Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kadry naukowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną prof. dr. hab. Krzysztofa Szamałka, Z-cy Dyrektora ds. naukowo-badawczych i Sekretarza Naukowego Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie.
XX
Historia Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji (KOiIP) związana jest z najnowszą historią Wydziału Inżynierii Produkcji (WIP) oraz z blisko 200-letnią historią Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mającą siedzibę w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. (fragment tekstu)
|
2018
|
nr nr 41
9-12
XX
Profesor Teresa Czyż urodziła się 1 lipca 1938 r. w Poznaniu. Jest z wykształcenia geografem. Cała kariera naukowa profesor Teresy Czyż związana jest z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej uczelni uzyskała stopnie i tytuły naukowe: magistra geografii (1960 r.), doktora nauk geograficznych (1970 r.), doktora habilitowanego nauk geograficznych w zakresie geografii ekonomicznej (1976 r.), profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych (1988 r.). W 1993 r. Minister Edukacji Narodowej mianował Teresę Czyż na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1962 r. profesor Teresa Czyż jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne kierunki działalności naukowej profesor Teresy Czyż koncentrują się wokół trzech dziedzin: metod i modeli matematycznych w geografii, teorii regionu społeczno-ekonomicznego i regionalizacji geograficznej oraz analizy struktury regionalnej kraju. (fragment tekstu)
XX
Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w Polsce wyodrębniła się z nauk ekonomicznych i zdobyła wśród nich miejsce znaczące nowa dyscyplina. Określano ją najpierw mianem "teorii organizacji i zarządzania", następnie - "nauki o organizacji i zarządzaniu" lub innymi nazwami. podobnymi, które od początku lat siedemdziesiątych są stosowane zwykle zamiennie. Profesor Jerzy Kurnal nie tylko należał wraz z profesorami: Janem Zieleniewskim, Jerzym Trzcienieckim, Alfredem Czermińskim i Józefem Boroniem do nielicznego jeszcze wówczas grona przedstawicieli tej nowej dyscypliny, lecz ponadto był jednym z najbardziej aktywnych jej propagatorów. Oprócz pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, którą podjął w 1947 r. jeszcze jako student III roku byłej Szkoły Głównej Handlowej, sprawował w tym najważniejszym dla naszej nauki etapie jej rozwoju szereg funkcji mających coraz szerszy zasięg społeczny.(abstrakt oryginalny)
EN
Professor Jerzy Kurnal belonged to a small group of the 1960's represented by the followers of a discipline called the ''theory of organization and management". He was one of the most active propagators of this discipline holding the tion, and next Vice-President of The Chair of the Theory of Organization. He also held executive posts in the organs of the Polish Academy of Sciences. Up till now, he has been chief editor of scientific fascicles of The Chair of the Theory of Organization, "Problems of Organization". Professor's greatest achievement was the foundation of the Main Schood of Planning and Statistics which was the mother school of the Chair of the Theory of Organization and Management in 1965. Holding the function of its Head throughout the course of ist existence, until 1978, he started a number of projects to investigate and many publications; he also educated about Professor occupied an outstanding position among similar research centers, it 30 Ph. D. ' holders. This group includes Professors Stefan Kwiatkowski, Bogdan Wawrzyniak, Wacław Gabera and a few assistant professors. The Chair directed by maintained wide contacts with a number of research institutes abroad.(original abstract)
XX
Przedmiotem niniejszego artykułu są wyniki z badań przeprowadzonych wśród dyrektorów publicznych organizacji oświatowych. Dotyczyły one znajomości, preferencji i oceny metod doboru personelu stosowanych przez kadrę kierowniczą szkół, a ich celem było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: jakie metody doboru kadry pedagogicznej znają i stosują dyrektorzy publicznych organizacji oświatowych, które z metod doboru są stosowane najczęściej, jak dyrektorzy oceniają trafność wykorzystywanych przez siebie metod doboru. Badania przeprowadzono w maju 2001 r. (fragment tekstu)
EN
The managers of the public educational institutions take into account only the techniques which are available and seemingly easy to apply. The list of methods includes such items as: interview, reference, analysis of personal records. The people being researched highly assess the appropriateness and effectiveness of chosen techniques. They do not need to improve the abilities of staff. Moreover, they claim that while interviewing candidates they use mainly their intuition. The respondents do not know computer techniques of staffing, assessment centre or psychological tests. However, they want to acquire full knowledge of the subject. Concluding, the executives of the public educational institutions should be well trained to be able to select the best employees. Having good staff has a big influence on the quality of performing of the institution. (original abstract)
XX
Niedobory kadrowe w szkolnictwie są w literaturze światowej ważnym przedmiotem badań nad usługami edukacyjnymi i rozwojem regionalnym. Problem ten, choć staje się ważki także w Polsce, dotąd nie był naukowo zgłębiany. Dlatego celem artykułu jest scharakteryzowanie procesów skutkujących niedoborami nauczycieli oraz działań sprzyjających obniżeniu ryzyka utraty płynności kadr w systemie edukacji jako ważnego zadania dla polityki regionalnej. W wyniku studiów literatury ustalono, że do niedoborów dochodzi przede wszystkim na skutek tzw. "wyciekania" z zawodu młodych nauczycieli, senioralizacji profesji oraz upowszechniania się alternatywnych modeli karier. Za działania skutecznie zapobiegające temu problemowi uznaje się m.in. "retencjonowanie kadr" i systemowe wspieranie integracji oraz socjalizacji młodych nauczycieli ze środowiskiem szkolnym.(abstrakt oryginalny)
EN
Staff shortages in education sector are an important topic in international research in the field of education services and regional development. Even though this issue has gained importance also in Poland, it has not been explored by academics. Therefore, the objective of the paper is to describe the processes responsible for teacher shortages and outline actions that would mitigate the risk of unfilled vacancies in education sector which is an important role of regional policy. The literature review has demonstrated that the teacher recruitment process has become considerably longer and often fails. This situation applies to many countries, a variety of education institutions and multiple subject domains. Processes that clearly intensify staff shortages include the leakage of teachers who permanently leave the profession. This phenomenon is particularly acute among young teachers and in countries where teachers' salaries are significantly lower compared to other sectors of the economy and where teachers find it easy to get a different, more financially rewarding job. Next, staff shortages escalate also due to teacher aging and a growing interest in alternative career paths. Actions that successfully prevent these issues include, first of all, ensuring financial satisfaction. Decent salaries are a means to stop the trend where teachers are leaving the profession and improve the occupational prestige as well as boost the interest in teaching degrees among young people. Moreover, it is recommended that systemic support measures aimed at integrating and socialising young teachers into the school environment are implemented. Such measures include programmes and mentoring services where teachers can receive counselling and have opportunities for professional development. Another way of mitigating staff shortages are high quality human resources policies, i.e. staff retention where school principals are able to keep teachers in employment even though there is no vacancy for their subject. Thanks to that schools minimise staff turnover and can fill the expected and future vacancies with competent specialists who are already familiar with the school environment.(original abstract)
XX
Prof. Alfred Janc był wybitnym naukowcem, organizatorem, uczestnikiem transformacji sektora bankowego w Polsce i niezwykłym Człowiekiem. Miał doskonały kontakt ze studentami, wykorzystywał w edukacji innowacyjne metody i nowoczesne technologie informacyjne, których był zwolennikiem, co znajdowało wyraz w doskonałych ocenach Jego zajęć, seminariów i specjalnych nagrodach Victoria wielokrotnie przyznawanych przez studentów Profesorowi jako Wykładowcy Roku. Dla wielu był i nadal pozostaje Autorytetem, Mentorem, Promotorem i życzliwym recenzentem badań prowadzonych w obszarze finansów i bankowości w Polsce. (fragment tekstu)
XX
W roku bieżącym przypada 60 rocznica działalności na AGH Katedry Technologii Szkła utworzonej w 1952 r., na ówczesnym Wydziale Ceramicznym a noszącej obecnie nazwę Katedry Technologii Szkła i Pokryć Amorficznych. Wówczas była to pierwsza w Europejskim Szkolnictwie Wyższym Katedra o takim profilu działania. W publikacji przedstawiono ważniejsze osiągnięcia naukowe Katedry w dziedzinie tradycyjnej technologii szkła, nowoczesnych zaawansowanych szkieł i materiałów szkło-ceramicznych, w tym materiałów dla optoelektroniki, materiałów bioaktywnych, hybrydowych organiczno- nieorganicznych szkieł i powłok na szkła, emalii i warstw ochronnych na metale, teorii stanu szklistego materii i krystalizacji szkieł, a także archeometrii szkieł, korozji i konserwacji szkieł zabytkowych i in. (abstrakt oryginalny)
EN
60-ty years ago at 1952 year at Faculty of Ceramics, of AGH the University of Science and Technology in Krakow has been organized Department of Glass Technology, now Department of the Technology of Glass and Amorphous Coating. At that time it was the first Department of such a profile in the European Universities. Scientific achievements of the Department in the traditional glass technology, modern advanced glasses and glass ceramics including materials for optoelectronics, bioactive materials, hybrid inorganic-organic glasses and coating on glass, protective enamels and thin layers on metals, glassy state of matter theory and glass crystallization, as well as glass archeometry and ancient glasses corrosion and conservation are shortly described. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano kadrę naukową, profil kształcenia, kierunki badawcze oraz zakres badań naukowych w Katedrze Technologii Szkła i Powłok Amorficznych AGH w Krakowie.
XX
1 grudnia 2010 roku Rada Naukowa, Dyrekcja i pracownicy Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu związanym z rocznicą 50 lecia pracy zawdowej mgr Zdzisława Stachury, długoletniego Dyrektora Instytutu (2003-2009)
XX
W artykule dokonano analizy dorobku naukowego uczestników seminarium Krytycznej Teorii Organizacji.
12
60%
XX
Projekty i granty mają spore znaczenie dla rozwoju nauki i badań. Dla wielu ludzi stanowią one jedyne źródło środków finansowych na ich badania. W szczególności na uniwersytetach obserwuje się ich dynamiczny przyrost. Z tego powodu udział doktorantów konkursach grantowych stanowi dobry początek w tym zakresie. W pierwszej części artykułu przedstawiono dyskusję sposobu, w jaki konkurs grantowy przebiega w Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie. Autorka koncentruje swoją uwagę na trudnościach w złożeniu aplikacji, wyjaśnia proces ewaluacji projektu oraz przedstawia zbiorcze dane pozyskane z Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu dla konkursów grantowych od 2010 roku. Druga część artykułu przedstawia przykład wybranego projektu pt. "Badanie nad wykorzystaniem odpadów pogórniczych w wybranych lokalizacjach". W artykule przedstawiono przedmiot badań, cele projektu, harmonogram oraz rzeczywisty postęp w jego realizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Projects and grants are unique for development of science and research. For many people it is only source of money for their research. Particularly on universities the projects expanded. From this reason the participation of Ph.D. students in the Student Grant Competition is the best start in this field. Paper discusses in its first part how the Student Grant Competition takes its place on Technical University of Ostrava. Focuses on difficulties with submission of the application, explain process of whole project evaluation and states total amounts acquired from the Ministry of Education, Youth and Sports for Student Grand Competitions since 2010. Second part of this paper directly shows concrete project for "Research of utilization of mining waste in chosen localities." In the paper is described subject of the research, concrete goals of project, timetable. It is stated the preliminary budget of project and actual progress in the project. (original abstract)
EN
The setting-up and activity of Zhytomyr Scientific and Pedagogical School is revealed. The stages of its becoming are differentiated: analytical and searching, differentiating, systematizing and generalizing, conceptualizing of scientific knowledge. The perspective directions of the activity of scientific school are outlined: subsequent development of theoretical and methodological principles of professional and pedagogical education, the theoretical and methodical bases of the problem of personality and professional development of the prospective teachers, the principles of creative, spiritual and moral development of the perspective specialists. (original abstract)
EN
The migration of high-skilled youth is a natural phenomenon in terms of globalization and brings considerable benefits to countries that own the intellectual capital of these workers. The main trends related to the international youth migration that can cause the further threat of the "brain drain" in Ukraine are explored, namely: labour migration and "brain waste", educational migration, migration for international scientific cooperation and professional training and "idea migration". Some policy measures that can encourage an effective process of "brain circulation" in Ukraine are proposed. (original abstract)
|
2013
|
nr nr 3
44-51
XX
W niniejszym artykule przedstawiony zostanie trójwymiarowy świat wirtualny Second Life jako środowisko działań akademickich. Sektor edukacyjny w Second Life jest nadal silny i aktywny mimo pewnego spadku popularności światów wirtualnych jako środowisk społecznościowych i biznesowych w ostatnich latach. W artykule opisane zostaną grupy członkowskie i tematyczne jako narzędzia współpracy akademickiej oraz warsztaty, kursy certyfikowane i programy akademickie organizowane w Second Life, których celem jest kształcenie kadry naukowo-dydaktycznej pracującej w środowiskach wirtualnych (abstrakt oryginalny)
XX
Notka pośmiertna poświęcona Prof. dr Mieczysławowi Mysonie, kierownikowi Katedry Towaroznawstwa, dziekanowi, prorektorowi, rektorowi WSE.
|
|
nr z. 3 (13)
255-260
XX
Nota biograficzna poświęcona prof. dr hab. Wandzie Mierzejewskiej - przestawiono dorobek naukowo-dydaktyczny twórczyni szkoły ekonomiki ochrony roślin.
XX
Jerzy Osiatyński był jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce ekonomistów, piastował kilka eksponowanych stanowisk państwowych i politycznych i to w okresie przełomu ustrojowego. Przez cały okres minionego trzydziestolecia w licznych wywiadach, których udzielał stacjom radiowym i telewizyjnym, gazetom, tygodnikom i portalom internetowym, okazywał życzliwość pytającym, niezależnie od stopnia ich merytorycznego przygotowania i nastawienia. Pełen dobrej woli, z podziwu godną łagodnością tłumaczył, naprowadzał, bronił przed powierzchownymi wnioskami lub obiegowymi (nie)prawdami. W ciągu trzydziestu ostatnich lat uczestniczył w licznych, otwartych i zamkniętych, dyskusjach na aktualne tematy przemian w obszarze finansów, gospodarki, rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce i w świecie. (fragment tekstu)
|
|
nr nr 6
363-373
XX
Reprezentanci szkoły historycznej okresu międzywojennego, podobnie jak ich poprzednicy, zespalają koncepcje teoretyczne z całokształtem zagadnień ekonomiczno-społecznych. Teorie ekonomiczne opierają nie tylko na analizie zjawisk gospodarczych, ale i na realizowanym systemie wartości moralnych i kulturowych, socjologii i polityce, określających warunki życia społeczeństwa. Podejmują problemy gospodarcze i społeczne II Rzeczypospolitej. Ich prace mają nie tylko znaczenie historyczne, ale są źródłem ważnych informacji dla współczesnych badaczy. Na szczególną uwagę zasługują prace W. Grabskiego o rolnictwie, R. Rybarskiego o polityce gospodarczej i finansowej państwa oraz Z. Daszyńskiej-Golińskiej o problemach demograficznych. T. Brzeski i R. Rybarski prowadzą nowotarskie badania z zakresu psychologii społeczno-gospodarczej, starają się w ten sposób ściślej powiązać teorię z rzeczywistością. W rozważaniach A. Kostaneckiego podstawą postępu społecznego jest odrodzenie wartości etycznych. W pracach L.W. Biegeleisena ważnym elementem analizy stają się czynniki socjologiczno-teleologiczne. Jego modelowe systemy gospodarcze oparte są na założeniu o konieczności prowadzenia przez państwo planowej polityki ekonomicznej. (fragment tekstu)
EN
The author presents the establishment and development of the Polish historical school and its contribution to the development of the theory of economics. The historical school was based on the ideological foundation of the national school whose representatives, F. Skarbek and J. Supiński, departed from the universalism of the classical school in favour of the national characteristics of economics. Their "organic work" programme aimed to regain national independence. The achievements of the leading representatives of the inter-war period historical school including S. Grabski, W. Grabski, R. Rybárski and T. Brzeski are based on a number of innovative ideas related to the reliance of theoretical research on historical analyses, the criticism of the theoretical and cognitive skepticism of the German school, the inclusion of social psychology in economics and the combining of theoretical considerations with economic and social policy problems. (original abstract)
XX
Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego wyróżnia się na tle innych polskich ośrodków socjologicznych różnorodnością i interdyscyplinarnością realizowanych przedsięwzięć badawczych. Jest on także silnie zaangażowany w sprawy miejskie oraz regionalne swego otoczenia, co wynika ze specyfiki województwa śląskiego oraz transformacji społeczno-gospodarczej, jaka dokonała się w tym regionie. W badaniach realizowanych w Instytucie Socjologii UŚ można wyodrębnić siedem podstawowych obszarów, które obejmują: uwarunkowania restrukturyzacji górnośląskiego przemysłu tradycyjnego, problemy organizacji instytucji i rynków pracy, przeobrażenia w pomocy społecznej, ład kulturowy w przekazach międzypokoleniowych, ale także tożsamość społeczną i obywatelską Polaków, ich świadomość ekonomiczną oraz przekształcenia w przestrzeniach miasta i metropolii.(fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.