Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 355

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Private sector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
XX
Zmiany zachodzące w regionie Arktyki coraz silniej wspierają aktywność sektora prywatnego w tej części świata. W nowej sytuacji coraz wyraźniej dostrzec można konieczność włączenia przedstawicieli biznesu do współpracy z Radą Arktyczną. Artykuł przedstawia analizę powstania, składu oraz funkcji powstałej w 2014 roku Arktycznej Rady Ekonomicznej oraz wskazuje na jej słabe strony. (abstrakt oryginalny)
EN
The circumpolar region experienced accelerated economic growth in the first decade of the 21st century. To foster the sustainable development, which includes economic growth, environmental protection and social development in the Arctic region, the AC decided in 2013 to strengthen the economic dimension of Arctic cooperation by developing its interactions with the growing and more and more vibrant circumpolar business community in an institutional manner. The aim of this article is to analyse this process and to consider the significance of its results. The Arctic Economic Council composition and function are reconsidered. (original abstract)
XX
Autor zanalizował obroty handlu zagranicznego sektora prywatnego w latach 1990-1994, udział sektora prywatnego w eksporcie i imporcie według grup gałęzi i według krajów.
XX
W prezentowanym artykule analizujemy różnego rodzaju bariery utrudniające rozwój i tworzenie sektora prywatnego w Polsce na obecnym etapie rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju małego biznesu. (fragment tekstu)
EN
In this paper the authors are presenting results of empirical researches relating development private sector in Poland. This studies seek the obstacles in prospects for privatization in Poland. The paper details three obstacles of this process: deficient state finance system, imperfectly law (civil and commercial law) and low level consciousness of Polish society. (original abstract)
4
Content available remote Proces niepowodzeń gospodarczych sektora MŚP
100%
XX
środkach masowego przekazu można dostrzec szereg odwołań do zjawiska niepowodzeń gospodarczych. Większość informacji dotyczy opisu wydarzeń, jakimi są niepowodzenia gospodarcze firm oraz następstwa, jakie one powodują zarówno w stosunku do pracowników, kierownictwa firm, jak i otoczenia w wymiarze gospodarczym, a także często społecznym. Brak jest często szczegółowych informacji mogących wyjaśnić przyczyny zajścia tego zjawiska, w szczególności zaś procesu, który w sumie doprowadził do niepowodzenia gospodarczego (jednym z jego przejawów może być fizyczna likwidacja firmy). Szczególnie w obszarze sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) proces niepowodzeń jest słabo opisany, dodatkowo wiele analiz wykorzystujących wskaźniki finansowe zostało przygotowanych w oparciu o sektor dużych firm i nie sprawdza się na poziomie potrzeb MSP. W związku z tym coraz bardziej niezbędne jest stosowanie innowacyjnych narzędzi zarządzania w procesie identyfikacji przyczyn i symptomów powodujących zagrożenia dla funkcjonowania sektora MSP.(fragment tekstu)
EN
The phenomenon of business failure takes researchers for many years and now is becoming increasingly an area of analysis on the description of the process of its course and try to predict risk of its occurrence in the future. Presented text describes the process of economic failures referring to the emergence of sources of failure, which cause an imbalance within the company and a strategic position, the emergence of symptoms of deteriorating condition of the company, as a result of lack of response or wrong is not the corrective action deepening of negative symptoms, especially in the areas of finance companies and finally the bankruptcy / liquidation.(author's abstract)
XX
Na polskim rynku książek jest dużo pozycji dotyczących sektora MŚP. Przeważają prace, które mają charakter opisowy, a jeśli są oparte na jakichś badaniach, to zazwyczaj wycinkowych, stosunkowo mało reprezentatywnych dla całości sektora, i mających już w dużej mierze charakter historyczny. Niewiele jest natomiast publikacji, które odzwierciedlałyby wyniki prowadzonych badań nad kierunkami zmian strukturalnych w sektorze MŚP, pokazujących przechodzenie od tradycyjnej przedsiębiorczości do profesjonalnego zarządzania firmą. Książka Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, pod redakcją naukową Juliusza Gardawskiego wyróżnia się, dzięki głębokości postrzegania zmian które zachodzą w tym sektorze, ale także dzięki wieloletniej obserwacji, tego co w tym sektorze gospodarki dzieje się realnie. Omawiając treść książki autor rozwija szereg myśli, odwołując się przy tym do światowego dorobku o naukowego. (abstrakt oryginalny)
EN
One the Polish books market there are a lot of items concerning the SME sector. Dominate publications descriptive, and if they are based on some research, it is usually fragmented, relatively little representative to the whole sector, and have now largely historical character. However, there are few publications that reflect the results of the research directions of structural changes in the SME sector, showing the transition from traditional business to professional company management. The book Artisans and businessmen. Owners of small and medium-sized private enterprises, scientifically edited by Juliusz Gardawski, standsout, thanks to the depth perception of the changes that occurs in the sector, but also due to the long-term watching what happen in reality in this sector of the economy. Discussing the contents of the book, the author analyses a number of ideas, while referring to the world' scientific output. (original abstract)
EN
This study aims to measure the effect of money supply on the rate of interest and gross domestic product (GDP) of the private sector in Jordan and show the effect of money supply on domestic product in order to determine the effect nature of narrow and expanded money supply of Jordanian economy. The study uses a fully modified ordinary least squares (FM-OLS) method depending on time data for the period (1990-2019). The results of the estimation show that there is a positive significant effect of narrow money supply on real GDP of the private sector. In addition, it shows that there is a negative significant effect of real interest rate on GDP of the private sector. Also, it shows that there is a statistical insignifi****cant effect of real domestic savings on real domestic product(original abstract)
EN
Research Background: This article compares the private and public sector by the quality of interpersonal relationships between employees. Available publications indicate some differences in this quality between each of these sectors. However, there are no comprehensive empirical studies in this area. Purpose: The author set two objectives: 1) to identify possible differences in the interpersonal relationships at work between the private and public sector, 2) to evaluate the quality of interpersonal relationships at work in the private and public sector in Poland. Research methodology: To achieve the objectives the author used the results of a survey conducted in 2018 on a sample of 1,336 active workers in Poland. Results: An analysis of the results made it possible to achieve both objectives. It has been confirmed that the quality of interpersonal relationships at work differ between the private and public sector (the quality was higher in the private sector). The Author also evaluated the quality of interpersonal relationships at work in the private and public sector in Poland. Novelty: The presented research results are novel, because it has been confirmed, that the quality of interpersonal relationships at work differ between the private and public sector. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest próba zidentyfikowania czynników sukcesu Malezji w realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, oraz konfrontacja doświadczenia malezyjskiego z polskim w realizacji projektów PPP, a także pokazanie ich wpływu na stabilny rozwój gospodarczy. Zdaniem autorki, poprawienie relacji na linii państwo-sektor prywatny wpływa na wzrost zaangażowania finansowego sektora prywatnego w projekty partnerstwa publiczno-prywatnego. (abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to identify the factors of Ma laysia success in projects of public-private partnerships, and confronts Malaysian experience with the Polish in the implementation of PPP projects, and demonstrates their impact on the stable economic development. According to the author, improving relations between the state and private sector influences the private sector bigger financial involvement in the public-private partner ships projects. (original abstract)
XX
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest formą współpracy umożliwiającą intensyfikację rozwoju społeczno gospodarczego. Stało się ono alternatywą dla świadczenia usług publicznych zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym, a ponadto, w kontekście Polski jest jedną z metod współfinansowania wielu inwestycji samorządowych z zakresu infrastruktury transportowej, energetycznej, czy kulturowo-sportowej. Artykuł przedstawia teoretyczne aspekty funkcjonowania PPP w Polsce i na Litwie, przedstawia dane liczbowe informujące o skali współpracy między sektorem publicznym i prywatnym. Celem artykułu jest przedstawienie istoty PPP w Polsce i na Litwie oraz wskazanie praktycznych rekomendacji dla dalszego istnienia tej formy współpracy międzysektorowej.(abstrakt oryginalny)
EN
Partnership of public and private sectors (hereinafter - PPP) has been becoming the object of scientific research more and more frequently in Lithuania and Poland. It is analyzed with regard to various approaches. Similarly to other countries, the demand for investments to improve quality of public services and their development is growing. However, public sector has limited possibilities to allocate sufficient financing for this purpose; therefore new means and possibilities are searched for to achieve these goals. In the authors' opinion, the PPP implementation is still innovation in Lithuania and Poland, although more and more projects have been implemented in the institutions of public sector in cooperation with public sector in attempt to regulate legally the area of contractual relations between the public and private sectors. The article has analyzed theoretical aspects of PPP and presented description of different roles of various interest groups in the PPP process. With regard to the data of theoretical analysis and empiric data, the PPP forms were named and justified, and the practical possibilities of application of the aforementioned forms were suggested.(original abstract)
XX
Istnieją takie innowacje, które wprowadzają znaczące zmiany w utuczaniu - jak na przykład wynalezienie samolotu lub komputera. Jednak są to jednak niezwykle rzadkie przypadki. Większość aktywności przedsiębiorczej jest znacznie mniej spektakularna. Zamiast tworzenia czegoś całkowicie nowego, przedsiębiorcy obserwują zmiany, które mają miejsce wokół nieb. Każda zmiana stwarza możliwości do wprowadzenia inicjatywy przedsiębiorczej w życie. Większość przedsiębiorców działających w branży medycznej wykorzystuje dwa lub więcej, z siedmiu czynników wpływających na powstawanie zmian: rozwój wiedzy, zmiany w nastrojach pacjentów/klientów, zmiany w branży i strukturze rynku, demografia, ulepszenie procesów, nieodpowiedzialne posunięcia członków ku, nieoczekiwane zdarzenie. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to answer the questions: What are the reasons of difficulties in public-private partnership? And also: How to avoid this difficulties? The author presents a thesis, that further development of this partnership require more transparency and trust between both sectors and also exact procedures and regulations. So raised problem implicates need for more bureaucracy and regulations.
XX
W badanym okresie, a więc od I kwartału 2003r.do III kwartału 2009 r.,liczba przedsiębiorstw publicznych wzrosła o 562, natomiast liczba przędsiebiorstw prywatnych o 10 066.Należy dodatkowao zauważyć, że przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach publicznych zmalało z około17 osób zatrudnionych przypadających na 1 pzredsiębiorstwo do niecałych 12 osób.Wiążąc tę informację z informacją o wzroście liczby przedsiębiorstw publicznych możemy dojść do wniosku, że przedsiębiorstwa publiczne dzielą się na mniejsze aby było je łatwiej sprywatyzować.W celu zmmniejszania kosztów, przedsiębiorstwa w trakcie restrukturyzacji zmniejszają zatrudnienie.(fragment tekstu)
XX
W artykule dokonano analizy partnerstwa publiczno-prywatnego jako jednej z form relacji między podmiotami należącymi do sektorów publicznego i prywatnego. W tym celu zaproponowano również autorską klasyfikację relacji międzysektorowych. Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi specyficzną formę współpracy, w której wszystkie zaangażowane strony mają możliwość wpływu na kształt projektu oraz uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji na wszystkich etapach jego realizacji. Ponadto wskazano na różnice między partnerstwem publiczno-prywatnym a kontraktowaniem usług publicznych oraz na czynniki warunkujące sukces partnerstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to define public-private partnership as a form of relations between actors belonging to different sectors: public, private or non-profit. Therefore, original classification of intersectoral relations is introduced that provide basis for further analysis. Public-private partnership is defined as a specific form of cooperation, in which all engaged sides have the same possibility to shape project framework and participate in decision-making. The major differences between public-private partnerships and contracting out are also described, as well as successful partnership projects determinants. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu kryminalizacji zachowań korupcyjnych w sektorze prywatnym. Postawiono w nim tezę, że art. 296a k.k. nie realizuje zaleceń wynikających z prawa międzynarodowego i prawa UE, bowiem odnosi się do korupcji w obrocie gospodarczym, obejmującej zachowania podejmowane zarówno w sek- torze prywatnym, jak i publicznym. Celem artykułu jest krytyczna analiza aktualnie obowiązującego kształtu art. 296a k.k. w świetle prawa międzynarodowego i prawa UE oraz sformułowanie propozycji de lege ferenda nowego brzmienia tego przepisu, które umożliwiłoby w końcu penalizację wszystkich zachowań korupcyjnych mających miejsce w sektorze prywatnym oraz jednocześnie pełne dostosowanie polskiego prawa do wymogów międzynarodowych(abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to the criminalization of corruptive behaviours in the private sector. It contains a thesis that Art. 296a of the Penal Code does not fulfil the requirements set forth in the international and EU law, as it constitutes an offence of economic corruption, covering corruptive behaviours undertaken both in the private and the public sectors. The aim of the article is to critically analyse the current wording of Art. 296a PC in the light of the international and EU law, as well as to formulate a de lege ferenda proposition of a new wording of this provision, which would finally penalize all corruptive behaviours in the private sector and at the same time put the Polish law in compliance with the international standards.(original abstract)
15
Content available remote Company Consolidation and Its Impact on the Precariat in Poland
75%
XX
Celem artykułu jest prezentacja badań na temat konsolidacji przedsiębiorstw, zwłaszcza tych funkcjonujących w sektorze prywatnym. W opracowaniu zastosowano metodę analizy porównawczej i syntezy wyników badań własnych, co pozwoliło na udowodnienie prawdziwości hipotezy, iż konsolidacja badanych przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze prywatnym powoduje stopniowe zmniejszanie się zjawiska prekariatu głównie (lub m.in.) dzięki wzrostowi liczby pracowniczych umów o pracę na czas nieokreślony. Autorka osobiście przeprowadziła wywiady telefoniczne z menedżerami różnej wielkości firm. Badaniom poddano 1000 podmiotów gospodarczych z Polski, w tym: 550 mikroprzedsiębiorstw, 280 małych firm, 120 średniej wielkości podmiotów gospodarczych oraz 50 dużych przedsiębiorstw, które w latach 2005-2018 uległy przekształceniu w wyniku procesów konsolidacyjnych (fuzji bądź przejęć). Wywiady były typu swobodnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present research on consolidation of enterprises, especially units operating in the private sector. The method of comparative analysis and synthesis of the author's own research results was used in the study, which proved the hypothesis that consolidation of the surveyed enterprises, which operate in the private sector, causes a gradual decrease in the phenomenon of the precariat, mainly due to an increase in the number of indefinite duration employment contracts. The author personally conducted telephone interviews with managers of variously sized companies. The survey covered 1,000 business entities from Poland, including 550 micro enterprises, 280 small enterprises, 120 medium-sized entities and 50 large enterprises, which in the years 2005-2018 were transformed as a result of consolidation processes (mergers or acquisitions). These phone conversations were conducted as free interviews. (original abstract)
16
Content available remote Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia
75%
XX
Wielkość środków publicznych przyznawanych do wykorzystania w sektorze ochrony zdrowia jest corocznie planowana w budżecie państwa oraz przekazywana do rozdysponowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Niewystarczalność środków publicznych oraz światowa tendencja przyspieszania tempa wzrostu nakładów finansowych na zdrowie prowadzi do kooperacji i zawiązania współpracy pomiędzy sektorami publicznym a prywatnym. Współpraca, w ramach której system ochrony zdrowia jest zasilany prywatnym kapitałem, znajduje odzwierciedlenie w partnerstwie publiczno-prywatnym. Poprzez wdrażanie modeli partnerstwa publiczno-prywatnego do sektora ochrony zdrowia są dostarczane usługi oraz podwyższana jakość świadczonych i wykonywanych usług zdrowotnych służących zaspokajaniu potrzeb publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The amount of public funds dedicated to the use in healthcare sector is annually planned within the state budget and handed over to be fairly divided and directed by the State Health Funds (NFZ). The inefficiency of the public funds and the tendency visible now in the world, that is the increase of the amount of funds dedicated to the healthcare leads to the rise of cooperation between public and private sectors. The cooperation, within which the healthcare system is supported by private capital is now visible in Public-Private Partnership. Through the implementation of the models of Public-Private Partnership into the healthcare sector, one provides services and increases the quality of health service that aims at satisfying the public needs.(original abstract)
XX
Przeprowadzone badania przy wykorzystaniu metody nadwyżki pracujących w ujęciu sektorów własnościowych, pozwoliły określić statyczną rangę ich znaczenia w podstawach ekonomicznych województw. Pod warunkiem kontynuowania gromadzenia informacji przez GUS w dotychczasowym układzie sektorowym i sekcyjnym, wyniki przeprowadzonych badań mogą być cenną podstawą do przyszłościowego śledzenia ewolucji przemian roli i znaczenia sektora publicznego i prywatnego w rozwoju ich potencjału gospodarczego. (fragment tekstu)
18
Content available remote Organizational Citizenship Behaviors in Public and Private Sector
75%
XX
Zachowania obywatelskie (OCB) to dobrowolne zachowania członków organizacji wykraczające poza obowiązki przypisane do danego stanowiska pracy, których celem jest wsparcie współpracowników i/lub samej organizacji oraz jej działań. Od lat 80. XX wieku wielu badaczy starało się wyjaśnić ich naturę, a także zidentyfikować ich wymiary i uwarunkowania, jednak mniej uwagi poświęcano różnicom w OCB spowodowanym przez typ organizacji. W artykule weryfikujemy hipotezę, że pracownicy sektora prywatnego częściej angażują się w OCB niż pracownicy sektora publicznego. Hipotezę zweryfikowano na podstawie badania ilościowego przeprowadzonego wśród 280 pracowników sektora prywatnego i 244 pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Analiza danych prowadzi do sprzecznych wniosków. Ogólnie rzecz biorąc, pracownicy sektora publicznego częściej angażują się w OCB niż pracownicy sektora prywatnego, jednak ich zachowania są zorientowane na ludzi. Zachowania obywatelskie wspierające organizację są częstsze wśród pracowników sektora prywatnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Organizational citizenship behaviors (OCBs) are voluntary behaviors of organization members, going beyond their job descriptions, which aim at assisting coworkers and/or taking care of an organization and its operations. Since 1980s' many researchers contributed to the explanation of their nature, dimensions as well as antecedents, however, less attention has been paid to differences in OCB scale and frequency caused by an organization type. In the paper we verify the hypothesis that employees of for-profit private organizations engage in OCBs more frequently than employees of the public sector. The hypothesis is verified on a basis of a quantitative study conducted among 280 employees of the private sector and 244 employees of local government units. The analysis of the data brings contradictory results. In general, employees of the public sector organizations perform OCB more frequently than employees of the private sector. However, their OCBs are people-oriented. OCBs supporting an organization are more frequent among employees of the private sector. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie możliwości zastosowania instrumentów finansowych już wdrożonych w sektorze prywatnym do poszerzenia potencjału inwestycyjnego budżetu samorządowego. (fragment tekstu)
XX
Znaczenie sektora prywatnego w poszczególnych rodzajach obrotów Polski z zagranicą jest zróżnicowane i wykazuje stały wzrost. Prywatny eksport zdecydowanie zmienił strukturę geograficzną handlu w kierunku krajów Europy Zachodniej, towarzyszył mu jednak ujemny wpływ na zmiany w strukturze towarowej tj. w imporcie zwiększający się udział towarów konsumpcyjnych, a w eksporcie przewaga surowców.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.