Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Heritable building right
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Artykuł zawiera negatywną ocenę rozwiązań prawnych w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych zawartych w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Po wejściu w życie wskazanej ustawy przedstawiciele branży energetycznej, jak również środowiska naukowego, zwracają szczególną uwagę na negatywne konsekwencje ustanowionej w niej zasady odległościowej. Dla rozwoju energetyki wiatrowej równie istotne są ponadto reguły, w oparciu o które następuje lokalizacja elektrowni wiatrowych, których - zgodnie z obowiązującymi przepisami - nie można rozmieszczać na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, lecz wyłącznie w oparciu o postanowienia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzone zmiany w odniesieniu do lądowej energetyki wiatrowej mogą nawet zahamować rozwój sektora energii odnawialnej w obszarze wytwarzania energii z wiatru. Rozważania zawarte w publikacji skoncentrowane są na przesłankach, które prowadzą do wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy oraz określają sytuację prawną adresata takiej decyzji (przede wszystkim inwestora elektrowni wiatrowej) głównie przez odpowiedź na pytanie, czy ma on prawo do odszkodowania z tytułu wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy.(abstrakt oryginalny)
EN
The article contains a negative assessment of legal solutions regarding the location of wind turbines contained in the Act of 20 May 2016 on investments in wind power plants. After the entry into force of this law, representatives of the energy industry as well as the scientific community pay particular attention to the negative consequences of the distance principle established therein. For the development of wind energy, the rules that are based on the location of wind turbines, which - according to the regulations in force - can not be distributed on the basis of the decision on the development conditions, but solely on the basis of the provisions of the urban development plan. The changes introduced to land-based wind power may even hamper the development of the renewable energy sector in the field of wind energy. The considerations contained in the publication are centered on the premises that lead to the expiry of the decision about ground development conditions and determine the legal position of the addressees of such a decision (primarily a wind farm investor) mainly by answering the question whether he has the right to compensation for the expiry of the housing development decision.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest analiza prawna obowiązku dokonania bilansu terenów pod zabudowę na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wprowadzenie tego wymogu miało przeciwdziałać nadmiernemu, nieuzasadnionemu przeznaczaniu terenów pod zabudowę oraz równoważyć procesy przestrzenne w gminach. Jego stosowanie w praktyce przysparza jednak znacznych trudności władzom samorządowym z uwagi na nieprecyzyjne przepisy mogące budzić wątpliwości interpretacyjne. Liczne rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, a także wyroki sądów administracyjnych potwierdzają, że prawidłowo sporządzony bilans terenów warunkuje zgodność studium uwarunkowań z prawem, a w konsekwencji - jego obowiązywanie. Dlatego przedmiotem artykułu jest omówienie wymagań dla bilansu określanych przepisami prawa, ze wskazaniem propozycji rozwiązania problemów interpretacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the analysis of the legal obligation to prepare a balance of land for development for the purposes of the municipality's structure plan. The introduction of this requirement had the objective of preventing the excessive, unjustified assignment of land for development and balancing the spatial processes in municipalities. However, its application in practice causes significant difficulties for the local authorities because of the imprecise provisions that can give rise to doubts in interpretation. Numerous supervisory decisions of the voivods, as well as judgments of the administrative courts confirm that a correctly prepared balance of land conditions the legality of the structure plan with the law, and consequently its applicability. Therefore, the subject of this article is a discussion of what is required for preparing the balance specified by the provisions of the law, with an indication of the proposals for solving problems of interpretation. (original abstract)
XX
Praktyka ostatnich czternastu lat dotyczących wydawania decyzji w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okazała się niewystarczająca dla ochrony ładu przestrzennego oraz sprzyja pogłębianiu chaosu przestrzennego. Zgodnie z projektem nowego kodeksu urbanistyczno-budowlanego decyzja w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z decyzją pozwolenia na budowę i decyzją w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości mają być zastąpione jedną decyzją administracyjną tzw. zgodą inwestycyjną. Autor dokonał porównania istniejącego stanu prawnego z projektowanymi zmianami legislacyjnymi zawartymi w projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego.(abstrakt oryginalny)
EN
The practice of the last fourteen years of the decisions concerning establishing building and land development in case of the lack of local land development plan have proved insufficient for protecting town-and-country spatial order. This practice has also affected increasing spatial chaos. According to the project of the new urban-development code, the decisions concerning establishing building and land development conditions, building permission and approval of the project of land division is to be replaced by one administrative decision, i.e. investment agreement.(original abstract)
XX
Obecnie oczekuje się, że obszary wiejskie będą zarówno atrakcyjnymi miejscami pracy, zamieszkania, wypoczynku, prowadzenia działalności rolniczej jak i ostojami unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Rozwój obszarów wiejskich ma doprowadzać do poprawy zagospodarowania przestrzennego wsi. Warunki glebowe oraz rzeźba terenu wpływają w dużym stopniu na zagospodarowanie obszarów wiejskich, w tym także na projekty urządzeniowo - rolne. Celem pracy jest opracowanie podziału funkcjonalno - przestrzennego badanego obszaru ze szczególnym uwzględnieniem warunków glebowych i rzeźby terenu. Założono, że na obszarach wiejskich to warunki przyrodnicze w znacznym stopniu decydują o możliwościach zagospodarowania i rozwoju funkcji pozarolniczych. Na podstawie przeprowadzonych analiz wskazano możliwe kierunki dalszego rozwoju miejscowości oraz działania jakie są konieczne do polepszenia warunków życia mieszkańców oraz gospodarowania na obszarze Giedlarowej. W wyniku przeprowadzonych analiz zaproponowano w projekcie podziału funkcjonalno-przestrzennego, kilka bardzo istotnych rozwiązań. Z jednej strony zachowano tradycyjną funkcję rolniczą ale wzmocnioną o produkcję żywności ekologicznej i roślin energetycznych. Z drugiej zaś strony wprowadzono obszary przeznaczone pod zabudowę i infrastrukturę techniczną w celu rozwoju funkcji pozarolniczych takich jak: turystyczno - leśne, budownictwo mieszkalno - usługowe i produkcyjno - usługowe. Takie rozwiązania zapewnią wsi Giedlarowa zrównoważony, wielofunkcyjny rozwój. (abstrakt oryginalny)
EN
It is currently expected that rural areas will constitute attractive and interesting places for working, living, leisure and agricultural activities, as well as havens of unique natural, landscape or cultural values. Development of rural areas is to facilitate the improvement of countryside spatial planning. Soil conditions and relief significantly influence rural development policy, including, without limitation, rural management works. The purpose of the research was to develop the desirable functional and spatial structure of the investigated area, taking into consideration its soil conditions and relief. It was assumed that natural conditions determine, in considerable degree, possible directions of multifunctional development of rural areas. The analysis allowed to indicate the possible guidelines for further development of Giedlarowa, as well as the necessary actions that will improve living and agricultural conditions in the village. On the basis of the performed analysis, certain important solutions were suggested in the draft plan of the functional and spatial structure. On the one hand, the traditional agricultural function was preserved, but it was enhanced by organic food and energy crops production. On the other hand, certain areas were designated for construction of buildings and technical infrastructure in order to promote non-agricultural functions, such as forest tourism, housing and industrial development. These solutions will facilitate sustainable, multifunctional development of Giedlarowa village. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest rozważenie, czy przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dają jasną odpowiedź co do sposobu postępowania w przypadku stwierdzenie samowoli budowlanej w ramach postępowania w przedmiocie warunków zabudowy. Podjęta analiza doprowadziła do wniosku, że obowiązkiem organów prowadzących postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy jest ustalenie, czy na terenie analizowanym lub też na działce będącej przedmiotem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy znajduje się zabudowa zrealizowana w ramach samowoli budowlanej. Obowiązek powyższy aktualizuje się w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, czy istniejąca zabudowa jest zabudową legalną. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to consider whether the provisions of the Act on Spatial Planning and Development give a clear answer on the method of conduct in the case of finding illegal construction in planning permission proceedings. The considerations led to the conclusion that the obligation of the authorities handling the proceedings on issuing planning permission is the establishment of whether a development is located on the site under review or on the plot of land constituting the subject matter of the application for planning permission which was erected as an illegal construction. This obligation is updated if any doubts arise as to whether an existing development is a legal development. (original abstract)
XX
Artykuł dokonuje analizy przepisów nowelizacji ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W szczególności przeanalizowano przepisy dotyczące wprowadzonej nowej kategorii obiektów budowlanych - wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2. W artykule dokonuje się oceny, czy nowe rozwiązania przyczynią się do przyśpieszenia i odformalizowania postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia zgody na realizację takich obiektów budowlanych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the provisions of the amendment to the Act - Construction Law and the Act on spatial planning and development. In particular, the article analyzes provisions on the new category of construction facilities introduced - detached houses, no more than two-story single-family residential buildings with a building area of up to 70 m2. First of all, the it is assesses whether the new solutions will contribute to the acceleration and informalisation of the administrative procedure granting consent for the realization of such buildings.(original abstract)
XX
Obowiązujące przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym statuują zasadę, w myśl której decyzja o warunkach zabudowy może być wzorcem dla oceny inwestycji z punktu widzenia ładu przestrzennego tylko w przypadku braku planu miejscowego. Celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie granic związania tą zasadą zarówno w typowym postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę, jak i w innych postępowaniach, w których wspomniana ocena inwestycji z punktu widzenia ładu przestrzennego jest dokonywana. Dotyczy to w szczególności postępowania wznowionego w sprawie pozwolenia na budowę, postępowania prowadzonego po uchyleniu decyzji ostatecznej przez sąd administracyjny, postępowania związanego z antycypowanymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu oraz postępowania naprawczego. Konieczność uwzględnienia w tych postępowaniach decyzji o warunkach zabudowy, mimo obowiązywania planu miejscowego, może być determinowana ochroną słusznie nabytego prawa zabudowy, a także innymi wartościami o randze konstytucyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The current regulations on spatial planning and development stipulate that the decision regarding the conditions of land development can only serve as a model for evaluating the investment in terms of spatial order in the absence of a land use plan. The objective of this article is to identify the limits of this principle, both in typical building permission proceedings and in other proceedings in which the investment project is evaluated in terms of spatial order. This applies, in particular, to reopened building permission proceedings, proceedings conducted after the cancellation of a final decision by an administrative court, proceedings related to anticipated derogations from an approved project, and recovery proceedings. The need to include the decision on the land development conditions in these proceedings, despite the existence of a land use plan, may be determined by the protection of the lawfully acquired development right, as well as by other constitutional values. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono problematykę przepisów przejściowych ustanowionych w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. W szczególności uwaga została skupiona na grupie przepisów przejściowych dotyczących aktów planistycznych gminy. Podstawowym zagadnieniem badawczym było ustalenie możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji mieszkaniowej w sytuacji, gdy planowana inwestycja hipotetycznie mogłaby się znaleźć w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowej, której budowę przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Rozważania zostały przeprowadzone na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 8 października 2020 r., II SA/Po 598/20. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyses the transitional provisions contained in the Act on Wind Energy Investments, in particular those concerning the planning acts of the municipality. The main research issue was to determine the possibility of issuing a land development decision for a residential investment in a situation where the planned investment could, hypothetically, be within the impact zone of a wind power plant, the construction of which is provided for in the local spatial development plan. The considerations were conducted against the background of the judgment of the Provincial Administrative Court in Poznan of 8 October 2020, II SA/Po 598/20. (original abstract)
XX
W orzecznictwie NSA uściśla się, iż prawo zabudowy jest prawem podmiotowym, każdego kto posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.Zdaniem NSA prawo zabudowy stanowiąc realizację konstytucyjnej zasady ochrony własności podlega szczególnej ochronie. (fragment tekstu)
EN
The author of a case study highlighted a problem of great practical importance, often appearing in case law but particularly referring to withholding an execution of a building permit in relation to the submission of a com-plaint to an administrative court. It was noted that the general construction of withholding an execution applies here, included in Art. 61 of Procedure be-fore Administrative Courts Act, as well as very particular conditions derived from Art. 35A of Construction Law Act. It was also emphasised that the deposit has a great siginificance, which can be a means of withholding an execution of a building permit if not footed. Having mentioned numerous examples of The Supreme Administrative Court's judgements, it was highlighted that rendering an enforcement of a building permit must be always treated as an exceptional solution. (original abstract)
XX
W artykule poruszono problem wielu barier w realizacji celów polityki przestrzennej w Polsce. Jako najistotniejsze z nich autor wymienia liczne wady prawne oraz brak instrumentów ekonomicznych utrudniających realizację polityki przestrzennej na wszystkich poziomach gospodarowania. Aby uzdrowić tę sytuację, konieczne jest prowadzenie aktywnej polityki przestrzennej, rozszerzenie dotychczasowej palety instrumentów o instrumenty ekonomiczne oraz zwiększenie odpowiedzialności właścicieli i użytkowników przestrzeni za ład przestrzenny.
EN
Numerous legal defects and a lack of economic instruments make it difficult to implement spatial policy at all levels of management. The most acute shortcomings include the following: Land Development Conditions Decisions (Planning Permits) which practically disintegrate space. Frequent lack of the compliance between Local Physical Plans and the Municipality's spatial policy formulated in the Study of Conditions and Directions of Spatial Development. Lack of balancing land needs with the expenditures allocated for transportation and technical infrastructure. Failure to use available instruments (for various reasons). Discontinuation of commenced operations as a result of political objections or a lack of officials' or political will to complete commenced tasks. Lack of procedures preventing withdrawal from commenced tasks, without clear justification of withdrawal decisions. In order to heal that situation, it is necessary to conduct an active spatial policy, to extend the existing palette of instruments by economic ones, as well as to increase the responsibility of space owners and users for spatial order. (original abstract)
XX
W artykule zostały przedstawione zagadnienia związane z wpływem czynników pozaprawnych na prawo zagospodarowania przestrzeni. Przyjęto założenie, że planowanie przestrzenne wymaga podejścia interdyscyplinarnego, a także współpracy prawników z przedstawicielami innych nauk zajmujących się planowaniem przestrzennym. W następnej kolejności przedstawiono zagadnienia związane z definicjami legalnymi, pojęciami nieostrymi, pojęciami niedookreślonymi. Potem na przykładzie definicji ładu przestrzennego przedstawiono wpływ czynników pozaprawnych na tworzenie prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents issues related to the influence of non-legal factors on the law on spatial planning. The assumption was made that spatial planning requires an interdisciplinary approach, as well as lawyers' cooperation with the representatives of other spatial planning sciences. Subsequently, issues related to legal definitions, blurry concepts, and vague definitions are presented. Finally, based on the example of the definition of spatial order the impact of non-legal factors on the creation of law is shown. (original abstract)
XX
Powinność zapewnienia efektywnego zwalczania zjawisk niepożądanych, spowodowanych stanem samowoli budowlanej spoczywa na właściwych organach nadzoru budowlanego i winno stanowić przedmiot ich bezkompromisowej i nieustępliwej aktywności. Obowiązujące prawo budowlane musi zatem dostarczać tym organom skutecznych mechanizmów, służących przywróceniu stanu poprzedniego, zgodnego z prawem, lub usunięciu stanu powstałego w wyniku dopuszczenia się przez inwestora samowoli budowlanej. Niniejszy artykuł porusza tematykę proceduralnych możliwości legalizacji samowoli budowlanej w polskim prawie budowlanym. Przedstawione kwestie rozpatrywane są głównie w oparciu o obecnie obowiązującą ustawę z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane, jak również bogate orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych w tym zakresie. Rozważania poniższe mają charakter ogólny, przedstawiają istotę samowoli budowlanej, a także typologię poszczególnych jej form, docelowo prezentując procedurę legalizacji samowoli budowlanej, w zależności od jej rodzaju.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper delves into the subject of the procedural possibilities of legalising illegal constructions in Polish construction law. The following considerations are of a general nature, they present the essence of building lawlessness, as well as the typology of its individual forms, ultimately presenting the procedure for the legalisation of building lawlessness, depending on its type. The paper contains an analysis of all the possible facts, as well as their legal effects in situations where a building was erected without the required permit or in violation of the applicable law. The presented issues are considered mainly on the basis of the Act of 7 July 1994 - Construction Law, as well as extensive case law of the Supreme Administrative Court and administrative courts. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest problematyka dostępu do drogi publicznej, która związana jest z wymogiem połączenia działki budowlanej z drogą zapewniającą zjazd. Analiza prawna dowodzi, że kwestia dostępu do drogi publicznej może powodować sytuacje, że po stronie inwestora powstaną realne ograniczenia, już na wstępnym etapie planowanego przedsięwzięcia budowlanego. Trudności wywołuje niespójna interpretacja przepisów prawa dotycząca legitymowania się tytułem prawnym do korzystania z gruntu przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. Organ administracji publicznej, właściwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy, powinien tak stosować przepisy, aby w założeniu służyły procesom inwestycyjnym i nie krępowały inwestora w jego działaniach, ograniczając jego prawo do zabudowy poprzez nieuzasadnione wymagania.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the issue of access to a public road, which is linked to the requirement to connect a building plot with a road ensuring exit. Legal analysis proves that the issue of access to a public road may cause situations that will have real restrictions on the investor's side, already at the initial stage of the planned construction project. The difficulties are caused by the inconsistent interpretation of the law regarding holding a legal title to use land before the issuance of a decision on the land development and management conditions. The public administration authority competent to issue a decision on land development and management conditions should apply the legal regulations in such a way that they support investment processes and do not restrict the investor in his activities, such as limiting his right to develop by unreasonable requirements.(original abstract)
14
63%
EN
This paper evaluates the built area within "cadastral zones" (subdivisions of municipalities) in order to identify the expansion tendencies of settlements, with the aim of contributing to preventing future uncontrolled developments. Demographic growth always needs more construction so it is important to provide a spatial analysis of land use. The paper is focused on the expansion dynamics of built areas within cadastral zones due to rapid social and economic changes. The lack of researches for the Drenica region has affected land use, which has been unplanned and not-to-standard, and has not preserved agricultural land. In the last two decades - since 1999 - there has been considerable growth in the construction sector across all of Kosovo. Although, according to the spatial plan, property owners have the right to develop and use their own property in their own best interests, these regulations do not give them the right to work outside the legal framework of the local plan itself. Land use should be in full compliance with spatial plans, both national and local. This study will contribute to the sustainable urbanisation of settlements and preservation of agricultural land. The results of the study will also help to make important decisions for built areas, in also providing necessary recommendations for steps to be taken to have a land use based on common interests. (original abstract)
XX
Zabudowa atrialna, jako typ intensywnej zabudowy jednorodzinnej, pojawiła się w Polsce w latach 60-tych i 70-tych XX. Najpierw, w 1962, opracowano regulacje prawne. Następnie wzniesiono kilkanaście realizacji oraz prowadzono prace badawcze. Po roku 1990 pojawiała się już tylko w nielicznych publikacjach, a w roku 2003 zniknęła z ustawodawstwa. Celem badań przedstawionych w artykule było wykazania czy istnieje możliwość współczesnego wybudowania domu atrialnego lub całego zespołu zabudowy atrialnej w oparciu o istniejące przepisy prawne i dokumenty planistyczne. W tym celu przestudiowano literaturę tematu oraz przeprowadzono analizy 11 istniejących realizacji z lat 70-tych XX. Na podstawie wyników opracowano plan domu atrialnego, który z kolei posłużył do zaprojektowania zespołu zabudowy atrialnej zlokalizowanego na jednym z kwartałów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Białegostoku. Wyniki badań potwierdziły, iż współcześnie, przy spełnieniu określonych warunków zawartych w zapisach planów oraz w oparciu o obowiązujące regulacje prawne można zastosować zabudowę atrialną, mimo braku jej przywołania w przepisach dotyczących zabudowy mieszkaniowej.(abstrakt oryginalny)
EN
Atrial housing, as a type of high-density single-family, appeared in Poland in the 1960s and 1970s. First, in 1962, legal regulations were developed. This was followed by several atrium develop-ments and research work. After 1990, it appeared in only a few publications, and in 2003, it disap-peared from the legislation. The aim of the research presented in this article is to demonstrate whether it is possible to build an atrial house or a whole complex of atrial buildings today, based on existing legislation and planning conditions. To this end, the literature on the subject was studied, and 11 exist-ing realisations from the 1970s were analysed. Based on the findings, an atrial house plan was devel-oped, which in turn was used to develop an atrial housing complex located in one of the quarters of the Bialystok Local Spatial Development Plan. The results confirmed that nowadays, subject to certain specific conditions in the provisions of the plans and on the basis of the legal regulations in force, atrial buildings may be used, despite the fact that they are not referred to in the legislation on housing devel-opment.(original abstract)
16
63%
XX
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt założeń ustawy o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, efektem, czego ma być wprowadzenie nowej instytucji prawnej - prawa zabudowy. Projekt ustawy jest aktualnie na etapie uzgodnień międzyresortowych, ale znane są jego główne założenia. Przedstawiona przez Ministerstwo propozycja stanowi w wielu aspektach powielenie rozwiązań znajdujących się w prawodawstwach innych krajów zachodniej Europy. Charakteryzować się będzie odstępstwem od aktualnie obowiązującej, rzymskiej zasady, z której wynika, iż budynek i urządzenia wzniesione na cudzym gruncie należą do tego, czyj jest grunt (superficies solo cedit). Co prawda od tej zasady istnieją wyjątki - tyczą się np. budynków wybudowanych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, ale rozwiązanie, które proponuje resort sprawiedliwości, nie ma być odstępstwem, lecz zasadą. Prawo zabudowy pozwoli inwestorowi nabyć uprawnienie do korzystania z cudzego gruntu, którego nie jest właścicielem, oraz własność budynków lub innych urządzeń trwale związanych z gruntem. (abstrakt oryginalny)
XX
Przedmiotem artykułu jest problematyka właściwego rozumienia zasady dobrego sąsiedztwa. Analiza tytułowego pojęcia, uwzględniająca regułę kontynuacji cech zabudowy i zagospodarowania terenu, zapewnienie ładu przestrzennego oraz prawa do zabudowy nieruchomości, prowadzi do szerokiej interpretacji dobrego sąsiedztwa. Przyjęte rozumienie niewątpliwie realizuje interes inwestora, przejawiając się w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w ten sposób, że właściwy organ będzie rozstrzygać wszelkie powstałe wątpliwości na rzecz uprawnień właściciela czy inwestora, respektując zasadę wolności zagospodarowania terenu, w tym jego zabudowy, przy jednoczesnym zachowaniu ładu przestrzennego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the matter of the correct understanding of the principle of a good neighbourhood. The analysis of the titular concept, taking into account the rule on the continuation of development features and land development, ensuring spatial order and the right to develop real property leads to a broad interpretation of a good neighbourhood. The accepted understanding undoubtedly fulfils the investor's interest, which is manifested in the administrative proceedings regarding the issuance of the outline planning permission, in such a way that the competent authority resolves any doubts arising in favour of the rights of the owner or investor, respecting the principle of freedom of land development, including construction, while maintaining spatial order.(original abstract)
XX
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnia się bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. Określenie obszaru o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej jest jednym z kluczowych elementów ww. bilansu. Obowiązujące przepisy nie regulują metodyki jego wyznaczania. Konsekwencją przyjmowania różnych założeń jego określania są znaczne różnice w ostatecznym zasięgu tego obszaru i nieporównywalność otrzymanych wyników. Próbę uregulowania tych kwestii podjęto w procedowanej nowelizacji ww. ustawy. Zgodnie z proponowanymi zmianami obszar o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej zastąpi obszar uzupełnienia zabudowy. W artykule skonfrontowano efekty proponowanych regulacji z obecnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Oceniono ich wpływ w przeciwdziałaniu rozpraszania zabudowy, wskazano na praktyczne problemy ich wyznaczania oraz zaproponowano uszczegółowienie prawa w omawianej tematyce. (abstrakt oryginalny)
EN
Pursuant to Article 10 point 2 of the Planning and Spatial Development Act dated 27 March 2003, studies of conditions and directions of spatial development of communes are to include a balance of areas designed for development. Designation of the area with a fully developed compact functional and spatial structure is one of the key elements of the above-mentioned balance. The binding regulations, however, do not regulate the methodology of its determination. The consequence of adopting various assumptions for the needs of such a designation are significant differences in the final shape of this area and the incomparability of the obtained results. An attempt to regulate these issues was made in the ongoing amendment to the above-mentioned act. In accordance with the proposed changes, the area with a fully developed compact functional-spatial structure will be replaced by an area of supplementary development. The article confronts the effects of the proposed regulations with those currently in force in this matter. Their impact on counteracting dispersion of urban development has been assessed, practical problems of their designation have been indicated and a proposal for a more detailed law with reference to the subject matter has been presented. (original abstract)
XX
Omówiono przepisy regulujące wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunki konieczne do spełnienia w przypadku przeznaczenia terenu pod budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
20
Content available remote Użytkowanie wieczyste a prawo zabudowy
63%
XX
Artykuł prezentuje kwestię wzajemnej relacji dwóch praw rzeczowych. Pierwsze z nich to użytkowanie wieczyste, które ze względu na jego pochodzenie zwane jest (niesłusznie) reliktem socjalizmu. Drugie z kolei to prawo zabudowy, które jest konstrukcją jurydyczną znajdującą się obecnie na etapie projektu legislacyjnego. W opracowaniu zaprezentowano podstawowe różnice pomiędzy obu prawami, które sprawiają, że nie mogą one ze sobą konkurować. Prawo zabudowy nie może zastąpić użytkowania wieczystego, co jednak nie oznacza, że nie powinno być ono wprowadzone do polskiego systemu prawnego. To pierwsze prawo lepiej odpowiada współczesnym potrzebom obrotu nieruchomościami. Potwierdzają to też badania komparatystyczne, z których wynika, że podobne konstrukcje normatywne występują w prawie niemieckim, szwajcarskim i austriackim. Ze względu na to, że proces "transplantacji prawa" jest zwykle złożony i wymaga pogłębionej analizy komparatystycznej, w artykule znalazły się uwagi prawnoporównawcze, które mogą stanowić wnioski de lege ferenda dla koncepcji opracowywanej przez polskiego ustawodawcę. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents main features of two property rights which are the perpetual usufruct and the heritable building right. The former one comes from socialism regime, but the latter one is a new theoretical conception, which is on the legislative making stage. This paper presents basic differences between both property rights, which cause that they can't be recognized as a mutually competitive rights. Moreover it is expected that a new right (the heritable building rights) will be introduced into the Polish legal system. This juridical construction seems to be an appropriate to current needs of the legal turnover. There are such equivalent norms in German, Swiss and Austrian legal systems. However the borrowing "the legal transplant" is complicated, so that in this paper are included comparative remarks to explain a core of this juridical construction. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.