Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 433

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nauczanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
PL
W roku 1985 z inicjatywy grupy profesorów reprezentujących różne dyscypliny związane z robotyką i automatyką powołano zespół Naukowo-Dydaktyczny Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przygotowania odrębnego kierunku studiów Automatyka i Robotyka, który uruchomiono w 1987 roku. Obecnie jest on prowadzony na jedenastu krajowych uczelniach technicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Szczecińska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska) na dwudziestu wydziałach. W referacie przedstawiono analizę aktualnych programów nauczania, podsumowano osiągnięcia i podjęto próbę określenia perspektyw dla kierunku studiów Automatyka i Robotyka.
EN
This paper presents a curriculum in robotics and automation in the years 1986-96. Starting from the academic year 1986/87 programme in robotics was regulary realised in some faculties of Technical Universities in Poland. Now on 11 Technical Universities and in 20 faculties (mechanical, electrical and electronics) the robotic specialization is presented.
3
Content available Co to znaczy "nauczyć filozofii"?
85%
EN
This article deals with the problem of what teaching of philosophy is and how it should be carried out. The author argues that philosophy teacher should speak not about philosophy itself but about reality. Consequently, teaching of philosophy cannot rely on teaching of the history of philosophy. The author suggests the problem approach combined with the doctrinal, that is, lecture of philosophy should be a set of answers to the most important philosophical questions with particular regard to those the teacher is the most convinced to. Presentation of these views and discussion of them with students seems to be the best way to teach philosophy. Students receive consistent and logical picture of reality, which is the purpose of teaching in general.
PL
Artykuł dotyczy problemu tego, na czym polega nauczanie filozofii i jak powinno się je prowadzić. Autor twierdzi, że nauczyciel filozofii winien mówić nie o filozofii, lecz o rzeczywistości. W związku z tym nauczania filozofii nie można ograniczać do zapoznawania z historią filozofii. W nauczaniu tym trzeba łączyć podejście problemowe z doktrynalnym, to znaczy wykład filozofii powinien być zestawem odpowiedzi na najważniejsze pytania filozoficzne ze szczególnym uwzględnieniem tych, do których wykładowca jest najbardziej przekonany. Prezentacja tych poglądów oraz dyskusja nad nimi ze studentami wydaje się być najlepszym sposobem nauczania filozofii. W ten sposób student otrzymuje spójny i logiczny obraz rzeczywistości, co jest celem nauczania w ogóle.
PL
Ujęte w treści artykułu zagadnienia odzwierciedlają pogląd autora w odniesieniu do czynników wpływających na skuteczność zadaniową nauczyciela akademickiego. Autor podejmuje próbę usystematyzowania określonych pojęć, wskazuje na pożądane i niepożądane determinanty określające kulturę pedagogiczną nauczyciela akademickiego.
PL
Wykorzystanie modeli symulacyjnych w procesie dydaktycznym szkół biznesu oraz w procesie zarządzania ma już prawie pięćdziesięcioletnią tradycję. W artykule zajęto się problemem nauczania zarządzania produkcją i wykorzystaniem w procesie dydaktycznym modeli symulacyjnych. Dokonano przeglądu modeli symulacyjnych. Szczególną uwagę poświęcono modelowi OPT i jego miejscu w procesie edukacyjnym. Rozważania poparto przykładem kursu z zarządzania procesem produkcyjnym zaprojektowanym dla inżynierów mechaników. Wykazano, że efekt nauczania zależy od sposobu wykorzystania modelu tj. od jego miejsca w procesie dydaktycznym i roli, jaka jest mu przypisana.
6
Content available Hardware Complex for Learning Microcontrollers
80%
EN
In the article the hardware complex is described for the study of microcontrollers. The feature of equipment is a modular construction, which facilitates the process of studies, allows to study different microcontrollers and complement the system new peripheries by devices.
PL
W pracy opisano zestaw środków elektronicznych dla dydaktyki mikrokontrolerów. Cechą szczególną zestawu jest struktura modułowa, co ułatwia proces edukacyjny, pozwala poznawać różne mikrokontrolery i uzupełniać zestaw urządzeniami peryferyjnymi.
PL
W powyższym artykule autorka podejmuje próbę analizy sposobu wykorzystywania kontekstu w nauczaniu słownictwa w języku obcym. Artykuł przedstawia pojęcie oraz typy kontekstu, jak również taksonomię tzw. wskazówek kontekstualnych, które mogą być przydatne w prezentacji słownictwa oraz w konstruowaniu ćwiczeń wprowadzających i utrwalających nowe jednostki leksykalne. Dyskusja obejmuje także różne podejścia w nauczaniu słownictwa obcojęzycznego, zarówno te zapewniające użycie wyrazów kontekście, jak i w izolacji, z naciskiem położonym na korzyści wynikające z nauczania nieznanych wyrazów w dyskursie. Autorka analizuje poszczególne etapy wprowadzania słownictwa przy użyciu kontekstualizacji, popierając je szczegółowymi przykładami zadań klasowych.
EN
The present paper attempts to investigate the ways of exploiting context in L2 vocabulary instruction. First, it focuses on the notion of context, types of context as well as on taxonomies of contextual clues, which might be of use in presenting L2 vocabulary and constructing context - based activities for incorporating and recycling new lexical units. Then the discussion moves on to different approaches adopted in contextualized and decontextualized vocabulary teaching, and the benefits of teaching unfamiliar words in discourse are emphasized. Particular stages of introducing L2 vocabulary based on the principle of contextualization are analysed and some examples of how it can be followed in L2 classroom tasks are provided.
9
Content available remote Nauczanie planowania eksperymentu. Wykład i ćwiczenia
80%
PL
Omówiono stan obecny nauczania współczesnej fizyki budowli. Podano propozycję zmian w tym zakresie. Stwierdzono potrzebę ustalenia minimum programowego obowiązującego na wszystkich uczelniach technicznych.
EN
Actual teaching level of the contemporary Building Physics is discussed. The necessity of establishing and unification in this field of all teaching programs of technical universities in Poland is stated.
11
Content available remote Edukacja w zakresie automatyki i robotyki w polskich uczelniach technicznych
80%
PL
W roku 1987 uruchomiono na polskich uczelniach technicznych odrębny kierunek studiów automatyka i robotyka. Obecnie kierunek ten prowadzony jest na dwudziestu dwóch wydziałach dwunastu krajowych uczelni (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Szczecińska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska). W artykule przedstawiono rozwój kierunku kształcenia, przeprowadzono analizę aktualnych programów nauczania, podsumowano osiągnięcia i podjęto próbę określenia perspektyw dla kierunku studiów automatyka i robotyka w Polsce.
EN
In 1987 the new branch of education so called "Robotics and Control Engineering" started in Poland. At present this branch is operating at the 22 Faculties on 12 Technical Universities (Academy of Mining and Metallurgy in Cracow, Technical Universities in Białystok, Gdańsk, Gliwice, Łódź, Koszalin, Cracow, Opole, Poznań, Szczecin, Warsaw and Wrocław). In this paper the experiences collected in the last 12th years are presented. The analysis of the existing curricula as well as the prospective for the future are given.
EN
Here are described peculiarities and possibilities of elaboration and possibilities of elaboration and producing of industrial equipment in universal scientific-research laboratories. Presented subjects of researches of university ŤLvivska Polytechnikať in field of automation of technological processes.
13
Content available Współczesny uczeń obrazem rodzinnych problemów
80%
EN
Omnipresent globalism greatly influences educational reality, which appears to be a place of many challenges, chances and threats. Nowadays, computers become “subject” quicker than ever, and a student interacts with it much more intensively than with a teacher. Globalization becomes, to some extent, a part of the life of the subject of education. At school, which is full of global trends, a student absorbs the preferred style of thinking and acting. Today’s teacher must be aware of the changes that shape the profile of a student in a school of the 21st century. The article describes negative elements in the profile of a global student. Depicting the profile of a 21st century’s student, the author also presents opportunities for the student’s development (global spaces of development, cultural exchanges, and enlarged chances for comprehensive development).
EN
Student that is well prepared for today's job market has not only encyclopedic knowledge, but also the ability to find needed information and apply it in practice. During the teaching process emphasis should be placed not only on statistical models and theories but most importantly on the practical applications of quantitative methods in the field, with which students meets in his daily and further, business life. It is crucial to make student interested in the topic of the lecture, which is one of the factors determining assimilation of knowledge. Linking lecture with economic or social life will be attractive to the student and allow him to better understand the statistical prob- lem he is faced with. An example of such a relationship can be represented by a gambling model as a platform of teaching statistical methods. Such a model is attractive to the student because of the subject it covers, causing studying it with great accuracy and enthusiasm, which shows a young university students that thanks to the statistical sciences is possible to harness every aspect of life, even that which by definition involves uncertainty.
16
Content available Wychowanie osoby w nauczaniu Jana Pawła II
80%
PL
Publikacja uwzględniając bogatą spuściznę nauczania Jana Pawła II zasadniczo ma jako cel odczytanie i rekonstrukcję przyjmowanego sposobu definiowania fenomenu wychowania osoby. Skoncentrowana jest wokół analizy jego istoty i zadań w płaszczyźnie osobowej. Nadto przywołuje strukturę i funkcje, cele osobowe i novum tegoż wychowania. Artykuł, nie roszcząc sobie pretensji do wyczerpania bogactwa zagadnień składających się na integralne wychowanie osoby w nauczaniu papieskim, zwraca też uwagę na realizm, radykalizm i otwartość analizowanej wizji wychowania. Ukazując wychowanie jako „twórczość w przedmiocie najbardziej osobowym” wskazuje nie tylko na osobowy wymiar celów ale także na nowość życia wpisaną w papieski ideał wychowawczy i przyczyny podejmowania działalności wychowawcze.
EN
The article, which is taking into consideration the great scientific work of John Paul II, has the aim to rebuild the way of phenomena of people’s education. It is concentrated on the analysis of its essence and tasks connecting with individuality. Moreover, it talks about the structure and functions, the personal aims and new problems of education. The article can’t run down all values used in John Paul II education but pays its attention to the reality, radicalism and straightforwardness of the analyzing educational vision. Showing education as “creation in the most individual aspect” we can see not only individual purposes but also the innovation of life registrated in John Paul II educational idea and the reasons of taking the educational activity.
EN
The article was prepared to encourage teachers to use this modern educational tool, i.e. a multimedia disk, on the entrepreneurship lessons. There are an introduction and a conclusion as the supplements to this article, which consists two main parts. In the first one a detailed structure of the CD is presented. The second one, that is more extensive, discusses the main kinds of the resources on the disk (movies, animations, simulations, exercises and tests). This study, in easy ways, shows how to use the disk and the resources it contains. The article gives practical advices that help to implement the CD disk into the teaching process; it present, how to use the particular resource on the particular lesson. It tries to prove, that using CD by Nowa Era Publishing House, notably enhances the efficiency of the entrepreneurship lessons.
20
Content available Treści wychowawcze w nauczaniu geografii Polski
80%
PL
Jednym z najważniejszych zadań współczesnej szkoły jest odpowiednie wychowanie i przygotowanie uczniów do życia we współczesnym świecie. Obowiązek realizacji tego zadania spoczywa na każdym nauczycielu, ale niewątpliwie istotną rolę odgrywa nauczyciel geografii czy przyrody, który naucza o własnej ojczyźnie. W artykule dokonano zestawienia celów edukacyjnych dotyczących aspektów wychowawczych zapisanych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zwrócono uwagę na edukację patriotyczną. Określono rolę nauczyciela geografii w realizacji treści wychowawczych.
EN
Providing good education and preparing students for living in the contemporary world is one of the most important tasks of the contemporary school. This obligation rests on every teacher but the teachers of geography or nature who teach topics about their own homeland undoubtedly have a special role to play. The paper provides a summary of educational goals concerning the educational and formation attitudes which are contained in the core curriculum for general education, with a special emphasis on patriotic education. In addition to that, the role of the teacher in the attainment of the teaching content has been defined.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.