Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 121

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Private enterprise
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Nowe trendy i rozwiązania w zakresie finansowania przedsiębiorczości rodzinnej
100%
XX
"Powodzenie przedsiębiorstwa - jak zauważa A. Duliniec - jest w dużej mierze uzależnione od właściwego doboru źródeł finansowania prowadzonej działalności. Dysponowanie przez przedsiębiorstwo odpowiednimi - co do wielkości i struktury - źródłami finansowania umożliwia prowadzenie działalności operacyjnej i inwestycyjnej, a także zapewnia bezpieczeństwo finansowe, tj. utrzymanie płynności w krótkim i długim okresie"1. Badania wskazują na istnienie znaczących różnic w kwestiach finansowych między przedsiębiorstwami rodzinnymi a nierodzinnymi. Nie dostarczają jednak pełnej wiedzy, dzięki której można by ostatecznie wyjaśnić przyczyny tych różnic. (fragment tekstu)
EN
In the first part of the paper the author focuses on the presentation of models and features of family business financing and factors determining the choice of appropriate capital sources. The main part of the paper is devoted to the modern, as far as family business is concerned, financing forms along with the identification all conditions of their application. The considerations are on the alternative capital market - NewConnect, Venture Capital/Private Equity, Business Angels or finally public capital market. Conclusions and recommendations for Polish companies are included in the last part of the paper. (original abstract)
XX
Artykuł omawia rozwój małego biznesu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w ciągu pięciu lat transformacji (1989-1994).
XX
Artykuł przedstawia fragmenty "Raportu" z badań przeprowadzonych w grudniu 1993 roku. Badania ankietowe miały na celu określenie stanu prywatnych firm produkcyjnych w Łodzi w 1993 roku i ich zamierzeń rozwojowych na rok 1994.
4
100%
XX
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badania obejmującego, m.in. rozpoznanie zakresu działań marketingowych stosowanych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie Polski, zrealizowanego w 2010 r. przez pracowników Katedry Marketingu i Handlu UMK w Toruniu. Badaniem objęto 350 przedsiębiorstw. Dla realizacji celu w opracowaniu wykorzystano dane dotyczące wyłącznie 154 przedsiębiorstw produkcyjnych.(abstrakt autora)
EN
The aim of this paper is to present the results of the research on, among others, the range of marketing activities in Polish enterprises, conducted by employees of the Department of Marketing and Commerce at Nicolaus Copernicus University in Toruń, in 2010. The survey was conducted by using a questionnaire method on sample of 350 enterprises in Poland. Realizing the aim of the paper the data from 154 production enterprises was used.(author's abstract)
XX
W artykule przedstawiono Romana Kluskę, założyciela firmy Optimus. Udziały w firmie sprzedał w 2000 roku. Później założył firmę Promotor Dobrej Książki PRODOKS.
XX
Celem artykułu jest próba oceny zmian w strukturze małych i średnich firm sektora prywatnego w polskiej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem ich udziału w tworzeniu wartości dodanej brutto oraz tworzeniu nowych miejsc pracy.
EN
The purpose of the publication is to assess changes in the structure of small and medium-sized enterprises of private sector in Polish economy. The enterprises'contribution to job creation is under particular scrutiny in the paper.(MN)
XX
Omówiono najważniejsze czynniki determinujące konkurencyjność małych firm m.in. jakość i stan techniczny majątku trwałego, jakość i nowoczesność przerabianych surowców i materiałów, środki finansowe.
EN
Some important factors, such as the quality and condition of company tangible assets, the quality and modernity of processed raw ingredients and materials, financial means, which determine the competitiveness of small enterprises, have been discussed.
XX
Kierunki rozwoju i tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw wyznaczają w znacznym stopniu strukturę całej gospodarki kraju oraz warunkują określoną politykę gospodarczą państwa. W tym opracowaniu ukazano trendy i zależności jakie występują w strukturze branżowej sektora małych i średnich firm w regionie łódzkim. (abstrakt oryginalny)
EN
Łódź region SME development and reestablishment directions state large extent the structure of the whole country economy and determine particular economic policy. In this article are presented trends and relations which occur in the trade structure of SME in Łódź region. (original abstract)
EN
The purpose of this study is to test 3 hypotheses concerning the participation of private entrepreneurs in a procurement made via Ukrainian online public procurement system ProZorro. The research based on the ProZorro professional analytics module which is an online instrument for aggregation, sorting and other processing of machine-readable data on public procurement in Ukraine and uses data as of 2017 (the first year of ProZorro operations). The article uses the methods of systematic scientific literature analysis, general and logical analysis, comparison, summation and abstraction as well as mathematical and statistical processing methods. Situation analysis is based on the data of ProZorro professional analytics module and the State Statistics Service of Ukraine and the results of statistical calculations. The first hypothesis suggests that private entrepreneurs are most active in sub-threshold (small) procurement procedures and this hypothesis was refuted by the results of the study. We found that private entrepreneurs are the full-scale participants of competitive procurement procedures and are actively involved in over-threshold (large) competitive procedures. The second hypothesis assumes that participation of private entrepreneurs in public procurement would increase the competitiveness of procurement procedures, and this has been fully confirmed by the obtained results. The third hypothesis concerns territorial localization of private entrepreneurs' activities. It was suggested that private entrepreneurs are more active locally, i.e. more involved to the procurement procedures conducted by government authorities within their own region, and this hypothesis has been confirmed only for the simplest procurement procedures namely contract reporting. (original abstract)
XX
Wyjaśniono pojęcie pomocy publicznej oraz przedstawiono typologię i przeznaczenie tej formy pomocy udzielonej przedsiębiorcom w 2006 r. Scharakteryzowano wartość pomocy publicznej udzielonej w Polsce w latach 2002-2006. Autorka zauważa wzrostową tendencję udziału pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorstwo prywatnym w ogólnej wartości udzielanej pomocy.
EN
Article presents both principles of granting public help as well as particular categories of regional subsidies in years 2004-2006. Presents rules that must be obeyed when granting public aid in year 2006. It presents obstacles of grants (the maximum intensity of help) for big companies, bonuses for small and medium enterprises and the principles of monitoring big investment projects. Show the conditions of granting aid are presented for both newly established small enterprises and the principles of reducing intensity of help for regions under rule 87, par.3 lit. a. (original abstract)
XX
Wirtualna sieć prywatna (Virtual Private Network - VPN) jest prywatną (niepubliczną) siecią komputerową, która korzysta z publicznej (obcej) infrastruktury telekomunikacyjnej, a poufność informacji zapewniona jest poprzez użycie mechanizmów tunelowania i procedur bezpieczeństwa. VPN używają zaawansowanych metod uwierzytelniania i szyfrowania umożliwiających nawiązywanie bezpiecznych połączeń sieciowych poprzez sieci niezależnych dostawców, takie jak Internet. Technologia VPN może zastąpić drogie łącza WAN lub połączenia komutowane RAS. Wykorzystanie łącz dzierżawionych lub połączeń telefonicznych wiąże się z wysokimi kosztami lub ograniczeniami prędkości przesyłu, problemami ze skalowalnością i bezpieczeństwem przesyłanych danych. Technologia VPN - z tego względu, że wykorzystuje istniejące łącza Internetowe - pozwala na zredukowanie kosztów połączeń w porównaniu do alternatywnych rozwiązań, Łatwo też użyć innego, awaryjnego sposobu transportu sygnału (np. zapasowe połączenie przez kilka linii telefonicznych). Duża dostępność łącz internetowych sprawia, że można w stosunkowo krótkim czasie bezpiecznie podłączyć odległe sieci komputerowe zestawiając połączenia VPN.(fragment tekstu)
XX
Artykuł przedstawia obciążenia podatkowe przedsiębiorstw państwowych i prywatnych na podstawie danych z GUS, w świetle badań ankietowych oraz na tle doświadczeń innych krajów.
15
Content available remote Nepotism and Favouritism: How Harmful Are These Phenomena?
75%
EN
'Nepotism' and 'favouritism' have an international scale and negatively influence the economies of particular countries. Therefore, the current study analyses the attitude of Polish and Lithuanian employees working in private and public sector companies to these phenomena (this article presents only part of the results of the study, analysing nepotism and favouritism at the level of individual items, breaking down the respondents' answers into percentages of approval and disapproval respectively). Research sample in our study involved 337 Polish and Lithuanian respondents, representing both public and private sector organisations. We used a closed-type questionnaire in our survey. Statistical differences between countries were calculated using the Chi-square criterion. (original abstract)
XX
Omówiono badania ankietowe nad rozpoznaniem zachowań rynkowych prywatnych jednostek gospodarczych. Skoncentrowano się głównie na określeniu ekonomiczno-prawnych i organizacyjno-technicznych uwarunkowań działalności w małej i średniej skali, a także na ustaleniu strategii rozwojowych.
EN
The paper presents results of research carried out in 1990, on the economic aims of private firms. The methodological basis was a specially formulated questionnaire sent out to 100 firms in the Wrocław province. Their aims have been analysed in relation to the type of activities, forms of organisation and ownership, period of functioning, age and education of owners, economic potential, economic and technological conditions of the films in question. (original abstract)
XX
Autorka zwraca uwagę na kluczowe znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wśród teoretyków i praktyków gospodarki rynkowej w Polsce brakuje na ogół świadomości, jakie są konsekwencje stosowania barier dostępu małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego do obcego kapitału, w tym kredytu bankowego. W rezultacie problem gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego nie jest dotychczas podjęty przez nauki ekonomiczne jako zagadnienie badawcze ani przez administrację rządową jako zagadnienie polityki gospodarczej. Autorka omawia zagadnienie zróżnicowania stopy oprocentowania kredytu bankowego w zależności od wielkości przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki badań amerykańskich i niemieckich ekonomistów.
XX
W tej części artykułu autorka podejmuje wstępne badania empiryczne nad wysokością oprocentowania małego kredytu bankowego w Polsce.
XX
W artykule przedstawiono rezultaty analizy działalności przedsiębiorstw według ich wielkości oraz własności w latach 1990-94. Dla przedsiębiorstw utworzonych w 1990 roku i później oszacowano takie wskaźniki jak: stopa "narodzin" i stopa "przeżycia". Artykuł jest uaktualnioną i poszerzoną wersją pracy opublikowanej przez tych samych autorów w Research Bulletin nr 3, vol.4, 1995.
EN
In the paper, there are presented the results of the analysis of the performance of enetrprises by size and ownership in 1990-1994. For the enterprises established in 1990 and later, there were estimated such indicators as: birth rate and survival rate. This paper is and update and enlargement of what been published by the same authors in Research Bulletin No. 3, vol. 4, 1995
XX
W artykule omówiono kolejno tematy: rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (ich otoczenie, cele i strategie oraz osobowość polskich przedsiębiorstw), działalność marketingową małych i średnich firm w warunkach rynkowych, kondycję finansową small businessu i perspektywy jego rozwoju.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.