułowane i respektowane prawo będzie w stanie wziąć w obronę konsumenta i środowisko naturalne? Wiemy, że musi, jeśli bowiem etyka nie zostanie wsparta prawem, to nie możemy spodziewać się, że biznes dobrowolnie zastosuje ją w swych działaniach. Praktyka przekonała nas, że nie chcą tego uczynić agrokoncerny. (fragment tekstu)
EN
The paper presents results of research of agriconcern. They are definitely negative. Examples are given from the USA and from Poland - before its accession to the European Union. (original abstract)
XX
Firma Sepracor wprowadziła niedawno do sprzedaży nowy lek na bezsenność o nazwie Lunesta. Na kampanię reklamową tego leku przeznaczono 60 milionów USD. Jak oceniają eksperci, rynek leków na bezsenność ma się do roku 2010 podwoić i osiągnąć wartość 5 mld USD.
XX
Lakshami Mittel buduje największy koncern stalowy (Mittal Steel Co) na świecie. W jego posiadaniu są huty w: USA, RPA, Polsce, Czechach, Rumunii, Niemczech, Kazachstanie, Kanadzie, Meksyku. W artykule można znaleźć również informacje na temat kariery Lakshmi Mittala.
XX
Amerykańskie koncerny ograniczają swoją obecność w Europie Zachodniej na rzecz bardziej obiecujących lokalizacji. Rynki europejskie już od kilku lat nie przejawiały większych oznak ożywienia. Mocne euro i sztywne przepisy prawa pracy utrudniające zwolnienia powodują, że niełatwo jest firmą obniżyć koszty. Tegoroczny wzrost gospodarczy w strefie euro ma niespełna 1,5 proc., czyli ponad dwa razy mniej niż w USA i Azji.
XX
Firma Tambrands ma kolejnego właściciela - producenta produktów żywnościowych i środków chemii gospodarczej - koncern Sara Lee D E.
XX
Przedmiotem niniejszego artykułu jest bezpieczeństwo energetyczne Polski w obliczu liberalizacji rynku energetycznego UE. Celem podjętych badań jest identyfikacja istniejących tutaj dla Polski oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej zagrożeń oraz ocena ich skali i skutków ekonomicznych oraz politycznych. Artykuł napisano w oparciu o wykorzystanie metod badawczych bazujących na przede wszystkim na analizie źródeł w postaci dokumentów normatywnych, dostępnych pozycji z literatury przedmiotu, danych porównawczych czy wtórnych stanowiących metodologiczne komponenty stadium przypadku badanego gazociągu OPAL. W artykule dokonano przeglądu wydarzeń i uwarunkowań dotyczących stosowania unijnych regulacji prawnych zmierzających do przeciwdziałania monopolistycznemu zawładnięciu przez rosyjski koncern Gazprom omawianą magistralą przesyłową w kontekście polityki bezpieczeństwa energetycznego prowadzonej przez polskie władze na tle analogicznych działań kilku innych państw regionu.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is Poland's energy security in the face of the liberalization of the European Union energy market. The aim of the undertaken research was to identify the threats existing in Poland and countries of Central and Eastern Europe as well as to assess their scale and economic and political effects. The article was primarily based on the following research methods :analysis of sources in the form of normative documents, available literature, comparative or secondary data constituting methodological components of the examined OPAL pipline case study. The article also reviews the events and conditions relating to the application of EU legal regulations aimed at counteracting the monopolistic seizure by the Russian Gazprom of the discussed transmission line in the context of theenergy security policy pursued by the Polish authorities againstthe background of similar activities of several other countries in the region.(original abstract)
XX
Chcę opowiedzieć jak się przewodzi nowoczesnym, światowym koncernem amerykańskim. Jest to szczególnie ważne w Europie, gdzie wielu zastanawia się dlaczego Ameryka potrafiła stać się taką potęgą finansową, biznesowąi stworzyć tak potężne koncerny. Wszyscy chcą uczyć się od Ameryki, a nie zawsze rozumieją na czym polegają jej sukcesy Tymczasem tak zwana "nowa ekonomia (new economy) opiera się głównie na nowatorskim sposobie myślenia i usprawnianiu organizacji, czyli stałym poprawianiu wszystkiego co się codziennie robi. (fragment tekstu)
EN
The study presents the spatial aspects of the location of a branch of an international concern in a major city, viz. in Poznań, in terms of commuting streams, both from the city area, and the surrounding area, as well as their variation in the period 2000-2009. In order to characterise the spatial arrangement of commuting, the study used centrographic measures to analyse the variation of commuting directions and identify the areas of the greatest concentration. Furthermore, it was observed that there was a regular disproportion between the group of employees commuting from the city area, and the group of employees commuting from the region, the latter of which was smaller. It thus seems that an international concern production plant influences the local labour market to a significant extent, displaying the strongest regional impact within the range of 20 km from its location, with the direction of this influence being clearly related to the plant's location in relation to city borders, which might be linked to better communicational accessibility. (original abstract)
XX
W artykule omówiono przyczyny wprowadzania zmian w systemie zarządzania w montowni samochodów General Motors we Fremont w Kalifornii. Następnie pokazano na przykładzie Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. mechanizm tworzenia kultury organizacyjnej jako głównego filaru systemu zarządzania. Na zakończenie przedstawiono efekty i źródła sukcesu zmian w systemie zarządzania w General Motors.
EN
Organizational culture is underlying principle of Japanese enterprises management system. The paper presents the process of forming an organizational culture in Toyota Motor Manufacturing and an important role of this culture in an efficient performance of management system of General Motors manufacturing plant located in Fremont, California. (original abstract)
XX
Strategie marketingowe stosowane przez zagraniczne koncerny nie osiągnęły jeszcze poziomu dojrzałości. Oznacza to, że działania firm są mało zróżnicowane, stosowane są w miarę proste techniki oddziaływań na nabywców.
XX
Artykuł prezentuje wyniki przeprowadzonej przez autora analizy wpływu światowego kryzysu gospodarczego lat 2007-2010 na kondycję ekonomiczną siedmiu najsilniejszych koncernów energetycznych funkcjonujących na rynkach energii elektrycznej Europy Bazując na analizie porównawczej ocenie poddana została zarówno sytuacja poszczególnych przedsiębiorstw, jak również dynamika i trendy w całej badanej grupie. Dokonana została również ocena koncernów pod kątem ich potencjału operacyjnego. Badanie ukazuje, że mimo początkowego małego wpływu recesji gospodarczej wywarła ona widoczny wpływ na sytuację koncernów i zmusiła je do przeorientowania strategii. W jej wyniku rozpoczęto wdrażanie programów ograniczania kosztów oraz inwestycji. Dalszy wzrost przez przejęcia stał się niemożliwy do realizacji bez znacznego pogorszenia kondycji finansowej przedsiębiorstw. O ile wpływ kryzysu na poszczególne podmioty jest niepodważalny, to okazuje się, że nie zmienił on w istotnym stopniu układu sił wśród europejskich koncernów elektroenergetycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents findings from an analysis conducted by the author, concerning the impact of the economic crisis of 2007-2010 on the economic condition of the seven strongest energy groups operating in electricity markets of Europe. The situation of particular firms was assessed, as well as dynamics and trends concerning the whole researched group, basing on comparative analysis. Simultaneously, companies' operational capacity undergoes fundamental assessment. The paper presents the main conclusions of the analysis conducted by the author. Research work shows that, regardless its low initial impact, the recession has had a visible impact on the condition of the power groups and forced them to refocus their strategies. The result was introduction of cost-cutting and divestment programms. Acquisition- driven growth became impossible to continue without affecting negatively financial standings. Although the influence of the crisis on all companies is unquestionable, it turns out that it didn't modify essentially the balance of power between main competitors. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono założenia teoretyczne i wyniki badań dotyczące kierunków zmian w strukturze organizacyjnej krajowej spółki niemieckiego koncernu. Badania metodą wywiadu oraz analizy treści dokumentów organizacyjnych prowadzono w latach 2010 - 2017. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w badanym okresie zmienił się charakter struktury jednostki podporządkowanej z projektowo - koncepcyjno-operacyjnej na "czysto" operacyjną. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the theoretical assumptions and the outcomes of a study on the directions of changes in the organizational structure of a subsidiary of a German company. The research was carried out between 2010 and 2017 with the use of the interview method as well as the analysis of the content of organizational documents. As a result of the study it was found that there was a change in nature of the subsidiary's structure from project-concept-operational to mainly operational within the researched period of time.(original abstract)
XX
Autorka przedstawia uzyskane drogą wywiadu informacje na temat zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w dwóch koncernach: Siemens i BMW. W Siemensie wywiadu udzielił Personalny Referent jednej z najsilniejszych grup koncernu: Sieci Komunikacji Publicznej, natomiast w koncernie BMW przedstawiciele kilku departamentów sterujących ZZL.
XX
Niniejszy artykuł obrazuje, w jaki sposób rozwiązania legislacyjne i dobre praktyki controllerów ukształtowały w ciągu tych 7 lat mechanizmy zarządzania ryzykiem. (fragment tekstu)
EN
Integration of global economies, growing complexity of a business environment, dynamic development of organisations and competition challenge entrepreneurs to guarantee a safety future of their businesses. The paper focuses on a role of controller in a process of risk management. The competence of a controller comprises not only obligations set by the law but also those required to make risk management process work correctly. The article emphasizes the importance of a phase of identification of risks in a multinational company as a prerequisite for successful completion of other stages of the process. (original abstract)
XX
Omówiono reperkusje bankructwa Enronu - amerykańskiego energetycznego giganta. Zwrócono uwagę, że najpoważniejszą szkodą może okazać się podważenie zaufania do inwestycji giełdowych. Afera Enronu ma również reperkusje polityczne.
XX
Przedstawiono krótką historię fenomenalnych sukcesów amerykańskiego koncernu Enron, pośredniczącego przede wszystkim w handlu energią. Przedsiębiorstwo to popadło w stan niewypłacalności. Jego najwyższe gremia utraciły zaufanie rynków finansowych. Konkurencyjny koncern Dynegy, który uzgodnił kupno Enrona, postanowił odstąpić od transakcji. Podkreślono, że Enron to przykład przedsiębiorstwa działającego w ryzykownym otoczeniu. Wskazano inne podobne przedsięwzięcia, które również zakończyły się klęską.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.