Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 260

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obserwacje zwierzat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Proces wylinki jest związany z fotoperiodyzmem, stąd u prawidłowo rozwijających się organizmów zjawisko to ma miejsce przeważnie w godzinach nocnych. Po zapaleniu oświetlenia w terrariach można jedynie czasami zobaczyć efekty zakończonej już wylinki, czyli fragmenty lub całe stare oskórki leżące na dnie. Dlatego widok bezkręgowca zrzucającego wylinkę przeważnie stanowi zjawisko alarmujące. Organizmy bezkręgowców rosnąc powiększają swoją objętość. Twardemu oskórkowi pokrywającemu ciało bezkręgowca brakuje jednak tej cechy. Nie może zmieniać objętości, rozszerzać się ani rosnąć. Stąd wzrost związany jest z dobrze znanym i niezmiernie ważnym zjawiskiem linienia. W warunkach terraryjnych wilgotność i temperatura mogą wpłynąć na proces linienia. Również wiek bezkręgowców ma tu swoje znaczenie. Niniejszy tekst jest sumą doświadczeń autorki, pracownika Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, w zakresie tworzenia i pielęgnacji hodowli bezkręgowców.
EN
The process of the molt is connected to photoperiodism, so properly developing organisms undergo this phenomenon at the night time. After switching on the light in terrarium, you can sometimes only see the effects of already finished molt, i.e. parts or the whole old cuticle lying on the bottom. That is why, the sight of the invertebrate putting down the molt most often is an alarming phenomenon. Growing invertebrates’ organisms increase their volume. The hard cuticle covering the invertebrate body cannot do it. It cannot change the volume, expand or grow. Thus, growing is connected to well known and extremely important phenomenon of molting. In terrarium conditions humidity and temperature can influence the process of molting. Also the age of invertebrates is of some importance. This paper is a collection of author’s experiences as the employee of Warsaw ZOO covering the topic of creating and maintenance of the invertebrates breeding.
11
75%
PL
Większość osób chętnie obserwuje ptaki. Są one bowiem uosobieniem ludzkich marzeń o nieskrępowanej wolności. Doskonałym miejscem do prowadzenia zajęć edukacyjnych jest karmnik dla ptaków, który jest swoistą, niepowtarzalną – żywą ekspozycją. W tekście zaprezentowano metody i techniki tworzenia i obsługiwania karmników tak, aby były one pożyteczne dla ludzi i nieszkodliwe dla ptaków.
EN
People do observe birds with pleasure because they personalize human dreams about absolute freedom. One of best places for nature education is a bird feeder. Well placed feeding station for birds can became live exposition. The paper presents method and techniques of birds feeding suitable for observations and harmless for birds.
PL
Celem pracy było wykazanie różnic i podobieństw w zachowaniu dwóch wspólnie wypasanych gatunków zwierząt roślinożernych (bydła i koni) oraz sprawdzenie czy zachowanie zwierząt chowanych w warunkach zbliżonych do naturalnego bytowania wpływa na zmianę ich behawioru i sprzyja występowaniu zachowań typowych dla wolno żyjących przodków. Obserwacje behawioralne dotyczące 500 krów i 40 koni prowadzono przez czternaście dni. Aby uzyskać wiedzę na temat trybu dziennego poszczególnych osobników oraz stworzyć etogram i opracować dane na temat rytmu dobowego obu stad, obserwacji dokonywano w dwóch różnych porach dniach. Przeprowadzone badania wskazują na powielający się schemat codziennego zachowania obu stad. Zwierzęta, pomimo różnic gatunkowych, nie przejawiały wobec siebie agresji, tolerowały swoją obecność. Zwierzęta udomowione – bydło i konie – dobrze przystosowują się do warunków, w jakich bytowali ich wolno żyjący przodkowie. Utrzymywanie ich na terenach zielonych, np. parkach krajobrazowych, parkach narodowych czy ich otulinach, może stanowić bardzo korzystny element kształtujący ekosystem.
EN
The aim of this study was to demonstrate the differences and similarities in the behavior of two common species of grazing herbivores (cattle and horses) and to verify whether the behavior of animals reared in conditions similar to the natural habitat affects to change their behavior and promotes the occurrence of behaviors typical of free-living ancestors. Behavioral observations of 500 cows and 40 horses were carried out for fourteen days. To obtain knowledge about the mode of living of individuals and create etogram and develop data on the circadian rhythm both stocks observations madesent in two different times of day. The studies indicate a pattern replicating the daily behavior of both stocks. Animals despite species differences did not show aggression towards each other, tolerate their presence. Domesticated animals-cattle and horses, well adapted the conditions in which the existence of their free-living ancestors. Maintaining the green areas such as landscape parks, national parks and their buffer zones can be a very positive element in shaping the ecosystem.
PL
W październiku 2015 roku na śródlądowym odcinku Wisły, poniżej Gniewu, w pobliżu miejscowości Wielkie Walichnowy (888 km rzeki) obserwowano jedną fokę pospolitą Phoca vitulina. Wcześniej, w lipcu 2012 roku, widziano osobnika tego gatunku koło Polskiego Gronowa (883 km rzeki).
EN
In October 2015, a single individual of harbour seal Phoca vitulina was observed on the inland waters of the Vistula river near Wielkie Walichnowy (the 888th km of the river). Previously one individual of this species was observed near the same place (Polskie Gronowo, the 883rd km of the Vistula) in July 2012.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.