Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 299

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  toksykologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
Little is known about the toxicity of aluminium; the issue is becoming ever more timely, particularly in areas affected by acid rain. Here are published some contributions from participants in a conference devoted to this topic, at the Research Institute of the State Department of Hygiene.
PL
Toksyczność glinu jest mało znana, a sam problem jest coraz bardziej aktualny, szczególnie w rejonach narażonych na oddziaływanie kwaśnych deszczów. Publikujemy wypowiedzi uczestników konferencji na ten temat w Instytucie Naukowo-Badawczym Państwowego Zakładu Higieny.
2
Content available remote Stan toksykologii w Polsce w okresie międzywojennym
100%
PL
W 1918 r. po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nastąpił proces powolnej integracji dzielnic porozbiorowych, uruchamiania różnych gałęzi przemysłu i organizowania szkół wyższych. Wkrótce poza Krakowem, Lwowem i Warszawą ożywiło się życie naukowe w Wilnie i Poznaniu. Jego organizacja była bardzo trudna z uwagi na brak pieniędzy na wyposażenie pracowni eksperymentalnych i sal dydaktycznych oraz brak odpowiedniej liczby samodzielnych pracowników naukowych zdolnych do obsadzenia katedr. Początkowo warunki do podejmowania badań w zakresie toksykologii w obrębie uniwersytetów istniały tylko w zakładach medycyny sądowej i zakładach farmakologii przy wydziałach lekarskich, jednak z czasem możliwości podejmowania problematyki toksykologicznej pojawiały się w uruchamianych w ramach studiów farmaceutycznych zakładach i pracowniach chemii toksykologicznej. Niekiedy badania także wykonywane były w innych zakładach uniwersyteckich, np. w Zakładzie Chemii Lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (dalej: UJ).
3
100%
PL
Przebadano wpływ trzech związków ołowiu (azotan ołowiawy, chlorek ołowiawy, octan ołowiawy) na dwa słodkowodne organizmy, Daphnia magna Straus i Dugesia tigrina Girard. Sprawdzono czułość dwóch metod toksykologicznych opracowanych dla środowiska wodnego na skażenia metalem ciężkim, Pb. Przy określaniu toksyczności ostrej nieorganicznych soli ołowiu 15 (azotan) i 12 (chlorek) razy czulszą metodą od testów z wypławkiem okazały się badania oparte na testach przy użyciu rozwielitki (LC 50/48 0,16 mg dm-3 Pb(NO3)2, LC 50/48 0,28 mg dm-3 pbCl2). Dla octanu ołowiawego (substancja organiczna) 1,5 raza czulszy od testów z rozwielitką był test na postęp regeneracji D. tigrina (osobniki krojone) LC 50/240 5,2 mg dm-3.
EN
Experiments were done on two freshwater species, Daphnia magna Straus and Dugesia tigrina Girard. The toxic effects on 3 toxic compounds, lead nitrate, lead chloride (mineral substances) and lead acetate (organic compound) were used in the studies of acute intoxication. The sensitivity of two methods, test with cut planarians and test with Daphnia magna were compared. In the experiments with cut individuals, the tested chemical compounds influenced the regeneration process which lasted 10 days, this was period of special sensitivity of planarians to the poisons. In two cases (mineral substances) the chemical compounds were more toxic to D. magna. The values of 48-h LC 50 were 0,16 mg dm-3 Pb(NO3)2 and 0,28 mg dm-3 PbCl2. In one case (lead acetate) the chemical compound was more toxic to D. tigrina (240-h LC 50 5.20). Based on the classification of Liebmann (1962) the estimates were made of the toxicity of poisons of the 3 tested chemical substances. Two chemical compounds (lead nitrate and lead chloride) were classified within Group I of highly toxic compounds for D. magna. Lead acetate was classified within Group II of very potent poisons. In the studies with cut individuals of D. tigrina as test organism all of the tested chemical substances were classified within Group II of very potent poisons.
13
70%
EN
The sensitivity and chemical instability of the active pharmaceutical ingredients (API) may result in the formation and emission of volatile substances which affect not only the stability of the medicinal product, but also leads to changes of physicochemical properties, causing negative pharmacologic effects sometimes toxic. For this reason, it is important to conduct routine stability tests, as well as, to determine gaseous degradation products using modern analytical methods, often unconventional. Knowledge of medicinal chemistry, physical chemistry, technology and toxicology is needed to provide a stable form of the drug and its utmost therapeutic effect. Available guidelines on determined volatile organic compounds (VOCs) present in samples of drug substances have been verified , types of VOCs have been specified and classified. Current literature reviewed shows the results of determination of VOCs in active drug compounds and medicinal products, including discussion on various possibilities of their detection and identification. Currently used methods are based on gas chromatography and ion mobility spectrometry IMS.
PL
Brak stabilności chemicznej substancji leczniczych może skutkować powstawaniem i emisją substancji o charakterze lotnym oraz wpływać nie tylko na stabilność produktu leczniczego, lecz również prowadzić do zmian jego właściwości fizykochemicznych, wywoływać negatywne efekty farmakologiczne, a czasami również toksyczne. Z tego względu istotne jest rutynowe prowadzenie testów stabilności, jak również oznaczanie gazowych produktów degradacji nowoczesnymi metodami, często niekonwencjonalnymi. Wiedza z zakresu chemii medycznej, chemii fizycznej, technologii postaci leku i toksykologii jest potrzebna, by zapewnić stabilną postać leku i optymalny efekt terapeutyczny. Scharakteryzowano wytyczne dotyczące oznaczanych lotnych związków organicznych (LZO) obecnych w próbkach substancji leczniczych, wyszczególniono rodzaje LZO i ich klasyfikację. Dokonano przeglądu bieżącej literatury opisującej wyniki oznaczeń LZO w substancjach i produktach leczniczych oraz omówiono różne możliwości ich detekcji i identyfikacji. Obecnie najczęściej wykorzystuje się metody oparte o chromatografię gazową, GC oraz spektroskopię mobilności jonowej, IMS.
Aura
|
1992
|
nr 12
21-22
EN
The areas affected by thallium pollution include surroundings of cement plants producing Portland cement and clinker, as well as zinc and lead mills. The high toxicity of this element has beer, known for a long time, but no attention has been devoted to it. The symptoms of thallium poisoning are difficult to identify or distinguish from other illnesses, and accurate diagnosis is seldom possible. Although the problem exists in Poland, studies on thallium pollution and its effects generally have not been carried out.
PL
Do rejonów narażonych na zanieczyszczenie talem należą okolice cementowni, głównie produkujących cement portlandzki i klinkier oraz huty cynku i ołowiu. Silne toksyczności tego pierwiastka znano od dawna, mimo to bardzo długo nie zwracano na nie uwagi. Symptomy zatrucia talem trudno rozpoznać i odróżnić od innych chorób, a dokładna diagnoza jest rzadko możliwa. W Polsce w zasadzie nie prowadzono badań nad zanieczyszczeniem środowiska talem i jego konsekwencjami, mimo że problem istnieje.
19
60%
EN
Several studies have reported that the pyrethroid are extremely toxic to insects, fishes and other aquatic organisms. These chemicals are carboxylic acid esters with three chirial centers located at carbons 1 and 3 of the cyclopropane ring and at the alpha-carbon of alcohol moiety. All of them are generally recognised as potential neurotoxicants, characterised by low mammalian toxicity. The present study deals with the negative effects of synthetic pyrethroid in mammalian organisms. These insecticides have shown to produce reactive oxygen species and induced oxidative stress in mammalian cells. Numerous studies suggest that pyrethroid insecticides should be able to change enzymes activity and have possible genotoxic activity in mammalian organisms.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.