Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Realizacja mechanizmów kontroli dostępu na poziomie wierszy w hurtowniach danych typu ROLAP, z wykorzystaniem perspektyw i tablicy praw, wymaga wykonania operacji złączenia pomiędzy tablicą faktów i tablicą praw. Wykonanie operacji złączenia można usprawnić tworząc dodatkowe struktury indeksowe. Zaproponowany w pracy zestaw indeksów MultiColumn pozwala zwiększyć wydajność realizacji zapytań kierowanych do zabezpieczonej hurtowni danych.
EN
Implementation of row-level access control mechanisms, in ROLAP data warehouses, with the use of database yiews and a security table, requires a join operation between fact and security tables. The efficiency of this operation may be improved through the creation of additiona] index structures. The hereby-proposed set of MultiColumn indices allows to increase the performance of queries sent to a secured data warehouse.
PL
Zastosowanie określonego mechanizmu kontroli dostępu wpływa na wydajność systemu bazodanowego. W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń pozwalające ocenić wydajność przetwarzania zapytań w sytuacji zastosowania różnego typu mechanizmów służących kontroli dostępu na poziomie pojedynczych rekordów (rozwiązania wykorzystujące perspektywy, wielopoziomowe etykiety oraz dodatkowe indeksy wskazujące autoryzowane dla użytkownika podzbiory informacji).
EN
The application of a specific access control mechanism influences the performance of a database system. The paper presents the results of performance tests related to various solutions used to implement row-level access control (views, multilevel security mechanisms, and systems with additional indexes pointing to authorized subsets of information).
3
Content available remote Modelowanie mechanizmów odkształcalnych metodą układów wieloczłonowych
100%
PL
W pracy przedstawiono algorytm modelowania dynamiki odkształcalnych układów wieloczłonowych we współczesnych absolutnych. Człony układu modelowane są metodą elementów skończonych, w których współrzędne węzłowe zapisane są w ruchomym układzie odniesienia. Położenie układu ruchomego zapisuje się z wykorzystaniem 6 parametrów. Układ równań ruchu jest układem równań różniczkowo-algebraicznych, o dużej liczbie stopni swobody. Przedstawiono algorytm redukcji stopni swobody, który polega na podziale współrzędnych uogólnionych opisujących odkształcenia na współrzędne zewnętrzne i wewnętrzne. Współrzędne wewnętrzne redukuje się następnie do współrzędnych modalnych o znacznie mniejszej liczbie. Praca zawiera przykłady obliczeniowe oraz dyskusję zalet i wad metody w porównaniu z klasycznymi metodami MES.
EN
The paper presents an algorithm of modelling the flexible multibody systems in absolute coordinates. The bodies of the system are modelled using the Finite Element Method with the modal coordinates expressed in the floating reference frame. The position and orientation of the floating frame is described using 6 parameters. Equations of motion are the DAE system with large dimension. The algorithm of DOF reduction is presented based on partitioning of flexible generalized coordinates on external and internal. Internal coordinates are transformed to the modal coordinates. The dimension of the DAE system obtained after coordinates transformation is significantly lower. In the final part of the paper the numerical examples and a short discussion of advantages and disadvantages of the method compared to classical FEM are given.
PL
Proces adaptacji norm europejskich z zakresu konstrukcji aparatury przeciwwybuchowej zbiega się z wprowadzaniem do stosowania nowej dyrektywy Unii Europejskiej the ATEX Directive 94/9/EC, która jest dyrektywą nowego podejścia. Nowa dyrektywa obejmuje zarówno urządzenia mechaniczne jak i elektryczne. Z substancji palnych, obok gazów, uwzględnia się pary, mgły i pyły.
PL
Normalizacja urządzeń i instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem związana jest obecnie z wprowadzaniem do stosowania nowej dyrektywy Wspólnoty Europejskiej the ATEX Directive 94/9/EC, która jest dyrektywą nowego podejścia. Dyrektywa stanowi podstawę do opracowania zharmonizowanych norm, których techniczne wymagania zapewnią zgodność z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy. Przewidziano umieszczenie oznakowania C? na wyrobie przez producenta lub jego pełnomocnika z siedzibą we Wspólnocie, który oznacza zgodność wyrobu ze wszystkimi wymaganiami podstawowymi i procedurami oceny, przewidzianymi przez prawo Wspólnoty w odniesieniu do tego wyrobu. Certyfikację urządzeń przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX 100A przeprowadzają organy notyfikowane, które są zgłaszane do Komisji Europejskiej przez dane państwo. Organom tym Komisja Europejska nadaje numery identyfikacyjne i publikuje ich listy w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Najistotniejszy jest jednak stan gotowości prawnej warunkujący oficjalne wprowadzenie do stosowania dyrektywy 94/9/EC w Polsce.
EN
Standardization of electrical equipment at explosion-hazardous areas is now related to introducing the European Community ATEX Directive 94/9/EC which is a new approach directive. The directive is a basis for developing the harmonised standards, the technical requirements of which will be in conformity with those of the Directive, It has been assumed that goods will be marked with sign CE by a manufacturer or its agent having abiding place in European Union. This means conformity of a product with basic requirements and estimation procedures, provided by European Union law in relation to this product. According to the ATEX 100A Directive, the equipment designed to be used at explosion-hazardous areas, is certified by the organs notified at European Commission by a given State. The European Commission grants an identification number to the organs and publishes their lists in the European Union official gazettes. After all, the most important is the legal readiness that conditions official application of the ATEX Directive 94/9/EC in Poland.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z określeniem zestawu funkcjonalności obejmujących zarządzanie cyklem życia produktów, które powinny zostać zaimplementowane w aplikacji przeznaczonej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiono również propozycję ogólnej, wielowarstwowej architektury systemu PLM oraz opisano aplikację PLM, zintegrowaną z systemem Comarch ERP XL, która powstała jako produkt końcowy prowadzonych badań.
EN
The paper presents the results of research related to defining a set of features for product life cycle management, which should be implemented in an application designed for small and medium-sized enterprises. The paper also presents a proposal for a PLM general system architecture, and describes the PLM application integrated with the Comarch ERP XL system, which was implemented as the final product of the research.
7
Content available Cyfrowa analiza obrazu w technice rolniczej
100%
PL
W artykule przedstawiono analizę rozwoju Cyfrowej Analizy Obrazu (DIA) w technice rolniczej. Wyodrębniono trzy strumienie przetwarzania danych rejestrowanych w postaci obrazu cyfrowego lub analogowego: badania podstawowe i wdrożeniowe, sterowanie pracą systemu technicznego, diagnostykę maszyn. Analiza istniejących rozwiązań konstrukcyjnych oraz kierunków prowadzonych badań pozwoliła na stwierdzenie, że metody optyczno-elektroniczne stosunkowo najszybciej będą się rozwijały w dziedzinie rozwiązań technicznych związanych z ochroną roślin i nawożeniem oraz z oceną jakości produktów rolniczych.
EN
The present paper presents analysis of development of the Digital Image Analysis (DIS) in the agricultural technology. The processing streams of data recorded in the form of analogue or digital image have been distinguished: basic and implementation tests, controlling the technical system operation, machinery diagnostics. Analysis of the existing construction solutions and directions of the research carried out allowed to state, that the opto-electronic methods will be developing relatively most rapidly in the domain of technical solutions, related to plant protection, fertilization and assessing the quality of agricultural products.
8
100%
PL
Podjęto próbę określenia zależności między jednostkową powierzchnią kontaktu określoną dla pojedynczych nasion a rzeczywistą powierzchnią kontaktu masy ziarnistej z płaską powierzchnią. Badania przeprowadzo¬no na trzech zbożach: pszenicy Roma, kukurydzy zwykłej oraz życie Dańkowskie Złote. Materiał poddany analizie każdorazowo obciążany był siedmioma różnymi wartościami siły w kolejności rosnącej. Ponadto każdą odmianę badano przy sześciu poziomach wilgotności. Pomiary przeprowadzono na specjalnym stanowisku badawczym przy wykorzystaniu elementów komputerowej analizy obrazu. Uzyskane wyniki posłużyły do przeprowadzenia estymacji krzywoliniowej dwóch modeli. Stwierdzono, iż lepsze odzwierciedlenie warunków rzeczywistych zapewnia model uwzględniający brak proporcjonalności między naciskami w obszarze kontaktu dla pojedynczego ziarna i masy ziarnistej.
EN
An attempt was made to determine the relationship between unitary contact surface defined for single grains and the real contact surface of grain in bulk with a plane. The inwestigations were carried out on three cereal grains: wheat of Roma cultivar, ordinary maize and the rye of Dańkowskie Złote cultivar. Each time the analysed material was loaded in increasing order with the force of seven different values. Moreover, each grain cultivar was tested at six moisture content levels. The experiments were conduced on a special stand with the use of computer image analysis. Obtained results gave the basis to curvilinear estimation of two models. It was found that the model considering lack of proportionality between the pressures in contact area for single grain and grain in bulk, ensured better reflection of the real conditions.
PL
W pracy przedstawiono spójną metodę modelowania oraz analizy kinematycznej i dynamicznej mechanizmów przestrzennych o członach sztywnych i odkształcalnych we współrzędnych absolutnych. Metody modelowania i analizy uzupełniono o algorytmy kalibracji mechanizmów, które prowadzą do korekty parametrów opisujących kinematykę mechanizmów metodami eksperymentalnymi. Zadania analizy kinematycznej mechanizmów zapisano w formie układu równań nieliniowych odpowiadających równaniom więzów opisujących pary kinematyczne i równaniom więzów domykających. Opracowano własny algorytm śledzenia trajektorii, w którym wykorzystano metody parametryzacji lokalnej. Algorytm ten oprogramowano. Przedstawione metody pozwalają na detekcję prostych położeń osobliwych mechanizmów. Pokazano także możliwości analizy mechanizmów z więzami nadmiarowymi (biernymi). Przykład analizy i syntezy robota elastycznego ilustruje korzyści jakie dają opracowane metody. Przedstawiono możliwości wykorzystania opracowanych algorytmów analizy w zadaniach syntezy. Praca zawiera także próbę interpretacji klasycznych pojęć TMM w świetle nowych metod. Równania dynamiki mechanizmów z członami sztywnymi zapisano w formie równań różniczkowoalgebraicznych (RRA) o indeksie równym 3. W pracy przedyskutowano różne metody całkowania takich równań dla układów bez tarcia i z tarciem. Przedstawiono trzy algorytmy modelowania tarcia. W algorytmie pierwszym zakłada się, że tarcie spoczynkowe jest wynikiem działania dodatkowych więzów, w algorytmie drugim, że tarcie opisane jest funkcją ciągłą prędkości względnej, a w algorytmie trzecim uwzględnia się fazę mikroprzemieszczenia w fazie tarcia spoczynkowego. Przedstawiono własne wersje programów i algorytmów numerycznych do analizy dynamicznej mechanizmów przestrzennych z członatni nieodkształcalnymi i z tarciem. Algorytmy analizy dynamicznej zilustrowano obliczeniami dynamiki maszyny kroczącej oraz pojazdu szynowego. W pracy przedstawiono następnie ogólny algorytm analizy mechanizmów przy założeniu, że człony mechanizmu są odkształcalne. Wykorzystano koncepcję ruchomego układu odniesienia. Równania ruchu zapisano w formie RRA spójnej z algorytmem analizy mechanizmów z członami sztywnymi. Zaproponowano koncepcję członów wirtualnych, która pozwala na znaczne uproszczenie modelowania mechanizmów z członami sztywnymi i odkształcalnymi. Ze względu na duży wymiar całkowanych RRA w pracy przedstawiono koncepcję superelementu opartą na metodach modalnych. Modele członów odkształcalnych przygotowuje się w prezentowanej metodzie w programach dedykowanych MES, a końcowa forma równań ruchu powstaje z wykorzystaniem metod układów wieloczłonowych. Opracowane metody zilustrowano krytycznie na przykładach analizy prostych mechanizmów oraz badaniami dynamiki pociągu bimodalnego z odkształcalną cysterną. W komentarzu końcowym zaproponowano m.in. metody doboru wymiaru superelementu. które mają silny wpływ na efektywność obliczeń numerycznych.
EN
In the paper a coherent method for the modelling and kinematical and dynamical analysis of spatial mechanisms with rigid and flexible links in absolute coordinates is presented. Methods of mechanism modelling and analysis are complemented by calibration algorithms, which improve the accuracy of estimation of parameters deseribing the kinematics of mechanisms using experimental methods. Kinematical equations of mechanisms are formulated as nonlinear equations defined by kinematical and driving constraints. The kinematical trajectory is numerieally traced using an original algorithm based on a local parameterisation strategy and implemented in the form of a computer package. Simple singular positions can also be detected using the presented ideas. The analysis of mechanisms with redundant constraints is briefly discussed. The benefits obtained from theoretical formule and computer package applications are illustrated in the example of elastic robot kinematical simulations. An attempt at an interpretation of cIassical concepts used in TMM with developed methods is undertaken. Dynamical equations of spatial mechanisms with rigid links are formulated as differential-algebraic equations (DAE) with index three. Various methods of numerical integrations of DAE for systems without and with friction are discussed. Three model s of friction are developed in the paper based on cIassical formule. The first model is based on the assumption that stiction effect can be treated as imposing an additional constrained in the second model friction is described by the continuous function of relative velocity, and in the third model microslip effect is additionally incIuded in order to model stiction phase. Algorithms of dynamical analysis are applied to walking machine dynamical analysis and the investigation of bimodal train. The situation where the mechanism links are flexible is analysed in the paper using the concept of floating reference frame. Equations of motion are DAE equations from the numerical point of view having a large dimension. The method of coordinate reduction is proposed in the paper based on the component mode synthesis (Craig-Brampton) methods and modes ortogonalisation. A new concept of virtual body is introduced facilitating the definition of the constraint equation for rnixed flexible-rigid multibody systems. The method of flexible mechanism analysis is illustrated using the example of a bimodal train with flexible cistern and rigid vehicles. In the final remarks some methods for the evaluation of number of the coordinates for superelement are discussed. To improve the accuracy of parameter estimation in kinematical models two new methods of calibration are presented. The first method is based on theodolite measurements of coordinates in the global coordinate frame and the second method takes advantage of laser interferometer measurements using the ROBOTEST system. The last method is one of great accuracy. The proposed methods were applied in the calibration of the prototypes of industrial robots. Since DAE equations are extensively used in many aIgorithms the numerical methods of DAE integration are grouped in the appendix. The results of numerical tests of common numerical packages for DAE integration are also commented on in the appendix.
10
Content available remote Wpływ kształtu nasion na wartość powierzchni kontaktu
100%
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących określenia wpływu kształtu nasion na wartość powierzchni kontaktu. Wykazano, iż wpływ ten w sposób najdokładniejszy można uwzględnić przy pomocy współczynników sferyczności km=a/c oraz kw=b/c. Stwierdzono, że zarówno zawartość wody, siła nacisku jak i geometria nasion mają wpływ na wartość powierzchni kontaktu pojedynczych nasion z płaszczyzną. Zmianę tej powierzchni, powodowaną uwzględnionymi czynnikami można opisać równaniem postaci potęgowej.
EN
The paper presents the results of research concering the determination of the seed shape upon hte contact area value.It was proved that this influence may be - in the most precise way - taken into account when applying spherical ratios km=a/c and kw=b/c.It was determined that both water contents, pressure force and seed geometry have influence upon the contact area value of indyvidual seeds with the surface.A change in this area, caused by the factors taken into account, may be describe with a power equation.
11
100%
PL
W pracy zamieszczono algorytm tworzenia wirtualnego modelu nasienia przy wykorzystaniu elementów cyfrowej analizy obrazu (DIA). W odróżnieniu od dotychczasowych sposobów pomiaru geometrii nasion, których bazę stanowiły obrazy będące rzutami rozpatrywanych obiektów na płaszczyznę, zaproponowano przeprowadzenie akwizycji obrazu kolejnych przekrojów poprzecznych oddalonych od siebie o s. Złożenie tych obrazów pozwoli na uzyskanie przestrzennego modelu pojedynczego nasienia. Zaproponowana metoda pomiaru wymaga weryfikacji doświadczalnej. Uzyskany model może znaleźć zastosowanie przy tworzeniu przestrzennych modeli struktury ziarnistej oraz we wszelkiego rodzaju badaniach dotyczących procesów separacji oraz prognozowania zachowania się nasion pod wpływem obciążenia.
EN
This work presents the algorithm of creating the virtual model of a seed by using chosen aspects of digital image analysis (DIA). In contrast with the up-to-now measurement methods of seed geometry, based on a top view of the examined units, this study suggests an acquisition of several cross-sections that are spaced from one another by the value of s. Putting these images together gives the spatial model of a single seed. This method has to be experimentally verified. A model obtained this way can be used in developing spatial models of granular structure and in research on separation processes. Also, it can be applied in predicting the seed characteristics under pressure.
PL
Praca przedstawia porównanie wybranych grup metod obliczeniowych wykorzystywanych w analizie dynamicznej (nieliniowej geometrycznie) struktur odkształcalnych. Porównano metody oparte na algorytmach wykorzystujących metody układów wieloczłonowych oraz algorytmy klasycznej metody elementów skończonych.
EN
The paper presents comparison of results obtained from dynamical analysis of mechanisms with elastic members using multibociy system method (MBS) and finite element method (FEM). The comparison was carried out on two examples - of slender beam and four-bar mechanism. Both examples were taken from references and are well known on multibody hemisphere. Suggestions concerning choice of one of two formulations are given,. Additionally the influence of various invariants on results, in case the multibody method was applied is briefly discussed.
PL
Proces adaptacji norm europejskich z zakresu konstrukcji aparatury przeciwwybuchowej zbiega się z wprowadzaniem do stosowania nowej dyrektywy Wspólnoty Europejskiej the ATEX Directive 94/9/EC, która jest dyrektywą nowego podejścia. W nowej dyrektywie sformułowane są zasady integralnego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Dyrektywa stanowi podstawę do opracowania zharmonizowanych norm, których techniczne wymagania zapewnią zgodność z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy. Dotyczy to zwłaszcza iskrobezpiecznych systemów łączności.
EN
Adaptation process of European Standards concerning construction of explosion-proof equipment coincides with the introduction of a new directive of the European Community -ATEX Directive 94/9/EC which is named as a New Approach Directive. The new Directive formulates the principles of integrated explosion-proof safety. The Directive makes a base for elaboration of the harmonised standards. The technical requirements of the harmonised standards will assure a presumption of conformity to the essential requirements of the Directive. This concerns particularly intrinsically-safe communication systems.
PL
W chwili obecnej w zagadnieniach analizy dynamicznej mechanizmów z członami odkształcalnymi wykorzystać można klasyczne algorytmy MES i programy komputerowe oparte na tych algorytmach albo metody układów wieloczłonowych (UW) zapisane przy założeniu, że niektóre z członów są odkształcalne. W praktycznych zadaniach obliczeniowych trudno jest na ogół podjąć decyzję, które z tych algorytmów są wydajniejsze oraz prowadzą do bardziej wiarygodnych wyników. W pracy pokazano kilka przykładów obliczeń z zastosowaniem obu metod i sformułowano na tej podstawie sugestie dotyczące obszarów zastosowań obu metod.
EN
The paper presents comparison between results obtained from dynamical analysis of mechanisms with elastic members using multibody system methods and finite element methods. The comparison was carried out in two examples - of long beam and four-bar mechanism. Both examples were taken from references and are well known in multibody hemisphere. Suggestions concerning choice of one of two formulations are given. Additionally the influence of various invariants on results, in case the multibody method was applied is briefly discussed.
PL
Praca dotyczy modelowania dynamiki pojazdu szynowego z zastosowaniem mieszanych metod elementów skończonych i układów wieloczłonowych (UW). Podatna cysterna wchodząca w skład pociągu modelowana jest jako superelement w środowisku programu ANSYS i następnie włączana do analizy w środowisku programu ADAMS przeznaczonego do analizy układów wieloczłonowych. Prezentowane podejście oparte na wykorzystaniu MES i metod UW szczególnie dobrze nadaje się do modelowania mechanizmów typu pojazd.
EN
In the paper the dynamics of the prototype train vehicle with flexible cistern filled with liquid was analysed using mixed ADAMS RAIL, FLEX/ANSYS environment. The model of bogies and details of non-linear suspension was built in ADAMS using templates. The friction and contact forces in the bogies were modelled with classical Coulomb law and IMPACT forces. Model of the cistern was built and meshed in ANSYS environment. Distributed external loads on the finite elements were not modelled directly, instead the nodal forces equivalent to hydrostatic pressure were calculated in ANSYS and included into mnf file using mnf load utility.
PL
Przeprowadzono obserwację stężenia tlenku węgla wydzielanego do zrobów ścian w kopalniach węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Następnie przeprowadzono analizę wpływu takich czynników jak: zawartość wody i części lotnych w węglu, głębokości zalegania pokładu oraz parametrów ścian (wybiegu, postępu, wydatku powietrza i grubości pokładu) na przyrost stężenia CO w zrobach ścian. Potwierdzono słuszność wielu obowiązujących poglądów na proces samozagrzewania węgla w zrobach ścian zawałowych przewietrzanych systemem na U. Określono także wątpliwości wynikające z braku rozróżnienia odmienności procesu samozagrzewania węgli koksowych i węgli energetycznych.
EN
Observation of carbon monoxide concentration was carried out emitted into the goaves of longwall at hard coal mines of the Upper Silesian Coalfield. Then the analysis was carried out of the impact of such factors as: water and volatile master, content, depth of seams bedding and parameters of a longwall (length, advance, air volume flow, seam thickness) on the increase in concentration of CO in goaf areas of the longwalls. The rightness was confirmed of many obeying ideas on the process of spontaneous heating of coal in goaves of the longwalls ventilated by U system of ventilation. Doubts were also determined resulting from the lack of differentiation of the process of spontaneous heating of steam and coking coals.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wydajnościowych dla rozwiązania problemu komiwojażera z wykorzystaniem zrównoleglonej wersji algorytmu genetycznego w środowisku wielordzeniowego serwera lokalnego oraz chmury obliczeniowej Windows Azure. Przeprowadzona analiza wyników umożliwia również dobranie odpowiedniej do określonych zastosowań konfiguracji serwerów w chmurze.
EN
The paper presents the results of performance tests for solving the traveling salesman problem with the use of a parallel version of a genetic algorithm on a local multi-core server, and in the Windows Azure cloud. The analysis of the obtained results allows the selection of a suitable configuration of the servers in the cloud.
PL
W pracy określono możliwość wykorzystania liczby oczek na sadzonce (n0) do oceny jej jakości jako dodatkowe kryterium. Stwierdzono, ze liczba pędów wyrastająca w pierwszym roku zależy od liczby oczek na powierzchni bocznej sadzonki. Zaproponowano pośrednią metodę szacowania n0 poprzez pomiar średnicy sadzonki d0 w połowie jej długości. Wykazano istnienie korelacji miedzy d0 a n0. Najlepsze jakościowo sadzonki należały do grupy o najmniejszej średnicy, zawartej w przedziale 6-10 mm. Dzięki zaproponowanej metodzie możliwe będzie dokonanie oceny jakości sadzonki dodatkowo poprzez pomiar jej średnicy. Pozwoli to na dokładniejsze kwalifikowanie materiału sadzeniowego wierzby energetycznej, co pozwoli lepiej dopasować parametry pracy sadzarek. Wskazane jest tez opracowanie klas jakościowych sadzonek, które powinny różnicować wartość hodowlana materiału sadzeniowego.
EN
The paper describes the possibility to use the number of eyes In the cutting (n0), as an additional criterion to assess its quality. It has been found, that the number of sprouts growing in the first year, depends on the number of eyes in the side surface of the cutting. An intermediate method, of estimation the n0 by measuring the cutting diameter d0 in the half of its length, has been proposed. Correlation between d0 and n0 has been found. The best cutting belonged to the group of the smallest diameter, ranged between 6-10 mm. thanks to the proposed method, it will be possible to assess the cutting quality by additionally measuring its diameter. This will allow more accurate qualification of the energetic willow planting material, to better match operational parameters of planters. It is also recommended to work out quality categories of the cutting, which should differentiate the commercial value of the planting material.
20
63%
PL
W pracy zaprezentowano opracowaną przez autorów metodę generowania trójwymiarowych modeli nasion roślin uprawnych. Metoda opiera się na wykonaniu serii przekrojów próbki, którą tworzy nasienie zatopione w żywicy Technovit 7100, z jednoczesną akwizycją obrazów tych przekrojów. Kolejny etap to komputerowa analiza obrazów przekrojów polegająca na filtracji specjalnie dobranym zestawem filtrów. Obróbka ta ma na celu uzyskanie obrazów binarnych pozbawionych szumów i zanieczyszczeń. Etapem końcowym jest tworzenie, z obrazów przekrojów trójwymiarowego modelu nasienia. Generowanie modelu wykonano przy pomocy specjalistycznej aplikacji (KSRUN firmy Carl Zeiss). Modele zachowują charakterystyczne cechy geometryczne nasion i mogą być wykorzystane w symulacji zachowania się złóż roślinnych materiałów ziarnistych jako elementy składowe struktury.
EN
The paper presents the method developed by authors, which is used to generate threedimensional models of cultivated plants seeds. The method involves making a series of a sample cross-sections with simultaneous acquisition of images of these cross-sections. The sample consists of seeds plunged in Technovit 7100 resin. The next stage includes computer analysis of cross-section images involving filtration of specially selected set of filters. The purpose of this process is to obtain the binary images, which are free of noise and interference. The final stage involves development of three-dimensional seed image based on the cross-section images. The model was generated using specialist computer application (KSRUN from Carl Zeiss). The models maintain characteristic geometrical features of seeds and may be used as the structure components in simulation of behaviour of deposits containing grainy plant materials.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.