Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motivace
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Objectives. The main objective of the two studies was to systematically check the influence of the goal-oriented self-regulation intervention (goal achievement training based on Social- Cognitive Theory of Self-Regulation) on goal attainment and self-regulation indexes. Participants and setting. In the first study (N = 314), students form different Warsovian Universities pursued different goals, and they self-reported the outcomes. In the second study (N = 118), people who attain sport clubs pursued the same goal (reducing their weight) and they reported their weight and the subjective outcomes. Hypotheses. It was assumed that participants who took part in the intervention would attain their goals more efficiently (hypothesis 1) and there would be differences between the groups in the dynamics of the outcomes (hypothesis 2). Statistical analysis. The repeated measures ANOVA were used to analyze the data. Results. The results show that the intervention influenced the process of self-regulation, and improved goal attainment. Both studies, however, showed different dynamics of the selfregulation process. In the first study, the goal realization dynamics consisted of constant, and higher throughout the study, importance of the goal, more time sacrificed for goal realization and higher engagement; in the second study, however, the goal realization dynamics was connected with higher subjective chances of goal realization, more time sacrificed for the goal, less perceived difficulty of the goal. Study limitations. The main limitation of the study was that both experimental and control groups took part in systematic, intentional and requiring attention activity (self-regulation enhancing intervention in experimental group and cognitive tasks in control group) which might increase their self-regulatory resources and lead to more effective goal attainment and made the difference between the two groups not sharp.
CS
Cíl. Hlavním cílem dvou výzkumů bylo systematicky ověřit vliv seberegulační intervence zaměřené na cíl (výcvik v dosahování cílů založený na sociálně-kognitivní teorii seberegulace) na dosahování cíle a seberegulační indexy. Soubor. V prvním výzkumu usilovali studenti (N = 314) z různých varšavských vysokých škol o různé cíle a vypovídali o svých výsledcích. Ve druhém výzkumu lidé (N = 118), kteří byli členy sportovních klubů, usilovali o stejný cíl (snížení váhy) a vypovídali o své váze a subjektivních výsledcích. Hypotézy. Autoři předpokládali, že účastníci, kteří se účastnili intervence, dosáhnou svých cílů efektivněji (hypotéza 1) a že mezi skupinami budou rozdíly v dynamice výsledků (hypotéza 2). Statistická analýza. Pro analýzu dat byla požita ANOVA s opakovaným měřením. Výsledky. Výsledky ukázaly, že intervence ovlivnila proces seberegulace a zlepšila dosahování cílů. Oba výzkumy však ukázaly rozdílnou dynamiku procesu seberegulace. V prvním výzkumu byla dynamika dosahování cílů konstantní a během výzkumu rostla důležitost cíle a čas věnovaný dosažení cíle. V druhém výzkumu byla dynamika dosažení cíle spojena s vyššími subjektivními šancemi na dosažení cíle, větším množstvím času věnovaného dosažení cíle a s méně vnímanou obtížností cíle. Omezení studie. Hlavním omezením je, že experimentální i kontrolní skupina se účastnily systematické, úmyslné a pozornost vyžadující aktivity (intervence zesilující seberegulaci v experimentální skupině a kognitivní úkoly v kontrolní skupině), což mohlo zvýšit jejich seberegulační zdroje, vést k efektivnějšímu dosahování cílů a způsobit, že rozdíly mezi skupinami nebyly tak výrazné.
2
Content available remote Motivácia k čítaniu a čitateľské preferencie adolescentov
84%
EN
The aim of this study was to describe motives that lead adolescents to read, or which make them refuse to read. Furthermore, it aimed to find out potential differences in motivation and reading preferences due to age group. Totally 375 respondents participated in this study from which 130 (34,66%) were readers. Reading motivation was measured by the Motivations for Reading Questionnaire (Wigfield & Guthrie, 1997). Motives that lead adolescents to read or which make them refuse to read were detected with open questions. Results show that there are no differences between younger and older adolescents in reading motivation. The most common reading motives in younger readers were: reaching new information from books, opinion, that reading is a funny and interesting activity and reading represents an opportunity to escape from the reality for a while. In the group of older adolescents were most common motives reaching new information, the way how to relax and escape from the reality. Nonreading younger adolescents refuse to read because they are not interested in reading, they consider the book boring and they do not have the will to read. Older adolescents do not read because they consider reading as a boring activity and they do not have enough time for it. The most popular genres among younger readers are the adventurous genre, fantasy, and novels for girls. Older readers prefer the adventurous genre, fantasy, and detective novels.
EN
Objectives. This study aims to better understand peak experience and their varieties (PEV), as a key concept in understanding positive human experience, in the context of a specific adventurous recreational pursuit. Sample and settings. Interviews with the 14 crew members of the historical sailing vessel Oesterscheldewere held at the end of a 38-day crossing of the Indian Ocean. A rigorous qualitative hermeneutical – narrative approach in analysing interviews was utilised. Results. The results were based on a qualitatively different cross�section of PEV that could be seen as a mixture of already thematised varieties of peak experience. The PEV were presented on three levels: the level of action, the level of feeling and the level of reflection; as such, they consisted of the interplay between specific challenges (situations) and responses (reactions). Alongside original methodology and analysis, the authors suggested the importance of studying the participant’s response to PEV. The response to PEV is seen as a crucial component in this study and to PEV itself. Finally, it was suggested that PEV could be projected into the future as a private and useful model of participation in life. Limitations. The study has a number of limitations commonly connected to the qualitative approach: a small number of participants, language bias (all interviews were held in English), the bias of question structure (“what did you feel?”), the participation of a researcher on the voyage, and the professionalism of the main crew that could bias the interviews.
CS
Cílem této studie bylo lépe porozumět vrchol-ným zážitkům a jejich variacím (PEV), jakožto klíčovému konceptu pro pochopení pozitivních lidských prožitků, v kontextu specifického dob-rodružného rekreačního vyžití. Rozhovory se 14 členy posádky historické plachetnice Oester-schelde se uskutečnily na konci 38denní plav-by přes Indický oceán a k jejich analýze autoři využili kvalitativní hermeneuticko-narativní přístup. Výsledky vycházely z kvalitativně odlišného průřezu PEV, který lze považovat za směs již te-matizovaných variací vrcholného zážitku. PEV byly prezentovány ve třech rovinách: v rovině jednání, v rovině pocitů a v rovině reflexe; jako takové se skládaly ze souhry konkrétních výzev (situací) a reakcí (odpovědí). Kromě originální metodiky a analýzy autoři zdůrazňují význam studování odpovědí účastníků na PEV. Reakci na PEV považují za klíčovou složku této studie i PEV samotné.Studie má řadu omezení běžně spojených s kvalitativním přístupem: malý počet účastníků, jazykové zkreslení (všechny rozhovory probíha-ly v angličtině), zkreslení dané strukturou otá-zek rozhovoru a také faktem, že tazatel se také účastnil plavby.
4
Content available remote Serowe imaginacje, czyli o polskiej tyronimii słów kilka
84%
EN
This paper raises the issue of the nomenclature of cheeses (tyronyms). The analysed onymic corpus comprises 200 proper names of cheeses produced by the Polish local cheese dairies and organic farms. The focal point of this discussion is the description of the motivation behind modern tyronyms and the factors determining the nomenclature. Attention is also paid to the formal structure of these names and the ways of their formation. These explorations are of synchronous nature.
CS
Článek se zabývá problematikou tyronym, tj. vlastních jmen sýrů. Analyzovaný onymický material zahrnuje 200 vlastních jmen sýrů vyráběných polskými lokálními sýrárnami a ekologickými farmami. Hlavním cílem je popis motivace moderních tyronym a faktorů, které ovlivňují vznik těchto pojmenování. Zvýšená pozornost je věnována formální struktuře tyronym a způsobům jejich tvoření. Jde o výzkumy synchronního charakteru.
5
Content available remote Nové reálie v urbanonymii Ukrajiny
84%
Acta onomastica
|
2023
|
tom 64
|
nr 1
112-130
EN
The article analyzes modern official urbanonyms (509 names) that came into being in 2022 (February–August) in Ukraine as a result of renaming. The geography of urbanonymic material covers the city of Kyiv, regional centers and their territorial communities (Lviv, Rivne, Lutsk, Dnipro, Kropyvnytskyi, Khmelnytskyi, Ternopil, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Uzhhorod, Chernihiv, Chernivtsi). The reasons and motives for the street renaming process are clarified, and the structural types of proper names that most often arise as a result of renaming are determined. The urbanonymic material includes the highest number of deonymic urbanonyms (306), among them there are 170 deanthroponymic urbanonyms, 134 detoponymic urbanonyms and 2 urbanonyms based on chrematonyms. There are 140 deappellative urbanonyms and 63 urbanonyms that were motivated by both appellatives and proper names. The study of urbanonymic material that appeared in the public space as a result of renaming in various territories of Ukraine has confirmed commemorative function as a defining feature of modern Ukrainian urbanonymy, and has also revealed the general trend in the development of modern Ukrainian urbanonymy – total derussification, rejection of names associated with ideology, symbolism, imperial narratives of the aggressor state.
6
Content available remote Živé osobné mená z východného Slovenska vo viacslovných spojeniach
84%
EN
The paper focuses on the unoficial personal names in the village of Bracovce (eastern Slovakia) and their functioning as a component of a multi-word phrase (idiom). It proves to be productive in everyday spoken communication. The role of the live name is not only to identify the person it refers to, but it is also an important psychological and sociolological factor. Analysed fixed expressions can be concisely characterized as phraseological or idiomatical units. These units are semantically more or less close by figurativeness of the official forms of idioms (known in Slovak phraseology). Specific aspect of these units is the unofficial anthroponym as its component. This aspect refers to the relation between onymic and phraseological motivation. The motivation of using the personal names in these unofficial forms of idioms is the attribute expressing mental, physical or working qualities of the person it refers to, it can also refer to a specific situation. The aim of the paper was to capture and record the behaviour of unofficial anthroponyms in microsocial background.
Acta onomastica
|
2018
|
tom 59
|
nr 1
155-166
EN
The study deals with the status and function of names of railway stations and stops with purely proprial function. It is possible to distinguish two main categories of these names. The first category is formed by names without a proprial modifier - they have dominant orientational function. The second category contains distinguishing proprial modifier and can be sorted to two basic subtypes. The first subtype is represented by names constituted from two proprial component, the second of which can be an oikonym, anoikonym, urbanonym or a name of a human products (chrematonym). These names have a dominant orientational and distinguishing function. The second subtype consists of names that are not in compliance with the official form of motivating toponyms. These names have a dominant orientational function and also distinguishing and pseudodistinguishing function.
8
Content available remote Názvy sborů Církve československé husitské
84%
Acta onomastica
|
2021
|
tom 62
|
nr 1
99-113
EN
The paper deals with the names of congregations (churches) of the Czechoslovak Hussite Church (CHC). This topic has not yet been covered onomastically, so this article is the first contribution to the description of the onymy of the CHC congregations. In classification according to the motivation of naming, it is possible to distinguish objects named after Jan Hus and according to other personalities. Names taken from other churches are marginal and so are names based on the general Christian tradition. Church service objects in the appellative component of the denomination typically have the word sbor (congregation). Other words in the appellative component are modlitebna (prayer room), kaple (chapel), or kostel (church). We can divide the basic types of name structures: the most common is Someone’s Something (for example, Husův sbor /Hus’s Congregation/) and Something Someone’s (e.g., sbor Tůmy Přeloučského /the congregation of Tůma Přeloučský/), other types are marginal. The most common name is Husův sbor (the Hus’s Congregation); this designation is appellativized.
9
Content available remote Motivační a strukturní charakteristiky hydronymie povodí Ostravice
84%
EN
The aim of this study is to present the motivational, structural and name-forming analysis of one part of the Czech hydronymy localized in the Moravian-Silesian Region. The list of the hydronyms consists of 817 names and includes standardized names as well as names suitable for standardization. The names of streams and rivers, and the names of water bodies (dams, ponds, etc.) are analysed separately because they are of different characters which was actually confirmed by the analysis. The names of streams and rivers were most often motivated by the localization of the naming objects, and the names of water bodies we motivated by the nature of these objects.
10
Content available remote Základ býk- v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku:
84%
EN
The anoikonymic material from the area of Moravia and Silesia comprises approx. 300 anoikonyms containing the lexeme býk or derivations from the basis býk-/býč-. The first part of the article focuses on the motivational resources of the anoikonyms with the basis býk-/býč-, the second part deals with their geographical distribution, the third part presents the complete enumeration of recorded forms of anoikonyms and denominated objects. In the third part, the author also gives a description of individual types of anoikonyms and their dialect forms.
11
Content available remote Anticipace výsledku testu u vysokoškolských studentù
67%
EN
The aim of this paper is to verify, in a defined group, that individuals' expectations about the outcome of the performance - of the general credit test - are objective. It has established ve basic hypotheses, which were verified by methods of statistical analysis. The hypothesis were verified at the significance level of = 0; 05. Presented results confirm that the group estimate is correct, but the individual estimates from the actual results differ significantly. This means that the aspirations to power, which is an essential component of power motivation, are based on false foundations. The estimates provided after the test has correlated with real results, suggesting that students come unprepared for the test. This view is also supported by the fact that more than half of respondents adduced the level of aspiration at obtaining credit. Declaring such low expectations before the test also confirmed that they are aware of their unpreparedness. Paper suggests another interesting area of investigation, namely whether to repeat each high school test three times, does not transfer in professional life, where there is also a tendency to be unprepared for solving the problem on the first attempt.
CS
Cílem příspěvku je na definované skupině ověřit, zda jsou očekávání jedinců ohledně výsledku výkonu – souhrnného zápočtového testu – objektivní. Bylo stanoveno pět základních hypotéz, které byly metodami statistické analýzy verifikovány. Posouzení oprávněnosti zamítnutí hypotézy probíhalo na hladině významnosti α = 0,05. Prezentované výsledky potvrzují, že skupinový odhad je správný, ale individuální odhady se od skutečných výsledků významně liší. Znamená to, že aspirace na výkon, která je podstatnou složkou výkonové motivace, vychází z nesprávných základů. Odhady poskytnuté po testu již s reálnými výsledky korelují, což naznačuje, že studenti přišli na test nepřipravení. Tento názor podporuje rovněž skutečnost, že více než polovina respondentů uvedla aspiraci maximálně na úrovni získání zápočtu. Deklarováním tak nízkých očekávání ještě před testem navíc potvrdili, že jsou si své nepřipravenosti vědomi. Příspěvek naznačuje další zajímavou oblast zkoumání, a sice zda možnost opakovat na vysoké škole každou zkoušku až třikrát nevede k transferu do profesionálního života, kde pak je také tendence být na první pokus o řešení problému nepřipravený.
12
67%
EN
The study deals with description of current state of railway stations names in the region of Ústí nad Labem. On the grounds of analysis of 211 names of railway stations in the Ústí nad Labem region we discovered that 135 names were fully in compliance with place name marking city or urban area in which cadaster or in its imminent proximity railway stations were located. From the remaining 76 names contained 44 names distinguish an atribute as a proper name, 31 names an appellative, 1 name occured in a mixed appellatively-proprial form (1 name).
EN
The aim of this integrative review is to analyze the contemporary research on individual and social conditions shaping a successful professional development of early career researchers. In this analysis, authors explore two lines of research, a sociological and a psychological. From the sociological perspective, the development of research excellence is determined by social-organizational processes of “cumulative advantage” (Merton, 1988) which enable the development of selected individuals towards research excellence by an unequal distribution of available resources. From the psychological perspective, successful development of research excellence is determined by individual characteristics, such as motivation or individual activity in the academic community and research organization, which authors review within the organizational psychology framework of “job crafting” (Tims, Bakker, 2010). On this basis, authors propose an argument for an integrative “systemic” approach that merges these two perspectives into a unified framework in which authors seek a balanced view of socialorganizational and individual-psychological processes and their mutual interactions. This systemic framework suggests that individual researchers striving for research excellence need not only to exhibit a high level of motivation and research-related activity but also engage in active creating of their position in academic community and research organization that allow them to participate in the processes of cumulative advantage. On the other hand, the research institutions should strive to mitigate the processes of cumulative advantage as these processes increase inequalities between the academics as well as institutions, distort the competition for available resources and in this way negatively
CS
Cílem této integrativní přehledové studie je analyzovat současný výzkum zabývající se individuálními a sociálními podmínkami úspěšného profesního rozvoje výzkumníků a výzkumnic na začátku kariéry. V této analýze se autoři zaměřují na dvě linie výzkumu, sociologickou a psychologickou. Ze sociologického pohledu je rozvoj výzkumné excelence utvářen sociálně-organizačními procesy spojenými s tzv. kumulací výhod (cumulative advantage, Merton, 1988), které umožňují vybraným jedincům úspěšný rozvoj výzkumné dráhy směrem k výzkumné excelenci prostřednictvím nerovné distribuce dostupných sociálních a organizačních zdrojů. Naopak z psychologického pohledu jsou pro úspěšný rozvoj výzkumné dráhy klíčové individuální charakteristiky, jako je motivace a vlastní aktivita v rámci akademické komunity a výzkumné instituce, které autoři popisují v rámci organizačně-psychologického konceptu utváření práce (job crafting, Tims, Bakker, 2010). Na tomto základě autoři předkládají argument pro integrativní „systemický“ přístup spojující tyto dva pohledy do jednotného rámce, v němž autoři usilují o vyrovnaný pohled na vliv sociálně- organizačních a individuálně-psychologických faktorů, především s ohledem na jejich vzájemnou interakci. Tento systemický rámec naznačuje, že pro individuální výzkumníky usilující o rozvoj výzkumné excelence je klíčová nejen motivace a aktivita zaměřená přímo na výzkumnou produktivitu, ale také aktivní utváření vlastních podmínek v rámci akademické komunity a konkrétních institucí, které jim umožňují zapojit se do sociálně-organizačních procesů kumulace výhod. Na druhou stranu pro výzkumné instituce je důležité usilovat o omezení procesů kumulace výhod, neboť vedou ke zvyšujícím se nerovnostem, nižší kvalitě soutěže o dostupné zdroje a tím i k nižší kvalitě výzkumného prostředí jako takového.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.