Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 235

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Diplomacy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
The paper presents the phenomena of hasbara, an Israeli method of conducting state's pub-lic diplomacy. For Israel public diplomacy is a part of national effort, perceived as a tool to increase Israel's status on the international arena and recognition from the international com-munity. Therefore, it is a topic of utmost importance among Israeli society and scholars. The aim is to uncover trends in thoughts and opinions on the studied subject. Qualitative research methods were adopted, including historical, institutional and comparative approaches as suitable methods to describe complexity of such phenomena as hasbara. Research techniques included content analysis and case studies to uncover trends in thoughts and opinions on the presented subject. In this paper an answer to the research question on the conduct of Israeli public diplomacy is provided through deep analysis and synthesis of the author's findings, with the said findings being presented by confronting them with main assumptions of the prior research on Israeli public diplomacy and posing questions for further research. Israeli public diplomacy is based on the idea of demonstrating that there is much more about Israel than conflict, tension and fighting terror to fight with the preexisting national stereotypes. A major paradigm shift has to be noticed here as it is no longer a discourse on the right of Is-rael to exist on the international arena (apart from Arab states and Palestinians), but it became a question of what Israel did and continues to do as an existing state to maintain its existence.(original abstract)
XX
Artykuł jest trzecim z cyklu artykułów poświęconych praktycznym aspektom i zastosowaniu zasad protokołu dyplomatycznego przy organizacji oficjalnych uroczystości na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (artykuły opublikowane na łamach "Samorządu Terytorialnego": Członkostwo w Unii Europejskiej - wyzwania dla samorządów w zakresie nowych zastosowań zasad protokołu dyplomatycznego oraz Protokół dyplomatyczny i jego zastosowanie podczas oficjalnych uroczystości na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym). Artykuł jest poświęcony zagadnieniom, które powinny być wzięte pod uwagę przede wszystkim podczas organizowania przez administrację publiczną (zarówno na szczeblu lokalnym i regionalnym, jak i centralnym) spotkań o charakterze oficjalnym oraz nieoficjalnym. Zasada precedencji i jej praktyczne zastosowanie ma również ogromne znaczenie podczas uroczystości różnego typu, w których biorą udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is the third of a series of articles devoted to the practical aspects and the application of the principles of diplomatic protocol when organizing official ceremonies at the regional, national and international level (articles published in "Territorial Self-Government": Membership of the European Union - challenges for local self-governments regarding the new applications of diplomatic protocol and Diplomatic protocol and its application in official ceremonies at regional, national and international level). The article is devoted to the issues that should be taken into account, primarily when the public administration (at both local and regional, as well as central level) organizes meetings of an official and unofficial nature. The principle of precedence and its practical application is also of great importance during ceremonies of various types, involving representatives of territorial self-government units. (original abstract)
3
Content available remote The Ostpolitik of Francoist Spain
80%
XX
Państwa Bloku Wschodniego nie utrzymywały stosunków z Państwem Hiszpańskim (dyktatura Francisco Franco) ze względu na wsparcie udzielane przez nie emigrantom politycznym. W 1969 r. zaczęła się odwilż w relacjach gospodarczych, związana z poszukiwaniem przez Hiszpanię nowych rynków. Nieśmiałe kontakty z czasem rozwinęły się, sprzyjając kontaktom, które, niezależnie od różnic ideologicznych, przynosiły korzyści wymiarze ekonomicznym. W ten sposób utorowano drogę do pełnego uznania i wymiany ambasadorów w 1977 r.(abstrakt oryginalny)
EN
Francoist Spain was not recognised by the Communist Bloc countries due to its support of the communities of political exiles. In 1969 a thaw in relations began at an economic level in search of markets for Spanish development. The timid contact would gradually increase and favour relationships away from political ideology, beneficial in economic terms, and this would prepare the basis of full future recognition, with the exchange of ambassadors in 1977.(original abstract)
XX
Artykuł jest poświęcony zagadnieniom, które powinny być wzięte pod uwagę zarówno w codziennym funkcjonowaniu, jak i w czasie organizowania przez jednostki administracji publicznej (na szczeblu lokalnym i regionalnym, jak również centralnym) spotkań z przedstawicielami organów i instytucji Unii Europejskiej oraz podczas wyjazdów przedstawicieli szeroko pojętej administracji publicznej na spotkania organizowane przez UE. W artykule autorka zwraca także uwagę na najczęściej popełniane błędy w codziennych kontaktach i podczas współpracy z organami i instytucjami Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses issues that should be taken into account both in everyday functioning, as well as during the organization by public administration units (at local and regional, but also central level) of meetings with representatives of European Union bodies and institutions, as well as during trips of representatives of the broadly understood public administration to meetings organized by the EU. In the article, the authoress also draws attention to the most common mistakes in everyday contacts and during collaboration with the bodies and institutions of the European Union. (original abstract)
XX
W artykule podjęto problematykę projektu Szczyt Azji Wschodniej (EAS), stanowiącego manifestację azjatyckiego regionalizmu dyplomatycznego. Projekt ten zainicjowano w 2005 roku jako polityczne forum skupiające kraje regionu Azji Wschodniej, ewoluujące stopniowo ku formule platformy dialogu Azji i Pacyfiku ze względu na przystąpienie w 2011 roku do omawianej struktury Rosji i Stanów Zjednoczonych. Rok wcześniej rozpoczęto dyskusję o możliwości ukonstytuowania formuły ASEAN Plus Osiem. Autor studiuje genezę projektu EAS, wskazując na problematykę członkostwa w regionalnych strukturach dyplomatycznych z perspektywy drugiej co do wielkości gospodarki azjatyckiej - Japonii.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the project of East Asia Summit - EAS, a manifestation of Asian diplomatic regionalism, launched in 2005 as a political forum of countries located in the region of East Asia, consistently evolving toward an Asia-Pacific platform of dialogue due to formal membership of Russia and the United States since 2011. A year before there was a discussion about the possibility of the constitution of the ASEAN Plus Eight formula. The author attempts to study the genesis of the EAS project, indicating an issue of membership in the regional diplomatic framework, while addressing Japan's optics.(original abstract)
XX
W artykule przeanalizowano międzynarodowe uwarunkowania rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Jest to zarys szerokiego problemu badawczego, analiza historyczna z perspektywy kilkudziesięciu lat procesu ewolucji pozycji międzynarodowej Jugosławii. Po wyrzuceniu z bloku wschodniego w 1948 r. państwo to balansowało pomiędzy Wschodem i Zachodem, stając się jednym z założycieli i liderów Ruchu Państw Niezaangażowanych. Autor koncentruje się na aspekcie roli Jugosławii w polityce Zachodu, szczególnie USA i EWG, w okresie zimnej wojny i w momencie jej zakończenia. To właśnie Zachód mógł, ewentualnie, wpłynąć na powtrzymanie rozpadu kraju na początku lat 90. XX wieku, w przeciwieństwie do ZSRR, mającego w tamtym czasie swoje problemy wewnętrzne. Jakie czynniki wpływały na wspieranie SFRJ przez państwa zachodnie podczas zimnej wojny? Jak zmieniła się pozycja Jugosławii w polityce Zachodu w momencie zakończenia zimnowojennej rywalizacji? Autor zwraca uwagę na połączenie czasowe dezintegracji SFRJ z m.in. rozpadem bloku wschodniego i Związku Radzieckiego, procesem demokratyzacji Europy Wschodniej, zjednoczenia Niemiec, integracji europejskiej czy kryzysu na Bliskim Wschodzie. Ostatecznie zabrakło realnych i spójnych działań państw zachodnich, by doprowadzić do pokojowego rozwiązania kryzysu na Bałkanach. Konsekwencją tego będą rozpad SFRJ i trwające kilka lat wojny na obszarze byłej Jugosławii. (abstrakt oryginalny)
EN
This article analyses the international conditions during the dis - integration of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. It is an outline of a broad research problem, a historical analysis from the perspective of the decades-long evolution of Yugoslavia's international position. After its expul- sion from the Eastern Bloc in 1948, the country balanced between East and West, becoming one of the founders and leaders of the Non-Aligned Move- ment. The author focuses on the aspect of Yugoslavia's role in the politics of the West, especially the US and the EEC, during and at the end of the Cold War. It was the West that could, possibly, have played a role in preventing the disintegration of the country in the early 1990s, in contrast to the USSR, which had its own internal problems at that time. What factors influenced Western support for the SFRY during the Cold War? How did Yugoslavia's position in Western politics change when the Cold War rivalry ended? The author points out the temporal connection between the disintegration of the SFRY and, among other things, the collapse of the Eastern Bloc and the Soviet Union, the democratisation process in Eastern Europe, German reunification, Euro- pean integration, and the crisis in the Middle East. In the end, there was a lack of real and coherent action by Western countries to bring about a peaceful solution to the crisis in the Balkans. The consequence of this would be the disintegration of the SFRY and several years of war in the former Yugoslavia.(original abstract)
XX
Specyfika aktualnych wydarzeń na Białorusi (kryzys polityczny, społeczny, ekonomiczny oraz prowadzenie działań wywierających negatywny wpływ na funkcjonowanie ruchów opozycyjnych) powoduje, że państwo to staje się areną rywalizacji o wpływy. W kontekście przedmiotu niniejszej analizy kluczowe znaczenie ma rywalizacja zwłaszcza w zakresie oddziaływania innych państw na społeczeństwo białoruskie. Narzędzie rywalizacji o wpływy może stanowić dyplomacja naukowa. Istotne znaczenie w analizie tego problemu ma fakt, że ten rodzaj działań może być zarówno instrumentem współpracy z innymi państwami regionu, jak i narzędziem rywalizacji o wpływy. Potencjał w postaci naukowej społeczności Białorusi stanowi przedmiot zainteresowania takich państw, jak: Polska, Ukraina, Litwa i Niemcy. Bez wątpienia efektywność i skuteczność realizacji działań z zakresu dyplomacji naukowej wobec Białorusi wpisuje się w dobrze pojęty polski interes narodowy. Celem artykułu było przeprowadzenie analizy politologiczno-prawnej procesu wykorzystywania przez Polskę dyplomacji naukowej jako narzędzia oddziaływania na naukową społeczność Białorusi. Kolejnym celem badawczym było przeprowadzenie analizy działań podejmowanych przez inne państwa w regionie - Ukrainę i Litwę. W artykule przeprowadzono również analizę uwarunkowań formalnoprawnych, dotyczących rozwiązań normatywnych stosowanych w wymienionych państwach umożliwiających podejmowanie i realizację kształcenia przez obywateli Białorusi. Analizie poddano również programy edukacyjne oraz naukowe oferowane studentom i naukowcom z Białorusi w Polsce. Całość rozważań uzupełnia i zamyka próba oceny skuteczności działań dotychczas realizowanych. (abstrakt oryginalny)
EN
Owing to current events in Belarus (political and social, including the economic crisis and the ongoing activities that are having a negative impact on the functioning of opposition movements), the country is becoming an arena of competition for influence. In the context of the subject of this analysis, rivalry, especially in terms of the influence of other states on Belarusian society, is of key importance. Science diplomacy may be a tool of competition for influence. The fact that science diplomacy can be both a tool with which to cooperate with other countries in the region and a tool of competition for influence is of key importance in analysing this problem. The scientific potential of the Belarusian community is also of interest to other countries, including Ukraine, Lithuania, and Germany. The effective and efficient implementation of science diplomacy activities towards Belarus is undoubtedly in line with the well-understood Polish national interest. The aim of the article was to conduct a political and legal analysis of the process by which Poland is using science diplomacy as a tool for influencing the scientific community of Belarus. Another research goal was to analyse the activities undertaken by two other countries in the region - Ukraine and Lithuania - with respect to science diplomacy. The article also aimed to analyse the formal and legal conditions related to the normative solutions used in the countries under analysis, enabling the undertaking and implementation of education by Belarusian citizens. The educational and scientific programmes offered to students and scientists from Belarus in Poland were also subject to legal analyses. The whole analysis is supplemented and concluded by an attempt to evaluate the effectiveness of the activities carried out so far.(original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie analizuje politykę Rosji wobec Rady Państw Morza Bałtyckiego i w jej ramach w następstwie kryzysu ukraińskiego i innych kryzysów międzynarodowych. W szczególności opracowanie analizuje zainteresowanie i oczekiwania Rosji wobec RPMB, a także instytucjonalne postępowanie Moskwy w Radzie. RPMB jest postrzegana przez Rosję zarówno jako centralny element, jak i kamień węgielny regionalnego systemu zarządzania.Moskwa postrzega także RPMB jako ważne narzędzie przezwyciężenia polityczno-dyplomatycznej izolacji, w której znalazła się Rosja wraz z początkiem kryzysu ukraińskiego. Z pomocą RPMB zachowuje zdolność wpływania na rozwój społeczno-gospodarczy, polityczny, środowiskowy i humanitarny w regionie Morza Bałtyckiego. Rosja poparła trzy obszary długoterminowego priorytetu Rady: tożsamość regionalną, zrównoważony i zamożny region oraz bezpieczny i chroniony region. Rosja opowiadała się za dalszą instytucjonalizacją Rady i wzmocnieniem jej roli w regionalnym systemie zarządzania. Mimo że stosunki Rosji z innymi państwami członkowskimi RPMB pozostają napięte, a Moskwie nie zawsze udaje się wykorzystać Radę do promowania swoich interesów w regionie, Rosja nadal postrzega RPMB jako ważną platformę współpracy regionalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
This study examines Russia's policies towards and within the Coun- cil of the Baltic Sea States in the aftermath of the Ukrainian and other inter- national crises. More specifically, this paper analyses Russia's interest in and expectations from the CBSS, as well as Moscow's institutional behaviour in the Council. The CBSS is viewed by Russia as both a centrepiece and cornerstone of the regional governance system. Moscow also sees the CBSS as an impor - tant tool for overcoming the politico-diplomatic isolation where Russia found itself with the start of the Ukrainian crisis. With the help of the CBSS, it retains its ability to influence socioeconomic, political, environmental, and humani - tarian developments in the Baltic Sea region. Russia supported the Council's three long-term priority areas: a regional identity, a sustainable and prosper- ous region, and a safe and secure region. Russia favoured further the Council's institutionalization and strengthening of its role in the regional governance system. Despite the fact that Russia's relations with other CBSS member-states remain tense and that Moscow does not always manage to use the Council to promote its interests in the region, the CBSS is still seen by Russia as an important platform for regional cooperation.(original abstract)
EN
This article analyzes the significance of imperial diplomacy in postwar Japan. While the emperor performed many formal duties, he played only a symbolic role in decision-making process and was usually separated from politics. Nevertheless, the symbolic importance of the emperor was periodically used by politicians to promote friendly relations with other countries. The main aim of the article is to examine to what extent Japanese decision-makers took advantage of the emperor in diplomacy through drafting his speeches, arranging his appointments with foreign statespersons, and planning his visits abroad to realize their own foreign policy goals. Relying on institutional and legal analysis as well as short case studies, the authors argue that while the emperor was used in foreign policy, the reverence towards the emperor made such initiatives particularly controversial. The article tries to fill the gap in research on imperial diplomacy, which has been dominated by biographical studies on individual emperors.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule zbadano genezę Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) w latach 2002-2005. Postulat utworzenia unijnej dyplomacji pojawił się w trakcie obrad Konwentu Europejskiego w 2002 r. Wraz z przyjęciem traktatu konstytucyjnego w Unii Europejskiej rozpoczęła się dyskusja na temat kształtu nowej instytucji. Ten proces został przerwany w połowie 2005 r., kiedy to Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy został odrzucony. W artykule zostały omówione główne koncepcje, stanowiska państw członkowskich i instytucji Unii Europejskiej oraz przebieg toczącej się w tym okresie debaty. (abstrakt oryginalny)
EN
This article examines the genesis of the European External Action Service (EEAS) between 2002 and the mid 2005. The idea of the creation of the EU diplomacy appeared during the work of the European Convention in 2002. At the time of the adoption of the Constitutional Treaty, the problem of the shape of the new institution had been under discussion in the European Union. This process was interrupted in 2005, when the Treaty establishing a Constitution for Europe was rejected. The article describes the main concepts, the position of Member States, as well as the EU institutions and the course of the ongoing debate in this period. (original abstract)
11
Content available remote Dyplomacja cyfrowa- nowa forma polityki zagranicznej Unii Europejskiej
80%
XX
Rozwój społeczeństwa informacyjnego zainicjował pot rzebę stworzenia nowych instru- mentów, za pomocą których władze mogą docierać do o bywateli, dlatego cyberprzestrzeń stała się w ostatnim czasie miejscem aktywności wielu podmiotów, w tym państw oraz organizacji międzynarodowych (również Unii Europejs kiej). Skutkiem tego zjawiska jest powstanie tak zwanej dyplomacji cyfrowej jako nowej jakości w miękkiej dyplomacji UE. Dyplomacja UE używa obecnie wielu e-instrumentów, m .in. Facebooka, Myspace'a, Daily Motion, YouTube'a itp. Są to bardzo dobre narzędzia służące poprawianiu i ocieplaniu wizerunku Unii na arenie międzynarodowej. Ten rodza j dyplomacji ukształtował się dopiero na początku XXI w. i ma przed sobą obiecującą perspektywę rozwoju , dlatego warto się zastanowić, w jakim kierunku ewolucja ta powinna podążać. Dyplomacja cy- frowa jest de facto odpowiedzią na problem komunikacji Unii ze światem zewnętrznym oraz na zjawisko rosnącej liczby użytkowników Internetu. (abstrakt oryginalny)
EN
!e development of the information society has initi ated the need for creating new instruments with the help of which the authorities can reach out to citizens. !erefore, cyberspace has recently become a place of activity of a number of entities including state and international organizations (together with the European Union). !e r esult of this phenomenon is the creation of the so-called digital diplomacy as new qu ality in the so" diplomacy of the EU. !e EU diplomacy currently uses a number of e-tools, amon g others, Facebook, MySpace, Daily Motion, YouTube, e tc. !ese tools are a very good method to improve and warm up the image of the Unio n in the international arena. !is kind of diplomacy was only formed at the beginn ing of the twenty-
XX
W niniejszym artykule przeanalizowano genezę Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) w latach 2007-2010. Postulat utworzenia unijnej dyplomacji pojawił się w trakcie obrad Konwentu Europejskiego w 2002 r., ale w rezultacie odrzucenia traktatu konstytucyjnego proces tworzenia ESDZ został przerwany na ponad dwa lata. Przyjęcie traktatu z Lizbony, w 2007 r., wywołało konieczność wznowienia prac. W artykule została przeprowadzona analiza najważniejszych dokumentów i wydarzeń, które miały miejsce między uchwaleniem traktatu a 2010 r., kiedy to przyjęto akty prawa wtórnego, regulujące organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article examines the genesis of the European External Action Service (EEAS) between 2007 and 2010. The idea of the creation of the EU diplomacy appeared during the works of the European Convention in 2002. However, the process of creation of the EEAS had been suspended for more than two years as a result of the rejection of the Constitutional Treaty. In 2007, the debate was re-opened because of the Treaty of Lisbon adoption. This article analyses the most important documents and events between the adoption of the Treaty and 2010 when the secondary legislation establishing the organisation and functioning of the European External Action Service was adopted by the Council. (original abstract)
EN
The German problem dominated among the priorities of the Polish diplomacy after 1960. The stalemate was broken by the visit of the Prime Minister Józef Cyrankiewicz in Vienna in September 1965. Józef Cyrankiewicz's visit in Austria highlighted new possibilities in Austrian-Polish relations. The old policy of Minister Adam Rapacki had been conceived in a difficult period and had no impact on the international environment. The article aims to characterises of the conditions for developing Polish-Austrian relations in the late 60s. The articles poses several questions: how far policy towards Germany stimulated relations with Austria and how Polish authorities saw the possibilities of economic cooperation with Vienna and finally how they prepared for this cooperation. The difficult economic situation in Poland required resuming cooperation with the West. The meeting in Vienna developed further bilateral relations in a very positive way. The Minister Bruno Kreisky recognized in the Polish government both a partner and a neighbour to cooperate. Cyrankiewicz's visit launched the ratification processes of many bilateral agreements which developed trade in the Eastern Europe. (original abstract)
EN
Looking at the past 23 years of Russian history, it would be difficult to miss the ongoing dispute over a key choice facing the state: should the diplomacy of force be continued or should emphasis be on the soft power of diplomacy capable of attracting not only the former Soviet Union countries, but also other allies? In recent years, however, especially since the conflict in Georgia, the role of diplomacy of force has been growing in Russia. The reform of the armed forces launched in 2009 accompanied by a new military doctrine and plans for rearming the army came as a signal that Russia was planning to enhance its security policy. These changes are in harmony with the general tendency to return to the imperial tradition and can be capitalised upon to mobilise Russian society, focusing its efforts (including financial) around the army. In consequence, military power has become one of the main instruments for achieving the goals of domestic and international policy.
15
80%
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań aktywności polskich ambasad i stałych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej w mediach społecznościowych. Media te są uważane za jedne z narzędzi dyplomacji cyfrowej, która w Polsce jest obszarem stale rozwijającym się zarówno w wymiarze praktycznym, jak i teoretycznym. Analiza miała na celu przetestowanie doświadczenia technicznego z mediami społecznościowymi i wykorzystanie ich potencjału do wpływania na międzynarodową opinie publiczną, a także odpowiedzi na pytanie, czy treści publikowane przez ambasady są zaangażowane politycznie, czy też pozostają obiektywne. Badanie zostało przeprowadzone głównie przy użyciu metod ilościowych i stanowi punkt wyjścia dla dalszych rozważań dotyczących prowadzenia dyplomacji cyfrowej przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a dokładniej potencjału mediów społecznościowych dla polskiej dyplomacji. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the results of the research on the activities of Polish embassies and permanent representation of the Republic of Poland in social media. These media are considered to be one of the digital diplomacy tools, which in Poland is an area that is constantly developing both practically and theoretically. the analysis was aimed at testing the technical experience with social media and using their potential to reach international public opinion, as well as answering the question whether the content published by the embassies is politically involved or whether it remains objective. the research was carried out mainly using quantitative methods and is the starting point for further considerations regarding the conduct of digital diplomacy by the Polish Ministry of Foreign Affairs, and more specifically the potential of social media for Polish diplomacy. (original abstract)
XX
Nikt w Polsce Odrodzonej nie decydował bardziej o racji stanu państwa niż Józef Piłsudski. I to on zdefiniował polską rację stanu w postaci dwóch "kanonów" w roku 1926, przez co wywarł fundamentalny wpływ na oblicze polityki zagranicznej Rzeczypospolitej, kierując nią zresztą do śmierci w maju 1935 roku. Autor artykułu usiłuje zgłębić zagadnienia: Jak Piłsudski rozumiał mechanizmy i zasady rządzące stosunkami międzynarodowymi? W jaki sposób pojmował sam fenomen tych stosunków w sobie współczesnej epoce? Czy jego myślenie kształtował realizm, czy raczej idealizm polityczny? (fragment tekstu)
EN
The author tries to reconsider Marshal Piłsudski's main ideas of Polish foreign policy after the regaining of the independence (1918) and especially in the last nine years of his life and dictatorship in Poland (1926-1935). During the Polish-Soviet war (1919-1920) he unsuccessfully promoted the "federalist solution" for Lithuanians, Belarussians, Ukrainians as the "successor nations" of the ancient Jagiellonian Commonwealth. After the coup d'etat in May 1926 Piłsudski's foreign policy was the "balance" strategy between two hostile Great Powers: Germany and Soviet Russia. Under his guidance Poland wanted to remain disengaged in terms of co-operation with either Berlin or Moscow. Piłsudski's strategy was a mixture of Realpolitik and idealism. It is true that his conceptions cannot be understood in categories of the schematic opposition between his political romanticism and fidelity to the imponderabilia from the one side and the philosophy of Realpolitik from the other side. (original abstract)
XX
Artykuł jest pierwszym z cyklu artykułów poświęconych praktycznym aspektom i zastosowaniu zasad protokołu dyplomatycznego przy organizacji oficjalnych uroczystości na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (pozostałe artykuły z cyklu: Członkostwo w Unii Europejskiej - wyzwania dla samorządów w zakresie nowych zastosowań zasad protokołu dyplomatycznego; Zasada procedencji - sposób jej ustalania i następstwa stosowania w praktyce urzędniczej samorządów; Protokół flagowy i zasady jego stosowania w codziennej praktyce urzędu oraz podczas uroczystości oficjalnych). Artykuł dotyczy zagadnień, które powinny być wzięte pod uwagę przede wszystkim podczas organizowania przez jednostki administracji publicznej (na szczeblu lokalnym i regionalnym, jak również rządowym) spotkań o charakterze oficjalnym oraz nieoficjalnym, jak również podczas uroczystości rożnego typu, w których ich przedstawiciele biorą udział. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is the first of a series of articles devoted to the practical aspects and application of the principles of diplomatic protocol when organizing official ceremonies at regional, national and international level (the other articles in the series: Membership of the European Union - challenges for territorial self-governments regarding the new applications of the principles of the diplomatic protocol; Principle of precedence - method of its determination and consequences of application in the official practice of territorial self-governments; Flag protocol and principles of its application in the everyday practice of the office and during official ceremonies). The article is devoted to issues that should be taken into account primarily during the organization by bodies of public administration (at local and regional, as well as government level) of meetings of an official and an unofficial nature, as well as during the various types of ceremony, in which their representatives take part. (original abstract)
XX
Azersko-ormiański 44-dniowy konflikt o Górski Karabach, który toczył się jesienią 2020 r., zakończył trwające ponad 25 lat status quo. Azerbejdżan przywrócił kontrolę nad znaczną częścią obszaru pozostającego poprzednio pod jurysdykcją nieuznanej Republiki Górskiego Karabachu. Fakt ten ma niezwykle donośne znaczenie dla współczesnej państwowości Azerbejdżanu i narodu azerskiego. Obietnice zakończenia ormiańskiej okupacji dawnego Górnokarabaskiego Obwodu Autonomicznego (dalej: GKOA), funkcjonującego do 1991 r. w ramach Azerbejdżańskiej SRR, składał bowiem jeszcze poprzedni prezydent i ojciec aktualnej głowy państwa, Heydar Alijew. (fragment tekstu)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych założeń oraz celów trzech istotnych z punktu widzenia Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej i Środkowo-Południowej międzynarodowych inicjatyw regionalnych: Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Trójmorza i Inicjatywy Środkowoeuropejskiej oraz rozwiązań instytucjonalno-prawnych wybranych państw w nich stowarzyszonych w zakresie prewencji terrorystycznej. Do analizy materiałów zastanych, w tym opracowań i dokumentów, została wykorzystana analiza treści, metoda syntezy informacji oraz analizy krytycznej. W uzupełnieniu zastosowano studium przypadku, analizę pojęciową i syntezę stosowaną w opisie kluczowych wniosków wyciągniętych po przeglądzie literatury dotyczącej różnych rozwiązań, koncepcji i metod związanych z przedstawianą problematyką (międzynarodowe inicjatywy regionalne, prewencji i walki z terroryzmem przykładowych państw). (abstrakt oryginalny)
EN
The following editorial offers a reflection on the situation of Cen- tral and Eastern Europe with a special focus on the European Union's Eastern Neighbourhood and Russia. In the past few years, we have witnessed the di- visive impact of neoliberalism, economic recession, Britain's departure from the EU, the refugee and migrant crisis which further shattered societies along cultural lines, the aggressive expansionism of Russia exploiting the weakness of the West, and more recently, the outbreak of the COVID-19 pandemic with an unprecedented impact on societies, global health and economy. The edi- torial reflects on how Central and Eastern Europe scores among the imagina- tive geographies and how these imaginative geographies translate into geo- politics concerning hard and soft power application in the Eastern European Neighbourhood.(original abstract)
XX
W ostatniej dekadzie dyplomacja naukowa, będąca jedną z kategorii dyplomacji wpływu, stała się przedmiotem badań naukowych i dyskursu politycznego. Państwa - adaptując się do tych zmian - tworzą ramy prawno- instytucjonalne dyplomacji naukowej, w których łączą priorytety polityki zagranicznej i polityki naukowo-innowacyjnej. Wciąż jednak grono państw zaawansowanych w tym procesie jest nieliczne. Jednym z nich jest Francja, która w połowie XX w. rozpoczęła budowę podstaw instytucjonalnych i strategicznych dyplomacji naukowej, a obecnie może być źródłem dobrych praktyk dla państw będących na początku tej drogi. W artykule zostaną przedstawione podstawy koncepcyjne dyplomacji wpływu oraz model organizacyjny dyplomacji naukowej Francji, będący przykładem dyplomacji wpływu opartej na potencjale i atrakcyjności nauki. Analizując poszczególne wymiary modelu, zostaną wskazane uwarunkowania, takie jak koncepcja polityki zagranicznej, założenia polityki naukowej czy struktura sektora naukowo-technologicznego państwa, które wpływają na specyfikę dyplomacji naukowej Francji. Na specyfikę francuskiego modelu dyplomacji naukowej składa się jej silne powiązanie z celami polityki zagranicznej i rozwojowej, traktowanie nauki jako istotnego instrumentu polityki zagranicznej i dyplomacji wpływu, ale także nacisk na wsparcie internacjonalizacji nauki i zwiększanie udziału Francji w międzynarodowych przedsięwzięciach naukowych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the last decade, science diplomacy, one of the subcategories of diplomacy of influence, has recently gained unprecedented attention as a subject of both an academic inquiry and political discourse. States adapting to these changes create science diplomacy legal and institutional frameworks which combine the priorities of foreign and science and technology policy. But still, there are only a few advanced countries in this respect. One of them is France, which began building the institutional and strategic foundations of science diplomacy in the middle of the 20th century, and can now provide a source of good practice for states at the beginning of this path. The article presents the conceptual basis of diplomacy of influence and organisational model of French science diplomacy, an example of diplomacy of influence based on the potential and attractiveness of science. Analysing particular dimensions of the model, we point to conditions, such as the concept of foreign policy, assumptions of scientific policy or the structure of the state's science and technology sector, which influence the specificity of French science diplomacy. We argue that the distinctive features of the French model of science diplomacy are its strong link to foreign and development policy objectives, its treatment of science as an essential instrument of foreign policy and diplomacy of influence, but also its emphasis on supporting the internationalisation of science and increasing France's participation in international scientific undertakings.(original abstract)
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.