Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 183

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Political economy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Koncepcja gospodarstwa społecznego Mieczysława Bochenka i Józefa Milewskiego
100%
XX
Celem opracowania jest prezentacja historii, jak i osiągnięć naukowych krakowskiej Alma Mater w zakresie nauk ekonomicznych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona pierwszym docentom ekonomii politycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim - Mieczysławowi Bochenkowi i Józefowi Milewskiemu. Obaj ekonomiści uważani są za twórców koncepcji gospodarstwa społecznego, eksponującej wartości narodowe i priorytet interesu narodowego nad interesem indywidualnym. W opracowaniu zostanie wykorzystana metoda badań źródłowych i archiwalnych. (fragment tekstu)
EN
In 1885 Department of Political Economics was created as an independent unit at the Jagiellonian University in Cracow, as a result of scientific activities of Cracow`s Physiocrats, supporters of the English Economy, representatives of the National School and History School. Mieczysław Bochenek and Józef Milewski - first docents of political economy, have made creative contributions to the development of this science. In their work they have departed from classical universalism School of Economics and gave economy a national aspekt. The authors formulated the koncept of social economy and the "organic work" associated with an increase of national consciousness through the development of universal education. (original abstract)
XX
Każda teoria mikroekonomiczna musi być osadzona w ramach kształtowanych przez rzetelny model makrogospodarki. Takie ramy daje nauka ekonomii politycznej, a na potrzeby tego artykułu zaliczymy do niej paradygmat klasyczny (Smith, Ricardo, Marks, Sraffa, Pasinetti) oraz kaleckistowską wersję nurtu keynesowskiego. Tak rozumiana ekonomia polityczna jest zasadniczo odmienna od paradygmatu neoklasycznego. Spojrzenie przez pryzmat tej ekonomii na neoklasyczne teorie rozwoju zapewnia podstawę do krytyki oraz do postawienia następującej tezy: ekonomia polityczna lepiej niż neoklasyczna pozwala opisać i zrozumieć współczesne procesy rozwoju regionalnego; podstawową rolę w rozwoju odgrywa państwowa (rządowa) polityka przemysłowa i edukacyjna, natomiast samorządy mogą pełnić rolę pomocniczą. (abstrakt oryginalny)
EN
Neoclassical economists usually think of "microfoundations" before they come to macroeconomics. We claim exactly the opposite: every microeconomic theory should be grounded in a credible macroeconomic model. Such a model may be the classical paradigm and Kaleckian economics, which are fundamentally different from the neoclassical paradigm. Thus, we will prove the following thesis: political economy is better than the neoclassical theory at describing and explaining contemporary regional development processes. State policy has a fundamental role to play in shaping regional development, while local authorities may perform an auxiliary function. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono eseje różnych autorów zajmujących się ekonomią jako nauką . Autorzy zajmują odmienne stanowiska w tej kwestii.
EN
In the world of today, science has gained the status of an autotelic value. This ennoblement has not protected the science itself. The crisis of contemporary science results from the lack of sufficiently potent reason justifying the hitherto existing subject and Method of studies. At present, science is searching fort its identity in order to respond to the challenge of reality, The problem of moral values is the most important one. The author presents the opinions of Western economists of that natter and states that the attitude which includes moral problems in economic studies is in accordance with Polish tradition of economic thought and it is worth continuing. (original abstract)
XX
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest próba "wyjścia" poza ideologiczne oceny niedyskryminacyjnego podziału zasobów społecznych. Poszukując ekonomicznej podstawy oceny decyzji decydentów publicznych, należy się odwołać do dorobku konstytucyjnej ekonomii politycznej (Constitutional Political Economy), która - jako program badawczy - wchodzi w szerszy zakres teorii wyboru publicznego (Public Choice Theory). Na bazie metodologii KEP zostanie podjęta próba weryfikacji tezy, że istotnym kryterium oceny dobrobytu społecznego jest stan rzeczywistości, w którym decyzje legislacyjne parlamentu, bądź będące ich następstwem posunięcia urzędującej administracji, są niedyskryminacyjne dla każdej losowo wybranej jednostki. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to analyze distribution of Public Resources, under the corner of nondiscryminatory tax-price and the benefits from the public goods and service. The theoretical deliberations presented in the article are based on the research achivements of the constitutional political economy (CPE). The author argue that the best distribution of benefits and tax-price from the public welfare point of view is the worst case for the individual's political players interest. (original abstract)
5
Content available remote John Taylor of Caroline i republikańska krytyka kapitalizmu państwowego
80%
XX
W całym gronie wpływowych myślicieli, polityków i prawników Starego Południa jedno z najważniejszych miejsc zajmuje bez wątpienia John Taylor of Caroline - ideowy kompanion Jeffersona oraz polityk, który stworzył nową platformę polityczną dla partii demokratyczno-republikańskiej walczącej z centralistycznymi dążeniami federalistów. Pod wodzą Taylora i Randolpha połączyli oni antyfederalizm, prawną tradycję Starego Dominium oraz zasady roku '98, by przeciwstawić się centralistycznym pomysłom federalistów. Poprzez swój sprzeciw wobec traktowania prawa jako instrumentu inżynierii społecznej i budowy imperialnego państwa oraz miłość do pluralizmu i decentralizacji stworzyli fundamenty Doktryny Wirginii, łączącej konserwatywne spojrzenie na społeczeństwo z radykalnym wolnościowym podejściem do kwestii władzy i gospodarki. Polityczna działalność Taylora i towarzysząca jej refleksja jest właśnie jej najpełniejszym wyrazem. Jest też funkcją pozycji społecznej swego autora: plantatora, właściciela niewolników, prawnika, żołnierza i polityka, jednego z ostatnich apologetów arkadyjskich cnót w epoce niepowstrzymanych kapitalistycznych przekształceń. To, co stanowi w jego myśli pomost pomiędzy epokami i decyduje o jej przenikliwości, to połączenie zagadnień ekonomicznych i politycznych, wywodzenie tych drugich z okoliczności ukształtowanych przez te pierwsze. Jest więc w istocie wykładem ekonomii politycznej tłumaczącej wielkie procesy historyczne zmianami i okolicznościami o charakterze gospodarczym. (abstrakt oryginalny)
EN
John Taylor of Caroline is undoubtedly one of the most important members of the circle of influential thinkers, politicians and lawyers of the Old South. He was Jefferson's ideological companion and a politician who created a new political platform for the Democratic-Republican Party fighting against the federalists' centralistic ambitions. Under the leadership of Taylor and Randolph, they joined anti-federalism, the legal tradition of the Old Dominion and the Principles of '98 together in order to oppose the federalists' centralistic ideas. By their opposition to treating law as an instrument of social engineering and the development of an imperialistic state and by their love of pluralism and decentralisation, they created foundations of the Virginia doctrine joining the conservative perception of the society to a radical freedom-related approach to the issue of power and economy. Taylor's political activities and reflection accompanying them are its fullest expression. It also represents its author's social position: a plantation and slaves owner, a lawyer, a soldier, and a politician, one of the last apologists of Arcadian values in the era of irresistible capitalistic transformations. What constitutes a bridge between epochs in his thought and is decisive for its acuteness is a linkage between economic and political issues, derivation of the latter from circumstances created by the former. Thus, it is in fact a lecture on political economy explaining many historical processes with the use of changes and circumstances that are economic in character. (original abstract)
XX
W pierwszym tomie "Ekonomii politycznej" Oskar Lange zamieścił zasadę racjonalnego działania. Przez ćwierć wieku należała ona do ABC uprawianej w Polsce teorii gospodarowania. Nie ma chyba absolwenta uczelni ekonomicznej z roczników kończących studia w latach 1965- 1990. który by się z nią nie zetknął. W artykule podejmuję próbę odpowiedzi na pytanie, czy zasłużyła ona na tak wielką popularność. Jak mi się wydaje owa popularność wypływa z faktu, iż zasada racjonalnego działania stwarza pozory prostoty i precyzji. Stwarza pozory, gdyż w istocie nie została sformułowana precyzyjnie, czego rezultatem jest fakt, iż w teoriach ekonomicznych pełni rolę niewielką. (fragment tekstu)
7
Content available remote Kulturowa ekonomia polityczna
80%
XX
Kulturowa ekonomia polityczna (ang. cultural political economy, dalej CPE) to jedno z szeregu nowych podejść badających wzajemnie powiązane semiotyczne i strukturalne aspekty relacji ekonomicznych i politycznych. Różni się jednak od innych paradygmatów, współtworzących zwrot kulturowy w tym obszarze, ponieważ łączy krytyczną i wrażliwą historycznie analizę semiotyczną z ideami zaczerpniętymi z heterodoksyjnej ewolucyjnej i instytucjonalnej ekonomii politycznej. Perspektywa CPE podejmuje dwa kroki w celu przezwyciężenia tendencji do wyodrębniania analizy kultury z analiz instytucji i struktury. Z jednej strony, integruje semiozę (proces nadawania sensów i znaczeń) z analizą ekonomii politycznej. Z drugiej, poddaje semiozę analizie ewolucyjnej, żeby wyjaśnić proces selekcji i retencji konkretnych imaginariów ekonomicznych kosztem innych. Z tego powodu CPE ma poważne konsekwencje dla analiz rozwoju, wyjaśniania relacji między systemem politycznym, polityką i decyzjami politycznymi, a także badań konkretnych obszarów polityki publicznej. Nasz tekst do pierwszego wydania "Kultury i Rozwoju" nakreśla tło naszego teoretycznego zainteresowania CPE, przedstawia sześć podstawowych cech tego ujęcia, omawia jego podejście do semiozy i strukturacji, szczególnie w dziedzinie ekonomii politycznej, bada dynamikę interpretacji kryzysu i reakcji kryzysowych, a następnie obrazuje implikacje tego podejścia dla polityki i procesu kształtowania decyzji politycznych przy pomocy trzech studiów przypadku. (fragment tekstu)
EN
The objective of the article is to see the studies on European integration from the perspective of the political economy, which allows to capture the two most important dimensions of the European Union, that is the economic and political one. It also stimulates the dialog between the two ways of theorising the European integration. The proposed text reconstructs the economic discourse in the European studies (in a way which is friendly for non-economists’) and helps to better understand the processes, phenomena and mechanics of international integration.
PL
Celem niniejszego tekstu jest spojrzenie na studia z zakresu integracji europejskiej z perspektywy ekonomii politycznej. Zabieg taki pozwala na uchwycenie dwóch głównych wymiarów natury Unii Europejskiej, tj. ekonomicznego i politycznego, jak również stymulowania dialogu pomiędzy tymi dwoma sposobami teoretyzowania integracji europejskiej. Niniejszy tekst przybliża zasadniczo ekonomiczny dorobek w zakresie studiów europejskich (w sposób przystępny dla nie-ekonomistów), pozwalając na lepsze zrozumienie procesów, zjawisk i mechanizmów integracji międzynarodowej.
EN
This paper looks at the changes that occurred in the rural area of the Sai Kung Peninsula in Hong Kong's New Territories from the 16th century, and uses it as a case-study to show the complex range of forces that can act on a locale. Throughout its history, land use and economic activities on the Sai Kung Peninsula have been driven to a great extent by non-local factors, including distant warfare leading to mass immigration and political decisions leading to mass emigration. However, once Hong Kong became an important outpost of Britain's colonial empire it became integrated into a global trade network and thus became sensitive to economic and technological changes taking place thousands of miles away. In the 20th century, the Sai Kung Peninsula developed in response to Hong Kong's growth as an international trade hub, finding its agricultural output overwhelmed by cheap foreign products, and its industry challenged by foreign technological advances.
XX
Pierwsza część artykułu rozpoczyna się od przedstawienia tej złożonej, pełnej ambiwalencji pozycji 'zarządzania kulturą' jako dyscypliny naukowej, zawieszonej pomiędzy naukami humanistycznymi a ekonomicznymi, wraz z towarzyszącymi im odmiennymi założeniami: epistemologicznymi, aksjologicznymi i metodologicznymi, głównie na podstawie macierzy paradygmatów Gibsona Burella i Garetha Morgana. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że te odmienne dyscypliny naukowe współprzenikają się i wzajemnie warunkują w rzeczywistości społeczno-gospodarczej, dlatego pełny obraz złożoności i ambiwalencji relacji w obszarze 'zarządzania kulturą' wymaga - jak powiedzieliśmy wcześniej - pewnej 'wspólnej przestrzeni': pojęciowej, analitycznej i badawczej. Druga część artykułu stanowi pragmatyczne przestawienie ambiwalencji i złożoności doświadczeń zarządzania kulturą na przykładzie analizy przypadku (case study) Teatru Studio w Warszawie, którego bezpośrednim rezultatem jest właśnie zderzenie lub krótkie spięcie - przywołam tu ulubioną metaforę Żiżka - odmiennych założeń epistemologicznych, aksjologicznych i metodologicznych w tym obszarze. Wynikiem tego zderzenia jest, w zasadzie nierozstrzygalny w swojej istocie, konflikt zarówno personalny, jak i merytoryczny - między zespołem artystycznym i artystyczną wizją czy strategią zarządzania teatrem artystycznym (repertuarowym) a zespołem ekonomiczno-technicznym i ich ekonomiczną wizją czy strategią zarządzania teatrem projektowym (eventowym). Ten fundamentalny w swojej istocie konflikt dotyczy zarówno pozycji czy hierarchii wartości i sfery wpływów (kompetencji), jak i decyzyjności artysty/ów oraz menedżera/ów wewnątrz samej instytucji kultury w kontekście mniej lub bardziej udanej współpracy lub konfliktu. Trzecia część artykułu stanowi podsumowanie teoretycznych i pragmatycznych doświadczeń w kontekście zarządzania kulturą, odniesionych zarówno do poziomu mikro (relacji wewnątrz instytucji kultury), jak i poziomu makro - szerszej panoramy polityk kulturowych realizowanych w instytucjonalnym środowisku (zarządzania kulturą), zdominowanych przez paradygmat ekonomiczny (hegemonię ekonomii neoliberalnej). W rezultacie zarządzanie kulturą staje się przede wszystkim narzędziem ekonomii politycznej - widać to doskonale na przykładzie współczesnej polityki (kulturalnej): braku zainteresowania czy odpowiedzialności klasy politycznej za kulturę w kontekście coraz bardziej popularnej w Europie postpolityki, której bezpośrednim przejawem jest Nowe Zarządzanie Publiczne (New Public Management), zgodnie z zasadą 'trzechE': ekonomiczność (economy), skuteczność (efficiency), efektywność (effectiveness). (fragment tekstu)
EN
Usually when we talk about culture management, whether in the context of the object (reflection on what we manage in the sphere of culture: the definition of culture or/and culture goods), as well as in the context of the subject (reflection on the actors involved in this process, i.e. artists, intermediating institutions and receivers), we should be prepare for a certain ambivalence of contrasting discourses or narrations, both within theoretical scientific discourses (discrepancies between the humanities and economic) as well as pragmatic approach resulting from the individual experience of management in culture. Presented case study of the conflict in Studio Theatre in Warsaw is the perfect example, that illustrates in practice this collision (short circuit in refers to S. Žižek' favourite metaphor) of completely different paradigms, narration, or discourses, as well as individual values, expectations and experiences, which regardless of the attempts of exit from the impasse or negotiations on both side, is still escalating and rising in power. Evoked conflict, referring both to ideological issues (different values), as well as political (different interests), is at the same time personal conflict as well as substantive one: collision between artistic vision or management strategy for the artistic theatre (repertory's theatre) and economic vision or management strategy of project theatre (event's theatre). In refers to difference in epistemological and axiological assumptions, creation of a common space (conceptual, analytical and research) is of the particular importance, this requires a multidisciplinary approach/discourse (scientific, public, environmental), which takes into account relationships of both sides/disciplines/ environments, while assuming both: the critical approach or competition as well as common space and cooperation, underlying their mutual diffusion within the contemporary world of "liquid modernity". (original abstract)
EN
This study emphasizes the relationship between politics and economics as evident in the Syrian civil war by presenting the economic consequences of the drawn-out civil war in Syria and examining the effect of this war on the country's major economic indicators during 2011-2014. The research findings show that the continued fighting in Syria has had a harmful effect on the local economy and as a result the GDP is declining and its structure is changing, unemployment is on the rise, and the budgetary deficit is growing. This effect is also examined in comparison with Egypt and Libya, countries that underwent internal conflict and governmental chaos, reaching the conclusion that the Syrian economy was more deeply affected by the unstable security situation than the former countries. Syria's economy is disintegrating both internally and externally, gradually becoming irrelevant for global trade in general and for the oil trade in particular and losing its place to its competitors in this field. It is also encountering particularly acute internal political and socioeconomic problems, raises doubts as to Syria's ability to survive this volatile period and to sustain its government in the future. Nonetheless, it appears that Syria's slight chances of economic recovery depend primarily (or even exclusively) on international interests, further clarifying the claim concerning the major role and impact of external factors on a post-war country's chances of economic recovery and stabilization. (original abstract)
13
Content available remote Dlaczego nie może być kapitalizmu bez bezrobocia
60%
XX
Dlaczego nie może być kapitalizmu bez bezrobocia? Na tak postawione pytanie można udzielić odpowiedzi dwojako, tzn. bądź w konwencji historycznej, bądź teoretycznej. Odpowiedź z punktu widzenia weryfikacji historycznej jest bezsprzecznie znacznie prostsza, a więc wręcz automatyczna. Rzecz w tym, że historia gospodarcza świata nie zaświadczyła okresu historycznego w rozwoju kapitalizmu, w którym nie byłoby mniejszego lub większego bezrobocia, albo mówiąc językiem K. Marksa - rezerwowej armii pracy. I to właściwie w pełni wystarczyłoby za odpowiedź na postawione w tytule pytanie. Ale bardziej interesująca i intelektualnie bardziej inspirująca byłaby odpowiedź w konwencji weryfikacji logiczno-teoretycznej. (fragment tekstu)
EN
This article deals with the question: can there be a capitalist economy without unemployment? The authors answer is: the rate of unemployment can be higher or lower, but there is no capitalist way of management without the existence of unemployment. This is an immanent law of capitalism. It is proven from a historical point of view: worlds economic history did not note a country or period that would not have unemployment. But it is also proven on a theo retical ground making use of statements by C. Marx from the first volume of Capital and stating a thesis that the process of capitalistic utilization of accumulation and transforming it into a growth of productive system resembles a "permanent" process of forging a "movable" fixed capital into a higher absorption of capital. (original abstract)
XX
System TQM można więc uznać za innowację organizacyjną, która rozprzestrzeniała się w światowej gospodarce przez ostatnie dziesięciolecia. Proces wdrażania TQM w pojedynczym przedsiębiorstwie jest procesem innowacyjnym, w którym pomysł i jego zastosowanie rodzą konkretną zmianę ekonomiczną. Ważne jest określenie, w jakim stopniu i w jaki sposób mechanizmy mikro i makroekonomiczne rządzące rozprzestrzenianiem się TQM wśród przedsiębiorstw można wyjaśnić przy pomocy teorii innowacji. Pierwszym krokiem takiego wyjaśnienia jest pytanie o racjonalność decyzyjną przedsiębiorstw. W literaturze poświęconej wdrożeniom TQM pojawia się wyraźny spór na ten temat. Według jednych wdrożenie TQM opiera się na czystym naśladownictwie, według innych zaś jest to racjonalna adaptacja do otoczenia rynkowego. Teoria innowacji zakłada, że racjonalność procesu wdrażania innowacji oraz jego uwarunkowania ekonomiczne mogą mieć trzy zasadnicze formy: a) autonomiczne tworzenie pomysłów i badanie możliwości ich zastosowania, czyli tworzenie innowacji; b) adaptację do otoczenia przez absorpcję (przyswojenie) cudzych innowacji, opartą na racjonalnej optymalizacji funkcji wypłat; c) adaptację do otoczenia przez absorpcję cudzych innowacji, opartą na czystym naśladownictwie. W dalszej części niniejszego opracowania przeanalizowane zostaną te trzy formy procesów innowacyjnych oraz możliwość ich zastosowania do wdrożeń TQM. (fragment tekstu)
EN
Total Quality Management system may be considered a kind of organizational innovation, which has been spreading in the global economy for decades and which is significantly different from other changes in industrial organizations. The theory of innovation coincides with results of researches on the process and effects of TQM implementation in the companies; growing competition is the basic motive for implementing TQM. When quality starts to be systematically considered a factor for competitive advantage by companies on a given market, the actual question is no more whether to implement TQM or not but how profound and how fast the changes we want to achieve should be. Com panics implement TQM to secure a more or less stable status of a leader on its market. Further, a one time implementation of TQM may not be enough as a kind of race concerning quality level may occur among competing companies which apply TQM. In this context it is important to remember that every company displays a specific, natural pace of organizational change. If TQM is implemented at that precise pace, the process is not particularly costly. However, if we want to achieve tangible effects, like quality improvement, significantly quicker, the company has to pay the price of this greater speed. Models of absorption of innovation can help explain whether TQM implementation is a strictly rational choice of the company, or a decision based on imitation. Companies implement TQM especially under the pressure of imitation when on a given market business processes are so transparent for external subjects (consumers, investors), that the subjects can judge, without official certificates, how the companies apply the assumptions of TQM. (original abstract)
XX
Przedstawiono polityczne i ekonomiczne cele regionalnej integracji gospodarczej. Najważniejszym celem politycznym jest zapewnienie pokoju, bezpieczeństwa, stabilizacji politycznej oraz poszanowania reguł demokracji i praw człowieka. Podstawowym celem ekonomicznym jest wzrost dobrobytu gospodarczego integrujących się krajów.
EN
Political and economic aims of regional economic integration are presented. The most important political aim is to assure peace, security, political stabilization and observance of the democracy rules and human rights. The growth of welfare in integrating countries is considered as basic economic aim. (AŁ)
XX
Mimo doświadczeń losu i naznaczonej meandrami drogi życiowej, Oskar Ryszard Lange nie rezygnował z ideałów, które przyjął. Z wielką determinacją, pracowicie, "krok po kroku" zmierzał do wyznaczonego sobie celu: zaproponowania ludziom modelu teoretycznego sprawiedliwszego i bardziej doskonałego systemu społeczno-ekonomicznego. który byłby efektem ewolucyjnego, analitycznego rozwinięcia dorobku dotychczasowych teorii naukowych z różnych dziedzin. (fragment tekstu)
XX
Oskar Lange odegrał w 1944 roku istotną rolę za kulisami polityki. Choć od początku wiedziano o jego rozmowach z Mołotowem i Stalinem, bo sam o nich szeroko informował, jednak dopiero od niedawna dysponujemy wiedzą, pozwalającą w pełni docenić ich znaczenie. (fragment tekstu)
18
Content available remote Decentralizacja struktury politycznej w ujęciu nowej ekonomii politycznej
60%
XX
Celem opracowania jest analiza decentralizacji struktury politycznej pod kątem osłabienia ekonomicznych "bodźców" wpływu zorganizowanych interesów na proces podziału i redystrybucji zasobów społecznych. Teoretyczne rozważania zaprezentowane w artykule są oparte na dorobku nowej ekonomii politycznej. Autor dowodzi, że rozwiązania oparte na jurysdykcji federalnej, gdzie administracja dysponuje prawem nakładania podatków, są najbliższe prospołecznej polityce powszechności podziału. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the decentralization of political structure, with a view to reducing the influence of economical incentives of organized interests on the distribution of public resources. The theoretical deliberations presented in the article are based on the research achievements of the new political economy (NPE). The author argues that the federal jurisdiction where the administration have the power to levy taxes is the closest to nondiscriminatory politics. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono stanowisko dwóch austriackich ekonomistów: Friedricha Augusta von Hayeka i Josepha Aloisa Schumpetera wobec funkcjonowania państwa socjalistycznego. Obaj byli zwolennikami gospodarki kapitalistycznej, lecz Hayek zdecydowanie negował możliwość racjonalności państwa socjalistycznego, natomiast Schumpeter, dostrzegając wady kapitalizmu, widział możliwość funkcjonowania gospodarki socjalistycznej stosującej rachunek ekonomiczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the position of two Austrian economists: Friedrich August von Hayek and Joseph Alois Schumpeter about the functioning of the socialist state. Both were supporters of the capitalist economy, but Hayek strongly denied the rationality of the socialist state. Schumpeter saw the disadvantages of capitalism, he saw the functioning possibility of a socialist economy using an economic calculation.(original abstract)
20
Content available remote Nowe Catallaxy: dyskurs ekonomiczny w XXI wieku
60%
XX
Począwszy od numeru 2/2020 Catallaxy przyjmuje nową formułę czasopisma naukowego skierowanego już nie tylko do studentów i doktorantów, ale również do pracowników nauki i wykładowców. Zmiana ta nie ogranicza się jednak tylko do grupy adresatów, ale ma być przede wszystkim przeskokiem jakościowym w odniesieniu do samej zawartości. Jak czytamy w notce edytorskiej, Catallaxy zamierza aktywnie uczestniczyć w debatach prowadzonych we współczesnej ekonomii i polityce gospodarczej. Dotyczy to przede wszystkim podejmowania tematów z zakresu ekonomii heterodoksyjnej i progresywnych idei społeczno- ekonomicznych, będących odpowiedzią na problemy dzisiejszego, wysoce złożonego świata gospodarki i polityki. Z tego samego powodu czasopismo nie będzie się ograniczać do publikowania tekstów stricte ekonomicznych, których wyznacznikiem miałaby być zastosowana metodologia badania, ale podstawowym kryterium przyjęcia do publikacji będzie ważkość podejmowanego problemu oraz zbieżność z profilem czasopisma określonym bardziej szczegółowo w notce edytorskiej. (fragment tekstu)
EN
Starting from the December 2020 issue, Catallaxy adopts a new formula of a scientific journal addressed not only to students and PhD students, but also to scholars and lecturers. However, this change is not limited to the target group only, but is primarily expected to be a qualitative leap in terms of the content itself. As we read in the editorial note, Catallaxy intends to actively participate in debates on modern economy and economic policy. This mainly concerns the perspective of heterodox economics and the discussion on progressive socio-economic ideas that are a response to the problems of today's highly complex world of economy and politics. For the same reason, the journal will not be limited to publishing purely economic texts, by some determined solely by research methodology, but the basic criterion for acceptance for publication will be the salience of tackled issues and the convergence with journal's profile defined in more detail in the editorial note. (fragment of text)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.