Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 223

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cultivation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
Content available remote Komplement k clanku o Teorii spisovneho jazyka so zretelom na spisovnu slovencinu
100%
EN
This paper provides additional information which complements the article “On Dolník’s theory of standard language” by V. Dovalil published in Slovo a slovesnost (73, 2012, no. 2). This is done in consideration of the fact that Dovalil’s article is short of relevant information on the content of Dolník’s book, hence potential readers may gain a distorted idea of the theory. The author describes the theory’s fundamental ideas as well as the methodological basis for the explication of the standard language. The theory is based on the thesis that standard Slovak, originally an “artificial” language, optimally approached the status of natural language (mother tongue) and became a “folk” language at a higher stage of development. The goal of the theory is to discover the nature of the standard language at this stage of development in order to undertake qualified language cultivation. According to the author, this task can be handled using a cultural studies and pragmatics approach to the standard language.
2
Content available Pielęgnacja trawników
100%
3
Content available remote Prospects of geothermal water Use in cultivation of Spirulina
88%
EN
Spirulina has been studied due to its commercial importance as a source of essential amino acids, protein, vitamins, fatty acids etc. Most of the culture systems in use today are open ponds. The new approach proposed in this paper is to use the geothermal water as a medium for microalgae cultivation. Poland has beneficial conditions for wide geothermal use, as one of the environmentally friendly and sustainable renewable energy sources. In the planned research, geothermal water could be used to prepare microalgal culture medium, to heat greenhouses with bioreactors used for the growth of Spirulina, to dry the obtained biomass, as well as to heat the ground in foil tunnels. Using geothermal water gives the possibility to produce algae in open ponds covered with greenhouses and to cultivate plants during winter. The obtained algae can be used for the production of algal bio-products (e.g. homogenates), having the potential application in plant cultivation.
PL
Oceniono wpływ trzech kompostów otrzymanych z odpadów drzewnych na wzrost i stan odżywienia jastrunia wielkiego 'Snow Lady' (Leucanthemum maximum L.), bodziszka czerwonego 'Compactum' (Geranium sanguineum L.) i cyklamenu bluszczolistnego 'AmazeMeTM (Cyclamen hederifolium Aiton) uprawianych w doniczkach. Komposty uzyskane z odpadów sklejki suchotrwałej, sklejki wodoodpornej lub płyt pilśniowych stosowano jako podłoże jednorodne oraz w mieszankach z glebą mineralną, w stosunku objętościowym 3:1 i 1:1. W zależności od rodzaju i dawki kompostu w podłożach, zawartość makroskładników, pH i EC były zróżnicowane. W podłożach z kompostem z odpadów sklejki suchotrwałej, ze względu na nadmierną zawartość azotu mineralnego, stwierdzono zamieranie roślin. Podłoża z kompostami uzyskanymi z odpadów sklejki wodoodpornej i płyt pilśniowych mogą być stosowane w uprawie roślin ozdobnych w doniczkach. Lepszy wzrost Leucanthemum maximum L. 'Snow Lady' uzyskano w podłożach z kompostem z odpadów sklejki wodoodpornej a Cyclamen hederifolium Aiton 'AmazeMeTM w podłożach z kompostem z odpadów płyt pilśniowych. W uprawie Geranium sanguineum L. 'Compactum' nie stwierdzono istotnego wpływu rodzaju i dawki kompostu.
EN
The impact of three composts obtained from wood waste on the growth and nutritional status of Leucanthemum maximum L. 'Snow Lady', Geranium sanguineum L. 'Compactum' and Cyclamen hederifolium Aiton 'AmazeMeTM' grown in pots was evaluated. Composts derived from interior plywood waste, exterior plywood waste and fiberboard waste were used as substrates homogeneous and mixed with the mineral soil, in a volume ratio 3:1 and 1:1. Depending on the type and dose of compost in the media, the content of macronutrients, pH and EC were varied. In substrates with compost from the interior plywood waste, due to the excessive mineral nitrogen content, plants were found dying. Substrates with composts derived from exterior plywood waste and fiberboard waste can be used in cultivation of ornamental plants in pots. Better growth of Leucanthemum maximum L. 'Snow Lady' was obtained in media with compost from the exterior plywood waste and Cyclamen hederifolium Aiton 'AmazeMeTM' with compost from fiberboard waste. The affect of type and dose of compost in cultivation of Geranium sanguineum L. 'Compactum' was not found significant.
PL
Papryka słodka (Capsicum annuum L.) ma bardzo wysoką wartość odżywczą oraz biologiczną. Jest coraz chętniej uprawiana w systemie ekologicznej produkcji, w której, aby osiągnąć dobre rezultaty, ważna jest nie tylko ilość uzyskanego produktu, ale także jego jakość zarówno pod względem wartości odżywczej, jak i wizualnej. Uprawa papryki polowej w gospodarstwie ekologicznym wymaga stosowania zabiegów uwzględniających ogólne zasady przyjęte w uprawach ekologicznych: płodozmian, dostarczenie dozwolonych do stosowania składników odżywczych oraz profilaktykę w ochronie uprawy. Ważne jest stanowisko uprawy oraz dobre jego przygotowanie. Ponadto, aby uzyskać zadowalające dochody w produkcji i wydłużyć okres podaży, stosuje się sterowanie doborem odmian wczesnych, średniopóźnych oraz terminem siewu i sadzenia. Pozwala to na uzyskanie lepszych dochodów.
EN
Sweet paprika (Capsicum anuum L.) possesse a great nutritive and biological value. This vegetable is more and more often cultivated in organic farming system. To get good results of paprika production in organic agriculture, it is very important to get the proper product quantity and its quality as well. The field cultivation of sweet paprika in organic farm requires to apply treatments taking into account general rules in organic cultivation: crop-rotation, allowed nutritive components and prevention in crop protection. It is very important to prepare a good place for paprika cultivation. Besides, to get sastisfactory profits, farmers usually control the varieties of early and middle-early selection and time of sowing and planting. It allows to obtain better profits.
EN
The article presents the changes in the structure of Polish agriculture in years 1990-2012, which was largely affected by the transformation process currently carried out by the Agricultural Property Agency (APA) (Agencja Nieruchomosci Rolnych (ANR)) - the legal successor of the Agricultural Property Agency of the State Treasury (APAST) (Agencji Wlasnoci Rolnej Skarbu Panstwa (AWRSP)). It was given full ownership rights of agricultural property of the State Treasury. In the analysis there were used data from the APAST (AWRSP) activity reports and the statistical data of the Central Statistical Office (CSO). The aim of this research was to assess the influence of proprietorial changes in governmental sector of agriculture on changes of agrarian structure in Poland. By the end of 2012 more than 4.74 million ha had been taken over by the Agricultural Property Stock of the State Treasury (Zasob Wlasnoci Rolnej Skarbu Panstwa), of which over 80% came from state farms. Overall 3.01 million hectares (63.5%) were permanently brought into cultivation, of which 2.34 million hectares through sale offers, which consisted of 49.3% taken over by the Agricultural Property Stock of the State Treasury (Zasob Wlasnoci Rolnej Skarbu Panstwa). There still remains more than 1.8 million hectares to be dispensed, of which the majority of the land (73.2%) is being leased. For distribution still remains available 6.8% of Agricultural Property Stock Resources. In Poland there has occurred historically shaped territorial variation of the agrarian structure, which was manifested by high demand for land in regions with low supply of land from the post-state-owned farms. The results of proprietorial changes influenced the changes in the agrarian structure, which reflects in a reduction of approximately 1/3 of the number of individual farms to the amount of more than 1456.4 thousand and increasing average farm size to 9.3 hectares of agricultural land (AL), i.e. 47.6%. The number of farms was reduced in all area groups except for the area of farms with over 15 hectares of agricultural land. In this group the changes took place mainly on the basis of formation of large farms through repurchase or being leased by different entities. The level and dynamics of structural change in the area of agriculture is mainly conditioned by the state policy reflected in its formal and legal regulations and economic conditions affecting the profitability of agricultural production. The results of analysis of those changes indicate that process of “Territorial Farms Polarization” will be continued by increasing the area of the large farms with greater potential to increase.
9
Content available Sorbaria species cultivated in Poland
88%
EN
Specimens of the genus Sorbaria cultivated in Polish dendrological collections have been examined. It appears that in Poland only 3 species are cultivated: S. sorbifolia, S. kirilowii and S. tomentosa. Some supposed hybrids of S. sorbifolia and S. kirilowii or S. tomentosa have been found in the Arboretum in Kórnik and Botanical Gardens in Poznań and Warsaw. A new, supplemented distribution map, a key to identification, and descriptions of the species occurring in Poland are given.
EN
Over 2001-2003 there was researched an effect of various tillage methods on the reduction of weed infestation of a long-term fallow. The number of germinating weeds was analysed; the weeds had been obtained from a few-time-mixed soil samples collected from the top soil layers under the conditions of direct sowing, traditional ploughing, multistage ploughing and ploughing with a skim coulter. The results were compared with the abundance of weeds per 1 m2 under field conditions. The log-linear analysis showed a considerable effect of weather conditions (years) on the abundance of germinating weeds in 0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25 cm layers. Multistage ploughing and ploughing with a skim coulter significantly decreased the number of germinating weeds in the top soil layers, as compared with the traditional plough and direct sowing. After two years of varied tillage methods considerably lower weed abundance was recorded for all the tillage variants, as compared with the results.
EN
Cultivation and development of land degraded by brown coal mines are the responsibilities of each mine in the light of the Act of 9 June 2011 Geological and Mining Law. Brown Coal Mine’s leads many directions of land reclamation, with forest being the dominant one.
12
Content available Mineral content of melon fruit (Cucumis melo L.)
75%
EN
Melons are highly demanding, thermophilous plants, which is why they are unpopular among fruit growers. Melon cultivation requires special treatment methods for the improvement of microclimatic conditions. Seven Polish melon cultivars are presently grown on the domestic market. They are well adapted to the local climate. The growth rate, vigor, fruit shape, fruit size, rind color and flesh thickness of those cultivars vary. The objective of this study was to determine the mineral content of edible parts of four field-grown melon cultivars in the Warmia region (NE Poland). This study discusses the mineral content of melon fruit subject to the investigated cultivar and cultivation method. In Poland, melon production is difficult and unreliable. The main problem is the selection of an appropriate cultivar and cultivation method. The analyzed material consisted of four Polish melon cultivars: Malaga F1, Melba, Oliwin, Seledyn F1, grown in a field experiment without protective cover, under polyethylene (PE) sheet cover, under non-woven polypropylene (PP) cover, with soil mulching, as well as with soil mulching under PE sheet cover or nonwoven PP cover. The highest concentrations of total N, K, Ca and Cu were determined in melon fruit of cv. Oliwin. Significant variations in total nitrogen and phosphorus levels in the edible parts of melon plants were noted subject to the applied cultivation method. Cucumis melo L. grown in the control treatment without protective cover was marked by significantly higher levels of total nitrogen and phosphorus in the fruit, compared with fruit grown with the use of other cultivation methods. The results of this study indicate that the fruit of melon plants cv. Seledyn grown in mulched soil under non-woven PP cover was characterized by the most favorable Ca:Mg and Ca:P ratios in comparison with fruit from the remaining treatments.
PL
Melon jest rośliną mało rozpowszechnioną w uprawie. Należy do grupy warzyw ciepłolubnym o dużych wymaganiach środowiskowych, z tego względu w jego produkcji niezbędne są zabiegi poprawiające warunki mikroklimatyczne. Obecnie w uprawie znajduje się siedem odmian polskiej hodowli, dobrze przystosowanych do uprawy w naszych warunkach klimatycznych. Odmiany te charakteryzują się zróżnicowaną siłą wzrostu, kształtem owoców, ich wielkością, zabarwieniem skórki oraz warstwą miąższu. Celem badań była ocena zawartości składników mineralnych w częściach jadalnych czterech odmian melona uprawianego w warunkach polowych Warmii, w zależności od badanej odmiany oraz metody uprawy. Uprawa melona w Polsce jest trudna i zawodna. Problem stanowi dobór odpowiedniej odmiany oraz metody jej uprawy. Do badań wytypowano cztery polskie odmiany melona: Malaga F1, Melba, Oliwin, Seledyn F1, uprawianego w polu bez osłon, z zastosowaniem osłaniania roślin folią PE, włókniną PP, mulczowania gleby oraz jednoczesnego mulczowania gleby i osłaniania roślin folią PE lub włókniną PP. Spośród analizowanych odmian istotnie największą zasobnością w N-ogółem, K oraz Ca i Cu charakteryzowały się owoce odmiany Oliwin. Zastosowane w uprawie melona metody uprawy spowodowały istotne zróżnicowane zawartości azotu ogółem i fosforu w jego częściach jadalnych. Uprawa Cucumis melo L. w obiekcie kontrolnym (bez zastosowania osłon) spowodowała istotne zwiększenie zawartości azotu ogółem i fosforu w porównaniu z innymi analizowanymi metodami uprawy. Analizując stosunki Ca:Mg i Ca:P stwierdzono, że uprawiane na glebie mulczowanej i osłanianej włókniną PP owoce odmiany Seledyn charakteryzowały się korzystną proporcją Ca:Mg oraz Ca:P w odniesieniu do pozostałych obiektów uprawy.
EN
Herbal plants and spices, due to their aromatic and medicinal properties, are widely used in pharmacy, cooking, cosmetology and agriculture. The increase in the number of willow plantations for energy crops has enhanced the interest of the salicylic glycosides contained in the willow bark which shows multidirectional pharmacological activity. The small-scale production of herbs and spices requires the application of agricultural machines and horticultural implements adjusted to the area cultivated. In this paper, the comprehensive characteristics of the medicinal properties of willow are presented. Newly developed machines used for the mechanisation of the establishment and cultivation of herbs and spices are also described. The machines presented are a part of the technology developed at the Rzeszow University of Technology which can also be used for the mechanisation of biomass production. In order to improve the physicochemical properties of the soil and increase the amount and quality of yield, natural organic fertilisers can be used. Therefore, the paper presents the correct method of storing manure and a device for the application of solid and liquid fertilizers to the soil as well as a device for monitoring the state of the soil-water environment.
PL
Do najgrożniejszych schorzeń upraw ozdobnych należą choroby powodowane przez gatunki rodzaju Phytophthora, określane ogólną nazwą fytoftrorozy.
EN
A one-factor field experiment was carried out in 2016–2019 at the Experimental Station in Lipnik near Stargard. The aim of the study was the cultivation of Virginia fanpetals in two systems of sowing and planting, determining the impact of the cultivation system on the yield quantity, calorific value, moisture, content and dynamics of the macronutrient uptake by Virginia fanpetals, calculation of the relationship between the yield and NPK intake, calorific value and yield as well as the analytical moisture content. Studies have shown that the method of establishing the plantation (sowing, planting) did not have any significant impact on the calorific value of Sida. A statistical analysis indicated that the method of establishing the plantation (sowing, planting) did not have a significant impact on the formation of the nitrogen, phosphorus and potassium contents in the biomass, while it was significant for magnesium and sulfur. More macroelements was contained in the Virginia fanpetals biomass from sowing compared to planting. The total uptake of macronutrients by the Virginia fanpetals biomass was higher in the planting cultivation system. In the system of planting cultivation, in the first year of plantation operation, higher dynamics of the N, P, K, Mg and S uptake by the Virginia fanpetals biomass compared to the sowing system was found. A correlation analysis showed very high degree of correlation between the size of Virginia fanpetals biomass yield as well as the nitrogen and phosphorus uptake.
PL
W pracy przedstawiono technologię uprawy wierzby energetycznej obejmującą: przygotowanie gleby, mechaniczne sadzenie, pielęgnację i ochronę roślin. Do sadzenia wierzby wykorzystano półautomatyczne sadzarki do rozsady: sadzarkę chwytakową Super Prefer i sadzarkę z tarczami elastycznymi RSMB-4. Porównano i oceniono efekty pracy obu sadzarek. Dokonano oceny przyjęć sadzonek wierzby oraz przyrostów pędów w początkowym okresie wegetacji roślin. Przedstawiono praktyczne uwagi odnośnie przygotowania pola pod uprawę wierzby oraz zalecenia dotyczące eksploatacji sadzarek półautomatycznych do rozsady wykorzystywanych do sadzenia wierzby energetycznej.
EN
Technology of raising power willow, e.g. preparing of soil, mechanical planting, cultivation and plant protection was presented in the paper. Semi-automatic planter-grab transplanted Super Prefer and transplanted with elastic disc RSMB-4 were used for planting of the willow. The effects of using these two planters were compared and evaluated. Number of rooted cuttings and shoots increment in the initial stage of plant vegetation were assessed. Some practical conclusions concerning soil preparation for planting willow and planters exploitation were presented.
PL
Przedstawiono przebieg i wyniki badań zespołów roboczych do jedno- i dwuwarstwowej orki. Porównawczym badaniom polowym poddano: klasyczny korpus płużny pracujący samodzielnie lub z pogłębiaczem i nowy zespół roboczy składający się z zęba i korpusu. Zakres badań obejmował ocenę kruszenia gleby, przykrycia resztek roślinnych i nierównomierności głębokości roboczej. Stwierdzono, że orka dwuwarstwowa posiada walory ekologiczne, a nowy zespół roboczy wykazuje szereg zalet w porównaniu do klasycznego korpusu płużnego z pogłębiaczem.
EN
The course and results of research of the working sets for one- or two-layer ploughing are presented in the article, Subjected to the comparative field tests were: the classic plough body working independently or with a subsoiler and a new working set consisting of a tine and a body, The testing range included: assessment of soil crushing and covering of plant residue as well as unevenness of working depth. After the testing it was stated that the two-layer ploughing is environmentally friendly and the new working set has a number of merits in comparison to the classic plough body with the subsoiler.
18
Content available Uprawa lnu oleistego metodami ekologicznymi
75%
PL
Opracowywano formulacje doświadczalne biopreparatów na bazie surowców roślinnych do stosowania w ekologicznych metodach ochrony lnu przed chorobami: olejek konopny, wyciągi z czosnku, tymianku, oregano, arcydzięgiela oraz z cynamonu. W doświadczeniach laboratoryjnych i wazonowych oceniano wpływ tych środków na zahamowanie rozwoju kultur Fusarium oxysporium f. sp.lini, oraz na zdrowotność i zdolność plonowania lnu oleistego. Najlepsze rezultaty w ochronie lnu przed fuzariozą uzyskano w wyniku zastosowania biopreparatów na bazie olejku eterycznego z konopi oraz grejpfruta, W doświadczeniach poletkowych przeprowadzonych w gospodarstwach ekologicznych badano wpływ zastosowanej agrotechniki na wzrost, rozwój i plonowanie odmiany lnu oleistego Bukoz. Plony nasion lnu oleistego na plantacjach ekologicznych były niższe niż w gospodarstwach konwencjonalnych. Analiza składu chemicznego nasion lnu wykazała wyższą zawartość tłuszczu w nasionach lnu na plantacjach ekologicznych, ponadto plony z tych upraw charakteryzowały się wyższą zawartością kwasów linolenowego i oleinowego. Nasiona lnu z upraw konwencjonalnych miały wyższą zawartość kwasu linolowego.
EN
The experimental formulations of bio-products based on plant raw materials (hemp oil, extracts of garlic, thyme, oregano, garden angelica and of cinnamon) for oil flax protection have been elaborated. The effect of these natural products on Fusarium oxysporium f. sp.lini development and on oil flax plant health and its yielding ability has been evaluated. The best results, in oil flax protection against fusarium wilt, were obtained using hemp essential oil and extracts of grapefruit. In field trials carried out in organic farms and influence of applied agronomic treatments on the growth, development and yielding of the oil flax cultivar Bukoz has been evaluated. The oil flax seed yields in organic plantations were lower than in conventional ones. Analysis of the chemical composition of the oil flax seeds showed the higher fat content in the seed from organic farms. Additionally, yields from eco-friendly plantations were characterized by higher contents of linolenic and oleic acids. The oil flax seed from conventional plantations had higher content of linoleic acid.
PL
Jednym z podstawowych surowców energetycznych w Polsce jest węgiel brunatny. Wydobycie węgla odbywa się metodą odkrywkową. Powoduje to ogromne negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Po wydobyciu węgla pozostaje martwe wyrobisko, które w miarę posuwania się odkrywki za złożem wydobywanego węgla, zasypywane jest materiałem z nakładu. Powierzchnia po odkrywce zostaje wyrównana, lecz powstała w ten sposób wierzchnia warstwa terenu cechuje się znikomą zawartością próchnicy. Do rekultywacji obszarów poodkrywkowych można wykorzystać konopie włókniste, których uprawa, a następnie przyorywanie, przyspiesza procesy glebotwórcze. W 2012 r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wspólnie ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim, rozpoczął realizację projektu pt. „Rekultywacja terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach mechanizmu Life+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
EN
One of the main energy sources in Poland is lignite. Lignite is excavated by strip mining method. Unfortunately this method caused huge negative transformations in natural environment. When lignite seam is exhausted, a dead excavations site is left which is next filled with the material initially taken away when accessing the lignite seam – an overburden. In the result, the surface is levelled but the top layer is not normally formed soil, as it contains only trace amounts of humus. Remediation of such land can be done by cultivation of industrial hemp and ploughing the hemp plant matter down which leads to remediation of degraded land. In 2012, the Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, in cooperation with Farmers’ Cooperative in Kazimierz Biskupi initiated a project „Reclamation of Degraded Land in the Region of Lignite Mine in Konin by Cultivation of Industrial Hemp”. The Project is subsidized by the European Commission and the National Fund for Environmental Protection and Water Management. The objective of the Project is reclamation of land by cultivation of two crops in a crop rotation – hemp and alfalfa. At the end of vegetation period plants are ploughed down to supply organic matter and accelerate the formation of soil humus layer.
EN
The production of native corn at regional level is greatly limited by the seasonality of rainfall, availability of adequate lands, poor fertility status of the soil, high input costs and constraints of resources of the local corn growers and/or producers. The challenges of reduced cultivable area give very little opportunity for increasing production area in a sustainable manner; it is important to note that the soil recover their fertility status through crop rotation and prolonged rest period (> 25 years) known as sequential agroforestry system or "milpa". During 2015, corn collections were performed in the Yucatan Peninsula, Mexico that included five races from the Yucatan (in localities of Nohacal and Peto) and Campeche (Calakmul, Suc-Tuc, Sakabchen, I Chek) states. The races identified were: 1) Nal-Tel (gallito), 2) Dzit Bacal, 3) Xnu’uc Naal (Tuxpeño), 4) Palomero and, 5) Tabloncillo. The local varieties, Pix Cristo (Knees of Christ), Eh Hu (Purple maize) and Chac Chu’ub (Chac´s Blood or Red maize), are included within the Tuxpeño (Xnu´uk Naal) race. The land race of corn that is in imminent danger of extinction is Nal-Tel, characterized by its precocity and ability to escape periods of low rainfall; is important to rescue it for adoption to the practices of local and regional production. The adaptation of this race as a germplasm is important due to its resilience to climate change itself. Palomero, Tabloncillo, Pix Cristo, Chac Chu´ub and Eh Hu can thus be used in traditional food industry, to preserve the traditional knowledge and to provide opportunities for additional income for the local, rural communities. Yellow Palomero and Tabloncillo races are new records of germplasm for the region; and hence essential is exchanging their seeds among local producers and growers.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.