Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1554

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wlasciwosci fizykochemiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
PL
Przeprowadzono badania nad określe­niem własności, głównie fizykochemicznych, sorbenta poliamidowego (PA) pod kątem możliwości zastosowania go w rolnictwie. Wykonano także wstępne próby z użyciem PA do zmiany własności gleby piaszczystej i gliniastej. Na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów stwierdzono, iż sorbent poliamidowy jest materiałem słabo porowatym, o odczynie prawie obojętnym. Ze względu na wielkość powierzchni właściwej i pojemności monowarstwy zaadsorbowanej pary wodnej można go umieścić w szeregu pomiędzy pęczniejącymi minerałami ilastymi, a kaolinem i większością gleb mineralnych. Dodatni ładunek powierzchniowy sorbenta sprawia, że sorbuje aniony, a więc może być materiałem zatrzymującym w glebie aniony. Dotyczyłoby to głównie anionów azotanowych, a zatem le­pszego wykorzystania nawozów i ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Duża pojemność wodna sobenta PA oraz spora wartość punktu więdnięcia roślin sugeraje za­stosowanie go do zmiany własności wodnych gleb. Wstępne badania nad zachowaniem się sorbenta w glebie wskazują na brak wpływu jego obecności na odczyn i własności jonowymienne badanej gleby. Sorbent PA nie ma też wpływu na wielkość powierzchni właściwej gleb.
EN
Some selected properties of polyamide sorbent ere investigated from the point of view of its application in agriculture. Preliminary experiments concerning the influ­ence of the polyamide sorbent on some properties of sandy and loamy soils were performed additionally. It was stated that the sorbent has low porosity and neutral pH. The surface area (water adsorption) of the sor­bent lies between the swelling clay minerals and most of mi­neral soils. The positive surface charge of the sorbent makes it an useful anion-exchange component. The possible advantage of the sorbent is then nitrates binding resulting in more effective nitrate fertilizers uptake as well as a pro­tection of their migration into groundwaters. The high wa­ter holding capacity as well as rather high value of moisture at the wilting point of the sorbent suggest its use as an amendment changing soil water properties. Our experiments suggest the absence of the sorbent influence on soil reaction, cation exchange capacity and surface area.
13
Content available Odpornosc gleb poludniowej Polski na zmiany odczynu
100%
EN
The buffering curves (determined after Arrhenius method) (fig. 2) have been drafted and the buffering areas have been measured (tab. 2) in order to estimate the buffer capacities of the South Poland soils. The influence of the physico-chemical soil properties on the buffer capacities of soils has been estimated for all genetic horizons of 30 soil profiles (tab. 1 and 2 contain results for 10 selected profiles) which belong to various taxonomic units of the Proszowice Plateau, the Niepołomice forest, the Podhale region and the Tatra Mts. The buffering of soils depends mainly on the soil reaction, the total exchangeable bases and the hydrolitic acidity (tab. 3). Podzols and brown soils (especially under forestes) are the most sensitive to the acid effect, while the most resistant are chernozems and alluvial soils as well as low peat soils. High peat soils and podzols are the most resistant to the base effect while chernozems are the least resistant ones (fig. 4). The resistance of different genetic horizons of the examined soils is not alike and results from the presence of differentiated buffers conditioned by various soil forming processes (fig. 3).
PL
W celu określenia zdolności buforowych gleb południowej Polski i wpływu na nie właściwości fizykochemicznych dla wszystkich poziomów genetycznych 30 profilów (tabele 1 i 2 zawierają wyniki uzyskane dla 10 wybranych profilów), które reprezentują różne jednostki taksonomiczne gleb: Płaskowyżu Proszowickiego, Puszczy Niepołomickiej, Podhala i Tatr (rys. 1) wykreślono krzywe buforowe metodą Arrheniusa (rys. 2) i zmierzono powierzchnie buforowe (tab. 2). Buforowość gleb zależy głównie od pH, sumy zasad wymiennych i kwasowości hydrolitycznej (tab. 3). Najbardziej podatne na działanie kwasów są bielice i gleby brunatne (szczególnie występujące pod lasami) a najbardziej odporne czarnoziemy, mady i gleby torfowe torfowisk niskich. Gleby torfowe torfowisk wysokich i bielice wykazują najwyższą odporność na działanie zasad a czarnoziemy najniższą (rys. 4). Odporność różnych poziomów genetycznych tych gleb jest niejednakowa i wynika z uwarunkowanego procesami glebotwórczymi zróżnicowania buforów (rys. 3).
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.