Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 912

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spawanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
PL
Produkcja urządzeń i konstrukcji spawanych wymaga stosowania odpowiednich, sprawdzonych i zatwierdzonych materiałów dodatkowych do spawania. Materiały dodatkowe, oprócz właściwości spawalniczych, muszą zapewnić wymaganą wytrzymałość połączenia spawanego oraz odpowiednią jego jakość. Efektem tego jest powstanie systemu kwalifikacji materiałów dodatkowych przez towarzystwa klasyfikacyjne.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z naprawami elementów górniczych wyciągów szybowych, wpływających na bezpieczeństwo transportu materiałów i jazdy ludzi. Przytoczono przykłady modernizacji oraz napraw uszkodzeń w węzłach i elementach nośnych naczyń wyciągowych, kot linowych, kół i bębnów pędnych, szczęk i bieżni hamulcowych maszyn wyciągowych oraz inne, które wykryto podczas bieżących rewizji i badań rzeczoznawczych, prowadzonych przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach (CBiDGP).
PL
Nowatorskie rozwiązania techniczne i nieustające badania stanowią podstawę działalności SELCO od samego początku istnienia firmy. W tym właśnie duchu powstało wprowadzone na rynek w 2005 roku nowe, jedno- i trójfazowe spawalnicze źródło energii Genesis 2200, wyposażone w nowatorski moduł mocy THREE-LEVEL (patent WO 2004071703, EP 20040708747).
PL
Artykuł przedstawia zarys kompleksowych wpływów na przydatność montażową konstrukcji prefabrykowanych. Podkreśla decydującą współzależność między geometrią wyrobu a technologią jego wykonania. Rozpatrywane są aspekty procesu spawania, a przede wszystkim wynikające z tej operacji technologicznej odkształcenia, zmieniające rozmiar i kształt teoretyczny sekcji. Opisano zasady metod inżynierskich i wybrane opublikowane w literaturze wyniki, dotyczące sekcji płatowych. Przedyskutowano główne założenia podejść teoretycznych i statystycznych na tle ich wykorzystania, w celu uzyskania i utrzymania wysokiej jakości prefabrykacji konstrukcji okrętowych.
EN
In this article is giving a survey of complex influences, which determine the assembly ability of prefabricated ship hull constructions. The decisive connections between the geometry of product and the technology of fabrication is underlining. The aspect of welded process are on closes inspection, above all the resulting distortions of this technological operation, which lead to deviation from dimensions and deviation from the shape of section. It's described the characteristics of engineering methods and any select results for flat sections are stated of literature. It's discussed the most important conditions of theoretical and statistical methods under angle of view of their use to the attainment and observance of a high quality in prefabrication from ship hull constructions.
5
Content available remote Lasery molekularne CO2 w zastosowaniach spawalniczych
100%
PL
Przedstawiono opis i charakterystykę laserów stosowanych w przemyśle do obróbki materiałów. Szczegółowo omówiono lasery molekularne CO2, które są najszerzej wykorzystywane w zastosowaniach spawalniczych.
EN
Description and characteristic of lasers used in industry for processing of materials. Discussed in detail are molecular lasers CO2 of widest application in welding operations.
6
Content available remote Monitorowanie procesu spawania
100%
PL
Charakterystyki wybranych urządzeń przeznaczonych do monitorowania procesu spawania wraz z analizą wyników monitorowania. Aktualny stan produkowanych i oferowanych na rynku krajowym urzadzeń monitorujących spawanie.
EN
Characteristics of selected equipment designed for monitoring a welding process with an analysis of the monitoring results. Up to date state of the domestic market of the produced and offered welding monitoring' equipment.
PL
W pracy przedstawiono urządzenie do spawania mieszaniną wodoro-tlenową, skonstruowane w Katedrza Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa SGGW.
EN
Paper presents a new design of welding machine using hydrogen-oxygen mixture obtained by water electrolysis. The machine consists of two electrolysers working in bipolar system powered by direct current through one-phase variable current charger. Variable output of gases is controlled by continous adjustment of the current intensity supplied to electrolysers by means of a phase control system. The welding machine is equipped with a flash-back protecting device, pressure cut-out switch and a thermostat protecting the electrolysers against excessive temperature increase.
PL
To nowoczesne urządzenie jest zaawansowanym źródłem prądu do spawania TIG HF i MMA, zapewniającym wymaganą moc, wydajność, a także funkcjonalność.
PL
W nawiązaniu do powszechnie stosowanego podziału spoiw i łukowych metod spawania stali niskowęglowych i niskostopowych według stężenia wodoru w stopiwie, zaproponowano podział spoiw i łukowych metod spawania różnych stali według stężenia tlenu i azotu w stopiwie. Do badań stosowano różne elektrody otulone: utleniające-kwaśne, rutylowe i zasadowe, laboratoryjne i przemysłowe, różne topniki i o różnej zasadowości oraz różne osłony gazowe i druty elektrodowe. Stosowano trzy metody spawania elektrodami otulonymi, łukiem krytym i w osłonach gazowych (procesy MIG/MAG). Określano głównie stężenie tlenu i azotu, zawartości drobnoziarnistego ferrytu AF w stopiwie i jego udarnosci, a także zawartości w nim molibdenu i niklu, ustalono zależności matematyczne pozwalające obliczyć udarność stopiwa otulonych elektrod w przedziale +20stopniC- -60stopniC. Przedstawiono struktury metalograficzne stopiw elektrod otulonych o różnej zawartości drobnoziarnistego ferrytu AF oraz fraktogramy przełomów próbek udarnościowych o różnej wielkości i gęstości wtrąceń niemetalicznych i ich mikroanalizę rentgenowską wykonanych za pomocą mikroskopii skaningowej. Przedstawiono po raz pierwszy w literaturze technicznej propozycję podziału spoiw i łukowych metod spawania według stężenia tlenu w stopiwie na procesy i spoiwa niskotlenowe, średniotlenowe i wysokotlenowe oraz na procesy niskoazotowe, średnioazotowe i wysokoazotowe.
EN
In analogy to the classification of metal weld deposits and are processes of low-carbon and low-alloy steel in terms of the amount of hydrogen in metal weld deposits, a similar classification was given in terms of the amount of oxygen and nitrogen. Different methods of arc welding processes were chosen, such as welding with coated electrodes (basic, rutile, acid, oxidic electrodes), shielded are welding process MIG/MAG, submerged arc welding process (various electrode wires, flues, shielded gases). The amount of oxygen, nitrogen and the persentage of acicular ferrite of metal weld deposit were analysed as was their impact toughness. On the bases of metal weld deposit are given in terms of the amount of all the mentioned elements and acicular ferrite in the rate of +20stopniC- - 60stopniC. Metallographical structures and fractography tests of metal weld deposit with a varied amount of acicular ferrite were presented by paying attention to non-metallic inclusions and their morphology presented in metal weld deposit. Additional inclusions, observations and measurement were carried out using a scanning electron microscope equipped with an energy-dispersive X-ray spectrometer. Studies were also made on the classification of metal weld deposits and are welding processes of low carbon and low alloy steel in terms or the amount of oxygen and nitrogen in metal weld deposits on the following processes: low-oxygen processes, medium-oxygen processes, high-oxygen processes, and respectively on low-nitrogen processes, medium-nitrogen processes and high-nitrogen processes.
PL
Zestaw przeznaczony do robotyzacji i automatyzacji opracowany przez firmę Selco to rozwiązanie kompletne, elastyczne, zróżnicowane i łatwe w użyciu, którego celem jest zaspokojenie wszelkich wymogów spawania w trybie automatycznym. Zestaw obejmuje następujące elementy: • źródło prądu 352/503 PSR • podajnik drutu WFR 10 • interfejs robota RI 200 • układ zdalnego sterowania RC 300
PL
Specyficzną cechą procesów spawalniczych jest ich wynik, który zwykle nie może być sprawdzony w sposób łatwy lub ekonomiczny. Dlatego też, zgodnie z terminologią stosowaną w normach z zakresu zarządzania jakością, zalicza się je do grupy procesów specjalnych, wymagających specyficznego traktowania. W produkcji wielu wyrobów, procesy spawania metali są stosowane w szerokim zakresie, a w niejednej firmie zajmują dominującą pozycję.
EN
The article presents the results of low-cycle fatigue of welded joints of 5059 aluminum alloy - ALUSTAR. Welding in argon shield by MIG method was applied as well as friction stir welding (FSW). The test of the low-cycle fatigue was performed in the air and water solution 3,5 % NaCl, with the constant value of stress amplitude. Asymmetric cycle of stress changing was applied (the stress ratio was R = -1).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań niskocyklowego zmęczenia spajanego stopu aluminium 5059 - ALUSTAR. Zastosowano spawanie w osłonie argonu metodą MIG oraz zgrzewanie friction stir welded (FSW). Badania niskocyklowego zmęczenia wykonano w powietrza oraz wodnym roztworze 3,5 % NaCl, przy stałej wartości amplitudy naprężenia. Zastosowano symetryczny cykl zmiany naprężenia (R=-1)
PL
Od 29.05.2002 r. w całej Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa 97/23/WE dotycząca urządzeń ciśnieniowych, a od 1.05.2004 r. obowiązuje ona również w Polsce. Normy PN-EN 12952 „Kotty wodnorurowe i urządzenia pomocnicze" i PN-EN 12953 „Kotty płomieiicowo-płoimieniówkowe" to przepisy normujące większość procesów związanych z budową i eksploatacją kotfów.
14
80%
PL
Artykuł opisuje jedno ze szczególnych zagadnień związanych z kwalifikowaniem technologii – obróbkę cieplną po spawaniu, w szczególności w aspekcie wymagań dodatkowych opisanych w normach dotyczących różnych zastosowań (normach wyrobów) uznanych specyfikacjach technicznych oraz raporcie technicznym ISO/TR 14745.
PL
Badanie przyczyn wypadków przy pracy powinno być realizowane wspólnie z oceną ryzyka zawodowego. Głównym celem jest oczywiście poprawa bezpieczeństwa pracy. Opowiadamy o niebezpiecznych „technikach” spawania oraz związanych z nimi zagrożeniach.
16
Content available remote Zjawiska łukowe zachodzace przy stapianiu elektrod taśmowych
80%
17
Content available remote Propagacja pęknięć zmęczeniowych w złączach spawanych
80%
EN
The intensity of a heat flux transmitted from ionized gas through a liquid metal to a heat affected zone decides about the quality of a weld joint or the integrity of surface layers in plasma surface processing. Following that, the numerical simulation of a weld joint with the required quality should be based on the enhanced model of a heat transmission from the plasma to the heat affected zone through all intermediate regions. The complex model should contain the sub-model of the electric arc with sheaths, the sub-model of a liquid metal motion in the electromagnetic field, and the sub-model of the coupled thermo-mechano-metallurgical processes in the heat affected zone. Additionally, in plasma spraying, the transportation of an injected powder particles or a gas contributing to a surface coating and their impact (or impingement) on the processed surface should be included in the process complex model. The energy transmission is associated by many processes occurring in the ionized gas and related to the thermodynamics of reacting gases, fluid electrodynamics and micro-metallurgy
19
Content available remote Badania technologii spawania ścian sitowych ze stali niskostopowej
80%
PL
Ściany sitowe, nazywane również płytami sitowymi lub dnami sitowymi, to elementy konstrukcyjne różnych rodzajów wymienników ciepła, w których występujące gazy lub płyny nie mogą mieszać się między sobą. Dodatkowo grubości występujących w nich elementów oraz liczba złączy obwodowych rura-płyta otworowa, którą trzeba wykonać przy ich spawaniu, decydują o tym, że ściany sitowe są kluczowymi elementami tych konstrukcji.
20
Content available remote Systemy ekspertowe w technologii i kontroli procesów spawania
80%
PL
Analiza dostępnych na rynku systemów komputerowych stosowanych w procesach spawania i zgrzewania. Podział oferowanych programów na przystosowane do kompleksowego rozwiązywania problemów technologicznych oraz programy wspomagające organizację produkcji spawalniczej, a także mniejsze programy zastępujące kalkulator, zbiór norm i normatywów.
EN
Analysis of the commercially available computer systems used in welding and pressures welding. Division of the offered programs into those adapted to complex solving of production process problems and programs assisting in organization of welding production and also minor programs replacing calcultors, file of standards, etc.
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.